Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Danıştay İçtihatları Işığında
Rekabet Kurulu Kararları
Kasım 2011 / 1. Baskı / 160 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Danıştay, Rekabet Kurulu kararlarını öncelikle usul kuralları açısından irdelemekte, daha sonra işin esası hakkında karar vermektedir. Bu bağlamda ilk iptal edilen ya da yürütmenin durdurulmasına karar verilen Rekabet Kurulu kararlarının usule ilişkin olduğu, ancak Danıştay’ın esasa ilişkin değerlendirmelerinin hiç de az olmadığı görülmektedir. Gittikçe usule ilişkin konularda iptal sayısının azaldığı, ancak esasa ilişkin konularda da iptallerin arttığı görülmektedir. Danıştay’ın iptal kararlarının sayıca artması, 4054 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasına yol açmıştır.

Bu çerçevede, kitabın amacı, Rekabet Hukukuna ilişkin Danıştay kararlarının bilinirliğini artırmak, Danıştay’ın rekabet kurulu kararlarına ne tür yorumlar getirdiği, 4054 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu şekilde uygulamaya ne şekilde yön verildiğini incelemektir.

Okuyucunun hedefine kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, kitap soru–cevap şeklinde hazırlanmıştır. İçindekiler bölümünü oluşturan bu soruların sıralanması, Kanun metnindeki sıralamaya paralel yapılmıştır. Çalışmanın kapsamını Danıştay kararları oluşturmakla beraber, istisnai olarak bazı idare mahkemesi kararlarına da yer verilmiştir. Son olarak çalışmada, kararlara konu teşebbüslerin ticari unvanlarının açık bir şekilde yazılması yerine, ilgili teşebbüsün adının ilk harfinin belirtilmesi yöntemi tercih edilmiştir.

Konu Başlıkları
Rekabet Kurulu Kararları ile ilgili Danıştayın Esasa İlişkin Değerlendirmeleri
Rekabet Kurulu Kararları ile ilgili Danıştayın Usule İlişkin Değerlendirmeleri
4054 Sayılı Kanun’un İlgili Maddelerinden Ne Anlaşılması Gerektiğine İlişkin Danıştayın Yorumları
Barkod: 9789750217265
Yayın Tarihi: Kasım 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
REKABET KURULU KARARLARI İLE İLGİLİ
DANIŞTAYIN ESASA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
1. REKABET KURULUNUN ÖNEMİ VE İŞLEVİ  15
Danıştay Usule İlişkin Hükümleri Bakımından 4054 sayılı Kanunu Ne Şekilde Yorumlamaktadır?  15
Rekabet Kurulunun Görev ve Yetkileri ile İlgili Olarak Danıştayın Yorumu Nedir?  15
2. REKABET KANUNUNUN AMACI VE KAPSAMI  15
4054 sayılı Kanun Kapsamında Bulunmayan Konular Bakımından Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  15
3. TEŞEBBÜS VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KAVRAMLARI  17
Teşebbüsler Arasındaki Ekonomik Bütünlüğün Teşebbüs Tanımına Etkisi Nedir?  17
Teşebbüs Niteliği Taşımayan Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin Danıştayın Değerlendirmesi Ne Şekildedir?  20
4. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI  21
Rekabeti Engelleme Amacını Taşıyan Anlaşmalarla İlgili Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  21
4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Bakımından Değerlendirme Yapılırken Her Durumda İlgili Pazarın Tanımlanması Gerekli midir?  21
Teşebbüslerin Belirlediği Fiyatın Piyasa Ölçülerine Göre Makul Olması Kanun’un 4. Maddesine Olan Aykırılığını Etkiler mi?  22
Anlaşma Sonucu Belirlenen Fiyatları Uygulayan ve Fiyat Oluşumunda Belirleyici Etkisi Olmayan Acenteler Rekabet İhlalinde Taraf Olarak Kabul Edilebilir mi?  22
Teşebbüs Birliğinin Fiyat Listesi Yayımlaması 4054 sayılı Kanuna Aykırılık Teşkil Eder mi?  23
Teşebbüs Birliklerinde Üye Kayıt Ücretinin Yüksek Belirlenmesi Rekabeti Kısıtlar mı?  24
Pasif Satışların Engellenmesi Sonucu 4054 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin İhlali Bakımından Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  24
Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerine Etki Eden Tapuya Şerh Edilmiş Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri/İntifa Sözleşmeleri ile İlgili Danıştayın Değerlendirmesi Ne Şekildedir?  25
Teşebbüslerce Vadeli Satışlara Aynı Tarihte Son Verilmesinin Uyumlu Eylem Teşkil Etmesine İlişkin Olarak Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  35
Uyumlu Eylemin Kabulü İçin İktisadi Değerlendirmeler Yeterli midir?  36
5. HAKİM DURUMUN TESPİTİ VE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI  38
Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Hali ile İlgili Olarak Danıştayın Tanımlaması Ne Şekildedir?  38
Hakim Durumun ve Kötüye Kullanma Halinin Ortaya Konması Gerektiği ile İlgili Danıştayın Değerlendirmesi Ne Şekildedir?  39
“Aşırı Fiyat Uygulaması” Hakkında Danıştayın Yorumu Nedir?  42
“Mal Vermeyi Reddetme” Hakkında Danıştayın Yorumu Nedir?  42
“Fiyat Ayrımcılığı” Hakkında Danıştayın Yorumu Nedir?  43
“Eşit Durumdaki Alıcılara Farklı Davranılarak Ayrımcılık Oluşturulması” Hakkında Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  45
Rekabet Kurulunun 6. Maddenin İhlalini Tespit Ettiği Ancak Danıştayın İhlal Bulunmadığını Belirterek İptal Ettiği Kararındaki Yorumu Ne Şekildedir?  46
Rekabet Kurulunun Yapılan Şikâyeti Reddettiği, Ancak Danıştayın Hakim Durumun Kötüye Kullanıldığını Tespit Ettiği Kararlardaki Yorumu Ne Şekildedir?  47
6. BİRLEŞME VE DEVRALMALAR  50
Borsada Gerçekleşen Devralma İşlemlerinde Kurula Bildirim Yükümlülüğü Ne Zamandır?  50
İzne Tabi Birleşme veya Devralma İşlemlerinin Yanlış Değerlendirme Sonucu Rekabet Kuruluna Bildirim Yapılmadan Gerçekleştirilmesi İdari Para Cezasına Engel Olur mu?  50
Birleşme ve Devralmalarda Birlikte Hakim Durumun Reddedilmesine İlişkin Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  51
Rekabet Kurulunun İzin Verdiği Birleşme Devralma Kararı İçin Danıştay Hangi Gerekçelerle Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermiştir?  52
Rekabet Kurulunun Koşullu İzin Verdiği Devralma Kararında Danıştayın Getirilen Koşulları Hukuka Aykırı Bulmasındaki Yorumu Ne Şekildedir?  54
Rekabet Kurulunun Yan Sınırlamalar Nedeniyle Koşullu İzin Verdiği Kararındaki Danıştayın Görüşü Ne Şekildedir?  55
7. ÖZELLEŞTİRMELER  56
Rekabet Kurulunca Özelleştirme İşlemine İzin Verilmesinin Ardından İlgili İhale Komisyonu Kararının İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi Rekabet Kurulu Kararını Sakatlar mı?  56
8. MENFİ TESPİT  57
Menfi Tespit Belgesi Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararının İptal Edilmesinde Danıştayın Değerlendirmesi Ne Şekildedir?  57
Kurul Feshedilmiş Bir Anlaşmaya Menfi Tespit veya Muafiyet Verebilir mi?  58
9. GEÇİCİ TEDBİR VE İHLALE SON VERME KARARLARI  58
Danıştayın Hukuka Uygun Bulduğu Geçici Tedbir Kararlarında Ne Tür Yorumları Olmuştur?  58
Danıştayın Hukuka Aykırı Bulduğu Geçici Tedbir Kararlarında Ne Tür Yorumları Olmuştur?  60
4054 Sayılı Kanun’un 9/3. Maddesi Uyarınca Yapılan İşlem İptal Davasına Konu Olabilir mi?  63
Rekabet Kurulu Bir İhlal Tespit Etmekle Birlikte İhlalin Niteliği İtibarıyla Herhangi Bir Yaptırım Uygulanmasına Gerek Görmeyebilir mi?  65
10. REKABET KURULUNUN ŞİKAYETLERİ REDDETMESİ  66
Şikâyetlerin Reddine İlişkin Kararlardan Danıştayın Hukuka Uygun Bulduklarında Ne Tür Yorumları Olmuştur?  66
Şikâyetlerin Reddedilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararından Danıştayın İptal Ettiği Kararlarda Yorumu Ne Şekildedir?  68
Yapılan Önaraştırma Sonucu Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmayan Rekabet Kurulu Kararını İptal Eden Danıştayın İlgili Kararındaki Yorumu Ne Şekildedir?  71
REKABET KURULU KARARLARI İLE İLGİLİ
DANIŞTAYIN USULE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
1. AB UYGULAMALARINI GÖZÖNÜNDE BULUNDURMA  81
Danıştay Kararlarında AB Mevzuatı ve Mahkeme Kararlarına Ne Tür Atıf Yapmıştır?  81
2. BİLGİ İSTEME  81
Başlatılmış Bir Önaraştırma veya Soruşturma Olmaksızın Rekabet Kurulu Teşebbüslerden Periyodik Olarak Bilgi İsteyebilir mi?  81
Kanunun 14. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Olarak Danıştayın Diğer Yorumları Ne Şekildedir?  85
3. YERİNDE İNCELEME  87
Yetki Belgesinde İncelemenin Konusu ve Amacının Yazılmaması Hukuki Bir Eksiklik Doğurur mu?  87
Yerinde İnceleme Sırasında İlgili Teşebbüsün Yetkilisi Yoksa ya da İlgili Teşebbüse Tatil Günü Gidilirse Hukuka Aykırılık Oluşur mu?  89
Teşebbüs Yetkilisinin Bulunamadığı Gerekçesiyle İncelemeye İzin Verilmezse Yerinde İnceleme Engellenmiş Sayılır mı?  89
Yerinde İnceleme Engellendikten Sonra Mahkeme Kararı ile Aynı Gün İnceleme Yapılırsa Teşebbüse Para Cezası Verilebilir mi?  91
Yerinde İnceleme Sırasında Teşebbüsten Sözlü Bilgi İstenirse, Ancak İlgili Teşebbüs Tarafından Sözlü Bilgi Talebi Reddedilerek “Yazılı Olarak Cevap Verileceği” Belirtilirse, Bilgi Vermeyi Reddetmiş Sayılır mı?  91
Yerinde İncelemede Talep Edilen Bilgi ve Belgelerin Yazılı Olarak İstenmesi Gerekir mi?  92
Yerinde İnceleme Sırasında Yetkili Olmayan Kişiden Bilgi İstenirse ve İlgili Kişi Bilgi Vermezse Para Cezası Uygulanabilir mi?  93
Yerinde İncelemede Belgenin Raportörlere Verilmesinin Engellendiği ve İstenen Belge Yerine Bir Başka Belge Gösterilmesine Para Cezası Uygulanması Konusunda Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  94
Teşebbüslerden Bilgi İstenmesi Sonrası Eksik Bilgi Gönderilmesi Halinde Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  95
4. İDARİ PARA CEZASI  95
Kanunun Aynı Maddesi İki Ayrı Fiille İhlal Edildiğinde, İki Ayrı Para Cezası Verilebilir mi?  95
Para Cezasının Hesaplanmasında Yurtdışı Satışların da Dahil Edilmesi Hakkında Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  98
Para Cezası Hesaplanmasında Hangi Yıl Cirosunun Alınacağına İlişkin Danıştay Değerlendirmeleri Ne Şekilde Gerçekleşmiştir?  98
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Nedeniyle İdari Para Cezası Verildikten Sonra Kanun’un İhlali Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasında Bu Davranış Ayrıca Ağırlaştırıcı Unsur Sayılabilir mi?  99
Cezanın Tayini ve Soruşturmaya Konu Teşebbüslerden Birine Para Cezası Verilmemesi Bakımından Danıştayın Değerlendirmesi Ne Şekildedir?  100
Ceza Hukukunda Geçerli Olan “Lehe Olan Kanun Uygulaması” İdarenin İşlemleri Açısından da Geçerli midir?  101
Taraflarca Rekabet Kuruluna Geç Bildirilen Birleşme ve Devir Anlaşmaları İçin Bildirmeme Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanabilir mi?  103
Teşebbüse Verilen İdari Para Cezasının Gerekçesi ve Hukuki Dayanağının Gerekçeli Kararda Belirtilmesi Gerektiğine İlişkin Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  106
5. REKABET KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  106
Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Olmayan Rekabet Kurulu Kararları İdari Dava Konusu Olabilir mi?  106
Rekabet Kurulunun Kararına İtiraz Edilmesi Halinde Kurulca Yeniden İncelenip Karar Alınabilir mi?  107
Rekabet Kurulu Reddettiği Şikâyet Başvurusunu, Şikâyetçinin İtirazı Üzerine Tekrar Karara Bağlayabilir mi (Kararı Geri Alabilir mi? ya da Kaldırabilir mi)?  110
Konunun Özelliği Gereği, Nihai Karar Öncesi Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Görüş Alma Zorunluluğu Konusunda Danıştayın Yorumu Nedir?  113
Kanunun İhlali Başka Mevzuattan Kaynaklanıyorsa, Rekabet Kurulu Karar Alabilir mi?  115
Rekabet Kurulu 4054 Sayılı Kanuna Aykırı Olduğunu Tespit Ettiği Bir Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesini İsteyebilir mi?  119
Rekabet Kurumu 4054 sayılı Kanuna Aykırı Olan Bir Yönetmeliğin İptali İçin Dava Açabilir mi?  120
6. BAŞKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ  122
Rekabet Kurumu Başkanlık Makamı Yapılan Herhangi Bir Başvuru ile İlgili Olarak Rekabet İhlali Olup Olmadığını Tespit Edebilir mi?  122
7. MESLEK PERSONELİ  123
Soruşturmalarda Uzman Yardımcılarının Görev Alması Usule Aykırı mıdır?  123
8. KURULUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL  123
Kurul Önaraştırma Yapmadan Bir Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Karar Verebilir mi?  123
Rekabet Kurulunun Önaraştırma Yapmaksızın İlk İnceleme Raporu Üzerinden Karar Alması Hakkında Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  124
Önaraştırma ya da Soruşturma Raporu Hazırlanmasında Yasal Sürelerin Aşılması İptal Sebebi Olur mu?  125
Rekabet Kurulunun Hangi Durumlarda Resen Soruşturma Açması Uygundur?  126
Rekabet Kurulunun Hangi Durumlarda Soruşturma Açması Gerekir?  127
Rekabet Kurulu Kararı Danıştay Tarafından İptal Edildikten Sonra, Yeni Bir Soruşturma Yapmadan ve Aynı Bilgi/ Belgeler Üzerinden Kurulun Karar Alması Hukuka Aykırı mıdır?  128
9. KURULUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI  129
Rekabet Kurulunun Bir Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açılması Kararı Dava Konusu Olabilir mi?  129
Hakkında Soruşturma Yürütülen Bir Teşebbüsün Başka Bir Teşebbüs ile Birleşirse Yeni Teşebbüs Hakkında Ayrıca Bir Soruşturma Kararı Alınması Gerekir mi?  130
10. DELİLLERİN TOPLANMASI VE TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ  131
Soruşturma Açıldığında Rekabet Kurulunun İlgili Teşebbüse Belge Gönderilmemesi Yönündeki İlke Kararı Hukuka Uygun mudur?  131
Soruşturma Kapsamındaki Teşebbüsler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Dosyaya Erişebilir mi?  133
Soruşturma Açılması Kararının Ardından 4054 sayılı Kanunun 43. Maddesi Uyarınca Hakkında Soruşturma Yürütülen Tarafa Her Türlü Delilin Gönderilmesi Gerekir mi?  136
Ticari Sır İçeren Bilgi ve Belgelerin İlgili Tarafa Verilmemesi Savunma Hakkının Kısıtlandığı Anlamına Gelir mi?  138
Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Davetiye, Hakkında Soruşturma Yürütülen Şirketin Yetkili Temsilcisi/Avukatı Yerine Şirkete Yapılabilir mi?  139
Sözlü Savunma Toplantısının Gizli Yapılması Diğer Teşebbüslerin Savunma Hakkının Özünü İhlal Eden Bir Eksiklik Olarak Değerlendirilebilir mi?  140
Şikâyetçiye Soruşturma Raporu Tebliğ Edilmeli midir? Ayrıca Şikâyetçinin Sözlü Savunma Talebi Olursa Bu Talep Yerine Getirilmeli midir?  140
Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ'de Yer Alan "Temsilcinin Avukat Unvanına Haiz Olması Gerekmez" Düzenlemesi Hukuka Aykırı mıdır?  140
Soruşturmanın Tamamlanmasından Sonra Aynı Nitelikteki Yeni Bir Şikâyet Soruşturmaya Dahil Edilebilir mi?  141
11. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI  142
Soruşturma Heyeti Başkanı Olan Kurul Üyesinin Karara Katılması ile İlgili Olarak Danıştayın Yaklaşımı Ne Şekildedir?  142
Sözlü Savunmaya Katılmayan Bir Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısına da Katılmaması
Gerekir mi? 
 143
Kurul Üyelerinin Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmamaları İlgili Kararın İptal Sebebi Olabilir mi?  144
12. KARARDA BULUNMASI GEREKENLER  145
Teşebbüse Yapılan Tebligatta Kurul Kararlarında Karşı Oy Yazısının Bulunmamasının Karara
Etkisi Nedir? 
 145
Karşı Oy’un Bulunmaması Nedeniyle İptal Edilen Karar, Daha Sonra Karşı Oy Eklenip Tekrar Teşebbüse Gönderildiğinde Hukuka Aykırılık Giderilmiş Olur mu?  146
Kanunun 42. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Şikâyet Reddedildiğinde 52. Maddedeki “Kararda Bulunması Gereken Hususların” Yer Alması Gerekir mi?  148
Gerekçeli Karar Yazımında Uyulması Zorunlu Süre Var mıdır?  149
13. REKABET KURULU KARARLARINA UYULMAMASININ YAPTIRIMI  149
Rekabet Kurlunun Kararlarında İhlalin Giderilmesi İçin Tanıdığı Süreye Uyulmamasının Yaptırımına İlişkin Olarak Danıştayın Yorumu Nedir?  149
14. REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU  150
Rekabet Kurulu Karaları Hakkında İptal Davası Açmak İçin Menfaat İlişkisini Aranmasında Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  150
Teşebbüse Gönderilen Rekabet Kurulu Kısa Kararı (Nihai Karar Niteliğinde Olmayan) İptal Davasına Konu Olabilir mi?  151
Rekabet Kurumunun 60 Günlük İdari Cevap Verme Süresi İçindeki Kesin Olmayan Cevabına Karşı Dava Açma Süresi Hakkında Danıştayın Yorumu Ne Şekildedir?  153
Danıştay Kararları (Dipnotlar) Listesi  155
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Arslan Kaya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Ekim 2017
69.90 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017