Medeni Kanuna İlişkin Asliye Hukuk Davaları C:1 Aydın Tekdoğan  - Kitap
Medeni Kanuna İlişkin

Asliye Hukuk Davaları C:1

3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1344
Barkod:
9789750289521
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.515,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2022
1.580,00
931,00 (%41)
Kitabın Açıklaması
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.
Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Medeni Kanuna İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bakılan işler Kanundaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.
Son olarak kitap, bir uygulayıcının 30 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunla¬ra çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişiler Hukuku
.
Vesayet Hukuku
.
Miras Hukuku
.
Eşya Hukuku
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
31
Birinci Kitap
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
Birinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNDEN KAYNAKLI DAVALAR (TMK 23, 24, 25) 
35
1.1. Genel Olarak 
35
1.2. Şeref ve Haysiyet 
40
1.3. Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı 
42
1.4. Kişilik Hakkının Yapılan (Yapılabilecek) Saldırılardan Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 
44
1.4.1. Genel Olarak 
44
1.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
45
A. Mağdurun (Zarar Görenin) Onayı 
45
B. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 
45
C. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 
45
1.5. Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Açılabilecek Davalar 
46
1.5.1. Önleme Davası 
46
1.5.2. Durdurma Davası (Tecavüzün Men’i) 
46
1.5.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 
47
1.5.4. Manevi Tazminat Davası 
47
A. Genel Olarak 
47
B. Manevi Tazminatın Koşulları 
52
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalı 
52
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı 
53
c. Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmalı 
53
d. Saldırıda Bulunan Kusurlu Olmalı 
56
e. Haksız Saldırı ile, Uğranılan Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır 
57
C. Manevi Tazminat Davasının Tarafları 
57
D. Manevi Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
58
a. Görevli Mahkeme 
58
b. Yetkili Mahkeme 
58
E. Zamanaşımı Süresi 
59
F. Dava Dilekçesi Örneği 
59
1.6. Basın Yolu ile Kişilik Hakkının İhlali 
60
1.6.1. Genel Olarak 
60
1.6.2. Kamuya Mal Olmuş Kişiler Yönünden Kişilik Hakkı 
77
1.6.3. Basın ve Yayın Yolu ile Kişilik Haklarının Zarar Görmesi Halinde Hukuki Sorumluluk 
81
1.6.4. Yayının İnternet Üzerinden Yapılması Halinde Sorumluluk 
84
1.6.5. Görevli Mahkeme 
85
1.6.6. Yetkili Mahkeme 
86
1.6.7. Dava Dilekçesi Örneği 
88
1.7. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
89
1.8. Kişilik Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması 
91
1.9. Uygulamadan Karar Örneği 
92
2. ADIN KORUNMASI DAVASI (TMK 26) 
97
2.1. Genel Olarak 
97
2.2. Adın Korunmasına İlişkin AHİM Uygulaması 
98
3. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI (TMK 40) 
100
3.1. Genel Olarak 
100
3.2. Cinsiyet Değişikliğine İzin 
103
3.3. Cinsiyet Değişikliği 
103
3.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
105
3.5. Dava Dilekçesi Örnekleri 
106
3.5.1. Cinsiyet Değişikliğine İzin Dava Dilekçesi Örneği 
106
3.5.2. Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği 
107
İkinci Bölüm
VESAYET HUKUKU
1. GENEL OLARAK 
109
2. DENETİM MAKAMI OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 
109
2.1. Görevleri 
109
2.2. Denetim Makamının Onayı ile Yapılabilecek İşler 
114
2.3. Uygulamadan Onay Kararları 
115
Üçüncü Bölüm
MİRAS HUKUKU
1. MİRASIN AÇILMASI 
121
2. MİRASIN KAZANILMASI 
122
2.1. Külli Halefiyet 
122
2.2. Miras Ortaklığı 
127
3. TEREKE TEMSİLCİSİ 
130
4. MİRASÇI 
132
4.1. Genel Olarak 
132
4.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
133
4.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar 
134
4.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar 
137
4.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
138
4.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı 
139
4.2.5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
140
A. Genel Olarak 
140
B. İntifa Hakkı 
141
4.2.6. Devletin Mirasçılığı 
142
A. Genel Olarak 
142
B. Son Mirasçı Olmasından Dolayı Gaiplik ve Taşınmazın Hazineye Devri İstemli Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 588) 
143
a. Hazinenin Son Mirasçı Olmasından Kaynaklı Tapu İptali ile Tescilin Koşulları 
143
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
149
c. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Hazine) 
150
d. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Malikin Mirasçıları) 
151
4.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 
152
5. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 
152
5.1. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları 
152
5.2. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 
171
5.2.1. Genel Olarak 
171
5.2.2. Davanın Tarafları 
179
5.2.3. Görevli Mahkeme 
181
5.2.4. Yetkili Mahkeme 
183
5.2.5. Harç ve Vekâlet Ücreti 
184
5.2.6. Dava Dilekçesi Örneği 
185
6. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK 599/2–641) 
185
6.1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği 
185
6.2. Paylaşmadan Sonraki Sorumluluk 
190
6.3. Sorumsuzluk Halleri 
191
6.4. Uygulamadan Karar Örneği 
191
7. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER 
192
7.1. Mirasçılıktan (Iskat) Çıkarma ve Çıkarmanın İptali Davası (TMK 510–513) 
193
7.1.1. Genel Olarak 
193
7.1.2. Iskat Çeşitleri 
197
A. Cezai (Olağan) Iskat 
197
a. Genel Olarak 
197
b. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) 
198
c. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) 
199
B. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) 
200
7.1.3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları 
201
7.1.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
202
7.1.5. Dava Dilekçesi Örneği 
202
7.1.6. Uygulamadan Karar Örneği 
203
7.2. Mirastan Yoksunluk 
204
7.2.1. Genel Olarak 
204
7.2.2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
205
7.2.3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları 
206
7.3. Mirasın Reddi 
206
7.3.1. Mirasın Gerçek Reddi 
206
7.3.2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi Davası (TMK 605/2) 
207
A. Mirasın Hükmen Reddi Koşulları 
207
B. Mirasın Hükmen Reddinin Açılmış Bir Davada İleri Sürülmesi 
224
C. Dava Dilekçesi Örneği 
226
D. Uygulamadan Karar Örneği 
226
7.3.3. Mirasın Reddinin Sonuçları 
228
7.3.4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
232
7.3.5 Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali Davası (TMK 610) 
234
A. Reddin İptali Koşulları 
234
B. Dava Dilekçesi Örneği 
239
C. Uygulamadan Karar Örneği 
240
7.3.6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali Davası (TMK 617/1) 
241
A. Açıklama ve İçtihatlar 
241
B. Dava Dilekçesi Örneği 
245
7.3.7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 
246
7.3.8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali Davası (TMK 618) 
246
A. Açıklama ve İçtihatlar 
246
B. Dava Dilekçesi Örneği 
250
7.4. Mirastan Feragat 
251
7.4.1. Genel Olarak 
251
7.4.2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
252
8. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK 637–639) 
253
8.1. Genel Olarak 
253
8.2. Dava Açma Süresi 
258
8.3. Davanın Tarafları 
259
8.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
260
8.5. Dava Dilekçesi Örneği 
261
9. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (TMK 676) 
262
10. MİRAS PAYININ DEVRİ (TMK 677–678) 
263
11. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 
270
11.1. Genel Olarak 
270
11.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 
272
11.3. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
273
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
273
12.1. Tasarruf Kavramı 
273
12.2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük 
274
12.3. Ölüme Bağlı Tasarruf Çeşitleri 
276
12.4. Miras Sözleşmesi (TMK 527–530, 545–549) 
278
12.4.1. Genel Olarak 
278
12.4.2. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
278
12.4.3. Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 
279
12.4.4. Miras Sözleşmesi Çeşitleri 
279
A. Olumlu Miras Sözleşmesi (TMK 527) 
279
B. Mirastan Feragat Sözleşmesi (TMK 528) 
280
a. Genel Olarak 
280
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
283
12.4.5. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller 
284
12.4.6. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi (TMK 546–547) 
284
12.4.7. Mirasçıların Tenkis Talebi 
286
12.5. Vasiyetname (TMK 531–544) 
287
12.5.1. Genel Olarak 
287
12.5.2. Vasiyet Yapma Ehliyeti 
287
12.5.3. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler 
288
A. Resmi Vasiyetname 
289
B. El Yazılı Vasiyetname 
291
C. Sözlü Vasiyetname 
291
12.5.4. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler 
292
A. Mirasçı Ataması 
293
B. Belirli Mal Vasiyeti 
294
C. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame) 
296
D. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame) 
297
E. Tedarik Vasiyeti 
297
12.5.5. Vasiyetten Dönme (Rücu) 
297
12.5.6. Vasiyetnamelerde Yüklemeler ve Koşullar 
300
12.5.7. Vasiyetnamenin Ziyaı (Yok Olması) 
301
12.5.8. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi) Davası 
301
A. Genel Olarak 
301
B. İstihkak İstemli Tenfiz Davası 
302
C. Vasiyetnamenin Tenfizi Koşulları 
305
a. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu 
305
b. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu 
306
c. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu 
307
d. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu 
307
D. Davanın Tarafları 
308
a. Davacı 
308
b. Davalı 
308
E. Harç ve Vekâlet Ücreti 
309
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
310
G. Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında İleri Sürülebilecek Def’iler 
311
a. İptal ve Tenkis Def’i 
311
b. Zamanaşımı Def’i 
313
H. Dava Dilekçesi Örneği 
314
I. Uygulamadan Karar Örneği 
315
12.6. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali (TMK 557–559) 
316
12.6.1. Genel Olarak 
316
12.6.2. İptal Davası Açma Hakkı Olan Mirasçılar 
320
12.6.3. İptal Nedenleri 
321
A. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal 
321
a. Açıklama ve İçtihatlar 
321
b. Dava Dilekçesi Örneği 
323
B. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal 
324
a. Genel Olarak 
324
b. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
325
c. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
326
d. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
327
e. Dava Dilekçesi Örneği 
329
C. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal 
330
D. Şekle Aykırılıktan İptal 
332
a. Genel Olarak 
332
b. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 
332
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
332
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
338
c. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali 
339
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
339
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
341
d. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 
342
12.6.4. İptal Def’i 
343
12.6.5. Hak Düşürücü Süre 
344
A. Genel Olarak 
344
B. İyiniyetli Zilyede Karşı 
345
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı 
347
12.6.6. Davanın Tarafları 
348
A. Davacı 
348
B. Davalı 
349
12.6.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
350
A. Görevli Mahkeme 
350
B. Yetkili Mahkeme 
350
12.6.8. Harç ve Vekâlet Ücreti 
351
12.6.9. Uygulamadan Karar Örneği 
352
13. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 
354
13.1. Genel Olarak 
354
13.2. Muris Muvazaasının Unsurları 
356
13.2.1. Görünüşteki İşlem 
357
13.2.2. Muvazaa Anlaşması 
357
13.2.3. Mirasçılarını Aldatma Kastı 
358
13.2.4. Gizli Sözleşme 
360
A. Dürüstlük Kuralı 
360
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 
361
13.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler 
362
13.3.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 
362
13.3.2. Taşınırların Devri İşlemleri 
363
13.3.3. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 
363
13.3.4. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 
364
13.3.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 
364
13.3.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 
365
13.3.7. Şirket Ortaklık Payının Devri 
365
13.3.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
365
13.3.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
366
13.3.11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler 
367
13.3.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler 
367
13.3.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler 
368
13.4. Tapu Kaydının İptali ile Birlikte Tescil İstenilmemişse 
369
13.5. Tazminat İstemi ile Birlikte Kademeli Açılabilme 
370
13.6. Tenkis Davası ile Birlikte Kademeli Açılabilme 
370
13.7. Muris Muvazaasını İleri Sürmede Kötüniyet 
372
13.8. Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 
372
13.9. Muris Muvazaasının İspatı 
373
13.10. Davanın Tarafları 
386
13.10.1. Davacı 
386
13.10.2. Davalı 
388
13.11. Harç ve Vekâlet Ücreti 
389
13.12. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
390
13.13. Dava Dilekçesi Örneği 
391
13.14. Uygulamadan Karar Örneği 
392
14. TENKİS DAVASI (TMK 560–571) 
394
14.1. Genel Olarak 
394
14.2. Tenkise Tabi Tasarruflar 
395
14.2.1. Tasarruf Kavramı 
395
14.2.2. Tenkis Edilebilir Tasarruflar 
397
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden 
397
B. Sağlararası Tasarruflar Yönünden 
398
a. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 
399
aa. Mirasta Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar 
399
bb. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı ile Yapılan Kazandırmalar 
399
cc. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 
400
dd. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı ile Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar 
401
b. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri 
403
c. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi 
404
d. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi 
404
e. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi 
404
14.3. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü (Tasarruf Nisabı) 
406
14.4. Tereke Tutarının Belirlenmesi 
408
14.5. Saklı Payların Belirlenmesi 
411
14.6. Tenkis Miktarının Tespiti 
413
14.6.1. Sabit Tenkis Oranı 
413
14.6.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis 
414
14.6.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis 
414
14.6.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi 
415
14.6.5. Gizli Bağış Halinde Tenkis 
418
14.6.6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi 
419
14.7. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul) 
421
14.8. Geri Verme Borcu 
424
14.9. Dava Açma Süreleri 
425
14.10. Tenkis Def’i 
427
14.11. Tenkis Hükmünde Faiz 
428
14.12. Davanın Tarafları 
429
14.12.1. Davacı 
429
14.12.2. Davalı 
431
14.13. Harç ve Vekâlet Ücreti 
432
14.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
433
14.15. Dava Dilekçesi Örneği 
435
14.16. Uygulamadan Karar Örneği 
436
15. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK 669–675) 
438
15.1. Genel Olarak 
438
15.2. İade Borçlusu Olma Koşulları 
440
15.3. İadenin Koşulları 
443
15.3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir 
443
15.3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir 
444
15.3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir 
445
15.3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir 
446
15.3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir 
447
15.4. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar 
447
15.5. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar 
448
15.6. Geri Vermekle Yükümlü Mirasçının Seçimlik Hakkı 
449
15.7. Zamanaşımı Süresi 
452
15.8. Mirasta Denkleştirme Davasında İspat 
453
15.9. Davanın Tarafları 
456
15.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
457
15.11. Dava Dilekçesi Örneği 
458
Dördüncü Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. AYNİ HAK 
459
1.1. Ayni Hakkın Niteliği 
459
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı) 
460
1.2.1. Genel Olarak 
460
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 
464
A. Bütünleyici Parça Kavramı 
464
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
465
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
466
D. Ürün (Semere) 
468
E. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası 
469
a. Muhdesatın Aidiyetine Karar Verilebilecek Haller 
469
b. Muhdesatı Meydana Getirenin Tespiti 
485
c. Dava Dilekçesi Örneği 
486
d. Uygulamadan Karar Örneği 
487
1.2.3. Eklenti 
488
A. Eklenti Kavramı 
488
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
488
C. Eklenti Olmanın Sonuçları 
489
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri 
490
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
490
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
490
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
493
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
493
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
494
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
496
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
498
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
500
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
501
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
502
g. Hâkim Müdahalesi 
505
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
505
aa. Payın Devri 
505
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 
506
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
507
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
508
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–İ Şüyu) Varsa 
508
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
508
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
509
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
509
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 
511
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
511
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
512
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
512
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
519
1.3 Elatmanın Önlenmesi Davası 
520
1.3.1. Malikin Hak ve Yetkileri 
520
1.3.2. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi 
521
A. Çap Kaydının Kapsamının Tespiti 
521
B. Fiili Elatma Koşulu 
525
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu 
530
a. Genel Olarak 
530
b. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İstisnalar 
533
c. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin İstisna 
536
d. Malikin Onayına Dayalı Elatma 
537
e. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 
538
f. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 
541
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 
543
1.3.3. Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi 
546
A. Paydaşın Üçüncü Kişiye Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası 
546
B. Paydaşın Paydaşa Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası 
548
1.3.4. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma 
556
1.3.5. Boşanma ile Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 
559
1.3.6. Davanın Tarafları 
561
A. Davacı 
561
B. Davalı 
566
1.3.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
572
A. Görevli Mahkeme 
572
B. Yetkili Mahkeme 
574
1.3.8. Harç ve Vekâlet Ücreti 
574
A. Harç 
574
B. Vekâlet Ücreti 
578
1.3.9. Dava Dilekçesi Örneği 
580
1.3.10. Uygulamadan Karar Örneği 
580
1.4. İstihkak Davası (TMK 683) 
582
1.4.1. Niteliği 
582
1.4.2. Davanın Tarafları 
584
1.4.3. Taşınır Davasından (TMK 989) Farkları 
584
1.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
585
1.5. Mülkiyet Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması 
585
1.6. Taşınmaz Mülkiyeti (TMK 704–761) 
593
1.6.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
593
1.6.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
601
A. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması 
601
a. Aslen Kazanılması 
601
b. Devren Kazanılması 
603
aa. Genel Olarak 
603
bb. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 
604
B. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 
609
a. Genel Olarak 
609
b. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 
612
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 
612
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (TMK 1015–1016) 
613
C. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 
613
a. Genel Olarak 
613
b. Miras (TMK 599) 
615
c. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) (TMK 716/1) 
620
d. Cebri İcra 
626
e. İşgal 
626
f. Kamulaştırma 
626
D. Yeni Arazi Oluşması 
627
1.7. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 
627
1.7.1. Genel Olarak 
627
1.7.2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller 
628
1.7.3. Geçerli Tescilin Sonradan Yolsuz Hale Gelmesi 
630
1.7.4. Yolsuz Tescilin Sonuçları 
633
1.7.5. Dava Dilekçesi Örneği 
640
1.8. Harici Satış Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Terditli Bedel İadesi Davası 
641
1.8.1. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil) 
641
1.8.2. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları 
643
1.8.3. Resmi Şekle Uyulmamasının (Harici Satışın) Sonuçları 
648
1.8.4. Dava Dilekçesi Örneği 
661
1.9. İnanç Sözleşmesine ve Nam–ı Müsteara Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 
662
1.9.1. İnançlı İşlem ve Nam–ı Müstear Kavramları 
662
1.9.2. İnançlı İşlemin Unsurları 
672
A. İnanç Sözleşmesi 
672
B. İnançlı Temlik 
674
1.9.3. İnanılanın Sorumluluğu 
675
1.9.4. İnanç Sözleşmesinin İspatı 
676
1.9.5. Zamanaşımı 
685
1.9.6. Depo Kararı 
687
1.9.7. Davanın Tarafları 
689
1.9.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
691
1.9.9. Dava Dilekçesi Örneği 
692
1.9.10. Uygulamadan Karar Örneği 
693
1.10. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 
694
1.10.1. Sözleşmenin Niteliği 
694
1.10.2. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları 
698
A. Genel Olarak 
698
B. Resmi Şekilde Düzenlenmesi Koşulu 
699
C. Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Koşulu 
701
a. Kanunla Getirilen İfa Engelleri 
701
b. Paylı Mülkiyette Satış Vaadi 
707
c. Elbirliği Mülkiyetinde Satış Vaadi 
707
D. Satış Sözleşmesine Konu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu 
710
E. Satış Bedelinin Belirli Olması Koşulu 
711
F. Satış Bedelinin Ödenmiş Olması Koşulu (Depo Kararı) 
712
1.10.3. Sözleşmenin Geçersizliğinin Sonuçları 
715
1.10.4. Zamanaşımı Süresi 
716
1.10.5. Tapuya Şerhi 
718
1.10.6. Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Terditli Bedelin İadesi Davası 
720
1.10.7. Dava Dilekçesi Örneği 
726
1.10.8. Uygulamadan Karar Örneği 
727
1.11. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 
729
1.11.1. Genel Olarak 
729
1.11.2. Tahsis Kapsamındaki Yerin Hak Sahibi Adına Tescil Edilebilmesi Koşulları 
732
1.11.3. Tescil İmkânı Olmadığından Tazminata Hükmedilmesi 
742
1.11.4. Davanın Tarafları 
743
1.11.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
745
1.11.6. Dava Dilekçesi Örneği 
747
1.12. Olağan Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 712) 
748
1.12.1. Genel Olarak 
748
1.12.2. Olağan Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Koşulları 
748
A. Tapu Kaydına Kayıtlı ve Özel Mülkiyete Konu Olabilen Taşınmazlardan Olması 
748
B. Tapudaki Kaydın Yolsuz Olması 
749
C. Kişinin Malik Sıfatıyla, İyiniyetli Zilyet Olması 
749
D. Zilyetliğin Aralıksız ve Çekişmesiz 10 Yıl Sürmüş Olması 
749
1.13. Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 713) 
751
1.13.1. Genel Olarak 
751
1.13.2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülk Edinmeye Uygun Taşınmazlar 
754
1.13.3. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları 
783
A. Genel Olarak 
783
B. Tapu Kütüğünden Malikin Kim Olduğunun Anlaşılamaması Hali 
786
C. Malikin Yirmi Yıl Önce Ölmüş Olması Hali 
793
D. Malikin Yirmi Yıl Önce Gaipliğine Karar Verilmesi Hali 
799
1.13.4. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları 
765
1.13.5. Zilyetlik 
800
A. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Yapılması Koşulu 
800
B. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması Koşulu 
805
C. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Olması Koşulu 
807
1.13.6. Davanın Tarafları 
813
1.13.7. İlan 
819
1.13.8. Tescil Hükmü 
820
1.13.9. Yargılama Harç ve Giderleri 
821
1.13.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
822
1.13.11. Dava Dilekçesi Örnekleri 
824
A. Tapulu Taşınmazlara İlişkin 
824
B. Tapusuz Taşınmazlara İlişkin 
825
1.13.12. Uygulamadan Karar Örneği 
825
1.14. Haksız İnşaat (TMK 722–724) 
827
1.14.1. Genel Olarak 
827
1.14.2. Haksız Yapı Kavramı 
830
1.14.3. Haksız Yapı Yapılmasının Sonuçları 
832
A. Yapının Kaldırılması (TMK 722/2–3) 
832
B. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Malikine Tazminat Verilmesi (TMK 723) 
837
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi (TMK 724) 
842
a. Malzeme Sahibi İyiniyetli Olmalı 
845
b. Yapı Değeri Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olmalı 
848
c. Malzeme Sahibi, Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemeli 
849
d. İfraz İmkanı Olmalı 
849
1.14.4. Davanın Tarafları 
850
A. Davacı 
850
B. Davalı 
851
1.14.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
852
1.14.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 
853
A. Harç 
853
B. Vekâlet Ücreti 
854
1.14.7. Dava Dilekçesi Örneği 
855
1.15. Taşkın Yapı (TMK 725) 
856
1.15.1. Genel Olarak 
856
1.15.2. Taşkın Yapı Kavramı 
863
1.15.3. Temliken Tescil Koşulları 
864
A. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Zorunluluğu (Sübjektif Koşul) 
864
B. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
869
C. Ana Taşınmazdan İfraz İmkânının Bulunması 
870
D. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
872
1.15.4. Temliken Tescilin Koşulları Oluşmuşsa 
873
1.15.5. Davanın Tarafları 
874
A. Davacı 
874
B. Davalı 
875
1.15.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
875
1.15.7. Harç ve Vekâlet Ücreti 
876
A. Harç 
876
B. Vekâlet Ücreti 
877
1.15.8. Dava Dilekçesi Örneği 
877
1.16. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK 730) 
878
1.16.1. Genel Olarak 
878
1.16.2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Koşulları 
882
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır 
882
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır 
884
C. Bir Zararın Doğmuş Olması Gerekir 
885
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
887
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır 
888
1.16.3. Taşkın Kullanma Halinde Açılabilecek Davalar 
888
A. Önleme Davası 
888
B. Tazminat Davası 
888
C. Eski Hale İade Davası 
890
1.16.4. Yapı Malikinin Sorumluluğundan Farkları 
890
1.16.5. Davanın Tarafları 
891
A. Davacı 
891
B. Davalı 
892
1.16.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
893
1.17. Önalım (Şufa) Davası 
894
1.17.1. Kanuni Önalım Hakkı (TMK 732) 
894
A. Genel Olarak 
894
B. Kanuni Önalım Hakkının Konusu 
903
C. Hak Düşürücü Süre 
906
D. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa İddiası 
908
E. Fiili Taksim Halinde Şuf’a Hakkının Kullanılması (Dürüstlük Kuralı) 
911
F. Önalım Bedeli 
918
G. Bedelde Muvazaa İddiası 
922
a. Bedelin Yüksek Gösterildiği İddiası 
922
b. Bedelin Düşük Gösterildiği Savunması 
925
H. Önalım Bedeli Depo Edilmelidir 
926
I. Şuf’a Hakkından Feragat 
927
İ. Önalım Davasının Tarafları 
928
a. Davacı 
928
b. Davalı 
932
J. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
933
K. Dava Dilekçesi Örneği 
934
L. Uygulamadan Karar Örneği 
934
1.17.2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 
935
1.18. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası (TMK 737) 
937
1.18.1. Genel Olarak 
937
1.18.2. Komşu Kavramı 
944
1.18.3. Taşkınlık Kavramı 
945
A. Genel Olarak 
945
B. Olumlu (Müspet) Nitelikte Taşkınlıklar 
947
C. Olumsuz (Menfi) Nitelikte Taşkınlıklar 
950
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar 
952
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar 
955
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler 
956
1.18.4. Taşkın Kullanımın Yaptırımları 
959
1.18.5. Davanın Tarafları 
966
A. Davacı 
966
B. Davalı 
966
1.18.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
967
1.18.7. Dava Dilekçesi Örneği 
968
1.19. Mecra Hakkı (TMK 727, 744–746) 
969
1.20. Geçit Hakkı (TMK 747) 
975
1.20.1. Genel Olarak 
975
1.20.2 Zorunlu Geçit Hakkı Tanınmasının Koşulları 
980
A. Her İki Taşınmazında Özel Mülkiyete Konu ve Tapuya Kayıtlı Olmaları Gerekir 
980
B. Genel Yola Çıkma İhtiyacının Bulunması Gerekir 
982
C. Geçit Bedeli Depo Edilmelidir 
987
1.20.3. Davanın Tarafları 
988
1.20.4. Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti 
989
1.20.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
989
1.20.6. Dava Dilekçesi Örneği 
990
1.21. Taşınır Mülkiyeti (TMK 762–778) 
991
1.21.1. Konusu 
991
1.21.2. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Halleri 
991
A. Mülkiyetin Nakli Yolu ile 
991
a. Zilyetliğin Devri 
991
b. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi 
993
B. Sahiplenme (İhraz) Yolu ile Kazanılması 
996
C. Buluntu Eşyada Kazanılması 
996
D. İşleme Yolu ile 
997
E. Karışma ve Birleşme Yolu ile 
997
F. Zamanaşımı ile 
997
2. SINIRLI AYNİ HAK 
998
2.1. Genel Olarak 
998
2.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra 
999
2.3. Çeşitleri 
1001
2.3.1. İrtifak Hakkı (TMK 779–838) 
1001
A. Genel Olarak 
1001
B. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları 
1003
a. İntifa Hakkı (TMK 794–822) 
1003
aa. Niteliği 
1003
bb. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
1006
cc. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 
1007
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
1009
ee. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları 
1010
ff. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
1011
gg. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
1011
b. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825) 
1014
aa. Genel Olarak 
1014
bb. Oturma Hakkının Kurulma Şekli 
1015
cc. Oturma Hakkının Hükümleri 
1015
dd. Oturma Hakkının Sona Ermesi 
1016
C. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793) 
1017
a. Genel Olarak 
1017
b. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması 
1017
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı 
1019
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi 
1022
D. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları 
1022
a. Üst Hakkı 
1023
aa. Genel Olarak 
1023
bb. Üst Hakkının Kurulma Şekli 
1024
cc. Üst Hakkı Sahibinin Hakları 
1024
dd. Arazi Malikinin Hakları 
1025
ee. Üst Hakkının Sona Ermesi 
1026
b. Kaynak Hakkı 
1026
c. Diğer İrtifak Hakları 
1027
2.3.2. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849) 
1027
A. Genel Olarak 
1027
B. Taşınmaz Yükünün Kurulması 
1028
C. Taşınmaz Yükünün Hükümleri 
1029
D. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 
1030
E. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları 
1030
2.3.3. Rehin Hakkı 
1030
A. Genel Olarak 
1030
B. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938) 
1032
a. Genel Olarak 
1032
b. İpotek 
1044
aa. Genel Olarak 
1044
bb. Kesin Borç (Karz) İpoteği 
1051
cc. Azami Meblağ (Üst Sınır) İpoteği 
1056
c. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası 
1061
aa. Genel Olarak 
1061
bb. Davanın Tarafları 
1064
cc. Görevli Mahkeme 
1066
dd. Yetkili Mahkeme 
1070
ee. Harç ve Vekalet Ücreti 
1071
ff. Dava Dilekçesi Örneği 
1073
gg. Uygulamadan Karar Örneği 
1074
d. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 
1075
aa. Genel Olarak 
1075
bb. İpotekli Borç Senedi 
1076
cc. İrat Senedi 
1076
C. Taşınır Rehni (TMK 939–972) 
1077
a. Genel Olarak 
1077
b. Alıkoyma (Hapis) Hakkı (TMK 950–953) 
1080
aa. Niteliği 
1080
bb. Koşulları 
1081
cc. Hapis Hakkının Kullanılması 
1083
3. ZİLYETLİK (TMK 973–996) 
1083
3.1. Genel Olarak 
1083
3.2. Zilyetliğin Unsurları 
1085
3.3. Zilyetliğin Sonuçları 
1086
3.4. Zilyetliğin Devri 
1086
3.5. Zilyetliğin Kazanılması 
1086
3.5.1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 
1086
3.5.2. Zilyetliğin Devren Kazanılması 
1086
A. Genel Olarak 
1086
B. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri 
1087
a. Kısa Elden Teslim 
1087
b. Hükmen Teslim 
1087
c. Zilyetlik Havalesi 
1087
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması 
1088
3.6. Zilyetlik Çeşitleri 
1088
3.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 
1089
3.7.1. Mülkiyet Karinesi 
1089
3.7.2. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri 
1093
3.8. Taşınır Davası (TMK 989–992) 
1094
3.8.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1094
3.8.2. Zilyetliğin İadesi Davasından Farkları 
1097
3.9. Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu 
1098
3.9.1. Genel Olarak 
1098
3.9.2. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu (TMK 993–994) 
1098
3.9.3. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu 
1102
A. Eşyayı İade Borcu 
1102
B. Ürünleri İade Borcu 
1103
3.10. Zilyedin Talep Hakkı 
1104
3.10.1. İyiniyetli Zilyedin Zorunlu ve Yararlı Giderleri Talep Hakkı 
1104
A. Genel Olarak 
1104
B. Hapis Hakkı 
1110
a. Genel Olarak 
1110
b. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 
1115
c. Depo Kararı 
1124
d. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
1125
3.10.2. Kötüniyetli Zilyedin Zorunlu Giderleri İsteyebilme Hakkı 
1126
3.11. Ecrimisil Davası 
1129
3.11.1. Genel Olarak 
1129
3.11.2. Koşulları 
1131
A. Taşınmazın Fiilen İşgal Edilmesi Koşulu 
1132
B. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu 
1134
a. Genel Olarak 
1134
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması 
1138
c. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması 
1141
d. Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Kullanılması 
1142
e. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması 
1144
C. Hak Sahibinin Zarara Uğraması Koşulu 
1150
3.11.3. Paydaşlar Arasında Ecrimisil 
1152
A. Genel Olarak 
1152
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa 
1153
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
1157
D. İntifadan Men (Yararlanmadan Engelleme) Koşulu 
1159
a. Genel Olarak 
1159
b. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları 
1162
aa. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna 
1162
bb. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna 
1165
cc. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna 
1166
dd. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna 
1167
ee. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna 
1170
3.11.4. Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
1171
A. Genel Olarak 
1171
B. Arsa ve Binalarda Ecrimisil Miktarının Tespiti 
1173
C. Arazi Vasıflı Taşınmazlarda Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
1178
3.11.5. Zamanaşımı 
1182
3.11.6. Faiz 
1184
3.11.7. Davanın Tarafları 
1186
A. Davacı 
1186
B. Davalı 
1187
3.11.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1190
A. Görevli Mahkeme 
1190
B. Yetkili Mahkeme 
1191
3.11.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 
1192
A. Harç 
1192
B. Vekâlet Ücreti 
1193
3.11.10. Dava Dilekçesi Örneği 
1193
3.11.11. Uygulamadan Karar Örneği 
1194
4. TAPU SİCİLİ 
1196
4.1. Tapu Sicili Sistemleri 
1196
4.1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi 
1196
4.1.2. Tasdik Sistemi 
1197
4.1.3. Torrens Sistemi 
1197
4.1.4. Tapu Sicili Sistemi 
1197
A. Genel Olarak 
1197
B. Tapu Sicilinin Asli Unsurları 
1199
C. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar 
1202
a. Arazi 
1203
c. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 
1204
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar 
1205
a. Genel Olarak 
1205
b. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi 
1206
c. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi 
1209
d. Geçici Tescillerin Şerhi 
1210
4.2. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler 
1213
4.2.1. Tescil İlkesi 
1214
A. Genel Olarak 
1214
B. Tescilin Koşulları 
1215
4.2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
1218
4.2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi 
1221
4.3. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası (TMK 1007) 
1224
4.3.1. Genel Olarak 
1224
4.3.2. Devletin TMK’nın 1007. Maddesine Dayalı Sorumluluğunun Koşulları 
1232
A. Tapu Sicilinin Tutulması Sırasında Tapu Memurunun Olumlu veya Olumsuz Bir Fiilin Bulunması 
1232
B. Tapu Sicillerinin Tutulmasından Ötürü Bir Zararın Meydana Gelmesi Gerekir. 
1239
a. Giderilmesi Gereken Zarar 
1239
b. Zarar Miktarının Tespiti 
1243
C. Zararın Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Biçimde Tutulmasından Doğması 
1256
D. Zarar ile Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Arasında Bir Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağının Bulunması 
1257
a. Genel Olarak 
1257
b. Nedensellik Bağının Tespitine İlişkin Özel Haller 
1260
aa. Sahte Vekaletname ile Tescil Halinde 
1260
bb. Sahte Mirasçılık Belgesi ile Tescil Halinde 
1266
cc. Çifte Tapu Halinde 
1267
4.3.3. Zamanaşımı Süresi 
1268
4.3.4. Davanın Tarafları 
1271
4.3.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1273
4.3.6. Devletin Rücu Hakkı 
1274
4.3.7. Dava Dilekçesi Örneği 
1276
4.4. Tapu Siciline Güvenin Korunması (TMK 1023) 
1277
4.4.1. Genel Olarak 
1277
4.4.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları 
1283
A. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 
1283
C. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 
1294
D. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 
1295
E. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 
1296
a. Genel Olarak 
1296
b. Karineler 
1307
4.4.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 
1316
A. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 
1316
B. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 
1320
C. Çifte Tapu Halinde 
1320
D. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 
1321
4.4.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları 
1321
Yararlanılan Kaynaklar 
1325
Kavramlar Dizini 
1329