Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 5 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 5

1. Baskı, 
Mart 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
480
Barkod:
9789750253669
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
590,00
İndirimli (%80):
119,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2 - Cilt:3 ve Cilt:4 'ün devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi Hukuk Dergisi'nde ki makalelerinin toplandığı beşinci cildi oluşturmaktadır.
Bu cilt yayıma hazırlanırken tüm makale ve incelemeler baştan sona gözden geçirilmiş olup. tespit edilen ifade ve yazım hataları düzeltilmiş; daha önemlisi iki yıldan bu yana hukuki mevzuat, içtihat ve yayın alanında gerçekleşen yenilikler eldeki çalışmaya yansıtılmış, bu bağlamda geçerliliği kalmayan açıklama ve bilgiler kitaptan çıkarılmış.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Davanın Geri Alınması, Davanın Takipsiz Bırakılması ve Davadan Feragat Arasındaki Farklar
.
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarında İfade Biçimleri ve Vekâlet Ücretine Karar Verilmesi Sorunu
.
Hâkimin Yemin Delilini Re'sen Hatırlatması Tarafsızlığını Zedeler mi?
.
Islah ile Faiz Talebinde Bulunulması ve Kısmi Islahta Faizin İşleyeceği Tarih ile ilgili İçtihatlarda Yeni Gelişmeler
.
İstinaf Aşamasında Yeni Delil Gösterme ve Temyiz Aşmasında Belge İbrazı Sorunu Basit Yargılama Usulünde Delilleri Somutlaştırma Yükü
.
Hukuki Konularda Hukukçu Bilirkişi Atanması Sorunu
.
Mahkeme Kararının Gerekçesindeki Eleştirel Üslûp Hukuken Meşru mudur?
.
Ara Kararının Okunması Sırasında Avukatın Ayağa Kalkma Zorunluluğu Var mıdır?
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Yargılama Giderleri
.
6502 Sayılı Tkhk'ya Göre Ayıplı Mal Davasında Ayıbın İhbarı Zorunluluğu Var mıdır?
.
Ortak Yetkili Mahkeme Hükmünün Kesin Yetki Niteliğinde Olup Olmadığı Sorunu
.
Davanın Kabulü ve Reddi Durumlarında Tedbirin Süresi ve Kaldırılması Sorunu
.
7063 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı ve İtirazın İptali Sorunu
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarında Gerekçe Sorunu
.
Yeni Yargıtay İçtihatlarına Göre Ayıplı Mal Davasında İspat
.
Tüketici Hakem Heyetleri Menfi Tespit Talepleri Hakkında Karar Verebilir mi?
.
Yasanın Yorumunda Gerekçenin Rolü
.
Senedin (Bononun) Düzenlenme Sebebine ve Bedelsizliğine İlişkin İddiaların İspatı
.
Şartları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Nasıl Karar Verileceği Sorunu
.
Dava Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Kanun veya İçtihat Değişikliğinin Yargılama Giderlerinden Sorumluluğa Etkisi
.
Süresinde Görevli Mahkemesine Gönderilmeyen Dava Dosyası Hakkında Açılmamış Sayılma Kararının Hangi Mahkemece Verilmesi Gerektiği Sorunu
.
Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçme Karşı Tarafın İznine Bağlı mıdır?
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Islah Yoluyla İstenebilir mi?
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Ceza (Uzamış) Zamanaşımının Uygulanma Koşulları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI VE DAVADAN FERAGAT ARASINDAKİ FARKLAR 
17
I. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.04.2016 Tarihli ve Esas No: 2014/3747,
Karar No: 2016/9244 Sayılı Kararı 
17
II. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.10.2014 Tarihli ve Esas No: 2014/26338, Karar No: 2014/32864 Sayılı Kararı 
20
III. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 28.01.2016 Tarihli ve Esas No: 2015/33936, Karar No: 2016/1806 Sayılı Kararı 
21
IV. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 10.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/7472,
Karar No: 2015/12939 Sayılı Kararı 
24
V. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 31.10.2016 Tarihli ve Esas No: 2016/8305,
Karar No: 2016/12301 Sayılı Kararı 
24
VI. Değerlendirme 
25
A. Davanın Geri Alınması 
25
B. Davanın Takipsiz Bırakılması 
27
C. Davadan Feragat 
29
D. Hâkimin Aydınlatma Ödevi 
29
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARINDA İFADE BİÇİMLERİ VE VEKÂLET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ SORUNU 
31
I. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25.03.2015 Tarihli ve E. 2014/22093,
K. 2015/5516 Sayılı Kararı 
31
II. Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 09.02.2012 Tarihli ve E. 2012/499, K. 2012/909 Sayılı Kararı 
33
III. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.01.2012 Tarihli ve E. 2011/53489,
K. 2012/1606 Sayılı Kararı 
34
IV. Değerlendirme 
38
B. 6100 Sayılı HMK’daki Düzenleme 
39
C. Kararların Değerlendirilmesi 
40
HÂKİMİN YEMİN DELİLİNİ RE’SEN HATIRLATMASI TARAFSIZLIĞINI ZEDELER Mİ? 
43
I. Olay ve Hukuki Sorun 
43
A. Olay 
43
B. Hukuki Sorun 
43
II. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzları ve Karşıoy 
44
A. İlk Derece Mahkemesinin Kararı 
44
B. Yargıtay Özel Dairesinin Kararı 
48
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Kararı 
50
D. Karşıoy Görüşü 
54
IV. Değerlendirme 
60
A. Yasal (Hukuki) Durum 
60
B. Yargı Mercilerinin Görüşleri ile Karşıoy Görüşünün Değerlendirilmesi 
62
ISLAH İLE FAİZ TALEBİNDE BULUNULMASI VE KISMİ ISLAHTA FAİZİN İŞLEYECEĞİ TARİH İLE İLGİLİ İÇTİHATLARDA YENİ GELİŞMELER 
67
I. Genel Olarak 
67
II. Dava Dilekçesinde İstenmesi Unutulan Faiz Islahla Talep Edilebilir mi? 
68
III. Islah ile Talep Edilen Faizin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır? 
70
IV. Kısmen Islahta Faizin Hangi Tarihten İtibaren İşletileceği Sorunu 
71
A. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında 
72
B. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak Davalarında 
72
C. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğa İlişkin Tazminatlarda 
73
D. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 
74
E. İşçilik Alacaklarında 
75
1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 24.02.2015 Tarihli ve E. 2013/10696, K. 2015/7991 Sayılı Kararı 
75
2. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 02.07.2015 Tarihli ve E. 2015/9851, K. 2015/22996 Sayılı Kararı 
76
F. Katkı Payı Alacağı Davasında 
79
G. Yeni Bir İçtihat: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.01.2017 Tarihli ve E. 2015/22–449 K. 2017/128 Sayılı Kararı 
79
1. Karar Metni 
79
2. Değerlendirme 
84
İSTİNAF AŞAMASINDA YENİ DELİL GÖSTERME VE TEMYİZ AŞMASINDA BELGE İBRAZI SORUNU 
87
I. Hukuki Sorun 
87
II. Delillerin Gösterilmesinde HMK Sistemi 
87
III. İstinaf Aşamasında Yeni Delil Gösterme 
88
A. Delilerin Hiç Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması 
89
B. Yeni Delil İleri Sürülmesi 
89
C. Re'sen Araştırma Yetkisinin Bulunduğu Davalar 
91
IV. Temyiz Aşamasında Belge İbrazı 
91
A. Yasal Durum 
91
B. Önceki Yargıtay Uygulaması 
92
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yeni İçtihadı 
94
D. Değerlendirme 
100
BASİT YARGILAMA USULÜNDE DELİLLERİ SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 
101
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2015/8–881, Karar No: 2017/518 Sayılı Kararı 
101
II. Değerlendirme 
109
A. İddianın Somutlaştırılması 
109
B. Delillerin Somutlaştırılması 
110
C. Somutlaştırma Yükünün Yaptırımı 
111
D. Kararın Değerlendirilmesi 
114
HUKUKİ KONULARDA HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI SORUNU 
117
I. Genel Olarak 
117
II. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 Tarihli ve Esas: 2014/13–2465, Karar: 2017/10 Sayılı Kararı 
118
III. Değerlendirme 
131
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Hükümleri ve Uygulama 
131
B. 1993 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 
133
C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Uygulama 
134
D. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu 
135
E. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 
137
F. Adalet Bakanlığının 23.01.2017 Tarihli Genelgesi 
138
G. Yargıtay HGK Kararının Değerlendirilmesi 
139
MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDEKİ ELEŞTİREL ÜSLÛP HUKUKEN MEŞRU MUDUR? 
141
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/16–67 Karar No: 2017/510 Sayılı Kararı 
141
II. Değerlendirme 
154
A. Genel Olarak 
154
1. Gerekçeli Karar Hakkı (Gerekçe Zorunluluğu) 
154
2. Gerekçenin Rasyonalitesi 
156
3. Gerekçenin İçeriği ve Üslûbu 
157
B. Kararın Değerlendirilmesi 
160
ARA KARARININ OKUNMASI SIRASINDA AVUKATIN AYAĞA KALKMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 
163
I. Hukuki Sorun 
163
II. Yasal Durum–Mevzuat 
164
A. HMK’daki Düzenleme 
164
B. CMK’daki Düzenleme 
165
III. Görüşler 
165
IV. Yargıtay İçtihatları 
166
V. Değerlendirme 
179
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 
183
I. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.06.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/2113 Karar No: 2017/3589 Sayılı Kararı 
183
II. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.07.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/1357 Karar No: 2017/4130 Sayılı Kararı 
186
III. Değerlendirme 
187
A. Yasal Mevzuat 
187
1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
187
2. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
188
a. Yargılama Giderine Hükmedilmesine İlişkin Emredici Norm 
188
b. Yargılama Giderlerinden Sorumluluğun Temel Hükümleri 
189
c. İstisnalar 
190
B. Kararların Değerlendirilmesi 
190
6502 SAYILI TKHK’YA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA AYIBIN İHBARI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 
195
I. 4077 Sayılı Dönem Bakımından (28.05.2014 Tarihine Kadar) 
195
A. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmü 
195
B. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmünün Gerekçesi 
196
C. Yargıtay’ın İhbarla İlgili İçtihadı 
196
II. 6502 Sayılı TKHK Dönemi (Hâlen Geçerli Olan Durum) 
199
A. 6502 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesi Hükmü 
199
B. 6502 Sayılı Kanun'un 10’uncu Maddesi Hükmünün Gerekçesi 
200
C. Öğreti 
201
D. 6502 Sayılı TKHK m. 10 Hükmü Çerçevesinde İhbarla İlgili Yargıtay İçtihadı 
202
E. Görüşümüz 
205
ORTAK YETKİLİ MAHKEME HÜKMÜNÜN KESİN YETKİ NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI SORUNU 
207
I. Hukuki Sorun 
207
II. Yargıtay'ın Görüşü (İçtihadı) 
208
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2015 Tarihli ve Esas No: 2013/11–2359, Karar No: 2015/1443 Sayılı Kararı, 
208
B. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 16.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/29785 Karar No: 2015/31001 Sayılı Kararı 
216
III. Öğretinin Görüşü 
217
IV. Değerlendirme 
219
DAVANIN KABULÜ VE REDDİ DURUMLARINDA TEDBİRİN SÜRESİ VE KALDIRILMASI SORUNU 
221
I. Hukuki Sorun 
221
II. Yasal Durum 
222
III. HMK m. 397/2 Hükmünün Kapsamı 
223
A. Esasa İlişkin Nihai Kararlar 
223
1. Davanın Tam Kabulü 
223
a. Genel Olarak 
223
b. İstisnai Durum: İflâsa Karar Verilmiş Olması: 
224
2. Davanın Kısmen Kabulü 
225
3. Davanın Esastan Reddi 
226
a. Genel Olarak 
226
b. Menfi Tespit Davasında Özel Düzenleme: İİK m. 72/4 Hükmü 
230
B. Usule İlişkin Nihai Kararlar 
231
1. Genel Olarak 
231
2. Görevsizlik Kararı 
232
3. Yetkisizlik Kararı 
233
7063 SAYILI KANUNA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI VE İTİRAZIN İPTALİ SORUNU 
235
I. Hukuki Sorun 
235
II. 7063 Sayılı Kanundan Önceki Dönem 
235
III. 7063 Sayılı Kanundan Sonraki (İçinde Bulunduğumuz) Dönem 
245
A. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmü 
245
B. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmünün Gerekçesi 
245
IV. Değerlendirme 
246
A. Parasal Miktarlar Bakımından 
246
B. Doğrudan İlâmsız İcraya Başvurma Bakımından (İİK m. 42) 
248
C. İtirazın İptali Talepleri Bakımından 
248
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GEREKÇE SORUNU 
251
I. Genel Olarak 
251
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu 
253
III. Uygulamadan Örnekler 
254
IV. Değerlendirme 
260
YENİ YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA İSPAT 
265
I. Giriş 
265
II. Ayıplı Mal 
265
III. İhbar Yükümlülüğü 
266
IV. Ayıbın İspatı 
267
V. Diğer Usul Hükümleri 
268
A. Görevli Merci 
268
1. Tüketici Hakem Heyeti 
268
2. Tüketici Mahkemesi 
268
B. Yetkili Merci 
268
1. Tüketici Hakem Heyeti 
268
2. Tüketici Mahkemesi 
269
C. Taraflar 
269
D. Zamanaşımı 
270
VI. Yeni İçtihatlar 
271
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ MENFİ TESPİT TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ? 
281
I. Hukuki Sorun 
281
II. Yasal Düzenleme 
281
III. Öğreti 
283
IV. Yargısal Çözüm – Örnek Kararlar 
286
A. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 08.02.2018 Tarihli ve E. 2017/5506, K. 2018/508 Sayılı İlamı 
286
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.10.2016 Tarihli ve E. 2016/8176, K. 2016/1789 Sayılı İlamı 
288
V. Değerlendirme 
289
YASANIN YORUMUNDA GEREKÇENİN ROLÜ 
291
I. Genel Olarak Hukukta Yorum 
291
II. Yasa Gerekçesi 
293
A. Genel Olarak 
293
B. Gerekçenin İşlevi 
294
C. Gerekçenin Hukuki Değeri 
295
1. Gerekçe Metninin Bağlayıcılık Gücü 
295
2. Gerekçenin Dikkate Alınması Gerekli mi? 
296
III. Yüksek Mahkemelerin Gerekçe Hakkındaki Tutumları 
298
A. Gerekçe ve Meclis Hazırlık Çalışmalarının Önemine Vurgu Yapan Karar 
298
B. Bizzat Gerekçeye Dayanılarak Oluşturulan Kararlar 
299
C. Gerekçeye Yönelik Olumsuz Tutumu Yansıtan Kararlar 
307
SENEDİN (BONONUN) DÜZENLENME SEBEBİNE VE BEDELSİZLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARIN İSPATI 
317
I. Genel Olarak 
317
II. İspat Yükü ve Deliler 
321
III. Emsal İçtihatlar 
324
ŞARTLARI OLUŞMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA NASIL KARAR VERİLECEĞİ SORUNU 
341
I. Genel Olarak 
341
II. Hukuki Sorun 
342
III. Öğreti 
343
IV. Yargıtay İçtihatları 
345
A. Davacıya Süre Verilmeden Davanın Usulden Reddine İlişkin Kararlar 
345
B. Davacıya Süre Verilerek Belirsiz Alacak Davasının Tam Eda Davasına Dönüştürülmesine İlişkin Karar 
365
C. Dava Türünün Hatalı (Belirsiz Alacak Davası) Nitelendirilmesi Hâlinde Kısmî Dava Yönünden Davanın Yürütülmesine İlişkin Kararlar 
367
V. Değerlendirme 
376
DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN KANUN VEYA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞA ETKİSİ 
381
I. Hukuki Sorun 
381
II. Yasal Düzenleme 
381
III. Yargıtay Kararları 
382
IV. Değerlendirme 
392
A. Avukatlık Hukuku (Vekâlet İlişkisi) Açısından 
392
B. Somut Dava Bakımından 
393
SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEYEN DAVA DOSYASI HAKKINDA AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARININ HANGİ MAHKEMECE VERİLMESİ GEREKTİĞİ SORUNU 
395
I. Hukuki Sorun 
395
II. Yasal Mevzuat 
395
III. Yargıtay Kararları 
397
A. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.01.2018 Tarihli ve E: 2015/6075, K: 2018/442 Sayılı Kararı 
397
B. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.04.2018 Tarihli ve E: 2015/10188, K: 2018/9216 Sayılı Kararı 
403
IV. Değerlendirme 
409
TANIĞIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇME KARŞI TARAFIN İZNİNE BAĞLI MIDIR? 
413
I. Mülga 1086 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi 
413
II. Halen Yürürlükte Bulunan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bu Kanunu Yorumlayan İçtihatlar Bakımından 
415
III. Değerlendirme 
423
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ ISLAH YOLUYLA İSTENEBİLİR Mİ? 
427
I. Hukuki Sorun 
427
II. Mahkeme Kararları, 
427
III. Değerlendirme 
435
A. Genel Olarak 
435
B. Islah Sorunu 
437
1. Genel Olarak 
437
2. Kısmen Islah Açısından 
438
3. Tamamen Islah Açısından 
439
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE CEZA (UZAMIŞ) ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI 
441
I. Genel Olarak 
441
II. Ceza Zamanaşımı 
444
A. Kavram 
444
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi 
444
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması 
447
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması 
448
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
451
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
451
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı 
452
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı 
452
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği 
453
B. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması 
453
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
457