Miras Payının Devri Sözleşmesi Büşra Çalışkan Demir  - Kitap

Miras Payının Devri Sözleşmesi

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
204
Barkod:
9789750291166
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
315,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Mirasın açılmasıyla, miras, kendiliğinden ve başkaca hiçbir işlem yapılmasına gerek olmaksızın külli halefiyet prensipleri uyarınca mirasçılara geçer. Mirasın açılmasından başlayarak mirasın paylaşılmasına yahut başkaca sebeple miras ortaklığının sona ermesine kadar geçen süreçte, mirasçılar arasında terekeye ilişkin elbirliği ile hak sahipliği ilişkisi kurulur. Elbirliği hak sahipliğine hakim olan oybirliği ile hareket etme ilkesine rağmen kanun, mirasçıya kendi miras payında tasarruf etme imkanı tanımıştır. Miras payının devri sözleşmesi; 4721 sayılı TMK md.677'de düzenlenmiştir. Miras payının devri sözleşmesi; eşya ve borçlar hukuku dinamiklerini içerisinde barındıran gerek uygulamada gerekse öğretide tartışılan birçok ihtilafı bünyesinde barındırmaktadır.
Bu çalışma ile miras payının devri sözleşmesinin amacı, tarafları, konusu, benzer kurumlarla karşılaştırılması, hukuki niteliği, geçerlilik koşulları, hükümleri ve sözleşmede taraf sorumlulukları yargı kararlarıyla desteklenerek incelenmiştir. İnceleme ile yanıt bulmayı amaçladığımız temel sorular şu şekilde sıralanabilir:
Miras payının devri sözleşmesinde kastedilen "miras payı" nasıl tanımlanmalıdır? Miras ortaklığında bir kişinin mirasçı sıfatıyla sahip olduğu hak, yetki ve yükümlülüklerin bütününü oluşturan miras payı kavramı mı yoksa mirasın paylaşılması veya ortaklığın tasfiyesi sonunda mirasçıya düşecek pay mı kavramı mı esas alınmalıdır?
Miras payının devri sözleşmesinin, TMK md.678 uyarınca miras açılmadan önceki dönemde yapılan ve beklenen miras hakkının devrini konu alan sözleşmelerden farkı nedir?
Miras payının devri sözleşmesinin hukuki niteliği nedir? Tarafların miras payının devri sözleşmesinin edimlerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak kanun hükümleri nelerdir?
Miras payının devri sözleşmesi akdetmede aranan ehliyet ve diğer geçerlilik şartları nelerdir?
Terekedeki taşınmaz malı da kapsayan bir miras payının devri sözleşmesinde taşınmazlarda mülkiyetin geçişi ve tapu kaydına güven ilkesi bağlamında şekil sorunu nasıl aşılacaktır?
Miras payını devreden mirasçının –miras payını devri sözleşmesinin türüne göre- hak ve yükümlülükleri nelerdir? Miras payını devralan tarafın hak ve yükümlülükleri nelerdir? Sözleşmenin ihlali, edimlerin yerine getirilmemesi, ayıp ve zapttan sorumluluk hususlarında hangi hükümler uygulanacaktır?
Miras payının bir diğer mirasçıya devri ile üçüncü kişiye devri arasındaki farklar nelerdir? Bu durumda devralanın hak ve borçları nelerdir?
Kitabın Konu Başlıkları
.
Miras Payının Devri Sözleşmesinin Amacı, Tarafları, Konusu
.
Miras Payının Devri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerlilik Koşulları
.
Miras Payının Devri Sözleşmesinin Hükümleri
.
Miras Payının Mirasçı Olmayan Kişilere Devri
.
Miras Payının Kısmi Devri
.
Ayni Etkili Olarak Miras Payının Devredilmesi
.
Borçlandırıcı İşlem Niteliğindeki Miras Payının Devri
.
Devir Alacaklısının Miras Hukuku Kapsamında Sahip Olduğu Koruma İmkanları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN
AMACI, TANIMI, KONUSU, TARAFLARI,
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. GENEL OLARAK 
19
II. AMAÇ VE TANIMI 
26
III. KONUSU 
29
IV. TARAFLARI 
32
A. Ayni Etkili Miras Payının Devri Sözleşmesinin Tarafları 
33
1. Miras Payını Devreden 
34
a. Yasal Mirasçılar 
34
b. Atanmış Mirasçılar 
34
c. Vasiyet Alacaklısı 
34
d. Yüklemeden Yararlananlar 
35
e. Yedek Mirasçı 
36
f. Art Mirasçı 
36
2. Miras Payını Devralan 
38
1. Miras Payını Devir Borçlusu 
40
2. Devir Alacaklısı 
40
V. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
41
A. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Karşılaştırılması 
41
1. Miras Sözleşmeleri ve Vasiyetname ile Karşılaştırma 
43
2. Mirasın Reddi ile Karşılaştırma 
49
B. Sağlararası Tasarruflarla Karşılaştırılması 
51
1. Miras Paylaşım Sözleşmeleri ile Karşılaştırılması 
52
2. Alacağın Devri ile Karşılaştırılması 
57
3. Borcun Üstlenilmesi ile Karşılaştırılması 
61
4. Malvarlığının veya İşletmenin Devri ile Karşılaştırılması 
66
5. Miras Payının Rehnedilmesi ile Karşılaştırılması 
70
6. Miras Açılmadan Önceki Dönemde Yapılan Miras Hakkının Devri Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
74
İkinci Bölüm
HUKUKİ NİTELİĞİ, HUKUKİ SEBEP VE
GÖRÜNÜM TÜRLERİ, KURULMASI VE GEÇERLİLİĞİ
I. GENEL OLARAK 
91
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 
92
A. Miras Payının Bir Diğer Mirasçı veya Mirasçılara Devri 
92
1. Sözleşmenin Ayni Etkili Olduğu Görüşü 
92
2. Sözleşmenin Borçlandırıcı İşlem Niteliğinde Olduğu Görüşü 
98
3. Terekedeki Malvarlığının Konusunun Hukuki Niteliğin Tespitinde Belirleyici Olduğu Görüşü 
103
4. Tarafların İradesinin Hukuki Niteliği Belirlemede Etkili Olduğu Görüşü 
104
B. Miras Payının Mirasçı Olmayan Kişi veya Kişilere Devri 
105
III. HUKUKİ SEBEPLERİ VE GÖRÜNÜM TÜRLERİ 
108
IV. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
113
V. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 
114
A. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları 
114
1. Ehliyet Yönünden 
114
2. Şekil Yönünden 
119
B. Geçerlilik Koşullarına Uyulmamasının Sonuçları 
128
Üçüncü Bölüm
MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENİŞ ANLAMDA MİRAS PAYINI KONU ALAN (AYNİ ETKİLİ) MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
131
A. Miras Payına Bağlı Haklar Bakımından Doğan Sonuçlar 
134
1. Miras Payını Devreden Bakımından 
134
a. Elbirliği Hak Sahipliğinin Kazandırdığı Haklar 
137
b. Kaynağı Mirasçılık Sıfatı Olan Haklar 
138
c. Kanunda Sayılan Kişisel Nitelikteki Haklar 
141
2. Miras Payını Devralan Bakımından 
142
B. Miras Payına Bağlı Borçlar Bakımından Doğan Sonuçlar 
144
1. Miras Payını Devreden Bakımından 
144
2. Miras Payını Devralan Bakımından 
151
C. Tarafların Sözleşmesel Sorumlulukları 
152
1. Devreden Bakımından 
152
2. Devralan Bakımından 
158
Ç. Miras Payının Kısmi Devri Halinde Terekeye Bağlı Hak ve Borçların Dağılımı 
164
II. DAR ANLAMDA MİRAS PAYINI KONU ALAN (BORÇLANDIRICI İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ) MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
167
A. Devir Borçlusu Bakımından Haklar ve Borçlar 
169
B. Devir Alacaklısı Bakımından Haklar ve Borçlar 
177
C. Devir Alacaklısının Miras Hukuku Kapsamında Sahip Olduğu Koruma İmkanları 
181
1. Temsil Yetkisi Verilmesi 
182
2. Hakimden Paylaşmaya Katılmak Üzere Kayyım Atanmasını İsteme Hakkı 
183
Sonuç 
189
Kaynakça 
195
Kavram Dizini 
199