Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 4 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 4

1. Baskı, 
Ocak 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
387
Barkod:
9789750240799
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
500,00
İndirimli (%80):
99,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2 ve Cilt:3'ün devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi Hukuk Dergisi'ndeki makalelerinin toplandığı dördüncü cildi oluşturmaktadır.
Derlemeye alınan çalışmalar Terazi Hukuk Dergisi'nde yayımlananlardan ibaret olmayıp; bunun dışında, yazarın diğer hukuk dergilerinde ve bilimsel armağanlarda yayımlanan bazı makaleleri ile sempozyum ve seminerlerde sunulan bildiri metinlerini de kapsamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cevap Dilekçesinde Gösterilmeyen Delile (Tanık) Tahkikat Aşamasında Dayanılabilir mi?
.
İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Sorunu
.
Terditli Davada Hüküm Kurma Sorunu
.
Tüketici Hakem Heyetinin Esas Hakkında Karar Vermekten Kaçınması
.
Devre Tatil Sözleşmesinden Dönme (Cayma) Hakkının Kullanılması Ve Bunun İspatı
.
Tüketici Uyuşmazlıklarında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası Uygulaması
.
Tüketici Hakem Heyetleri İtirazın İptali Taleplerini İnceleyebilir mi?
.
İstinaf veTemyiz Aşamasında Adli Yardımdan Yararlanmanın Koşulları
.
6502 Sayılı TKHK Hükümleri Çerçevesinde Vekâlet Ücretinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu
.
İhtiyati Hacizde İspat
.
Delillerin Gösterilmesinde Islah
.
Tüketici Hakem Heyetleri – İtirazın İptali İlişkisinde Yeni Gelişmeler
.
Delil Avansına İlişkin Ara Kararının Özellikleri
.
Havale Yoluyla Yapılan Ödemede İspatın Konusu
.
Dosya Üzerinden Karar Verme Sorununa İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yaklaşımı
.
Bozma Kararı Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurmak Zorunlu mudur?
.
Mahkemenin Zamanaşımı Def'ini Karara Bağlama Yükümlülüğü ve Zımni Ret Sorunu
.
İkinci El Satışlarda İspat Yükü Bağlamında Ayıplı Mal Karinesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu
.
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Kesin Yetki Sorunu
.
Sözlü Yargılama Aşamasında Davanın Takibi ile Esas Hakkında Karar Verilmesi İlişkisi Üzerine
.
THH Kararına İtiraz Davasında Kesin Yetki Ve Hukuki Yarar Konularında Son Gelişmeler
.
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin 2013–11 Sayılı AB Direktifi ve Bu Direktif Işığında Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu
.
Bir Görev Sorunu: İşçi ve Pilot Adayı "Tüketici" Sayılır mı?
.
Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Hukuki İlişkinin Tanımlanması
.
Kamu ve Özel Hastanelere Karşı Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme
.
Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Gösterme Hakkı Düşer mi?
.
Delil İbrazı ve Tanık Gösterilmesi İçin Tensiple Kesin Süre Verilebilir mi?
.
Dava Dilekçesinde Vakıaların ve Delillerin Gösterilmemesi ve Bunun Yaptırımı
.
Ek Cevap Süresinin Verilme Koşulları, Başlangıç Tarihi ve Hesaplanması
.
Belirsiz Alacak Davasında Artırma Talebi
.
Yargıtay'ın İkinci Temyiz İncelemesinde İlk Bozma Kararı İle Bağlı Olup Olmadığı Sorunu ve Bunun Kazanılmış Usuli Hak İle İlişkisi
.
Tüketici Uyuşmazlıkları Açısından Tüketici Kavramı ve Bu Kavramın Kapsadığı Kişiler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
CEVAP DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEYEN DELİLE (TANIK) TAHKİKAT AŞAMASINDA DAYANILABİLİR Mİ? 
17
I. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİHLİ VE E. 2013/6356,
K. 2013/18904 SAYILI KARARI 
17
II. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİHLİ VE E. 2013/6260,
K. 2013/18820 SAYILI KARARI 
18
III. YASAL DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME 
19
A. Yasal Düzenleme 
19
1. Cevap Dilekçesinde Delil Gösterilmesi 
19
2. Ön İnceleme Aşamasında Delil Gösterilmesi 
20
3. Sonradan Delil Gösterilmesi 
20
B. Değerlendirme 
21
İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİLMESİ SORUNU 
23
I. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ’NİN 25.02.2014 TARİHLİ VE E. 2013/5518,
K. 2014/3772 SAYILI KARARI 
23
II. DEĞERLENDİRME 
30
A. Hukukî Sorun 
30
B. Genel Olarak Belirsiz Alacak Davasının Koşulları 
30
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi 
30
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi 
31
C. Karar Bağlamında Bazı Sorunların İrdelenmesi 
32
1. Miktar Belirtilmemişse 
32
2. Dava Türü Hiç Belirtilmemiş ya da Hatalı Belirtilmiş İse 
32
3. İşçi Alacaklarında Durum 
33
TERDİTLİ DAVADA HÜKÜM KURMA SORUNU 
35
I. GENEL OLARAK 
35
II. HER BİR TALEP İÇİN HÜKÜM VE GEREKÇE ZORUNLULUĞU 
36
III. YÖNTEM SORUNU 
38
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN ESAS HAKKINDA KARAR VERMEKTEN KAÇINMASI 
41
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 04.10.2011 TARİHLİ VE E. 2011/11349,
K. 2011/13871 SAYILI KARARI 
41
II. HUKUKİ OLAY 
42
III. YARGISAL MERCİLERİN PERSPEKTİFLERİ 
42
IV. HUKUKİ SORUN 
43
V. DEĞERLENDİRME 
43
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME (CAYMA) HAKKININ KULLANILMASI VE BUNUN İSPATI 
49
I. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENİŞİ 
49
A. Sözleşmenin Kurulması 
49
B. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
50
II. 4077 SAYILI TKHK DÖNEMDE VERİLEN İÇTİHATLARIN 6502 SAYILI TKHK AÇISINDAN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU 
52
A. İçtihatlar 
52
B. Değerlendirme 
58
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA KISMÎ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI UYGULAMASI 
61
I. GENEL OLARAK 
61
II. UYGULAMA 
62
A. Kısmî Dava 
62
1. Talep Konusunun Bölünebilir Olması 
62
2. Alacağın Tümünün Aynı Hukuki İlişkiden Doğmuş Olması 
64
3. Talep Konusunun Taraflar Arasında Tartışmasız veya Belirli Olmaması Koşulu 
64
a. 01.10.2011–11.04.2015 Tarihleri Arasındaki Durum 
64
b. 11.04.2015 Tarihinden Sonraki (Halen Geçerli) Durum 
68
4. Bakiye Haktan Feragat Edilmemiş Olması 
69
B. Belirsiz Alacak Davası 
72
1. Alacak miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi 
72
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi 
76
3. Tüketici Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası Örnekleri 
80
C. Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Farklar 
82
III. SONUÇ 
84
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ İTİRAZIN İPTALİ TALEPLERİNİ İNCELEYEBİLİR Mİ? 
85
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ SORUNU 
85
II. YARGITAY KARARLARINDA DURUM 
87
III. SONUÇ 
90
İSTİNAF VE TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIMDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI 
93
I. GENEL OLARAK 
93
II. KANUN YOLU (İSTİNAF VE TEMYİZ) AÇISINDAN 
95
A. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler 
95
B. Talebi Kanıtlayacak Belgelerin Dilekçe Ekinde Sunulması Gerektiği 
97
C. Yargıtay’ın Adli Yardım Kararına İtiraz 
101
D. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 
102
6502 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
103
I. HUKUKİ SORUN 
103
II. ÇÖZÜMÜ 
104
A. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’dan Önceki Dönemde Durum 
104
B. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’dan Sonraki (Şimdiki) Dönemde Durum 
104
İHTİYATİ HACİZDE İSPAT 
109
I. GENEL OLARAK 
109
II. İSPAT YÜKÜ 
109
III. İSPATIN DERECESİ 
110
IV. DELİLLER 
113
V. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE 
116
DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNDE ISLAH 
121
I. HUKUKİ SORUN 
121
II. ISLAHIN KAPSAMI 
121
III. DELİLLERİN ISLAHINDA SINIRLAR 
123
IV. DELİL LİSTESİNİN ISLAHI 
124
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ– İTİRAZIN İPTALİ İLİŞKİSİNDE YENİ GELİŞMELER 
127
I. HUKUKİ SORUN 
127
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 18.03.2015 TARİHLİ VE E. 2015/10571,
K. 2015/8738 SAYILI KARARI 
127
III. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 05.03.2015 TARİHLİ VE E. 2015/1089,
K. 2015/3568 SAYILI KARARI 
130
IV. DEĞERLENDİRME 
134
A. 13. Hukuk Dairesinin Kararı 
134
B. 3. Hukuk Dairesinin Kararı 
135
C. Edimsel Çıkarımlar 
136
DELİL AVANSINA İLİŞKİN ARA KARARININ ÖZELLİKLERİ 
139
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 13.03.2015 TARİHLİ VE E. 2013/9–1824,
K. 2015/1030 SAYILI KARARI 
139
II. ARA KARARINA İLİŞKİN PROBLEMİN İÇERİĞİ 
147
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
151
HAVALE YOLUYLA YAPILAN ÖDEMEDE İSPATIN KONUSU 
153
I. HAVALE KAVRAMI 
153
II. HAVALEDE İLİŞKİLER 
153
III. HAVALENİN KONUSU 
154
IV. HAVALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
155
V. HAVALE DEKONTU NEYİ İSPATLAR? 
155
VI. HAVALE İLGİLİ YENİ İÇTİHATLAR 
156
A. Banka Dekontlarının Amacı Hakkında Tanık Dinletme (Kardeşler Arasındaki Dava) 
156
B. Havalenin İçeriğinin İspat Yükü 
158
C. Havalenin Ödünç (Karz) Amacıyla Gönderildiğinin İspat Yükü 
159
D. Evlilik Sürerken Eşlerden Birinin Diğerine Havale Yoluyla Ödünç Para Verdiğini (Havalenin Karz İçeriği) İspat Yükü 
160
E. PTT Havalesinin İspat Gücü 
161
F. Havale ile Yapılan Ödemenin Borç Senedine Yönelik Olduğunun İspatı 
162
G. Havalenin Satılan Mal Bedeli Olduğunun İspat Yükü 
163
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERME SORUNUNA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN YAKLAŞIMI 
165
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 30.04.2014 TARİHLİ VE E. 2013/21–1655, K. 2014/558 SAYILI KARARI 
165
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 05.06.2015 TARİHLİ VE E. 2013/13–2430, K. 2015/1500 SAYILI KARARI 
172
III. DEĞERLENDİRME 
179
BOZMA KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLARDA YENİDEN HÜKÜM KURMAK ZORUNLU MUDUR? 
183
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 14.05.2014 TARİHLİ VE E. 2013/9–1989,
K. 2014/657 SAYILI KARARI 
183
II. DEĞERLENDİRME 
190
A. Hükmün Kapsamı 
190
MAHKEMENİN ZAMANAŞIMI DEF’İNİ KARARA BAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZIMNİ RET SORUNU 
195
I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.01.2015 TARİHLİ VE E. 2014/4540,
K. 2015/736 SAYILI KARARI 
195
II. DEĞERLENDİRME 
196
A. Hukuki Sorun 
196
B. Yargıtay Kararı ile Kararda Dayanılan Argümanlar 
197
C. Çözüm ve Görüşlerin Değerlendirilmesi 
197
İKİNCİ EL SATIŞLARDA İSPAT YÜKÜ BAĞLAMINDA AYIPLI MAL KARİNESİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI SORUNU 
203
I. AYIPLI MALDA İSPAT YÜKÜ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
203
II. AYIPLI MAL KARİNESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN UNSURLARI 
204
III. İKİNCİ EL SATIŞLARDA DURUM 
206
IV. YARGITAY İÇTİHATLARINDA DURUM 
206
V. SONUÇ 
209
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA KESİN YETKİ SORUNU 
211
I. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME 
211
II. HUKUKÎ SORUN 
211
III. YARGITAY KARARLARI 
212
A. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 05.10.2015 Tarihli ve E. 2015/4714, K. 2015/8378 Sayılı Kararı 
212
B. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 16.10.2015 Tarihli ve E. 2015/11773, K. 2015/9570 Sayılı Kararı 
213
C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 13.10.2015 Tarihli ve E. 2015/10534, K. 2015/9012 Sayılı Kararı 
214
D. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 14.10.2015 Tarihli ve E. 2015/5312, K. 2015/9110 Sayılı Kararı 
215
E. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 08.10.2015 Tarihli ve E. 2015/2201, K. 2015/8813 Sayılı Kararı 
216
IV. DEĞERLENDİRME 
216
V. SONUÇ 
218
SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASINDA DAVANIN TAKİBİ İLE ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE 
219
I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.10.2015 TARİHLİ VE ESAS NO: 2014/12958, KARAR NO: 2015/11916 SAYILI KARARI 
219
II. DEĞERLENDİRME 
220
A. Genel Tespitler 
220
B. Somut Olayın Değerlendirilmesi 
222
THH KARARINA İTİRAZ DAVASINDA KESİN YETKİ VE HUKUKİ YARAR KONULARINDA SON GELİŞMELER 
225
I. THH KARARINA İTİRAZ DAVASINDA YETKİNİN KESİN OLMASI 
225
A. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 11.01.2016 Tarihli ve E. 2015/15992, K. 2016/4 Sayılı Kararı 
225
B. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 27.01.2016 Tarihli ve E. 2015/15855, K. 2016/1028 Sayılı Kararı 
226
C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 09.06.2016 tarih ve E. 2016/4446 K. 2016/658 Sayılı Kararı 
226
D. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 01/11/2016 tarih ve E. 2016/6358 K. 201 Sayılı Kararı 
227
E. Değerlendirme 
228
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 18.01.2016 TARİHLİ VE E: 2015/31798,
K: 2016/558 SAYILI KARARI 
229
III. KARARIN SONUÇLARI 
230
IV. DEĞERLENDİRME 
230
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 2013/11 SAYILI AB DİREKTİFİ, VE BU DİREKTİF IŞIĞINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN DURUMU 
233
I. DİREKTİF’İN BAZI HÜKÜMLERİ (METİNLER) 
233
II. DİREKTİF IŞIĞINDA HAKEM HEYETLERİNİN DURUMU 
240
A. Bağımsızlık 
240
B. Tarafsızlık 
241
C. Uzmanlık 
242
Ç. Şeffaflık 
243
D. Etkinlik 
244
E. Hızlılık 
244
F. Adil Yargılama 
245
BİR GÖREV SORUNU: İŞÇİ VE PİLOT ADAYI “TÜKETİCİ” SAYILIR MI? 
247
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 18.01.2016 TARİHLİ VE E. 2015/37991,
K. 2016/562 SAYILI KARARI 
247
II. DEĞERLENDİRME 
250
III. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ'NİN 09.03.2016 TARİHLİ VE E. 2016/663,
K. 2016/2980 SAYILI KARARI 
253
IV. DEĞERLENDİRME 
254
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE HUKUKİ İLİŞKİNİN TANIMLANMASI 
257
I. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ'NİN 16.03.2016 TARİHLİ VE E. 2015/13167,
K. 2016/3320 SAYILI KARARI 
257
II. DEĞERLENDİRME 
258
A. Genel Olarak 
258
B. Kararın Değerlendirilmesi 
259
KAMU VE ÖZEL HASTANELERE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 
265
I. HUKUKİ SORUN 
265
II. ÖZEL HASTANELER (SAĞLIK KURULUŞLARI) BAKIMINDAN 
265
A. 4077/TKHK Dönemi 
265
B. 6502/TKHK Dönemi 
267
III. KAMU HASTANELERİ BAKIMINDAN 
269
A. Devlet Hastaneleri 
269
B. Vakıf Üniversitesi Hastaneleri 
270
CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL GÖSTERME HAKKI DÜŞER Mİ? 
275
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 20.04.2016 TARİHLİ VE ESAS: 2014/2–695, KARAR: 2016/522 SAYILI KARARI 
275
II. DEĞERLENDİRME 
282
A. Cevap Dilekçesi ile İspat Hakkı ve Delil Gösterme Hakkı Arasındaki İlişki 
282
B. Durumun İspat Türleri Açısından Değerlendirilmesi 
284
DELİL İBRAZI VE TANIK GÖSTERİLMESİ İÇİN TENSİPLE KESİN SÜRE VERİLEBİLİR Mİ? 
287
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 22.01.2016 TARİHLİ VE E. 2014/2–433,
K. 2016/63 SAYILI KARARI 
287
II. DEĞERLENDİRME 
299
A. İlk Derece Mahkemesinin Uygulaması ve Gerekçesi 
299
B. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin Bozma Gerekçesi 
300
C. Hukuk Genel Kurulu'nun Çözümü 
300
D. Görüşüm 
300
DAVA DİLEKÇESİNDE VAKIALARIN VE DELİLLERİN GÖSTERİLMEMESİ VE BUNUN YAPTIRIMI 
305
I. HUKUKİ SORUN 
305
II. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
305
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.01.2016 tarihli ve E. 2014/23–350, K. 2016/24 sayılı Kararı 
305
B. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin, 25.04.2016 tarihli ve E. 2014/22904, K. 2016/7603 sayılı Kararı 
309
C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 06.10.2015 tarihli ve E. 2015/3405, K. 2015/4801
sayılı Kararı 
309
III. DEĞERLENDİRME 
311
A. Vakıaların Gösterilmesi 
311
1. Vakıa Gösterilmesinin Hukuki Esası 
311
2. Dava Dilekçesinde Vakıa Gösterilmemesi 
312
3. Dava Dilekçesinde Vakıaların Belirsiz veyahut Çelişkili Şekilde Gösterilmiş Olması 
313
B. Delillerin Gösterilmesi 
314
1. Delil Gösterme Yükü 
314
IV. SONUÇ 
315
EK CEVAP SÜRESİNİN VERİLME KOŞULLARI, BAŞLANGIÇ TARİHİ VE HESAPLANMASI 
317
I. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİNİN 29.01.2016 TARİHLİ VE ESAS NO: 2015/6312 KARAR NO: 2016/542 SAYILI KARARI 
317
II. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ'NİN 01.04.2014 TARİHLİ VE ESAS NO: 2014/1397 KARAR NO: 2014/4821 SAYILI KARARI 
319
III. DEĞERLENDİRME 
320
A. Cevap Süresi ve Uzatılması Koşulları 
320
1. Yazılı Yargılama Usulünde 
320
2. Basit Yargılama Usulünde 
321
B. Ek Cevap Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih 
322
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ARTIRMA TALEBİ 
323
I. HUKUKİ SORUN 
323
II. İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI 
323
III. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 24.03.2016 TARİHLİ VE E. 2015/3127,
K. 2016/8671 SAYILI KARARI 
326
IV. DEĞERLENDİRME 
327
A. Belirsiz Alacak Davasında Talebin Artırılması 
327
B. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzının Değerlendirilmesi 
329
YARGITAY’IN İKİNCİ TEMYİZ İNCELEMESİNDE İLK BOZMA KARARI İLE BAĞLI OLUP OLMADIĞI SORUNU VE BUNUN KAZANILMIŞ USULİ HAK İLE İLİŞKİSİ 
331
I. HUKUKİ SORUN 
331
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 25.02.2015 TARİH VE E. 2014/8–2485,
K. 2015/850 SAYILI KARARI 
332
III. DEĞERLENDİRME 
341
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI AÇISINDAN TÜKETİCİ KAVRAMI VE BU KAVRAMIN KAPSADIĞI KİŞİLER 
345
I. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI 
345
II. TÜKETİCİ 
347
A. Tanımı 
347
B. Amaç Unsuru 
348
C. Karma Amaç Sorunu 
352
D. Kapsamı 
353
1. Gerçek Kişiler 
353
2. Tüzel Kişiler 
355
a. Genel Olarak 
355
b. Ticaret Şirketleri 
355
c. Kooperatifler 
356
d. Dernekler 
357
e. Vakıflar 
358
f. Belediye 
358
g. Köy Tüzel Kişiliği 
359
h. Üniversiteler 
359
ı. Sendikalar 
359
i. Siyasi Partiler 
359
k. Meslek Odaları ve Kuruluşları 
360
l. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu 
360
m. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri 
360
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
365