Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar Arş. Gör. Selman Dursun  - Kitap

Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar

1. Baskı, 
Ocak 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
298
Barkod:
9789750201196
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
410,00
İndirimli (%79):
86,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ekonomik Suçlar, ülkemizde özellikle son yirmi yılda güncel hale gelmiş ve üzerinde tartışılmaya başlanmıştır. Yine ülkemizde bankacılık suçları, son beş yılda öne çıkmış ve kamuoyunun gündemine girmiştir. Ekonomik suçlar ve bankacılık suçları alanındaki kriminolojik ve özellikle ceza hukuku eserlerinin sınırlı olması nedeniyle kitaptaki konular geniş bir şekilde ele alınmış ve siz okuyucularımıza sunulmuştur.
Kitapta esas itibariyle Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar işlenmişse de, bununla yetinilmeyerek öncelikle ekonomik suçlar ele alınmış ve bu tür suçların özellikleri ortaya konulmaya çalışılmış, daha sonra ise bankacılık suçlarının boyutları ve nitelikleri üzerinde durulmuştur.
Kitap da Bankacılık Düzenine İlişkin Temel Kavramalar açıklanmış ve Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar tek tek ele alınarak ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ekonomik Suçlar
.
Bankacılık Suçları
.
Bankacılık Düzeni; Bankacılık Düzenine İlişkin Temel Kavramlar, Bankacılık Düzenini Sağlayan Kuruluşlar
.
Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar; İzinsiz Bankacılık Faaliyeti Suçu, Denetim Sonucu Alınması İstenen Tedbirleri Almama Suçu, Denetim Görevlilerine Engel Olma Suçu, Belge ve Yazışmaları Saklamama Suçu, İşlemleri Kayıt Dışı Bırakma Suçu, Hesap Uygunluğu Sağlamadan Bilanço Kapatma Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Önsöz 
7
Yazarın Önsözü 
8
Kısaltmalar 
8
Giriş 
8
Birinci Bölüm EKONOMİK SUÇLAR VE BANKACILIK SUÇLARI
I. EKONOMİK SUÇLAR 
8
A. Genel Bilgiler 
8
B. Ekonomik Suçlar 
8
1. Ekonomik Suç Kavramı 
8
a. Kriminolojik Açıdan Ekonomik Suçlar 
8
b. Hukuki Açıdan Ekonomik Suçlar 
8
c. Ceza Yargılaması Kuralları Açısından Ekonomik Suçlar 
8
d. Görüşümüz 
8
2. Ekonomik Suçların Nedenleri 
8
3. Ekonomik Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması 
8
4. Ekonomi Ceza Hukuku 
8
a. Ekonomi Ceza Hukuku Kavramı 
8
b. Ekonomi Ceza Hukukun Düzenlenmesi 
8
c. Ekonomi Ceza Hukukun Yardımcılık Niteliği 
8
d. Ekonomi Ceza Hukukunda Suç Politikasının Ana İlkeleri 
8
(1) Kusur İlkesi 
8
(2) Hukuk Devleti İlkesi 
8
(3) Hümanizm İlkesi 
8
II. BANKACILIK SUÇLARI 
8
A. Bankacılık Suçları Kavramı 
8
B. Bankacılık Suçlarının Sınıflandırılması 
8
1. Fail Açısından Bankacılık Suçları 
8
a. Bankaların İşledikleri Suçlar 
8
b. Banka görevlilerinin İşledikleri Suçlar 
8
c. Üçüncü Kişilerin İşledikleri Suçlar 
8
2. Mağdur Açısından Bankacılık Suçları 
8
a. Bankalara Karşı İşlenen Suçlar 
8
b. Üçüncü Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 
8
c. Kamuya Karşı İşlenen Suçlar 
8
C. Başlıca Bankacılık Suçları 
8
1. Bank.K.’nda Yer Alan Bankacılık Suçları 
8
a. Disiplin Suçları 
8
b. İdari Suçlar (Kabahatler) 
8
c. (Adli) Suçlar 
8
2. Diğer Kanunlarda Yer Alan Bankacılık Suçları 
8
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA EKONOMİK SUÇLAR VE BANKACILIK SUÇLARI 
8
A. Avrupa Birliği 
8
B. Bazı Ülkeler 
8
1. Amerika Birleşik Devletleri 
8
2. Federal Almanya 
8
3. Fransa 
8
4. İtalya 
8
İkinci Bölüm BANKACILIK DÜZENİ
I. BANKACILIK DÜZENİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
8
A. Banka Kavramı 
8
B. Bankaların Sınıflandırılması 
8
1. Yaptığı İşlemlere (Konularına) Göre Bankalar 
8
a. Kamusal Yetki ve Görevlere Sahip Olan Bankalar 
8
b. Kamusal Yetkileri Kullanmayan Bankalar 
8
(1) Mevduat veya Katılım Fonu Kabul Eden Bankalar 
8
i. Mevduat Bankaları 
8
ii. Katılım Bankaları 
8
(2) Mevduat veya Katılım Fonu Kabul Etmeyen Bankalar 
8
(3) Uzmanlık ve Sektör Bankaları 
8
2. Kuruluş Yerine Göre Bankalar 
8
3. Tabi Olunan Hükümlere veya Niteliğine Göre Bankalar 
8
4. Ülke İçinde Faaliyet Gösterilen Yere Göre Bankalar 
8
a. Serbest Bölge Bankacılığı 
8
b. Kıyı (off-shore) Bankacılığı 
8
5. Diğer Ayırımlar 
8
6. Bank.K.’nda Yer Alan Ayırımlar 
8
C. Bankacılık Faaliyeti 
8
1. Kavram 
8
2. Bank.K.’ndaki Durum 
8
3. Bankacılık Faaliyetinin Niteliği 
8
4. Bankacılık Faaliyetlerinin Sınıflandırılması 
8
a. Bilânçoya Göre Bankacılık Faaliyeti 
8
b. Konularına Göre Bankacılık Faaliyeti 
8
c. Niteliğine Göre Bankacılık Faaliyeti 
8
d. Diğer Ayırımlar ve Bank.K. 
8
D. Bankacılık Faaliyetinin Düzenlenmesi (Bankacılık Düzeni) 
8
1. Ekonomi Düzeni ve Ekonomi Hukuku 
8
2. Bankacılık Düzeni ve Banka Hukuku 
8
3. Bankacılık Düzeninin Sınıflandırılması 
8
a. Kuruluş ve Faaliyete Geçme Düzeni 
8
b. Faaliyet Düzeni 
8
c. Hesap ve Kayıt Düzeni 
8
d. Gözetim ve Denetim Düzeni 
8
e. Devir, Birleşme ve Tasfiye Düzeni 
8
f. Diğer Düzenler 
8
II. BANKACILIK DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR 
8
A. Genel Olarak 
8
B. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
8
1. Yapısı 
8
2. Fonksiyonu 
8
C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
8
1. Yapısı 
8
2. Fonksiyonu 
8
D. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
8
1. Yapısı 
8
2. Fonksiyonu 
8
E. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
8
1. Yapısı 
8
2. Fonksiyonu 
8
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BANKACILIK DÜZENİ 
8
A. Avrupa Birliği 
8
B. Bazı Ülkeler 
8
1. Amerika Birleşik Devletleri 
8
2. Federal Almanya 
8
3. Fransa 
8
4. İtalya 
8
Üçüncü Bölüm BANKACILIK DÜZENİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
I. İZİNSİZ BANKACILIK FAALİYETİ SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Suçun Yapısal Unsurları 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
a. İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma 
8
(1) İzinsiz Banka Gibi Faaliyet Gösterme 
8
(2) İzinsiz Mevduat Kabul Etme veya Katılım Fonu Toplama 
8
b. İzinsiz “Banka” Adını veya Bankacılık Faaliyeti Yapıldığı İzlenimini Uyandıracak Söz ve Deyimleri Kullanma 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
D. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
E. Yaptırım 
8
II. DENETİM SONUCU ALINMASI İSTENEN TEDBİRLERİ ALMAMA SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Ön Koşul 
8
1. Genel Olarak 
8
2. Alınması İstenebilecek Tedbirler 
8
a. Düzeltici Tedbirler 
8
b. İyileştirici Tedbirler 
8
c. Kısıtlayıcı Tedbirler 
8
d. 4389 sayılı Bank.K. m. 14’teki Tedbirler 
8
C. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
a. Suçun Temel Şekli 
8
(1) Düzeltici Tedbirleri Almama 
8
(2) İyileştirici Tedbirleri Almama 
8
(3) Kısıtlayıcı Tedbirleri Almama 
8
(4) 4389 sayılı Bank.K. m. 14’teki Tedbirleri Almama 
8
b. Suçun Nitelikli Şekli 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
E. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
F. Yaptırım 
8
III. BİLGİ VE BELGE VERMEME SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Ön Koşul 
8
D. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
E. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
F. Yaptırım 
8
IV. DENETİM GÖREVLİLERİNE ENGEL OLMA SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Ön Koşul 
8
D. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
E. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
F. Yaptırım 
8
V. BELGE VE YAZIŞMALARI SAKLAMAMA SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Ön Koşul 
8
D. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
E. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
F. Yaptırım 
8
VI. İŞLEMLERİ KAYIT DIŞI BIRAKMA SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Ön Koşul 
8
D. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
E. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
F. Yaptırım 
8
VII. HESAP UYGUNLUĞU SAĞLAMADAN BİLÂNÇO KAPATMA SUÇU 
8
A. Kanuni Hükümler 
8
B. Fail 
8
C. Yapısal Unsurlar 
8
1. Tipe Uygun Eylem 
8
2. Hukuka Aykırılık 
8
3. Kusurluluk 
8
D. Özel Oluşum Biçimleri 
8
1. Suça Teşebbüs 
8
2. Suç Ortaklığı 
8
3. Suçların Birleşmesi 
8
E. Yaptırım 
8
SONUÇ 
8
Kullanılan Kaynaklar 
8