Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Haksız Fiil Hukuku ve Maddi – Manevi Tazminat Davaları
Eylül 2009 / 2. Baskı / 1392 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Mart 2016 245.00 TL 149.90 TL (%39)Sepete Ekle
   

Kısa sürede ikinci baskısını yapan kitap, haksız fiil kavramını sorumluluk hukukunun tüm alanları içinde değerlendirerek Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunla sınırlı kalmaksızın kanunlarımızdaki kusurlu ve kusursuz sorumluluk hallerini incelemektedir. Benzerlerinden farklı olarak Fikir ve Sanat Eseri haklarına haksız saldırıdan, Devletin sorumluluğuna, haksız tahliye haciz ve tedbirden doğan davalara özel nitelikli kimselerin sorumluluğuna kadar çok geniş bilgi hazinesine sahip kitap; Yargıtay Tetkik Hakimi olan yazarın deneyimleri ile seçtiği konu sonuna eklenmiş Yargıtay kararları ve son bölümde yer alan usul hükümleri ile zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Kanunlarımızdaki Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluk Nedenleri
Maddi ve Manevi Tazminat Esaslaruı (Destek Zararı, Faiz, Tedavi – Bakıcı – Yol Gideri, Zamanaşımı, Görev, Yetki vb. konularda Açıklama ve Kararlar)
Yayın Yoluyla Kişiliğe Saldırıdan Doğan Tazminat Davaları
Haksız Şikayet, Hakaret, Öldürme, Yaralama, Komşu Taşınmaza Zarar Verme vb. Nedenlerle Açılan Tazminat Davaları
Haksız Tahliye, Haksız Taciz ve Tedbirden Doğan Davalar
Devletin Sorumluluğu (Tapu ve İcra İşlemlerinden veya Haksız Tutuklama ve İdarenin Diğer Haksız Fiillerden Doğan Zararlar) ve Devletin Rücu Hakkı
Memurun, Milletvekilinin, Bakanın, Hakimin, Noterin Sorumluluğu
Kamu Mallarına Verilen Zararlar (Hazine, Köy ve Belediye Mallarına, Ormana Zarar, Kaçak Elektrik – Su Kullanımı, Yararlanma vb.)
Kamu Görevlilerince İdareye Verilen Zararların Tazmini
Barkod: 9789750210426
Yayın Tarihi: Eylül 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK Birinci Kısım
KUSURA DAYALI HUKUKİ SORUMLULUK
I. KAVRAMLAR VE HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI  27
A. Borç İlişkisi Kavramı  27
B. Sorumluluk Hukuku Kavramı  28
C. Borçlar Kanununa Göre Hukuki Sorumluluğun Kaynakları  30
II. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI  30
A. Kavram  30
B. Haksız Fiilin Unsurları  31
1. Davranış / Fiil Unsuru  31
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  31
a. Hukuka Aykırı Fiiller  31
aa. BK’nın 41/I. Maddesine Göre Hukuka Aykırılık Teşkil Eden Hâller  32
bb. Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Başkasına Zarar Vermek (BK.41/II)  32
b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller  33
aa. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması/Görevin İcrası  33
bb. Kişinin Rızası  33
cc. Üstün Bir Kamu Yararının Bulunması  34
aaa. Haber Verme Hakkı  34
bbb. Eleştiri ve Yorum Yapma ve Yayma Hakkı  35
ccc. İlim ve Sanatı Yayma Hakkı  35
ddd. İddia ve Savunma Hakkı (Hak Arama Özgürlüğü)  36
dd. Üstün Özel Yararın Bulunması  37
aaa. Meşru Müdafaa  37
bbb. Zaruret Hali  38
ccc. Kendi Hakkını Korumak için Kuvvet Kullanma (BK m.52/II)  39
ddd. Vekaletsiz İş Görme (BK m.413)  39
3. Kusur Unsuru  39
a. Kavram  39
b. Kusurun Türleri  40
aa. Kast  40
aaa. Vasıtasız/Doğrudan Kast  40
bbb. Dolaylı/İhtimali Kast  40
bb. İhmal (Taksir)  40
c. Kusurun İspatı  41
d. Haksız Fiil Ehliyetinin Varlığı  42
5. Zarar Unsuru  42
a. Kavram  42
b. Maddî Zarar  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Maddi Zararın Türleri  43
aaa. Fiili Zarar  43
bbb. Mahrum Kalınan Kar  43
c. Manevî Zarar  44
6. İlliyet Bağı  44
a. Kavram  44
b. İlliyet Bağını Kesen Nedenler  45
aa. Mücbir Sebepler  45
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru  46
cc. Üçüncü Şahsın Davranışı  46
İlliyet (Nedensellik) Bağı ile İlgili Kararlar  47
III. HUKUKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  53
A. Müteselsil (Zincirleme/Dayanışmalı) Sorumluluk  53
1. Genel Olarak  53
2. Tam Teselsül (BK 50)  53
a. Madde Metni  53
b. Sorumluluğun Şartları  54
aa. Kişiye İlişkin Şartlar  54
bb. Eyleme İlişkin Şartlar  55
cc. Zarara İlişkin Şart  55
c. Tam Teselsülün Sonuçları  56
3. Eksik Teselsül (BK 51)  57
a. Madde Metni  57
b. Sorumluluğun Şartları  58
c. Eksik Teselsülün Sonuçları  58
4. Müteselsil Sorumlunun Rücu Hakkı  59
a. Genel Olarak  59
b. Tam Teselsülde Rücu  59
aa. Rücuunun Şart ve Hükümleri  59
bb. Tam Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  60
cc. Faiz  60
c. Eksik Teselsülde Rücu  61
aa. Rücuunun Şart ve Hükümleri  61
bb. Eksik Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  63
cc. Faiz  64
Müteselsil Sorumlulukla İlgili Kararlar  64
B. Haksız Fiil Borçlusunun Mirasçılarının Sorumluluğu  86
1. Yasal Düzenleme  86
2. Mirasçıların Sorumluluğunun Mahiyeti  87
3. Borçtan Kurtuluş Yolu Olarak Mirası Ret  88
İlgili Kararlar  89
C. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi (BK. M.53)  93
1. Hukuk Mahkemesinin Bağımsız Olduğu Hususlar  93
2. Hukuk Mahkemesinin Bağımlı Olduğu Konular  93
İlgili Kararlar  96
D. Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçmenin Tazminata Etkisi  117
1. Açıklama  117
a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre  118
b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre  118
2. İlgili Kararlar  119
IV. DEVLETİN VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU  122
A. İdari Eylem ve İşlemlerden Devletin (İdarenin) Sorumluluğu  122
1. Kusursuz Sorumluluk  122
2. Kusur Sorumluluğu  123
a. Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluk  123
b. Hizmet Kusuru - Kişisel Kusur Ayırımı  125
c. Görevlinin Kişisel Kusuru Nedeniyle Sorumluluk  127
d. Davanın Kime Karşı Açılacağı ve Yargı Yolu Sorunu  129
aa. Kişisel Kusura Dayalı Davalar  129
bb. Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılacak Davalar  132
aaa. Genel Kural; İdari Yargı Yerlerinin Yetkisi  132
bbb. Fiili Yol veya Haksız Fiil Sayılan Eylemlerde Adli Yargının Yetkisi  134
ccc. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Eylemleri Nedeniyle Kişilere Verilen Zararların Tazmini Konusunda Adli Yargının Yetkisi  137
ddd. Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Zararlar Nedeniyle Adli Yargının Yetkisi  137
3. İdareye Karşı Açılacak Davalarla İlgili Kararlar  138
a. İdareye Karşı Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Davalarla İlgili Kararlar  138
b. Kişisel Kusuru Nedeniyle Memura Karşı Açılan Davalarla İlgili Kararlar  148
aa. Yargı Kararının Uygulanmamasından Doğan Hukuki Sorumluluk  148
aaa. Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti  148
bbb. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi ile İlgili Kararlar  150
bb. Sicil Amirinin, Haksız Yere Olumsuz Sicil veya Ceza Vermesi  172
cc. Haksız Teşftiş veya Soruşturma Raporu ya da Tutanağı Düzenlenmesi  182
dd. Diğer Kişisel Kusur Nedenleri İle Açılan Davalarla İlgili Kararlar  187
4. Devletin Sorumlulara Rücu Hakkı  191
a. Devletin Rücu Hakkının Hukuki Dayanakları ve Niteliği  191
b. Zamanaşımı ve Faiz  192
Devletin Rücu Hakkı ile İlgili Kararlar  193
B. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerinin Görevleri Dolayısıyla Haksız Fiil Sorumlulukları  220
1. Cumhurbaşkanının Haksız Fiil Sorumluluğu  220
İlgili Kararlar  221
2. Başbakan ve Bakanların Haksız Fiil Sorumlulukları  222
İlgili Kararlar  223
3. Milletvekillerinin Haksız Fiil Sorumluluğu  226
a. Milletvekili Dokunulmazlığı  226
b. Milletvekili Sorumsuzluğu  226
Milletvekilleriyle İlgili Kararlar  227
C. Hakimlerin Hukuki Sorumlulukları  236
1. Sorumluluğun Yasal Dayanağı, Mahiyeti ve Kapsamı  236
a. İlgili Yasal Hükümler  236
b. Sorumluluğun Mahiyeti ve Kapsamı  238
2. Sorumluluk Nedenleri  241
3. Sorumluluğun Şartları  243
4. Görevli Mahkeme ve Usul Hükümleri  243
İlgili Kararlar  246
İkinci Kısım
KUSURSUZ (OBJEKTİF) HUKUKİ SORUMLULUK
I. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ  271
A. Genel Olarak  271
B. Sebep Sorumluluğu  272
1. Olağan Sebep Sorumluluğu  272
2. Tehlike Sorumluluğu  272
C. Hukuka Uygun Müdahalelerden Doğan Sorumluluk  273
II. BORÇLAR KANUNUNDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ  274
A. Zaruret Halinde Başkasına Zarar Verenin Sorumluluğu (BK. M.52/2)  274
1. İlgili Yasa Hükmü  274
2. Sorumlulukla İlgili Açıklama  274
B. Temyiz Gücü Olmayanın Sorumluluğu (BK m. 54)  275
1. Sorumluluğun Şartları  275
2. İlgili Kararlar  276
C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 55)  281
1. Genel Açıklamalar ve BK. 100. Madde ile Farkı  281
2. Sorumluluğun Şartları  282
a. Sorumluluğun Genel Şartları  282
b. Sorumluğun Özel Şartları  283
3. Adam Çalıştıranın Yardımcı Kişiye Rücuu  286
4. Zamanaşımı  286
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar (BK. 55)  286
D. Hayvan İdare Edenin/Tutanın Sorumluluğu (BK m. 56)  300
1. Genel Açıklamalar  300
2. Sorumluluğun Şartları  301
a. Hayvan İdare Etme İlişkisi  301
b. Zarar, Hayvanın Hareketinden Doğmalıdır  301
c. Hayvan İdare Edenin Kurtuluş Kanıtı Getirmesi  302
3. Hayvan İdare Edenin Rücu Hakkı  303
Hayvan Tutanın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  303
E. Yapı Malikinin Sorumluluğu (BK. M. 58)  305
1. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  305
2. Malikin Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü  307
3. Yapı Eserinin Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğun Şartları  308
a. Genel Şartlar  308
b. Özel Şartlar  308
aa. Bir Yapı Eseri (Bina veya İnşa Eseri) Bulunmalıdır  308
bb. Sorumlu ile Yapı Eseri Arasında Mülkiyet İlişkisi Bulunmalıdır  309
cc. Yapı Eserinin Yapımında Bozukluk veya Bakımında Eksiklik Olmalıdır  310
3. Yapı Malikinin Rücu Hakkı  311
Yapı Eseri (Bina vs.) Maliki ile İlgili Kararlar (BK. 58)  312
III. MEDENİ KANUNDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ  327
A. Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu (MK M. 369)  327
1. Sorumluluğun Mahiyeti  327
2. Ev Başkanı ve Aile Kavramları  328
3. Sorumluluğun Şartları  332
a. Bir Zarar Doğmalıdır  332
b. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalıdır  333
c. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır  334
4. Zamanaşımı  334
5. Davalı Sıfatı  335
Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  335
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (MK. m.730)  352
1. Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Kapsamı  352
2. Hukuka Aykırı Taşkın Kullanımdan Doğan Sorumluluk (MK. 730/I)  353
a. Tedbir İstemi ve Tazmin Sorumluluğunun Şartları  354
aa. Bir Taşınmaz Mal Kullanılmalıdır  354
bb. Mülkiyet Hakkı Hukuka Aykırı Biçimde Taşkın Kullanılmalıdır  354
cc. Zararla Taşkın Kullanım Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır  355
b. Tazmin Sorumluluğu  355
c. Tehlikenin Giderilmesi ve Eski Halin İadesi  356
3. Hukuka Uygun Taşkın Kullanım Nedeniyle Sorumluluk  356
4. Davacı ve Davalı Sıfatı  357
a. Davacı Sıfatı  357
b. Davalı Sıfatı  357
İlgili Kararlar  358
IV. DİĞER KANUNLARDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ  366
A. Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu  366
1. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  366
2. Sorumluluğun Şartları  367
3. İspat Yükü  369
4. Tazminatın Tayini  369
5. Zamanaşımı  370
6. Taşınmaz ve Yapı Malikinin Sorumluluğu İle Çevre Kirlenmesinden Doğan Sorumluluklar Dolayısıyla Hakların Yarışması  370
İlgili Kararlar  370
B. Deniz Çevresinin Kirlenmesinden Doğan Zararların Tazmini  374
1. Genel Olarak 5312 Sayılı Kanuna Göre Sorumluluk  374
2. Zararın Tespiti ve Ödenmesi  375
3. Zamanaşımı  376
C. Sivil Hava Araçlarının İşletilmesinden Doğan Sorumluluk  376
1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği  376
2. Sorumluluğun Şartları  378
a. Yolcuya Karşı Sorumluluk  378
b. Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zarardan Sorumluluk  379
3. Uluslararası Hava Taşımasından Doğan Sorumluluk  381
D. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu (KTK. M. 85 vd.)  382
E. Noterlerin Hukuki Sorumluluğu  382
1. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  382
2. Sorumluluğun Şartları  384
3. Noterin Çalışana veya Üçüncü Kişiye Rücu Hakkı  385
İlgili Kararlar  386
V. DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  408
A. Genel Olarak Devletin Kusursuz Sorumluluğu  408
B. Çeşitli Kanunlardaki Devletin Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  409
1. Askeri Tatbikat, Atış ve Konaklamadan Doğan Sorumluluk  409
Askeri Tatbikatlar Nedeniyle Verilen Zararlarla İlgili Kararlar  411
2. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Gereği Tazminat Yükümlülüğü  417
a. Tazminatın Şartları  417
b. Devletin Zarar Sorumlusuna Rücu Hakkı ve Uygulaması  418
c. 2330 Sayılı Kanunla İlgili Kararlar  419
3. Kişisel Durum (Nüfus) Sicilinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk  436
a. Genel Olarak Sorumluluğun Koşulları  436
b. İlgili Kararlar  437
4. Tapu, Ticaret ve Gemi Sicillerinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk  438
a. Tapu Kaydının Tutulması Nedeniyle Sorumluluk  438
aa. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  438
bb. Sorumluluğun Şartları  438
cc. Görevli ve Yetkili Mahkeme  440
dd. Zamanaşımı  440
b. Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  440
c. Gemi Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  440
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumlulukla İlgili Kararlar  441
5. Gayrimenkul İrat Senetlerinden Dolayı Sorumluluk  455
6. Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden ve Vesayet Görevlileri Tarafından Ödenemeyen Zararlardan Sorumluluk  456
a. Yasal Hükümler ve Genel Açıklama  456
aa. Yasal Hükümler  456
bb. Madde Gerekçeleri  456
cc. Genel Açıklama  457
b. Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden Sorumluluk  457
c. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanların Eylemlerinden Sorumluluk  457
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  458
e. Zamanaşımı  458
7. İcra ve İflas Daireleri Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Sorumluluk  459
a. Yasal Hükümler  459
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları  459
İcra İflas Görevlilerinin Eylemleriyle İlgili Kararlar  460
8. Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu  465
a. 5271 Sayılı CMK ve 466 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgiler  465
b. 5271 Sayılı CMK Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  466
aa. 5271 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  466
bb. 5271 Sayılı CMK Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları  468
aaa. Genel Olarak  468
bbb. Tazminat İsteminin Koşulları  470
ccc. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  472
ddd. Tazminatın Geri Alınması  472
eee. Devletin Rücu Hakkı  472
c. 466 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Haksız Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere
Tazminat Verilmesi 
 473
aa. 466 Sayılı Kanun Hükümleri  473
bb. Tazminatın Şartları  475
aaa. Maddi Şartlar  475
bbb. Başvuru Şekil ve Süresine İlişkin Şartlar  476
cc. Tazminatın Kapsamı ve Belirlenmesi  477
Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleriyle İlgili Kararlar  479
1. İBK. ve Genel Kurul Kararları  479
2. Daire Kararları  497
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARAR VE
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI
I. MADDÎ ZARAR VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ  513
A. Maddî Zarar ve Tazminata İlişkin Esaslar  513
1. Maddî Zararı İspat Yükü  513
2. Maddî Zararın Hesaplanma Tarihi  514
3. Maddî Zararda Faiz İsteği  515
a. Faizin Başlangıç Tarihi  515
b. Faizin Niteliği  516
aa. Kanunî Faiz  516
bb. Ticari Faiz  517
cc. Haksız Fiillerde Uygulanacak Faiz  518
dd. Faiz Oranlarını Gösteren Tablolar  520
c. Faiz İsteği ve Başlangıç Tarihinin Belirtilmesi Zorunluluğu  522
d. Faize Hüküm Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  523
Maddi Tazminatta Faizle İlgili Kararlar  523
4. Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme)  544
a. Genel Olarak Denkleştirme ve İndirimde Sıra  544
b. Zarar ve Tazminatta İndirim Sırası  545
c. Denkleştirmenin Şartları  547
d. Denkleştirmeye Konu Olan Yararlar  547
5. Maddî Tazminatın Belirlenmesi  550
6. Maddî Tazminattan İndirim Nedenleri  551
a. Zarar Verenin Kusurunun Hafifliği veya Ek Kusuru  551
b. Zarar Görenin Zarara Rızası  552
c. Zarar Görenin Müterafik (Ortak / Bölüşük) Kusuru  552
d. Tazminat Nedeniyle Zarar Verenin Malî Durumunun Kötüleşmesi  554
e. Olayın Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler  554
aa. Genel Olarak  554
bb. Umulmayan Olaylar  555
cc. Zarar Görenin Bünyevi İstidatı  555
dd. Zayıf İlliyet Bağı  556
ee. Zarar Görenin Çok Yüksek Bir Servete Sahip Olması  556
ff. Hatır Taşıması  556
f. İlgili Kararlar  556
Genel Olarak Zarar ve Tazminattan İndirim Nedenleri İle İlgili Kararlar  556
Bölüşük (Müterafik) Kusura Dayalı İndirimle İlgili Kararlar  573
B. Eşyaya (Şeye) İlişkin Maddi Zararın Belirlenmesi  577
1. Maddi Hasar ve Zararlar  577
a. Hesaplama Yöntemi  577
b. Zararın Kapsamı  578
aa. Eşyanın Tamamen Tahrip Olması Nedeniyle Oluşan Zarar  578
bb. Eşyanın Kısmen Tahrip Olması Nedeniyle Onarım Gideri  578
cc. Değer Kaybı  579
dd. Yoksun Kalınan Kar (Kazanç Kaybı)  579
Eşyaya Verilen Maddi Zararla İlgili Kararlar  580
2. Munzam Zarar  600
Munzam Zarar ile İlgili Kararlar  600
C. Vücut Bütünlüğünün İhlalinde (Yaralanmada) Zararın Belirlenmesi  603
1. Genel Olarak  603
2. Vücut Bütünlüğüne İlişkin Zararın Çeşitleri  604
a. Tedavi Giderleri  604
Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar  607
b. Çalışma Gücünün Kaybı ya da Azalmasından Doğan Zararlar  618
aa. Geçici İşgöremezlik Zararı; Tedavi ve Bakım Gideri ve Kazanç Kaybı  618
İlgili Kararlar  620
1. Tedavi ve Bakım Giderleri ile İlgili Kararlar  620
2. Çalışamamaktan Doğan Kazanç Kaybı ile İlgili Kararlar  622
bb. Sürekli İşgöremezlik Zararı (Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı veya Azalması)  625
cc. Çalışma Gücünün Sürekli Kaybından Doğan Zararlar İle İlgili Kararlar  627
1. İşgücü Kaybının Tespitine İlişkin Raporlarla İlgili Kararlar  627
2. Bakım (Bakıcı) ve Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar  631
3. Sürekli İşgöremezlikten Doğan Kazanç Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar  633
4. Efor Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar  644
c. Ekonomik Geleceğin Sarsılması  646
İlgili Kararlar  646
d. Ulaşım (Yol) Gideri  647
Ulaşım Gideri ile İlgili Kararlar  647
e. Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Zarardan İndirim Nedenleri  650
D. Ölüm Nedeniyle Oluşan Zararlar  650
1. Genel Olarak  650
2. Cenaze (Defin) Giderleri  652
Cenaze Giderleri ile İlgili Kararlar  653
3. Destekten Yoksun Kalma Zararı  654
a. Zararın Şartları  654
aa. Destek İlişkisi Olmalıdır  654
aaa. Kavram  654
bbb. Destek Çeşitleri  654
ccc. Uygulamada Karşılaşılan Destek İlişkileri  655
bb. Bakım Gücü Bulunmalıdır  657
cc. Bakım İhtiyacı Olmalıdır  657
b. Destek Zararının Hesaplanmasını Etkileyen Faktörler  658
aa. Desteğin Gelir Durumu  658
bb. Yardımın Miktarı  660
cc. Bakım Gücünün ve Yardımın Devam Süresi  665
dd. Bakım İhtiyacının Devam Süresi  667
ee. Destek Zararından İndirim Nedenleri  672
aaa. Tasarruf Edilen Giderler  672
bbb. Sigorta Ödemeleri  673
ccc. Miras Geliri  674
ddd. Evlenme Şansı  676
ff. Destek Zararını İspat Yükü  676
c. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması  677
Destekten Yoksun Kalma Zararı ile İlgili Kararlar  679
E. Maddî Tazminat Hakkının Mirasçılara Geçmesi  716
1. Maddî Hasara İlişkin Tazminatta  716
2. Beden Bütünlüğünün İhlaliyle İlgili Tazminatta  717
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında  717
F. Tazminatın Döviz Olarak İstenilmesi  717
İlgili Kararlar  717
II. MANEVİ ZARARIN KAPSAMI, NİTELİĞİ VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ  727
A. Manevi Hakların Niteliği ve Kapsamı  727
1. Kişilik Haklarının Nitelikleri  727
2. Maddi Kişisel Değerler  728
3. Mesleki ve Ticari Kişisel Değerler  729
4. Manevi Kişisel Değerler  729
a. Kişinin Adı, Görüntüsü (Resmi) ve Sesi  729
b. Özel Hayat  731
c. Şeref ve Haysiyet  731
B. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılabilecek Davalar  733
1. Önleme Davası  733
2. Durdurma Davası  733
3. Tespit Davası  734
4. Cevap ve Düzeltme Hakkı  734
5. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  735
6. Manevi Tazmin Yöntemleri (Tespit, Kınama, Hükmün Yayınlanması vb.)  737
C. Manevî Tazminatın Niteliği ve Fonksiyonu  739
D. Manevî Tazminatın Şartları  741
E. Manevî Tazminat Davasının Tarafları  742
1. Davacı  742
a. Ölüm Nedeniyle Davacı Olanlar  742
aa. Genel Olarak “Ölenin Yakınları”  742
bb. Ana / Baba / Karı / Koca ve Çocuklar  743
cc. Üvey Baba / Üvey Anne ve Üvey Çocuklar  744
dd. Kardeşler  744
ee. Nişanlı  744
ff. Büyükanne / Büyükbaba ve Torunlar  744
gg. Amca / Dayı / Hala / Teyze / Kayınpeder / Kayınvalide / Yenge / Yeğen  745
hh. Akraba Olmayan Yakınlar  745
ii. Gayrı Resmi Eş ve Çocuk  745
b. Cismani Zarar Nedeniyle Davacı Olanlar  746
aa. Zarar Görenin Dava Hakkı  746
bb. “Yakınların” Dava Hakkı  746
aaa. BK'nın 47. Maddesine Göre Yakınların Dava Hakkı  746
bbb. BK’nın 49. Maddesine Göre Yakınların Dava Hakkı  748
c. Mümeyyiz (Sezgin) Küçük ve Mahcurların Dava Hakkı  751
d. Mümeyyiz Olmayanların Dava Hakkı  751
e. Mirasçıların Dava Açma Hakkı  752
2. Davalı  752
F. Dava Açma Hakkının Devri (Temliki)  753
G. Manevî Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Esaslar  753
1. Kusur Şart veya Engel Değildir  753
2. Olayın Özellikleri Gözetilmelidir  754
3. Hâkimin Takdir Hakkı  756
4. Manevî Tazminatın Bütünlüğü (Bölünmezliği)  756
Ğ. Manevî Tazminatın Hesaplanması  757
H. Manevî Tazminatta Faiz Uygulaması  761
Manevi Tazminatla İlgili Yargıtay Kararları  761
1. Manevi Tazminatın Niteliği ve Şartları ile İlgili Kararlar  761
2. BK. 47. Madde ile İlgili Kararlar  781
3. BK. 49. Madde ile İlgili Kararlar  799
4. Manevi Tazminatta Bölüşük (Müterafik) Kusurla İlgili Kararlar  835
5. Manevi Tazminatta Faizle İlgili Kararlar  838
III. HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI VE HÜKÜMLERİ  840
A. Borçlar Kanununun 60. Maddesi ve Kapsamı  840
1. Genel Olarak  840
2. Bir Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  841
a. Zararın Öğrenilmesi  841
b. Failin (Sorumlunun) Öğrenilmesi  842
3. On Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  843
4. Ceza Kanunundaki Zamanaşımının Uygulanması  843
a. Genel Olarak  843
b. Uygulama Şartları  846
aa. Zarar Veren Fiil Suç Teşkil Etmelidir  846
bb. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  847
cc. Ceza Zamanaşımı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar  847
c. Zamanaşımının Kesilmesi  848
aa. Genel Olarak  848
bb. Hukuk Davasının Açılması ve Kesilme  849
cc. Ceza Davasının Açılması veya Ceza Davasına Katılma  849
5. Ek Süre  851
B. Zamanaşımı İle İlgili Kararlar  852
1. İçtihadı Birleştirme Kararları  852
2. Hukuk Genel Kurulu Kararları  852
3. Özel Daire Kararları  859
Üçüncü Bölüm
KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRILAR NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI Birinci Kısım
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR
I. YAYINLARLA İŞLENEN HAKSIZ FİİLLERDEN SORUMLULUK  887
A. Genel Olarak Yayın Hakkı Nedeniyle İhlale Konu Olan Kişilik Hakları  887
B. Yayın Özgürlüğü Nedeniyle Hukuka Uygunluk Nedenleri  887
1. Genel Olarak  887
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  888
C. Yayın Türüne Göre Hukuki Sorumluluğun İncelenmesi  890
1. Basın Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk  890
2. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Yayınlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk  891
3. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Yasası Uyarınca Yapılan Yayınlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk  893
4. İnternet Ortamındaki Yayınlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluk  894
a. 5651 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  894
b. 5651 Sayılı Kanuna Göre Hukuki Sorumluluk  895
D. Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Fiillerle İlgili Kararlar  896
1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  896
2. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararları  921
İkinci Kısım
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN DİĞER HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE
HUKUKİ SORUMLULUK
I. FİKİR VE SANAT ESERLERİYLE İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI  967
A. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun İlgili Hükümleri  967
B. İlgili Kararlar  969
II. HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ  1013
A. Genel Olarak Hakaret Nedeniyle Kişilik Haklarının İhlali  1013
B. İlgili Kararlar  1014
1. Genel Olarak Hakaretle İlgili Kararlar  1014
2. Bir Davayla İlgili Olarak Verilen Dilekçeyle veya Mahkemede İddia ve Savunma Maksadıyla Söylenen Sözlerle Hakaret Eylemleri  1019
III. HAKSIZ ŞİKAYET VE İFTİRA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  1022
A. Şikayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması  1022
B. Haksız Şikayet ve İftira İle İlgili Kararlar  1024
IV. YALAN TANIKLIK İLE İLGİLİ KARARLAR  1056
A. Genel Olarak Yalan Tanıklık Nedeniyle İşlenilen Haksız Fiiller  1056
B. Yalan Tanıklıkla İlgili Kararlar  1057
V. HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİYLE İLGİLİ KARARLAR  1060
VI. ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIYLA İLGİLİ KARARLAR  1062
VII. TEHDİT SUÇUYLA İLGİLİ KARARLAR  1063
VIII. HÜRRİYETİN KISITLANMASI İLE İLGİLİ KARARLAR  1066
IX. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ  1067
X. KASITLI VEYA TAKSİRLİ ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARIYLA VE SAĞLIĞI BOZAN HAKSIZ FİİLLERLE İLGİLİ KARARLAR  1068
A. Yaşam ve Vücut Dokunulmazlığı Hakkına Yönelik Haksız Fiillerle İlgili Genel Açıklama  1068
B. İlgili Kararlar  1069
XI. DOLANDIRICILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  1087
XII. CİNSEL TACİZ, SALDIRI VEYA İSTİSMAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ  1088
XIII. EVLİLİKTE SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ  1089
Üçüncü Kısım
MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR
I. KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK HAKSIZ FİİLLER  1093
A. Haksız Tahliye Nedeniyle Hukuki Sorumluluk  1093
1. Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti  1093
a. Yasal Düzenleme  1093
b. Sorumluluğun Mahiyeti ve Zararın Kapsamı  1093
2. İlgili Kararlar  1094
B. Haksız Haciz ile İlgili Kararlar  1101
C. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Hukuki Sorumluluk  1115
1. İhtiyati Tedbir Kurumu  1115
a. İhtiyati Tedbire İlişkin Yasal Düzenleme  1115
b. İhtiyati Tedbir Kararı ve Sona Ermesi  1117
2. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası  1119
a. Haksız İhtiyati Tedbir Kavramı ve Sorumluluğun Niteliği  1119
b. Tazminat Davasının Konusu ve Yargılama Usulü  1120
aa. Tazminat Davasının Konusu  1120
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1120
cc. Davanın Tarafları  1120
dd. Zamanaşımı  1120
ee. Tazminatın Teminattan Ödenmesi  1120
c. Tazminatın Şartları  1121
3. Menfi Tespit Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  1121
a. Genel Olarak  1121
b. Mahkemenin Tazminata Kendiliğinden Karar Vermesi  1122
c. Mahkemenin Tazminata Karar Vermemesi  1122
4. İstihkak Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  1122
Haksız Tedbirle İlgili Kararlar  1123
D. Yedieminin Hukuki Sorumluluğu  1147
1. Sorumluluğun Esasları ve Hukuki Dayanağı  1147
2. Yediemin Yol Açtığı Zararı Tazmin Yöntemi  1149
a. Genel Mahkemelerde Tazminat Davası Açılması  1149
b. İlamsız İcra Takibi ve İtirazın İptali Davası  1149
c. İhtiyati Hacizde İcra Dairesinin Re’sen Tahsil Yetkisi  1150
Yedieminle İlgili Kararlar  1153
E. Komşu Taşınmazlara Haksız Fiillerle Verilen Zararlar  1159
1. Usulsüz Hafriyat Nedeniyle Verilen Zararlar  1159
2. Komşu Taşınmazın Kullanımı veya İşletilmesinden Doğan Zararlar  1161
3. İnşaat ve Kazı Çalışmaları Nedeniyle Diğer Taşınmaza Zarar Verilmesi  1172
4. Kasten Mala Zarar Verme (Izrar) Eylemleri  1174
Dördüncü Kısım
ÇEŞİTLİ KURUM VE MÜTEŞEBBİSLERİN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUK
I. BELEDİYE ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR  1179
İSKİ’nin Kanalizasyonu Yetersiz Yapması Nedeniyle Su Baskını Zararı  1179
Mahalle Yolu Yapımından Doğan Zarar – Yargı Yolu  1181
Belediyenin Taşınmazını İşgal Edenin Tahliyesinden Doğan Zarar  1181
Belediyenin Yaptırdığı Köprünün Yıkılması Sonucu Davacının Yaralanması  1182
Belediyenin, Özel Kişiye Ait Taşınmazdan İzinsiz Malzeme Alması  1182
Trafik Sinyalizasyon Sistemindeki Arızanın Kazaya Yol Açması  1182
Özel Suya Belediyenin El Atması  1183
Yol Yapımında Uyarıcı Levha Konulmamasının Kazaya Neden Olması  1184
İhale Belgesinde İmar Durumunun Belediyece Hatalı Gösterilmesi  1184
Halk Otobüsünün Yaptığı Kazadan Belediyenin Sorumluluğu  1185
Belediyenin Açık Bıraktığı Çukurdan Doğan Sorumluluğu – Yargı Yolu  1185
Taşınmaza Enkaz Hafriyatı Dökülmesi  1186
II. BANKACILIK FAALİYETLERİ NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUK  1186
A. Bankaların Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Kararlar  1186
B. Personelinin Verdiği Zararlar Nedeniyle Bankanın Açtığı Rücu Davaları İle
İlgili Kararlar 
 1189
III. BAZI İŞ VE MESLEKLERİN İCRASI NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR  1201
1. Havuz veya Gölette Boğulma Nedeniyle Malikten Tazminat İstemi  1201
2. Yol – Köprü Yapımından Doğan Zararlar Nedeniyle Müteahhitin Sorumluluğu  1202
3. İnşaat Yapımında Müteahhidin Sorumluluğu  1204
4. Elektrik Hattı Tesisinden Dolayı, TEDAŞ ve Hat Ustalarının Sorumluluğu  1204
5. Kum Ocağı İşletilmesinden Doğan Zarar  1210
6. Kömür Ocağı İşletmesinin Komşu Araziye Zararı  1211
7. Komşudaki Yangının Sirayeti Nedeniyle Uğranılan Zararlar  1213
8. Doğalgaz Fırınının Gaz Kaçağı- Üretici ve Servisin Sorumluluğu  1214
9. DSİ Sulama Kanalını Yapan Müteahitin Sorumluluğu  1215
10. Depremde Yıkılan Binanın Yapımından Doğan Sorumluluk  1215
11. Fabrikanın Verdiği Zarardan Sorumluluk  1220
12. Müteahhidin Döktüğü Hafriyattan Sorumluluğu  1220
13. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk  1221
14. Valilikçe Deprem Çadırı Kurularak Verilen Zarar  1225
15. Kiralananın Hor Kullanılması  1225
16. Gümrükçe Haksız Elkonulan Mal Nedeniyle Sorumluluk  1226
17. Taşınmaz İhalesinin İptali İçin Dava Açılması Nedeniyle İhale Bedelinin Geç Alınmasından Doğan Zarar  1227
18. Sınav Sonuç Belgesinin Geç Teslimi, PTT’nin Sorumluluğu  1228
19. Paydaşın Müşterek Araziyi Kiraya Vermesi  1228
20. Boru Hattı Tesisi Nedeniyle Sorumluluk  1229
21. BAZ İstasyonu Nedeniyle Sorumluluk  1230
22. Yola Açılan Çukur Nedeniyle Sorumluluk  1234
Beşinci Kısım
KAMU MALLARINA HAKSIZ FİİLLERLE VERİLEN ZARARLARLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI
I. ÇEŞİTLİ KURUMLARA AİT KAMU MALLARINA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLAR  1237
II. KAMU MALLARINA HAKSIZ YERE EL ATILMASI, YARARLANILMASI  1242
A. Hazine Arazilerine İzinsiz El Atılması ve Yararlanılması  1242
B. Meraya ve Köy Taşınmazlarına Karşı Haksız Fiiller  1250
C. Belediye ve KİT Taşınmazlarına Verilen Zararlar  1253
D. Orman İdaresine Verilen Zararlarla İlgili Kararlar  1257
1. Ormana ve Doğal Yaşama Verilen Zararlar  1257
2. İzinsiz Avlanma İle İlgili Kararlar  1268
E. Kaçak Elektrik Kullanılmasıyla İlgili Kararlar  1274
F. Kaçak Su Kullanılması İle İlgili Tazminat Kararları  1278
III. KAMU PERSONELİNİN ÇALIŞTIKLARI KURUMA VERDİKLERİ ZARARIN TAZMİNİ İÇİN PERSONELE KARŞI AÇILAN DAVALAR  1281
Et Balık Kurumu – İthalatta Fazla Ödemeye Yol Açma  1281
Askeri Depo Zimmetindeki Malzemenin Eksik Teslimi  1282
Telefon Ücreti Tahsilatında Eksiklik  1282
Satınalma Daire Başkanı (T. Şeker Fabrikaları A.Ş.).  1283
Belediye Ambarında Yangın – Bekçinin Sorumluluğu  1284
Malzeme Alımında İhale Yasasına Aykırılık  1284
Orman Görevlisi – Amirin Sorumluluğu  1285
Personele Usulsüz Ek Ders Ücreti Ödenmesi  1286
Memurun Kaybettiği Çek Yaprağı Nedeniyle Oluşan Zarar  1287
Memurun Usulsüz İşlemi Nedeniyle İdareye Verilen Zarar  1287
Görevlilerin Zincirleme Sorumluluğu  1288
Veznede Fazla Ödemeden Doğan Zarar  1288
Kurum Parasının Siyasi Maksatla Harcanması – Bakanın Sorumluluğu  1289
Görevli Aracın Güzergahının Değiştirilmesinden Doğan Zarar  1290
Kurum Parası ile Ölüm İlanı Verme  1291
Üniversite Personelinin Kuruma Verdiği Zararın Tazmini  1292
Dördüncü Bölüm
TAZMİNAT DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ VE
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
I. YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİK KARARI  1293
II. YETKİLİ MAHKEME İLE İLGİLİ KARARLAR  1321
III. TAKAS – MAHSUP TALEBİ  1327
IV. BİLİRKİŞİLİK KURUMU  1330
V. TALEPLE BAĞLILIK KURALI (HUMK 74)  1332
VI. USULİ KAZANILMIŞ HAK İLE İLGİLİ KARARLAR  1337
VII. KISMİ VE EK DAVA İLE İLGİLİ KARARLAR  1342
VIII. DAVANIN ISLAHI – DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI  1347
IX. BİRLEŞTİRİLEN DAVALARDA YARGILAMA VE HÜKÜM KURMA USULÜ  1354
X. KAMU İDARELERİ ARASINDAKİ DAVALARIN HAKEM SIFATIYLA GÖRÜLMESİ  1355
A. 3533 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  1355
B. İlgili Kararlar  1356
XI. YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ  1369
A. Vekalet Ücreti İle ilgili Kararlar  1369
B. Yargı Harç ve Giderleri  1379
1. Harç ve Giderlerle İlgili Genel Bilgiler  1379
2. İlgili Kararlar  1380
Kaynakça  1385
Dizin  1389
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Tahsin Gökcan
Mart 2016
245.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%38)
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
Haluk Nami Nomer
Kasım 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
Sema Güleç Uçakhan
Ekim 2017
240.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017