Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 1 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 1

3. Baskı, 
Nisan 2010
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
300
Barkod:
9789750209475
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Görülmekte olan dava esas yönünden tam olarak karara bağlansa bile usule aykırılık bozma sebebi olmakta bu da hakkın yerine getirilmesini geciktirmektedir. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz genel kuralları belirlemekte ise de, genel kuralın özel olaya uygulanması esnasında yorum farkları oluşmakta, bu farkları da Yargıtay kökleşmiş içtihadları ile aşmaktadır. Bu kararlardan hareketle farklı usul sorunlarına çözüm getiren kitap pek çok soruya cevap vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Taşınmaz (Konut) Davalarının Tüketici Mahkemesinde Görülmesinin Koşulları
.
Mahkeme Kararını Almak ve Tebliğ Ettirmek Bağlamında Tüketici Harç Yatırmak Zorunda mıdır?
.
İstinaf Yargılamasında Yeni Vakıa – Delil Getirme Yasağı ve İstinaları
.
Nihai Kararın Değiştirilmesi Yasağı
.
Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Ölçüt ve Yöntem Önerileri
.
Yargıtaya Göre Islahı Mümkün Olan ve Olmayan Usuli İşlemler
.
Taraf Teşkili Yapılmadan Birleştirme Kararı Verebilirmi
.
Görevsizlik Kararıyla Birlikte İhtiyati Tedbirin Devamına Karar Verilebilirmi?
.
Davanın Yenilenmesinde Hukuki Yarar
.
Avukat Mazeretleri
.
Davayı Takip Etmeyen Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Sorunu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
6
TAŞINMAZ (KONUT) DAVALARININ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİNİN KOŞULLARI 
17
A. Sorunun Takdimi 
17
B. Çözümü 
17
1. Taşınmaz Satımı Konut veya Tatil Amaçlı Olmalıdır 
18
2. Satıcı Profesyonel Olmalıdır 
18
3. Taşınmaz Satım Sözleşmesi Resmi Şekilde Olmalıdır 
19
a. Doğrudan Yüklenici veya Satıcı Firmadan Satın Alınan Konutlar (Daire, Villa) 
19
b. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanılarak (Alacağın Temliki Suretiyle) Yapılan Konut (Daire) Satışları 
20
4. Konutun Tamamlanmış Olmasının Gerekmemesi 
21
5. 4822 Sayılı Yasa’nın Yürürlüğünden (14.06.2003’ten) Önce Yapılan Konut Satışlarının ve Genel Mahkemelerde Açılmış Olan Davaların Durumu 
22
C. Sonuç 
23
MAHKEME KARARINI ALMAK VE TEBLİĞ ETTİRMEK BAĞLAMINDA TÜKETİCİ HARÇ YATIRMAK ZORUNDA MIDIR? 
25
A. İlâmın Verilmesi ve Tebliğe Çıkarılmasının Genel Koşulları 
25
B. Genel Koşulların Tüketici (Tüketici Örgütleri, Bakanlık) Açısından Geçerli Olup Olmadığı 
26
C. Sonuç 
28
İSTİNAF YARGILAMASINDA YENİ VAKIA-DELİL GETİRME YASAĞI VE İSTİSNALARI 
29
A. Giriş 
29
B. Karşılaştırmalı Hukukta Durum 
29
C. Hukukumuzdaki Durum 
30
1. Genel Olarak 
30
2. Yeni Vakıa Yasağı 
32
3. Yeni Delil Yasağı ve İstisnalar 
32
a. Genel Olarak 
32
b. Yasağın İstisnaları 
33
D. Sonuç 
34
NİHAÎ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 
35
A. Görevsizlikten Dönülmesi 
35
1. Olay ve Karar 
35
2. Değerlendirme 
35
B. Nihaî Karardan Sonra Davadan Feragat 
36
C. Sonuç 
37
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT VE YÖNTEM ÖNERİLERİ 
39
A. Temel Önerme: Maddi Hukuk ve Usul Hukukuna Bütünlüklü Bakabilmeyi Öğrenmek 
39
B. Alt Önermeler 
39
1. Hukuki İlişkiyi Tanımlayınız 
39
a. İlişkinin Kaynağı Nedir? 
40
b. Tarafların Özel Sıfatları Var mı? 
40
2. Talebi Tanımlayınız 
40
3. Görevli Mahkeme ile İlgili Genel ve Özel Yasaları Tarayınız 
41
YARGITAY’A GÖRE ISLAHI MÜMKÜN OLAN VE OLMAYAN USULİ İŞLEMLER 
43
A. Islahı Mümkün Olan İşlemler 
43
1. Müddeabihin Artırılması (Kısmi Islah) 
43
2. Davanın Değiştirilmesi (Tamamen Islah) 
44
3. Dava Sebebinin Değiştirilmesi 
44
4. Delil İbrazında Islah 
44
B. Islahı Mümkün Olmayan İşlemler 
45
1. Islahla Hasım (Davalı) Değiştirilemez 
45
2. Islahla Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülemeyeceği 
45
3. Dava Konusu Olmayan Bir İstemin Islahla Dava Kapsamına Alınamayacağı 
45
4. Aynı Davada Islah Hakkının Bir Kez Kullanılabileceği 
45
5. Bozmadan Sonra Islahın Mümkün Olmadığı 
46
TARAF TEŞKİLİ YAPILMADAN BİRLEŞTİRME KARARI VERİLEBİLİR Mİ? 
47
A. Sorun 
47
B. Temel İlke: Hukuki Dinlenilme Hakkı 
47
C. Hukuki Düzenlemeler 
47
D. Yargıtay’ın Görüşü (İçtihadı) 
49
E. Değerlendirme ve Sonuç 
49
GÖREVSİZLİK KARARIYLA BİRLİKTE İHTİYATİ TEDBİRİN DEVAMINA KARAR VERİLEBİLİR Mİ? 
51
A. Yasal Düzenleme 
51
B. Öğretideki Görüşler 
51
C. Yargıtay İçtihatları 
52
1. Olumsuz Görüş 
52
2. Olumlu Görüş 
52
D. Değerlendirme ve Sonuç 
53
DAVANIN YENİLENMESİNDE HUKUKİ YARAR 
55
A. Hukuki Yarar 
55
B. Davanın Yenilenmesi 
55
C. Hukuk Genel Kurulunun 21.03.2007 Tarihli Kararı 
56
D. Değerlendirme ve Sonuç 
58
DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASINDAN KAÇINMA 
61
A. Dava Konusunun (Müddeabihin) Devri 
61
B. Devrin Sonuçları 
61
C. Diğer Tarafın Seçimlik Hakkını Kullanmaktan Kaçınması 
62
D. Değerlendirme ve Sonuç 
63
AVUKAT MAZERETLERİ 
65
A. Giriş 
65
B. Kurala Uygun Mazeret 
65
C. Usulsüz Mazeret 
65
D. Hâkimin, Mazeret Beyanı Karşısındaki Konumu ve Verebileceği Karar Biçimleri 
66
1. Takdir Yetkisi 
66
E. Karar Biçimleri 
67
YARGILAMANIN DURDURULMASI KARARLARININ NİTELİĞİ 
69
A. Giriş 
69
B. İflâsın Hukuk Davalarına Etkisi 
69
C. Yargılamanın Durdurulması Kararının Niteliği 
70
GİDER KARŞILAMAMA BEYANININ KESİN SÜRE YÖNÜNDEN DEĞERİ 
73
A. Olay/Sorun 
73
B. Yargıtay Kararı 
73
C. Değerlendirme 
75
1. İhtarın Yapılmış Olması 
76
2. İhtarın Yapılmamış Olması 
76
D. Sonuç 
77
VEKİLİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEMESİ- DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 
79
A. Dava ve Yargılama Aşamaları 
79
B. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 05.11.2007 Tarihli ve 2007/8343/9520 Sayılı Kararı 
79
C. Sorun ve Değerlendirme 
80
1. Sorun 
80
2. Değerlendirme 
80
İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ YARGILAMASINDA DELİL TOPLANIR MI? 
83
A. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 02.11.2007 Tarihli ve 9698/9478 Sayılı Kararı 
83
B. Temel Önermeler ve Kararın Değerlendirilmesi 
84
1. Temel Önermeler 
84
2. Kararın Değerlendirilmesi 
85
TEMYİZ/KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA CEZA DOSYASI DELİL OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ? 
87
A. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 12.6.2001 Tarihli ve 5707/6454 Sayılı Kararı 
87
B. Olgular ve Hukuki Sorun 
87
1. Olgular 
87
2. Hukuki Sorun 
88
C. Değerlendirme 
88
İŞÇİNİN PSİKOLOJİK TACİZ SONUCU İSTİFA ETMESİ OLGUSUNUN EMARE İLE İSPATI 
91
A. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.03.2008 Tarihli ve 3122/4922 Sayılı Kararı 
91
B. Emare İspatı Kavramı 
92
C. Kararın Değerlendirilmesi 
93
TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDEKİ TESLİM KAYDININ İSPAT DEĞERİ 
95
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 26.03.2007 Tarihli ve 16425/4194 Sayılı Kararı 
95
B. Genel Olarak Teslim İddiasının İspat Yükü ve Şekli 
96
C. Kararın Değerlendirilmesi 
97
İKİNCİ EL SATIŞLARDAN DOĞAN DAVALARDA TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI 
99
A. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 13.05.2008 Tarihli ve 8702/6757 Sayılı Kararı 
99
B. İkinci El Satışlar Hakkında Tüketici Hukuku Mevzuatı 
100
C. Taslak Hükmü 
100
D. Kararın Değerlendirilmesi - Varılan Sonuçlar 
101
DELİL NİTELİĞİNDEKİ HAKEM HEYETİ KARARINA KARŞI İTİRAZ DAVASINDA HUKUKİ YARAR 
103
A. Konunun Sunumu 
103
B. İlk Derece Mahkemesinin Kararı 
103
C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 9.7.2008 Tarihli ve 3187/9632 Sayılı Kararı 
104
D. Değerlendirme 
105
VEKİLİN İSTİFASI NEDENİYLE YARGILAMANIN ERTELENEMEYECEĞİ- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 
107
A. Hukuksal Sorun 
107
B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.05.1997 Tarihli ve 1997/14-273 – Esas 1997/431 Sayılı Kararı 
107
C. Değerlendirme 
108
TARAF SIFATI OLMAKSIZIN DAVAYA DAHİL EDİLEN 3. KİŞİNİN VEKÂLET ÜCRETİNİ TALEP EDİP EDEMEYECEĞİ 
111
A. Hukuksal Sorun 
111
B. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 7.05.2008 Tarihli ve 3370/5753 Sayılı Kararı 
111
C. Değerlendirme 
113
İMZA İNKÂRINDA İSPAT VE DELİL İKAME YÜKÜ, RE’SEN ARAŞTIRILACAK KONULAR 
117
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.02.2008 Tarihli ve 12-77/90 Sayılı Kararı 
117
B. Değerlendirme 
122
1. İspat Yükü 
123
2. Delil İkame Yükü 
123
3. Hâkimin Kendiliğinden (Re’sen) Araştıracağı Konular 
123
4. İhtiyati Tedbir 
125
USUL EKONOMİSİ İLKESİNE GÖRE YARGILAMADA HÂKİMİN ROLÜ 
127
A. Hukuk Genel Kurulu’nun 30.04.2009 Tarihli ve 2008/12-345-2008/338 Sayılı Kararı 
127
B. Değerlendirme 
132
1. Usul Ekonomisinin Kısa Kronolojisi 
132
2. Usul Hukuku – Maddi Hukuk İlişkisinin Algılanma Biçimi 
133
MAHKEME DIŞI İKRAR- TAMAMLAYICI YEMİN İLİŞKİSİ 
135
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 07.05.2007 Günlü ve 558/6328 Sayılı Kararı 
135
B. Değerlendirme 
136
1. Tamamlayıcı Yemin (Re’sen Teklif Olunan Yemin) 
136
2. Mahkeme Dışı İkrarın (Harici İkrarın) Etkisi 
137
TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKEM HEYETİ YERİNE KARAR VEREBİLİR Mİ? 
139
A. Hukuksal Sorun 
139
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 25.11.2008 Tarih ve 7449/14015 Sayılı Kararı 
139
C. Değerlendirme 
140
HUKUK MAHKEMESİNDE TELEFON KAYITLARININ DENETLENMESİ 
143
A. Hukuksal-Normatif Çerçeve 
143
B. Hukuk Yargılamasında Durum 
144
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEKİ AYIPLI MAL DAVALARINDA DAVALI SIFATININ ARAŞTIRILMASI 
147
A. Genel Olarak 
147
B. Tüketici Hukuku Normları 
148
C. Uygulama – Yargıtay Kararları 
149
2. Ayıplı Cep Telefonu Satışından Sorumlu Olanların Telekomünikasyon Kurumu’ndan Araştırılması 
150
3. Ayıplı Maldan Kredi Verenin (Bankanın) Sorumluluğu 
151
4. Ayıplı Aracı İthal Eden Davalının Tespitinde (Husumette) Yanılgı 
152
5. Yetkili Servislerin Sorumluluk Zincirinde Yer Almadıkları (Ayıplı Maldan Sorumlu Olmadıkları) 
152
AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA DOSYASINDAKİ DELİLLERİN İSPAT GÜCÜ 
155
A. Konunun Takdimi 
155
B. Davanın Açılmamış Sayılması Kurumun İhdas Nedeni ve HUMK. m. 409/V Hükmüne Göre Verilen Kararın Hukuki Niteliği 
157
1. İhdas Nedeni 
157
2. Kararın Hukuki Niteliği 
157
a. Hukuki Nitelik 
157
b. İspat ve Delil Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmaması 
157
C. Toplanan Delillerin Yeni Davadaki İspat Gücü 
158
1. Doktrin 
158
2. Yargıtay Kararları 
158
D. Değerlendirme ve Sonuç 
163
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ SÜRECİNDE “İHTİYATİ TEDBİR”İN HANGİ MAHKEMEDEN İSTENECEĞİ VE KARARIN NASIL OLUŞTURULACAĞI SORUNU 
165
A. Sorunun Takdimi 
165
B. İhtiyati Tedbir Normlarının Yetersizliği (Yasa Boşluğu) 
165
C. Çözüm Denemesi - Öneriler 
167
ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İSPAT KURALLARININ İŞLEYİŞİ VE DELİLLERİN TOPLANMASI 
169
A. Çekişmesiz Yargıya Ait Özel Bir Düzenlemenin Halen Mevcut Olmayışı 
169
B. Çekişmesiz Yargı İşlerinin 2006 HUMK. Tasarısında Düzenlenişi 
169
C. İspat Kurallarının İşleyişi 
171
D. Delillerin Toplanması 
172
1. Genel İlkeler 
172
2. Yargıtay Uygulaması 
173
a. Çekişmesiz Yargının Temel İlkelerine İlişkin Kararlar 
173
b. Çekişmesiz Yargıda Kararın Bozulması Halinde Hâkimin, Tarafların Bozmaya İlişkin Beyanlarıyla Bağlı Bulunmadığı 
176
c. Hizmet Tespiti Davalarında Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulanması 
177
d. Nüfus Davalarında Re’sen Araştırma İlkesi ve Maddi Gerçeğe Ulaşma Çabası 
178
E. İspat ve Delil Toplanma Faaliyetinde Talep Sahibinin (Davacının) Rolü (Konumu) 
179
F. Çekişmesiz Yargıda Verilen Kararların Niteliği 
180
G. Sonuç 
181
HUKUK YARGILAMASI BAĞLAMINDA HÂKİM – AVUKAT İLİŞKİLERİ 
183
A. Genel Olarak 
183
B. Muhakeme İlişkisinin Temel Koşulu: Karşılıklı Saygı ve Nezaket 
183
1. Davranışlar, Tutumlar 
183
2. Üslup 
185
C. Yargılama Faaliyetinde Hâkim ve Avukatın Mesleki Benlik Algıları, Bunun Meslek Yürütümüne ve İlişkilere Yansıması 
187
1. Mesleki Benlik Algılamaları 
187
a. Avukat Açısından 
187
b. Hâkim Açısından 
188
2. Yansımalar 
188
a. Genel Olarak 
188
b. Usul Hukukuna İlginin Yetersizliği 
188
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ KARARLARINA İTİRAZ DAVASININ GENEL KOŞULLARI 
193
A. Giriş 
193
B. Görevli Mahkeme 
193
C. Yetkili Mahkeme 
193
D. Taraflar 
194
E. Süre 
195
F. Davanın Konusu (Sonuç İstek) 
195
G. İspat ve Deliller 
196
H. İptal (İtiraz) Sebepleri 
196
I. İtiraz Üzerine Tüketici Mahkemesince Verilen Kararın Niteliği 
198
İ. TSHH Kararının Tedbirle Durdurulması 
198
J. Parasal Yönden Kesinlik Sınırını Aşan TSHH Kararlarına İtiraz Sorunu 
198
BİR TARAFIN DİNLETMEKTEN VAZGEÇTİĞİ TANIĞIN DİNLENMESİNİ DİĞER TARAF İSTEYEBİLİR Mİ? 
201
A. Sorun 
201
B. Hukuk Genel Kurulu’nun 20.06.2007 Tarih ve 8-424/431 Sayılı Kararı 
201
C. Değerlendirme ve Sonuç 
203
MAĞDURİYET ARGÜMANININ HUKUKÎ (İSPAT) DEĞERİ 
207
A. Giriş 
207
B. Kavram 
207
C. Mağduriyet’in Hukukî (İspat) Değeri 
208
D. İhtiyati Tedbir Gerilimi 
209
E. Sonuç 
210
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARININ DOĞURDUĞU SORUNLAR VE BU DAVALARIN YARGILAMAYI UZATICI ETKİSİ 
211
A. Giriş 
211
B. Konut Kavramı 
211
C. Avrupa Direktiflerinde Durum 
212
D. Konut Kavramının Tüketici Yasasına Girmesi 
212
1. 4077 Sayılı Yasa’nın İlk Hali 
212
2. 4077 Sayılı Yasa’nın 4822 Sayılı Yasa ile Değiştirilmesinden Sonra 
212
E. Konut Satımıyla İlgili Tapu İptal ve Tescil Davalarının Tüketici Mahkemesinde Görülmesi- Yargısal Kararlarda Geliştirilen Ölçütler 
213
1. Taşınmaz Satımında Amaç Ölçütü 
213
2. Satıcının Profesyonel Olması 
214
3. Konut (Taşınmaz) Satımının Biçimsel Koşulları 
214
a. Genel Olarak 
214
b. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Temeline Dayalı Konut (Daire) Satışları 
218
c. Konutun Tamamlanmış Olması Koşulunun Bulunmayışı 
219
d. Konut ve Dükkanın Birlikte Satılmasından Kaynaklanan Davaların Hangi Mahkemede Görüleceği Sorunu 
220
F. Sorunlar- Değerlendirmeler 
222
1. Konut Satımı Sözleşmesinin Şekline İlişkin Sorunlar 
222
2. Genel Mahkemelerden Görevsizlikle Tüketici Mahkemelerine Gönderilen Tapu İptali ve Tescil Davalarının Yol Açtığı Yığılma 
222
3. Tapu İptal ve Tescil Davalarına Bakılmasının Tüketici Mahkemelerinin Kuruluş Amacına Aykırı Olması 
224
G. Sonuç 
225
YARGICIN TARAFSIZLIĞI: MİT Mİ, İDEOLOJİ Mİ? 
227
A. Giriş 
227
B. Yargıcın Tarafsızlığı Kavramı 
228
C. Tarafsızlığın Sağlanmasını Amaçlayan Belli Başlı Davranış Kodları- Normlar 
229
D. ÖZNEL TARAFSIZLIĞIN YAŞANTILANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER 
232
1. Genel Olarak 
232
2. İnsan (Birey) /Yargıç Açısından 
233
3. Özne- Yargıç Açısından 
233
4. Sonuç Yerine 
238
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME SORUNU 
241
A. Giriş 
241
B. Tüketici Yasasındaki Düzenleme 
241
C. İtiraz Davasında Yetki Kuralının Değerlendirilmesi 
242
D. Sonuç 
243
HUKUK FELSEFESİ VE DOGMATİĞİ BAĞLAMINDA HÂKİMİN VİCDANÎ KANAATİNE GÖRE KARAR VEREBİLME GÜCÜ 
245
A. Vicdanî Kanaat Kavramının Felsefesi Temeli 
245
1. Kavramsal Çerçeve (Vicdanın Tanımı) 
245
2. Vicdanın Ontolojik Temeli 
246
a. Genel Olarak 
246
b. Psikolojik ve Pedagojik Yaklaşım 
246
c. Felsefî Yaklaşım 
248
B. Vicdanî Kanaat Kavramı ve Hâkimin Vicdanî Kanaatine Göre Karar Verebilme Gücü 
249
1. Vicdanî Kanaat Kavramı 
249
2. Hâkimin Vicdanî Kanaatine Göre Karar Verebilme Gücü 
250
a. Hukukî Dayanak 
250
aa. 1982 ve 1961 Anayasalarının Madde Hükümleri ve Gerekçeleri 
250
bb. Değerlendirme 
250
b. Vicdani Kanaat Kavramının Bazı Kavram ve Kurumlar ile İlişkisi 
252
aa. Hâkimin Bağımsızlığı 
252
bb. Yasanın Uygulanması 
253
c. Yorum ile İlişkisi 
257
d. Delillerin Değerlendirilmesi ile İlişkisi 
259
e. Takdir Yetkisinin Kullanılması ile İlişkisi 
262
f. Gerekçe ile İlişkisi 
262
C. Sonuç 
263
Kaynakça 
266
YETKİN YARGIÇ PROFİLİ ÜZERİNE BİR DENEME 
269
A. Amaç Sorunu 
269
B. Hukuksal Düzenlemeler 
269
1. Mecelle 
269
2. Bangalor Yargı Etiği İlkeleri 
270
3. Hâkimler ve Savcılar Kanunu (2802 Sayılı) 
270
4. Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 
272
C. Yetkinlik Profili ve Unsurları 
272
1. Unsurlar 
274
a. Olgu Araştırmaları 
274
b. Akademi - Staj Sürecinin Yeniden Yapılanması 
274
2. Uzmanlaşma 
276
a. Meslekiçi Eğitim 
277
b. Kaynak Sorunu 
277
c. İşyükünün Azaltılması Sorunu 
279
D. Sonuç 
279
“YOK HÜKÜM”DEN DÖNÜLMESİ SORUNU (HGK’nın 19.10.2005 Tarihli Kararının Eleştirisi) 
281
A. Kararı Oluşturan Yargılama Aşamaları 
281
B. Hukuk Genel Kurulu’nun 19.10.2005 tarih ve E:2005/4-517, K:2005/595 Sayılı Kararı 
281
C. Hukuksal Sorun 
285
D. Değerlendirme 
285
E. Sonuç 
287
DAVAYI TAKİP ETMEYEN DAVALI TANIKLARININ DİNLENMESİ SORUNU 
289
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.03.2008 t. ve 4-257/261 Sayılı Kararı 
289
B. Taraflarca Hazırlama İlkesi 
290
C. Kararın Değerlendirilmesi 
291
Mehmet Akif Tutumlu’nun Yayımlanmış Çalışmaları 
294