Medenî Usul Hukuku Sorunları Cilt: 6 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medenî Usul Hukuku Sorunları Cilt: 6

1. Baskı, 
Mayıs 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
395
Barkod:
9789750268694
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
505,00
İndirimli (%76):
123,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2 - Cilt:3 - Cilt:4 ve Cilt:5'in devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi Hukuk Dergisi'nde ki makalelerinin toplandığı altıncı cildi oluşturmaktadır. Kitapta , bazı sorunlar hakkında farklı içtihatlar ve BAM kararları da bulunmaktadır.
Kitaptaki makale ve incelemeler, yayımlandıkları tarihteki duruma göre değil, bu kitabın yayımı aşamasındaki mevcut (güncel) mevzuat, öğreti ve içtihada uyarlanarak yayımlanmış.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ayıplı Mal Satışında İhbarın Yapılmaması Bir İtiraz Konusu Mudur Yoksa Def'i Konusu mu?
.
Yeni İçtihatlara Göre Düşük Miktarlı İtirazın İptali Davalarının Tüketici Mahkemesinde Bakılması
.
İkinci El Satışa Konu Araçtaki Gizli Ayıptan Sorumluluk ve İspat Yükü
.
Kısmi Dava İle Belirsiz Alacak Davasının Tüketici Mahkemesiyle Tüketici Hakem Heyeti Arasındaki Görev İlişkisine Etkisi
.
İcra İnkâr Tazminatı İle Kötü Niyet Tazminatı Ne Zaman Talep Edilmelidir?
.
Ayıplı Mal Davası İle Eser Sözleşmesi Bağlamında Yetkili Servisin Sorumluluğu
.
Bilirkişi Raporuna İtiraz Hakkı ve Bu Hakkın Kullanılmasının Sonuçları
.
Kanun Yararına Bozma Kararının Hukuki Sonuçları
.
Yemin Deliline Dayanılması Bakımından HMK M.119–1–F Hükmü İle M.227–1 Hükmünün Karşılaştırmalı Yorumu
.
İddianın ve Savunmanın Genişletilmesinde Açık Muvafakat Şartı
.
Devremülk Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Yetkili Mahkeme Sorunu
.
Mahkeme Müzekkerelerine Cevap Verilmemesi – Yaptırım Hükümleri
.
Avukatın Savunma Hakkının Sınırları Üzerine
.
Kaldıraçlı İşlemlerden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme (Tüketici Mahkemesi mi, Asliye Ticaret Mahkemesi mi?)
.
Belirsiz Alacak Davasında Davacının Belirlenen Değere Göre Artırım Talep Etmemesi Halinde Verilecek Kararın Özellikleri
.
Bilirkişi Delili İle İlgili Temel Hak İhlalleri
.
İstinaf Aşamasında ve Sonrasında (Kaldırma Kararından Sonra) Islah ve Artırım Taleplerinin Geçerli Olup Olmadığı
.
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islahın Sınırları
.
7251 Sayılı Kanunla HMK'da Yapılan Değişiklik Işığında Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresinin Hukuki Niteliği ve Sonuçları
.
7251 Sayılı Kanun Hükümleri Işığında Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
.
Bozma ve Kaldırma Kararlarından Sonra Islahın Yapılma Şartları
.
Belirsiz Alacak Davasında Görevli Mahkemenin Hangi Ölçüte Göre Belirleneceği – Tüketici Uyuşmazlıklarında Görev Sorunları ve Çözüm Yolları
.
Ayıplı Malın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi Kararının Özellikleri ve İnfaz Edilebilirliği
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
AYIPLI MAL SATIŞINDA İHBARIN YAPILMAMASI
BİR İTİRAZ KONUSU MUDUR YOKSA DEF’İ KONUSU MU? 
17
I. Hukuki Sorun 
17
II. İçtihat Çözümü 
19
III. Değerlendirme 
26
YENİ İÇTİHATLARA GÖRE DÜŞÜK MİKTARLI İTİRAZIN İPTALİ DAVALARININ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE BAKILMASI 
29
I. Hukuki Sorun 
29
II. Önceki Uygulama 
31
III. 7063 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme 
32
VI. Değerlendirme 
44
İKİNCİ EL SATIŞA KONU ARAÇTAKİ GİZLİ AYIPTAN SORUMLULUK VE İSPAT YÜKÜ 
47
I. Hukuki Sorun 
47
II. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzları 
47
III. Değerlendirme 
57
A. Genel Olarak TKHK’da Ayıp Hükümleri 
57
B. TKHK’ya Göre Ayıplı Maldan Sorumluluk ve İspat Yükü 
57
C. Bazı Somut Durumlar ve Örnekler 
59
1. Sözleşmenin Kurulduğu Tarihte Tüketicinin Ayıptan Haberdar Olması 
59
2. Pert Durumunun (ayıbın) Gizlenmediğinin İspat Yükünün Satıcıda (Davalıda) Olduğu 
61
D. Kararların Değerlendirilmesi 
64
KISMİ DAVA İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜKETİCİ MAHKEMESİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ARASINDAKİ GÖREV İLİŞKİSİNE ETKİSİ 
67
I. Tüketici Uyuşmazlıklarında Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davasının Uygulanması 
67
A. Genel Olarak 
67
1. Kısmi Dava 
67
2. Belirsiz Alacak Davası 
69
II. Tüketici Uyuşmazlıklarına Özgü Usul Sorunları 
70
İCRA İNKÂR TAZMİNATI İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NE ZAMAN TALEP EDİLMELİDİR? 
83
I. Hukuki Sorun 
83
II. Öğretideki Görüşler 
84
III. Yargıtay Kararları 
85
A. Genişletilme Yasağı Görüşünü Benimseyen Kararlar 
85
B. Genişletme Yasağı Görüşünü Benimsemeyen Karar 
90
IV. Değerlendirme 
93
AYIPLI MAL DAVASI İLE ESER SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA YETKİLİ SERVİSİN SORUMLULUĞU 
95
I. Hukuki Sorun 
95
II. Ayıplı Mal Davası Bakımından 
95
A. Temel Hükümler 
95
B. Yetkili Servisin Durumu 
96
III. Eser (onarım–bakım) Sözleşmesi Bağlamında Servisin Sorumluluğu 
100
A. Servisin Sorumluluğu 
100
B. Satıcı, Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu 
102
1. Satıcının Sorumluluğu 
102
2. Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu 
104
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILMASININ SONUÇLARI 
107
I. İtiraz Hakkının Hukuki Temeli 
107
II. İtirazın Ön Koşulu 
112
III. İtirazın Süresi 
114
IV. İtirazın Şekli 
115
V. İtirazın İçeriği 
115
A. Gerçek İtiraz 
115
1. Genel Olarak 
115
2. Hâkimin İtiraz Karşısındaki Durumu 
116
a. Genel olarak 
116
b. Rapora İtirazın Reddi – Hâkimin Tarafsızlığı İlişkisi 
118
B. Gerekçesiz ve Temelsiz (Soyut) İtiraz 
119
VI. Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmemesi 
120
KANUN YARARINA BOZMA KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 
125
I. Kanun Yararına Temyizin Hukuki ve Yasal Temeli 
125
A. Hukuki Temeli 
125
B. Yasal Temeli 
126
II. Kanun Yararına Temyizin Amacı 
126
III. Kanun Yararına Temyizin Koşulları 
127
IV. Kanun Yararına Bozmanın Hukuki Sonuçları 
127
YEMİN DELİLİNE DAYANILMASI BAKIMINDAN HMK M.119/1–F HÜKMÜ İLE M.227/1 HÜKMÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI YORUMU 
133
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.04.2019 Tarihli ve Esas No: 2017/15–2062, Karar No: 2019/402 Sayılı Kararı 
133
II. Değerlendirme 
140
A. Yasal Hükümler 
140
B. Kuram ve Uygulama 
141
C. HMK m.119/1–f Hükmü ile m.227/1 Hükmünün Karşılaştırılması 
144
İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİNDE AÇIK MUVAFAKAT ŞARTI 
147
I. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 3.4.2017 Tarihli ve E. 2014/21034, K. 2017/3511 Sayılı Kararı 
147
II. Yasal Hükümler 
149
III. Değerlendirme 
150
A. Genel Olarak Teksif İlkesi 
150
B. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağının İstisnaları 
150
C. Mülga HUMK ile HMK Hükümleri Arasındaki Fark 
150
D. 6100/HMK Hükümlerinin Uygulanma Zamanı 
156
E. Kararın Değerlendirilmesi 
156
DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME SORUNU 
159
I. Hukuki Sorun 
159
II. Uygulamadaki Durum 
160
A. Devre Mülk Hakkının Tapu Siciline Kayıt (Tescil) Edilmemiş Olması 
160
B. Devre Mülk Hakkının Tapu Siciline Kayıt (Tescil) Edilmiş Olması 
161
C. Yetkisizlik Kararına Ancak Görevli Mahkemece Karar Verilebileceği 
169
MAHKEME MÜZEKKERELERİNE CEVAP VERİLMEMESİ – YAPTIRIM HÜKÜMLERİ 
171
I. Hukuki Sorun 
171
II. Yaptırım Hükümleri 
172
A. Ceza Hükümleri 
172
1. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
172
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
172
3. Hükümlerin Değerlendirilmesi 
174
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri 
179
1. Hükümler 
179
2. Hükümlerin Değerlendirilmesi 
179
III. Sonuç 
180
AVUKATIN SAVUNMA HAKKININ SINIRLARI ÜZERİNE 
181
I. Anayasa Mahkemesi Kararı 
181
II. Değerlendirme 
193
A. Savunma Hakkının Sınırları 
193
B. Meslek Kuralları 
197
III. Kararın Değerlendirilmesi 
198
KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (TÜKETİCİ MAHKEMESİ Mİ, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Mİ?) 
203
I. Kaldıraçlı İşlem Kavramı 
203
II. Yasal Mevzuata Göre Kaldıraçlı İşlem ve İlgili Diğer Kavramlar 
204
III. Kaldıraçlı İşlemin Tüketici İşlemi Sayılıp Sayılmayacağı 
205
IV. Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi (BAM) Kararları 
206
IV. Değerlendirme 
223
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVACININ BELİRLENEN DEĞERE GÖRE ARTIRIM TALEP ETMEMESİ HALİNDE VERİLECEK KARARIN ÖZELLİKLERİ 
227
I. Genel Olarak Belirsiz Alacak Davasının Tanımı ve Koşulları 
227
II. Belirli Hale Gelen Alacağa Göre Müddeabihin Artırılması 
231
III. Belirli Hale Gelen Alacağa Göre Müddeabihin Artırılmaması 
233
A. Esas Yönünden 
233
B. Harç ve Yargılama Gideri Yönünden 
235
C. Vekâlet Ücreti Yönünden 
235
BİLİRKİŞİ DELİLİ İLE İLGİLİ TEMEL HAK İHLALLERİ 
239
I. Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali 
239
A. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Numarası: 2015/6802, Karar Tarihi: 08.01.2020 
239
B. Değerlendirme 
241
II. Gereksiz Bilirkişi Ücretinin Başvurucuya Yükletilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali 
243
A. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Numarası: 2015/10393, Karar Tarihi: 09.01.2019 
243
B. Değerlendirme 
250
III. Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmemesi ve Yetersiz Gerekçe Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali 
252
A. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Numarası: 2013/2418, Karar Tarihi: 16.12.2015 
252
B. Değerlendirme 
262
İSTİNAF AŞAMASINDA VE SONRASINDA (KALDIRMA KARARINDAN SONRA) ISLAH VE ARTIRIM TALEPLERİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI 
265
I. Islah Yönünden 
265
A. İstinaf Aşamasında 
265
B. İstinaf Aşamasından (Kararın İptalinden) Sonra 
265
1. Yasal Durum 
265
2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 
266
a. İstinaf Mahkemesinin Kaldırma Kararından Sonra Islahın Mümkün Olduğuna Dair İçtihat 
267
b. İstinaf Mahkemesinin Kaldırma Kararından Sonra Islahın Mümkün Olmadığına Dair İçtihat 
270
c. 7251 Sayılı Kanunla 6100 Sayılı HMK m.177’ye Eklenen 2. Fıkra Düzenlemesi 
271
d. Görüşüm 
272
II. Artırma Talebi (Belirsiz Alacak Davası) Yönünden 
273
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ISLAHIN SINIRLARI 
279
I. Genel Olarak Ortaklığın Giderilmesi Davası 
279
A. Maddi Hukuk 
279
B. Usul Hükümleri 
279
II. Ortaklığın Giderilmesi Davasında İddianın Genişletilmesi Yasağının
Uygulanma Durumu 
280
III. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah 
282
A. Başka Parsellerin Islahla Davaya Dahil Edilip Edilmeyeceği 
282
B. Tamamen Islahla Dava Türünün Değiştirilip Değiştirilemeyeceği 
284
7251 SAYILI KANUNLA HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK IŞIĞINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ SÜRESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 
291
I. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 20.02.2020 Tarihli ve E. 2017/27280,
K. 2020/3047 Sayılı Kararı 
291
II. Yasal Hükümler 
293
A. HMK m. 281/1 Hükmü (22.07.2020 Tarihli ve 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Önce) 
293
B. HMK m. 281/1 Hükmünün Gerekçesi 
294
C. HMK’nın Kesin Süre Hükümleri 
295
III. İki Haftalık İtiraz Süresinin Hukuki Niteliği 
295
A. Hükmün Gerekçesine Göre 
295
B. Öğretiye Göre 
295
C. Yargıtay’a Göre 
296
D. İstinaf Mahkemesine Göre 
298
IV. 7251 Sayılı Kanunla HMK m. 281’de Yapılan Değişiklik 
299
V. Değerlendirme 
299
7251 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA TÜKETİCİ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK 
303
I. Genel Olarak Ülkemizde Arabuluculuk Kurumu – Kısa Tarihçe 
303
II. Tüketici Hukukumuzda Arabuluculuk 
310
A. Kanun Hükümleri 
310
B. Hükümlerin Açıklanması 
311
1. Kural: Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 
311
2. İstisnalar: Arabuluculuğa Başvurudan Muaf Tutulan Uyuşmazlıklar ve Yargısal İşlemler 
312
a. Tüketici Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Olan Uyuşmazlıklar 
312
b. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Yapılan İtirazlar (İtiraz Davası) 
313
c. 6502 Sayılı TKHK’nın 73’üncü Maddesinin Altıncı Fıkrasında Belirtilen Davalar 
313
d. 6502 Sayılı TKHK’nın 73’üncü Maddesinde Belirtilen Davalar 
314
e. Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan ve Taşınmazın Aynından Doğan Uyuşmazlıklar 
315
f. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 
315
g. Hüküm Sonrası Hukuki Çare Kapsamındaki Başvurular 
315
3. Arabuluculukta Vekâlet Ücretine İlişkin Hükümler 
316
a. Tüketicinin Arabuluculuk Toplantısına Mazeretsiz Olarak Katılmaması 
316
b. Arabuluculuk Başvurusunun Sonuçsuz Kalması ve Dava Açılması 
316
aa. Tüketicinin Arabuluculuk Ücretinden Sorumluluğu 
316
bb. Davanın Tüketici Lehine Sonuçlanması Hâlinde Satıcının/Sağlayıcının Sorumluluğu 
317
C. Yeni Hükümlerin Yürürlük Tarihi 
317
BOZMA VE KALDIRMA KARARLARINDAN SONRA ISLAHIN YAPILMA ŞARTLARI 
319
(7251 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ) 
319
I. 7251 Sayılı Kanundan Önceki Durum 
319
II. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m. 177’ye Eklenen Hükümden Sonraki (Şimdiki) Durum 
321
A. Yeni Hüküm ve Gerekçesi 
321
B. Yeni Hükmün Değerlendirilmesi 
323
1. Bozma Kararından Sonra Islah 
323
2. Kaldırma Kararından Sonra Islah 
325
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN HANGİ ÖLÇÜTE GÖRE BELİRLENECEĞİ – TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 
329
I. Hukuki Sorun 
329
II. Yasal Mevzuat 
330
A. Özel Düzenleme Yokluğu 
330
B. Göreve İlişkin Düzenlemeler 
330
1. Asliye Hukuk – Sulh Hukuk İlişkisi 
330
2. Asliye Hukuk Mahkemesi – Asliye Ticaret Mahkemesi İlişkisi 
331
3. Özel Mahkemelerde Durum 
331
4. Tüketici Hakem Heyeti – Tüketici Mahkemesi İlişkisi 
332
a. Parasal Sınır 
332
III. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.03.2020 Tarihli ve E. 2017/13–551, K. 2020/239 Sayılı Kararı 
335
IV. Değerlendirme 
345
AYIPLI MALIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININ ÖZELLİKLERİ VE İNFAZ EDİLEBİLİRLİĞİ 
349
I. Değişim Hakkının Hukuki Dayanağı 
349
II. Değişim Hakkının Hukuki Niteliği 
350
III. Değişim Hakkının Kullanılması 
351
IV. Değişim Hükmünün Unsurları ve Özellikleri 
353
A. Genel Olarak 
353
B. Değişim Hükmünün Unsurları ve Özellikleri 
353
C. Aynı Model Yeni (Sıfır) Aracın mevcut Olmaması 
359
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
363