Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları
(TCK m.132)
Ocak 2013 / 1. Baskı / 436 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Toplumun bir bireyi olarak yaşamını sürdüren insan, ancak haberleşme yoluyla kişiliğini geliştirebilir ve kendisini ifade edebilir. Bu yönüyle haberleşme, insan ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Korkusuz bir biçimde haberleşebilmek ve haberleşme içeriğinin başkalarının algı ve müdahalesine kapalı kalacağı yönündeki beklenti, kişinin en temel haklarındandır. Kişilerin haberleşmelerinin gizliliğine yönelik hukuka aykırı müdahaleler, kişinin mutlak sırlarının başkaları tarafından öğrenilmesi tehlikesini doğurduğundan, bu türden müdahaleler insan kişiliği bakımından en büyük tehdit ve bir tür yıkım oluşturur.

Kitap da, haberleşmenin gizliliği, haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği hakkı ile özel hayatın gizliliğine saygı hakkı ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Haberleşmenin gizliliğine yönelik gerek hukuka uygun ve gerekse hukuka aykırı müdahaleler (TCK m. 132 kapsamında yer alan suç tipleri) hem klasik hem de elektronik haberleşme araçları bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır.

Ayrıca, kişinin (mağdurun) kendisine yönelik olarak işlenen hakaret, tehdit, şantaj gibi suçların işlendiği sırada haberleşme içeriğini kayderek, bu içerikleri yetkili mercilere ulaştırması, eşlerin birbirlerinin haberleşmesine müdahalesi, işverenin çalışanların haberleşmesine müdahalesi ve nihayet bilişim sistemlerine müdahale edilmek suretiyle haberleşmenin gizliliğinin ihlali gibi güncelliğini yitirmeyen konular da, hem suç teorisi hem de ceza yargılaması bakımından incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini Kaydetme Suçu
Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerinin Hukuka Aykırı Olarak İfşası Suçu
Kişinin Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini Diğer Tarafın Rızası Olmaksızın Hukuka Aykırı Olarak Alenen İfşası ve Basın Yayın Yoluyla Yayınlanması Suçları
Barkod: 9789750221330
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 436
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL AÇIKLAMALAR, HABERLEŞME,
HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN ÖZGÜRLÜKLER HUKUKU İÇERİSİNDEKİ YERİ, HABERLEŞMENİN GELİŞİMİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR  27
§ 2. HABERLEŞME KAVRAMI VE HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ  28
I. HABERLEŞME KAVRAMI  28
II. HABERLEŞME TÜRLERİ  33
1. Tek Taraflı- İki Taraflı Haberleşme  34
2. Doğrudan-Dolaylı Haberleşme  34
3. Kitlesel- Bireysel (Özel) Haberleşme  36
III. HABERLEŞME ARAÇLARI  37
1. Bireysel (Özel) Haberleşme Araçları  39
A. Mektup  39
B. Telgraf  40
C. Telsiz  40
D. Telefon  41
E. Faks (Fax-Belgegeçer)  41
F. İnternet  42
2. Kitle Haberleşme Araçları  42
IV. HABERLEŞME HÜRRİYETİ, ÖNEMİ VE KORUNMASI  43
1. Üst Bir Kavram Olarak Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanı  44
A. Özel Hayatın Hukuk Normlarıyla Korunması  52
aa. Uluslararası Hukuk  53
bb. Türk Hukuku  59
2. Haberleşme Hürriyeti  63
A. Haberleşme Hürriyetinin ve Haberleşmenin Gizliliğinin Kapsamı  66
B. Haberleşme Hürriyetine İlişkin Düzenlemeler  75
aa. Uluslararası Metinlerde Haberleşme Hürriyeti  76
bb. Türk Hukukunda Haberleşme Hürriyeti  84
aaa. Anayasa Metinlerinde  84
bbb. Kanuni Düzenlemelerde  96
3. Haberleşmenin Gelişimi  105
A. İlkçağ’da Haberleşme  105
B. Pers İmparatorluğu Dönemi  105
C. Eski Yunan  106
D. Roma İmparatorluğu Dönemi  107
E. İslam Hukuku  108
İkinci Bölüm
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARI
§ 1. 132. MADDE HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR  111
§ 2. SUÇ TİPİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  121
I. TANZİMATA KADAR OLAN DÖNEM  121
II. TANZİMAT SONRASI DÖNEM  125
III. CUMHURİYET DÖNEMİ  130
§ 3. KANUNİLİK İLKESİ VE TİPİKLİK AÇISINDAN 132. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  133
§ 4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  138
I. ALMANYA  139
II. FRANSA  141
III. İSVEÇ  143
IV. İSVİÇRE  144
V. İSPANYA  145
VI. FİNLANDİYA  147
VII. İNGİLTERE  149
§ 5. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m.132/1, 1.c)  151
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  152
II. SUÇUN UNSURLARI  155
1. Tipiklik  155
2. Maddi Unsurlar  157
A. Fiil  157
B. Fail  167
C. Mağdur  173
D. Suçun Konusu  178
3. Manevi Unsur  184
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  189
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  193
aa. İstihbarat Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  193
aaa. Tedbir Kapsamındaki Suç Tipleri  195
bbb. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Merciler  196
ccc. Tedbirin Uygulanabileceği Süre  197
ddd. Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler  197
eee. Tedbir Kapsamında Elde Edilen Bulgular  197
bb. Şüpheli, Sanık, Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmelerinin Denetlenmesi  198
cc. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  201
aaa. Tedbir Kapsamındaki Suç Tipleri ve Tedbirin Uygulanması  206
bbb. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Merciler  208
ccc. Tedbirin Uygulanabileceği Süre  209
ddd. Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler  210
eee. Tedbir Kapsamında Elde Edilen Bulguların Niteliği  213
dd. Elektronik Haberleşmeye İlişkin Trafik Bilgilerinin Muhafaza Edilmesi  215
ee. Arama, Elkoyma, Postada Elkoyma ve Şüpheli veya Sanığın Özel Belge ve Kâğıtlarının İncelenmesi  217
ff. Bilgisayar Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  221
gg. Posta ve Telgrafın Alıkonulması, Açılması ve Okunması  224
hh. Posta Gönderileri Üzerinde Yapılan Gümrük Denetimi  230
B. Meşru Müdafaa  231
C. İlgilinin Rızası  232
D. Hakkın Kullanılması  240
aa. Velayet Hakkının Kullanılması ve Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü  240
bb. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  247
cc. İşverenin İşi ve İşçiyi Yönetme Hakkı  249
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  253
1. Teşebbüs  253
2. İştirak  257
3. İçtima  260
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  274
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.137/1, a)  275
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.137/1, b)  278
3. Suçun Elektronik Haberleşme Hizmeti Vermek Üzere Yetkilendirilmiş Bulunan İşletmecilerin Personeli Tarafından İşlenmesi (5809 S.K. m.63/3)  281
4. Suçun Elektronik Haberleşme Hizmeti Vermek Üzere Yetkilendirilmiş Bulunan İşletmecilerin Personeli Tarafından ve Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (5809 S.K. m.63/11)  284
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  285
§ 6. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME İÇERİKLERİNİ KAYDETME SUÇU (TCK m.132/1, 2. Cümle)  298
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  299
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  299
1. Maddi Unsurlar  300
A. Fiil  300
B. Fail  303
C. Mağdur  304
D. Suçun Konusu  304
2. Manevi Unsur  306
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  306
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  306
B. Meşru Müdafaa  311
C. İlgilinin Rızası  312
D. Hakkın Kullanılması  314
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  316
1. Teşebbüs  316
2. İştirak  319
3. İçtima  320
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  323
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  324
§ 7. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME İÇERİKLERİNİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İFŞASI SUÇU (TCK 132/2)  327
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  328
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  328
1. Maddi Unsurlar  329
A. Fiil  329
B. Fail  334
C. Mağdur  334
D. Suçun Konusu  335
2. Manevi Unsur  335
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  337
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  337
aa. İstihbarat Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  337
bb. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  337
cc. Tanıklık ve Bilirkişilik Görevlerinin Yerine Getirilmesi  339
dd. Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmelerinin Denetlenmesi  342
ee. Posta, Telgraf ve Gümrük Denetimleri  343
B. Meşru Müdafaa  344
C. İlgilinin Rızası  345
D. Hakkın Kullanılması  346
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  347
1. Teşebbüs  347
2. İştirak  347
3. İçtima  348
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  351
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  354
§ 8. KİŞİNİN KENDİSİYLE YAPILAN HABERLEŞME İÇERİĞİNİ DİĞER TARAFIN RIZASI OLMAKSIZIN HUKUKA AYKIRI OLARAK ALENEN İFŞASI VE İFŞA EDİLEN BU VERİLERİN BASIN YAYIN YOLUYLA YAYIMLANMASI SUÇLARI (TCK m.132/3, 1.c ve 2.c.)  359
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  359
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  360
1. Maddi Unsurlar  363
A. Fiil  363
aa. Aleniyet Kavramı  363
bb. Alenen İfşa  369
B. Fail  378
C. Mağdur  379
D. Suçun Konusu  380
2. Manevi Unsur  380
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  382
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  390
1. Teşebbüs  390
2. İştirak  391
3. İçtima  392
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  393
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  394
Sonuç  397
Kaynakça  407
Kavram Dizini  433
 


Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Paluri Arzu Kal Demirçi
Ocak 2021
79.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Bedii Kaya
Ocak 2021
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL AÇIKLAMALAR, HABERLEŞME,
HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN ÖZGÜRLÜKLER HUKUKU İÇERİSİNDEKİ YERİ, HABERLEŞMENİN GELİŞİMİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR  27
§ 2. HABERLEŞME KAVRAMI VE HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ  28
I. HABERLEŞME KAVRAMI  28
II. HABERLEŞME TÜRLERİ  33
1. Tek Taraflı- İki Taraflı Haberleşme  34
2. Doğrudan-Dolaylı Haberleşme  34
3. Kitlesel- Bireysel (Özel) Haberleşme  36
III. HABERLEŞME ARAÇLARI  37
1. Bireysel (Özel) Haberleşme Araçları  39
A. Mektup  39
B. Telgraf  40
C. Telsiz  40
D. Telefon  41
E. Faks (Fax-Belgegeçer)  41
F. İnternet  42
2. Kitle Haberleşme Araçları  42
IV. HABERLEŞME HÜRRİYETİ, ÖNEMİ VE KORUNMASI  43
1. Üst Bir Kavram Olarak Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanı  44
A. Özel Hayatın Hukuk Normlarıyla Korunması  52
aa. Uluslararası Hukuk  53
bb. Türk Hukuku  59
2. Haberleşme Hürriyeti  63
A. Haberleşme Hürriyetinin ve Haberleşmenin Gizliliğinin Kapsamı  66
B. Haberleşme Hürriyetine İlişkin Düzenlemeler  75
aa. Uluslararası Metinlerde Haberleşme Hürriyeti  76
bb. Türk Hukukunda Haberleşme Hürriyeti  84
aaa. Anayasa Metinlerinde  84
bbb. Kanuni Düzenlemelerde  96
3. Haberleşmenin Gelişimi  105
A. İlkçağ’da Haberleşme  105
B. Pers İmparatorluğu Dönemi  105
C. Eski Yunan  106
D. Roma İmparatorluğu Dönemi  107
E. İslam Hukuku  108
İkinci Bölüm
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARI
§ 1. 132. MADDE HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR  111
§ 2. SUÇ TİPİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  121
I. TANZİMATA KADAR OLAN DÖNEM  121
II. TANZİMAT SONRASI DÖNEM  125
III. CUMHURİYET DÖNEMİ  130
§ 3. KANUNİLİK İLKESİ VE TİPİKLİK AÇISINDAN 132. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  133
§ 4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  138
I. ALMANYA  139
II. FRANSA  141
III. İSVEÇ  143
IV. İSVİÇRE  144
V. İSPANYA  145
VI. FİNLANDİYA  147
VII. İNGİLTERE  149
§ 5. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m.132/1, 1.c)  151
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  152
II. SUÇUN UNSURLARI  155
1. Tipiklik  155
2. Maddi Unsurlar  157
A. Fiil  157
B. Fail  167
C. Mağdur  173
D. Suçun Konusu  178
3. Manevi Unsur  184
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  189
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  193
aa. İstihbarat Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  193
aaa. Tedbir Kapsamındaki Suç Tipleri  195
bbb. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Merciler  196
ccc. Tedbirin Uygulanabileceği Süre  197
ddd. Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler  197
eee. Tedbir Kapsamında Elde Edilen Bulgular  197
bb. Şüpheli, Sanık, Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmelerinin Denetlenmesi  198
cc. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  201
aaa. Tedbir Kapsamındaki Suç Tipleri ve Tedbirin Uygulanması  206
bbb. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Merciler  208
ccc. Tedbirin Uygulanabileceği Süre  209
ddd. Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler  210
eee. Tedbir Kapsamında Elde Edilen Bulguların Niteliği  213
dd. Elektronik Haberleşmeye İlişkin Trafik Bilgilerinin Muhafaza Edilmesi  215
ee. Arama, Elkoyma, Postada Elkoyma ve Şüpheli veya Sanığın Özel Belge ve Kâğıtlarının İncelenmesi  217
ff. Bilgisayar Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  221
gg. Posta ve Telgrafın Alıkonulması, Açılması ve Okunması  224
hh. Posta Gönderileri Üzerinde Yapılan Gümrük Denetimi  230
B. Meşru Müdafaa  231
C. İlgilinin Rızası  232
D. Hakkın Kullanılması  240
aa. Velayet Hakkının Kullanılması ve Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü  240
bb. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  247
cc. İşverenin İşi ve İşçiyi Yönetme Hakkı  249
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  253
1. Teşebbüs  253
2. İştirak  257
3. İçtima  260
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  274
1. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.137/1, a)  275
2. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.137/1, b)  278
3. Suçun Elektronik Haberleşme Hizmeti Vermek Üzere Yetkilendirilmiş Bulunan İşletmecilerin Personeli Tarafından İşlenmesi (5809 S.K. m.63/3)  281
4. Suçun Elektronik Haberleşme Hizmeti Vermek Üzere Yetkilendirilmiş Bulunan İşletmecilerin Personeli Tarafından ve Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (5809 S.K. m.63/11)  284
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  285
§ 6. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME İÇERİKLERİNİ KAYDETME SUÇU (TCK m.132/1, 2. Cümle)  298
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  299
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  299
1. Maddi Unsurlar  300
A. Fiil  300
B. Fail  303
C. Mağdur  304
D. Suçun Konusu  304
2. Manevi Unsur  306
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  306
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  306
B. Meşru Müdafaa  311
C. İlgilinin Rızası  312
D. Hakkın Kullanılması  314
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  316
1. Teşebbüs  316
2. İştirak  319
3. İçtima  320
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  323
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  324
§ 7. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME İÇERİKLERİNİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İFŞASI SUÇU (TCK 132/2)  327
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  328
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  328
1. Maddi Unsurlar  329
A. Fiil  329
B. Fail  334
C. Mağdur  334
D. Suçun Konusu  335
2. Manevi Unsur  335
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  337
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  337
aa. İstihbarat Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  337
bb. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  337
cc. Tanıklık ve Bilirkişilik Görevlerinin Yerine Getirilmesi  339
dd. Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmelerinin Denetlenmesi  342
ee. Posta, Telgraf ve Gümrük Denetimleri  343
B. Meşru Müdafaa  344
C. İlgilinin Rızası  345
D. Hakkın Kullanılması  346
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  347
1. Teşebbüs  347
2. İştirak  347
3. İçtima  348
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  351
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  354
§ 8. KİŞİNİN KENDİSİYLE YAPILAN HABERLEŞME İÇERİĞİNİ DİĞER TARAFIN RIZASI OLMAKSIZIN HUKUKA AYKIRI OLARAK ALENEN İFŞASI VE İFŞA EDİLEN BU VERİLERİN BASIN YAYIN YOLUYLA YAYIMLANMASI SUÇLARI (TCK m.132/3, 1.c ve 2.c.)  359
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  359
II. TİPİKLİK VE TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLAR  360
1. Maddi Unsurlar  363
A. Fiil  363
aa. Aleniyet Kavramı  363
bb. Alenen İfşa  369
B. Fail  378
C. Mağdur  379
D. Suçun Konusu  380
2. Manevi Unsur  380
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  382
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  390
1. Teşebbüs  390
2. İştirak  391
3. İçtima  392
IV. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER  393
V. YARGILAMA VE YAPTIRIM  394
Sonuç  397
Kaynakça  407
Kavram Dizini  433
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021