Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 2 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 2

1. Baskı, 
Şubat 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
262
Barkod:
9789750218040
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
370,00
İndirimli (%71):
108,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Görülmekte olan dava esas yönünden tam olarak karara bağlansa bile usule aykırılık bozma sebebi olmakta bu da hakkın yerine getirilmesini geciktirmektedir. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz genel kuralları belirlemekte ise de, genel kuralın özel olaya uygulanması esnasında yorum farkları oluşmakta, bu farkları da Yargıtay kökleşmiş içtihadları ile aşmaktadır. Bu kararlardan hareketle farklı usul sorunlarına çözüm getiren kitap pek çok soruya cevap vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Davayı Takip Etmeyen Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Sorunu
.
Yargıtay'a Göre İsticvabın Tekil Olarak Amaç ve İşlevi
.
Ödeme Savunmasının Genişletilmesi – Açık Fatura – İspat Yükü
.
Yeminin Edasında Biçimsel Koşullar (Yemin Merasimi)
.
Önemli Bir Kıyas Pratiği: Yargı Yolu Nedeniyle Görevsizlikte HMK'nın 20'nci (HUMK m.193) Maddesinin Uygulanması
.
Bononun Düzenleme Nedeninin Değiştirilmesinde (Tek ve Çift Taraflı Ta'lilinde) İspat Yükü
.
Hukuk Hâkiminin Ceza Yargılamasındaki Delillere Bakarak Karar Verip Veremeyeceğ
.
Yetki, Diğer İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Savunusu (Def'i) Konusunda Hâkimin Karar Oluşturma Biçimleri
.
Hizmet Tespiti Davalarında Kesin Süre Verilemeyeceği
.
Alışveriş–Hizmet Alanında Çanta Çalınmasında İşyeri Sahibinin Müşteriye (Tüketiciye) Karşı Sorumluluğu–Tazminat Davasında İspat Yükü
.
Ayıplı Taşınmaz Mal Davasında Site Yönetiminin Aktif Dava (Husumet) Ehliyeti
.
Sahtecilik İddiasında Ceza ve Menfi Tespit Davasının Bekletici Sorun Sayılması
.
Ayıplı Malın (Aracın) Mesleki İşte Kullanılması: Görevli Mahkeme Sorunu
.
Belgelerin Dava ve Cevap Dilekçelerine Eklenmesi ve Birer Suretinin Karşı Tarafa Tebliği
.
İspat Yükünün Tayininde Yanılgılar
.
Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye Kullanılması – Manevi Tazminat Davası – İspat Yükü
.
Borç İlişkisinin Dayandığı Senedin Niteliğine Göre Görevli Mahkemenin (Tüketici Mahkemesi) Belirlenmesi
.
Bir Kararın Usule Aykırılıktan Bozulmasının Koşulları
.
Ayıplı ve Eksik İfalı Konut Satımında Yüklenicinin Sorumluluğu (Pasif Dava Ehliyeti)
.
Ayıplı Mal – Kullanılan Seçimlik Hakkın Islah Yolu ile Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
.
Önödeme İşleminin Vakıa İspatındaki Rolü
.
"Bozmadan Sonra Islah Olmaz" İçtihadında Kırılmalar
.
Bonoda Bedelsizlik İddiasının Temel İlişki Dışındaki (Üçüncü) Kişiye Karşı İleri Sürülmesi – İspat Biçimi
.
Taşınmaz Satımında Bedelin Ödendiğinin İspatı
.
Senede Karşı Senetle İspat Kuralında Mirasçıların Durumu
.
Hüküm Sözcesinin Oluşturulması
.
İstihkak Davasında Yemin Kanıtının İspat Yükü Kuralına Aykırı Şekilde Kullanılması
.
Ayıplı Mal (Arsa) Satımı Davasında Ayıbın Niteliği ve İspat Sorunları
.
Ayıplı Mal Davasında Taleple Bağlılık Kuralının (Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Uyarınca) Aşılması
.
Basit Yargılama Usulünde Hızlandırıcı Yenilikler
.
6100 Sayılı Hmk'ya Göre Dava Konusunun Devri ve Bir Uygulama: Ayıplı Malın Üçüncü Kişiye Temliki
.
Asli Müdahilin Davayı Takipsiz Bırakması
.
6100 Sayılı Hmk'da Fer'i Müdahilin Statüsü, Konumu ve Davaya Katılmasının Koşulları
.
6100 Sayılı HMK'ya Göre Hâkim Yemin Delilini İlgili Tarafa Hatırlatmak Zorunda mıdır?
.
Bir Dava Şartı Olarak "Dava Edilebilirlik" Kavramının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
DAVAYI TAKİP ETMEYEN DAVALI TANIKLARININ DİNLENMESİ SORUNU 
15
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 19.03.2008 TARİHLİ VE 4-257/261 SAYILI KARARI 
15
II. TARAFLARCA HAZIRLAMA (GETİRİLME) İLKESİ 
17
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
19
YARGITAY’A GÖRE İSTİCVABIN TEKİL OLARAK AMAÇ VE İŞLEVİ 
21
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.11.2008 TARİHLİ VE 7824/14271 SAYILI KARARI 
21
II. DEĞERLENDİRME 
22
A. Genel Olarak 
22
B. Kararın Bildirisi 
25
ÖDEME SAVUNMASININ GENİŞLETİLMESİ - AÇIK FATURA - İSPAT YÜKÜ 
27
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 19.01.2009 TARİHLİ VE 7691/128 SAYILI KARARI 
27
II. DEĞERLENDİRME 
28
YEMİNİN EDASINDA BİÇİMSEL KOŞULLAR (YEMİN MERASİMİ) 
35
I. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 19.09.2006 TARİHLİ VE 10032/11164 SAYILI KARARI 
35
II. GENEL OLARAK 
36
III. YEMİN MERASİMİ 
37
ÖNEMLİ BİR KIYAS PRATİĞİ: YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİKTE HMK’NIN 20’NCİ (HUMK m.193) MADDESİNİN UYGULANMASI 
39
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 27.02.2008 TARİHLİ VE 21-139/204 SAYILI KARARI 
39
II. DEĞERLENDİRME 
47
BONONUN DÜZENLEME NEDENİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE (TEK VE ÇİFT TARAFLI TA’LİLİNDE) İSPAT YÜKÜ 
51
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 09.04.2009 TARİHLİ VE 12602/2958 SAYILI KARARI 
51
II. DEĞERLENDİRME 
52
A. Senedin Ta’lil Edilmesi Kavramı 
52
B. Ta’lil Edilmeyen Bonoda İspat Yükü 
53
C. Kısmen Ta’lilde İspat Yükü 
54
D. Tek Taraflı Ta’lilde İspat Yükü 
55
E. Çift Taraflı Ta’lilde İspat Yükü 
55
III. SONUÇ 
56
HUKUK HÂKİMİNİN CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERE BAKARAK KARAR VERİP VEREMEYECEĞİ 
57
I. GENEL OLARAK CEZA HUKUKU- MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ 
57
II. CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERİN, HUKUK HÂKİMİNİN KARARINA ETKİSİ 
58
YETKİ, DİĞER İLK İTİRAZLAR VE ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÂKİMİN KARAR OLUŞTURMA BİÇİMLERİ 
63
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 27.04.2009 TARİHLİ VE E. 2008/11178, K. 2009/3591 SAYILI KARARI 
63
II. İLK İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMA SÜRECİ 
64
III. İLK İTİRAZLAR HAKKINDA VERİLECEK KARAR TÜRLERİ 
66
IV. ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÜKÜM KURULMASI 
69
A. Genel Olarak 
69
B. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Kararı Usule mi Aittir, Maddi Hukuka mı? 
71
V. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
73
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ 
75
I. YARGITAY 21. HD’NİN 23.06.2008 TARİHLİ VE 22436/9609 SAYILI KARARI 
75
II. GENEL OLARAK KESİN SÜRE KAVRAMI 
77
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
77
ALIŞVERİŞ-HİZMET ALANINDA ÇANTA ÇALINMASINDA İŞYERİ SAHİBİNİN MÜŞTERİYE (TÜKETİCİYE) KARŞI SORUMLULUĞU-TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ 
79
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.09.2009 TARİHLİ VE 3873-10450 SAYILI KARARI 
79
II. DEĞERLENDİRME 
81
AYIPLI TAŞINMAZ MAL DAVASINDA SİTE YÖNETİMİNİN AKTİF DAVA (HUSUMET) EHLİYETİ 
85
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 13.07.2009 TARİHLİ VE 590/9856 SAYILI KARARI 
85
II. DEĞERLENDİRME 
86
SAHTECİLİK İDDİASINDA CEZA VE MENFİ TESPİT DAVASININ BEKLETİCİ SORUN SAYILMASI 
91
I. GENEL OLARAK 
91
II. CEZA DAVASININ ETKİSİ 
91
III. MENFİ TESPİT DAVASININ ETKİSİ 
93
AYIPLI MALIN (ARACIN) MESLEKİ İŞTE KULLANILMASI: GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 
95
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 24.06.2009 TARİHLİ VE 4799/875 SAYILI KARARI 
95
II. DEĞERLENDİRME 
96
BELGELERİN DAVA VE CEVAP DİLEKÇELERİNE EKLENMESİ VE BİRER SURETİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ 
99
I. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ’NİN 9.12.1997 TARİHLİ VE 2356/8285 SAYILI KARARI 
99
II. YASAL DÜZENLEME, AMACI VE SONUÇLARI 
101
A. Yasal Düzenleme 
101
1. Mülga 1086 Sayılı HUMK Dönemi 
101
2. 1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı HMK Sistemi 
102
B. Amacı 
103
C. Sonuçları 
103
D. Uygulama 
105
İSPAT YÜKÜNÜN TAYİNİNDE YANILGILAR 
107
I. KARARLAR 
107
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2010 Tarihli ve 6737/528 Sayılı Kararı 
107
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.02.2010 Tarihli ve 8157/1390 Sayılı Kararı 
108
C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.03.2002 Tarihli ve 5099/2101 Sayılı Kararı 
110
II. DEĞERLENDİRME 
110
A. Genel Olarak 
110
B. Kararların Değerlendirilmesi 
114
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASI - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - İSPAT YÜKÜ 
115
I. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİNİN 06.10.2009 TARİHLİ VE 2874/4157 SAYILI KARARI 
115
II. DEĞERLENDİRME 
117
BORÇ İLİŞKİSİNİN DAYANDIĞI SENEDİN NİTELİĞİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEMENİN (TÜKETİCİ MAHKEMESİ) BELİRLENMESİ 
119
I. OLAY (DAVA) 
119
II. YANIT 
119
III. İLK DERECE (SULH HUKUK) MAHKEMESİ KARARI 
119
IV. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 13.04.2009 TARİHLİ VE 11409/3023 SAYILI KARARI 
120
V. DİRENME KARARI (GEREKÇESİ) 
120
VI. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 03.02.2010 TARİHLİ VE 19-62/48 SAYILI KARARI 
121
VII. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 07.04.2010 TARİHLİ VE 2327/4116 SAYILI KARARI 
123
VIII. DEĞERLENDİRME 
124
BİR KARARIN USULE AYKIRILIKTAN BOZULMASININ KOŞULLARI 
127
I. YARGITAY 2'NCİ HUKUK DAİRESİNİN 22.04.1983 TARİHLİ VE 2092/3666 SAYILI KARARI 
127
II. USULE AYKIRILIKTA BOZMA NEDENLERİ 
128
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Düzenlemesi 
128
1. Nisbi Bozma Nedenleri 
128
2. Mutlak Bozma Nedenleri 
131
3. Basit Usule Aykırılıklar 
132
III. 6100 SAYILI HMK'DAKİ DÜZENLEME 
133
IV. DEĞERLENDİRME 
134
AYIPLI VE EKSİK İFALI KONUT SATIMINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (PASİF DAVA EHLİYETİ) 
137
I. HUKUKSAL SORUN 
137
II. SÜREGELEN UYGULAMA 
137
III. YENİ BİR KARAR: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.07.2010 TARİHLİ VE 2570/10470 SAYILI KARARI 
138
IV. DEĞERLENDİRME 
142
AYIPLI MAL - KULLANILAN SEÇİMLİK HAKKIN ISLAH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ 
143
I. HUKUKSAL SORUN 
143
II. GÖRÜŞLER - YARGITAY KARARLARI 
144
III. ISLAHTA DURUM 
145
IV. DEĞERLENDİRME 
146
ÖNÖDEME İŞLEMİNİN VAKIA İSPATINDAKİ ROLÜ 
149
I. HUKUK GENEL KURULU'NUN 4.2.2009 TARİHLİ VE 4-823/50 SAYILI KARARI 
149
II. DEĞERLENDİRME 
154
“BOZMADAN SONRA ISLAH OLMAZ” İÇTİHADINDA KIRILMALAR 
159
I. YARGITAY 13'ÜNCÜ HUKUK DAİRESİNİN 30.09.2010 TARİHLİ KARARI 
159
II. DEĞERLENDİRME 
160
BONODA BEDELSİZLİK İDDİASININ TEMEL İLİŞKİ DIŞINDAKİ (ÜÇÜNCÜ) KİŞİYE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ - İSPAT BİÇİMİ 
163
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 26.01.2010 TARİHLİ VE 2009/265, 2010/549 SAYILI KARARI 
163
II. ÇÖZÜMLEME 
165
A. Hukuksal Sorun 
165
B. Bedelsizlik İddiasının (Def'inin) Hukuksal Niteliği 
165
C. Borçlunun Talep Hakları - Alacaklının Konumu 
166
D. İspat Yükü 
167
E. İspat Biçimi (Delil Türü) 
167
F. Sonuç 
168
TAŞINMAZ SATIMINDA BEDELİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI 
171
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 02.02.2010 TARİHLİ VE 7505/1107 SAYILI KARARI 
171
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 18.02.2009 TARİHLİ VE 322/2006 SAYILI KARARI 
173
III. DEĞERLENDİRME 
174
A. Genel Olarak 
174
B. Kararların Analizi 
175
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALINDA MİRASÇILARIN DURUMU 
177
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN 17.09.2009 TARİHLİ VE E. 2009/998, K. 2009/8386 SAYILI KARARI 
177
II. DEĞERLENDİRME 
179
A. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Vermeyen Hukuki İşlemlerde İspat Şekli 
179
B. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Veren Hukuki İşlemlerde İspat Şekli 
180
HÜKÜM SÖZCESİNİN OLUŞTURULMASI 
183
I. KARARLAR, 
183
A. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11320, K: 2011/655 Sayılı Kararı 
183
B. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11319, K: 2011/656 Sayılı Kararı 
184
C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 22.02.2011 Tarihli ve E: 2010/12407, K: 2011/1762 Sayılı Kararı 
184
II. DEĞERLENDİRME 
185
A. Hukuksal Boyut 
185
B. Dilbilimsel Boyut 
187
İSTİHKAK DAVASINDA YEMİN KANITININ İSPAT YÜKÜ KURALINA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI 
189
I. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİNİN 19.10.2010 TARİHLİ ve 6157/9505 SAYILI KARARI 
189
II. DEĞERLENDİRME 
191
A. Bir Kanıtın (Yeminin) İspat Yükü Kuralına Göre Kullanılması Gerektiği 
191
B. Yemin Delilinin İspat Yükü ile İlişkisi 
193
C. Kararın İçerimleri 
194
AYIPLI MAL (ARSA) SATIMI DAVASINDA AYIBIN NİTELİĞİ VE İSPAT SORUNLARI 
197
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 10.03.2010 TARİHLİ VE E. 2009/7535, K. 2010/2990 SAYILI KARARI 
197
II. DEĞERLENDİRME 
199
A. Ayıbın Niteliği 
199
B. İspat Sorunları 
200
AYIPLI MAL DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK KURALININ (ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR KURALI UYARINCA) AŞILMASI 
203
I. HUKUKSAL SORUN 
203
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 13.12.2010 TARİHLİ VE E. 2010/8333, K. 2010/16575 SAYILI KARARI 
204
III. DEĞERLENDİRME 
205
GÖREVSİZLİK KARARININ YILLAR SONRA VERİLEBİLDİĞİ HUMK DÖNEMİNDEN ÖN İNCELEME AŞAMASININ BENİMSENDİĞİ HMK DÖNEMİNE BAKIŞLAR 
209
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 29.04.1993 TARİHLİ VE 1993/3606 E. 1993/3635 K. SAYILI KARARI 
209
II. DEĞERLENDİRME 
211
III. 6100 SAYILI HMK'DA DURUM (ÖN İNCELEME) 
213
BASİT YARGILAMA USULÜNDE HIZLANDIRICI YENİLİKLER 
217
I. GENEL OLARAK 
217
II. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANACAĞI DAVA VE İŞLER 
217
III. DİLEKÇE REJİMİ 
218
A. Tek Dilekçe İlkesi 
218
B. Cevap Dilekçesi ve Cevap Süresi 
218
IV. İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 
219
V. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI (İKAMESİ) 
219
VI. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 
220
VII. DAVANIN BİR KEZ TAKİPSİZ BIRAKILABİLMESİ 
221
6100 SAYILI HMK’YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ VE BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ 
223
I. 6100 SAYILI HMK'YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ 
223
A. Genel Olarak 
223
B. Dava Konusunun Devredilmesinin Hükümleri 
223
1. Dava konusunun (Müddeabihin) Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi 
223
2. Dava Konusunun (Müddeabihin) Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi 
225
II. BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ 
227
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2010 Tarihli ve E. 2009/11523, K. 2010/1455 Sayılı Kararı 
227
B. Değerlendirme 
229
ASLİ MÜDAHİLİN DAVAYI TAKİPSİZ BIRAKMASI 
231
I. ASLİ MÜDAHALE KAVRAMI VE ASLİ MÜDAHİLİN KONUMU 
231
II. ASLİ MÜDAHALE KURUMUNUN HUKUKUMUZDA DÜZENLENİŞİ 
231
B. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Durum 
232
III. BİR KARAR ÖRNEĞİ: YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 12.04.2004 TARİHLİ VE E. 2004/2895, K. 2004/3749 SAYILI KARARI 
234
A. Karar Metni 
234
B. Değerlendirme 
235
6100 SAYILI HMK'DA FER'İ MÜDAHİLİN STATÜSÜ, KONUMU VE DAVAYA KATILMASININ KOŞULLARI 
237
I. GENEL OLARAK FER'İ MÜDAHALE 
237
II. FER'İ MÜDAHİLİN HUKUKİ STATÜSÜ 
237
III. FER'İ MÜDAHALENİN KOŞULLARI 
238
A. Üçüncü Kişinin Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi 
238
B. İhbar Edilenin Durumu 
240
C. Başvuru Harcının Yatırılması 
240
D. Başvuru Süresi 
240
E. Kabul Kararı 
241
F. Fer'i Müdahil Hakkında Nihaî Hüküm Kurulamaması 
242
6100 SAYILI HMK'YA GÖRE HÂKİM YEMİN DELİLİNİ İLGİLİ TARAFA HATIRLATMAK ZORUNDA MIDIR? 
243
I. 1086 SAYILI HUMK DÖNEMİNDEKİ UYGULAMA 
243
A. Karar Örnekleri 
243
1. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 23.11.2011 Tarih ve E. 2010/5813, K. 2011/6752 Sayılı Kararı 
243
2. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 17.11.2011 Tarih ve E. 2010/3210, K. 2011/6641 Sayılı Kararı 
244
B. Değerlendirme 
245
II. 6100 SAYILI HMK SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRME 
246
BİR DAVA ŞARTI OLARAK "DAVA EDİLEBİLİRLİK" KAVRAMININ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
251
I. DAVA EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI 
251
II. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU AÇISINDAN DURUM 
251