Medenî Usûl Hukukunda Gider ve Delil Avansı
 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Medenî Usûl Hukukunda Gider ve Delil Avansı

1. Baskı, 
Şubat 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
416
Barkod:
9789750241857
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
690,00
İndirimli (%84):
108,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6100 sayılı HMK ile usul hukuku sistemimize giren gider avansı ile delil avansı, davanın düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, yargılamanın uzamasının önüne geçmek amacıyla usul hukuku sistemimize dahil edilmişlerdir. Bu ortak yönlerine karşın, nitelikleri, kalemleri, ödenmeleri gereken yargısal aşamalar, ödenmemeleri hâlinde uygulanacak hükümler ve nihayet doğurdukları hukuki sonuçlar gerçekten önemli farklılıklar göstermektedir.
HMK'nın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne beş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen uygulamada rastlanan bazı hatalı kararlar, bu farklılıkların sistematik bir çalışma içerisinde ortaya konulmasında yarar bulunduğu düşüncesini doğurmuştur. Öte yandan Gider Avansı Tarifesinin 4 üncü maddesinde söz konusu avansın kapsamına delil avansına konu olacak kalemlerin alınmış olması da uygulamada karışıklıklar yaratmakta, her iki avansın birlikte değerlendirilmesi gibi hatalı uygulamalara yol açmaktadır.
Bundan başka her iki kuruma ilişkin olarak uygulanması gereken ve bazı hakların düşmesi sonucunu doğuran kesin süre kurumunun da can alıcı yönleri ve sistematik bir anlatımla -özellikle hukuk uygulamacılarına- sunulmasında yarar görülmüştür.
Tüm bu nedenlerle her iki kurum, Yargıtay kararları ekseninde incelenmiş, ayrıca konuyla ilgili öğretide -sayısı şimdilik fazla olmayan- yapılan çalışmalar da bu incelemede değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gider Avansının Yasal Temelleri, Niteliği, Amacı ve İşlevi
.
Delil Avansının Yasal Temelleri, Niteliği, Amacı ve İşlevi
.
Gider Avansının Koşulları ve Uygulama
.
Delil Avansının Koşulları ve Uygulama
.
Gider ve Delil Avansı İle İlgili Kesin Süre İlkeleri ve Buna İlişkin Ara Kararlarının Kurulması
.
Gider ve Delil Avansı İle İlgili Kesin Sürenin Hukuki Sonuçları
.
Gider Avansı İle Delil Avansı Arasındaki Farklar ve Uygulama
.
Avansların Yargılama Gideri Niteliği ve İade Edilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
GİDER AVANSININ YASAL TEMELLERİ,
NİTELİĞİ, AMACI VE İŞLEVİ
§ 1. GİDER AVANSININ YASAL HÜKÜMLERİ, TANIMI, AMACI, NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 
17
A. Yasal Hükümler 
17
I. 6100/HMK ve Yönetmelik Hükümleri 
17
II. 1086/HUMK Döneminde Açılmış Davaların Durumu 
18
B. Tanımı 
19
C. Amacı 
19
D. Hukuki Niteliği 
20
E. İşlevi 
21
F. Adli Yardım Talebinin Bulunması Hâlinde İzlenecek Yol 
21
G. Kendiliğinden (Re'sen) Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Durum 
22
H. Hakemde Görülen Davalarda Yargılama Giderleri Avansı 
23
I. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
24
İKİNCİ BÖLÜM
DELİL AVANSININ YASAL TEMELLERİ,
NİTELİĞİ, AMACI VE İŞLEVİ
§ 2. DELİL AVANSININ YASAL HÜKÜMLERİ, TANIMI, AMACI, NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 
91
A. Yasal Hükümler 
91
I. 6100/HMK ve Yönetmelik Hükümleri 
91
II. 1086/HUMK Döneminde Açılmış Davaların Durumu 
92
B. Tanımı 
92
C. Amacı 
93
D. Niteliği 
93
E. İşlevi 
94
F. Adli Yardım Talebinin Bulunması Hâlinde İzlenecek Yol 
94
G. Kendiliğinden (Re'sen) Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Durum 
96
H. Hakemde Görülen Davalarda Yargılama Giderleri Avansı 
97
I. İlgili Yargıtay Kararları 
97
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GİDER AVANSININ KOŞULLARI VE
UYGULAMA
§ 3. GİDER AVANSININ KOŞULLARI 
109
A. Yargısal Süreç (Aşama) Koşulu 
109
B. Gider Avansının Kapsamı (Kalem ve Tutarlar) 
112
C. Gider Avansının Yükümlüsü 
114
D. Gider Avansının Ödenme Şekli 
114
E. Gider Avansının Nereye Yatırılacağı 
115
E. Gider Avansının Hiç Yatırılmaması Veya Eksik Yatırılması 
116
F. İlgili Yargıtay Kararları 
118
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DELİL AVANSININ KOŞULLARI VE
UYGULAMA
§ 4. DELİL AVANSININ KOŞULLARI 
125
A. YARGISAL SÜREÇ (AŞAMA) KOŞULU 
125
B. İspat Yükü İle İlişkisi (Delil Avansının Yükümlüsü) 
128
I. Temel Kural 
128
II. Delilden Vazgeçilmesi 
131
III. Karşı Tarafın Delil Avansını Üstlenmesi (Karşılaması) 
132
IV. Her İki Tarafın Aynı Delile Dayanması 
132
V. Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalarda Durum 
132
C. Delil Avansının Kapsamı (Kalem Ve Tutarlar) 
133
I. Bilirkişi ve Tanık Ücretleri 
133
II. Keşif ve Diğer Deliller 
135
D. Delil Avansının Ödenme Şekli 
135
E. Delil Avansının Nereye Yatırılacağı 
136
F. İlgili Yargıtay Kararları 
136
BEŞİNCİ BÖLÜM
GİDER VE DELİL AVANSI İLE İLGİLİ KESİN SÜRE İLKELERİ VE BUNA İLİŞKİN ARA KARARLARININ KURULMASI
§ 5. GİDER VE DELİL AVANSININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KESİN SÜRENİN İLKELERİ VE ARA KARARININ UNSURLARI 
169
A. KESİN SÜRENİN İLKELERİ 
169
I. Genel Olarak 
169
II. Kesin Süre İlkeleri 
170
1. Kesin Süre Amacına Uygun Olarak Kullanılmalıdır 
170
2. Kesin Süre Yeterli Uzunlukta Olmalıdır 
172
3. Kesin Sürede Hangi İşlemin Yapılacağı Açıkça Belirtilmelidir 
173
4. Şarta Bağlı Kesin Süre Verilemez 
173
5. Kesin Sürede Yapılması Öngörülen İşlem İlgili Tarafça Yapılabilecek Nitelikte Bir Edim Olmalıdır 
174
6. Kesin Süre İlgilinin Yükümlü Tutulabileceği Bir Hususta Olmalıdır 
174
7. Kesin Süreye İlişkin Ara Kararları Açık ve Anlaşılır Olması 
175
8. Müddet İçermeyen Kesin Süre Ara Kararının Geçersiz Olduğu 
176
9. Dayanılmayan Bir Delil İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
176
10. Kesin Sürenin Hukuki Sonuçları Taraflara ve Temsilcilerine İhtar Edilmelidir 
177
11. Dava Şartları ve İlk İtirazlar Karara Bağlanmadan Esas Hakkındaki Delillerin İbrazı ve Delil Avansı İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
178
12. Hak Düşürücü Süreler ile Zamanaşımı Konusundaki İtiraz ve Def'iler Karara Bağlanmadan Esas Hakkındaki Delillerin İbrazı ve Delil Avansı İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
179
13. Çekişmeli Hususlar Tespit Edildikten Sonra Delil İbrazı ve Delil Avansı İçin Kesin Süre Verilmesi Gerektiği 
179
14. İspat ve Delil İkame Yükünün Hangi Tarafta Olduğu Belirlendikten Sonra Delil İkamesi ve Delil Avansı İçin Kesin süre Verilmesi Gerektiği 
180
15. İspat Yükü Altında Olmayan Tarafa Delil Avansı İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
181
16. Delil Avansının Hangi Delile Ait Olduğu Açıkça Belirtilmelidir 
182
17. Kesin Süreye Hâkimin de Uyması Gerektiği 
183
18. Kesin Süreye İlişkin İşlemin Gerektirdiği Giderler Belirtilmelidir 
183
B. Gider ve Delil Avansı İle İlgili Ara Kararının (Kesin Sürenin) Koşulları 
184
I. Yargısal Aşamaya Göre Avans Kararı Verilmelidir 
184
1. Gider Avansında 
184
2. Delil Avansında 
184
II. Avansın Kalem ve Tutarları Açıkça Gösterilmelidir 
191
III. Avans Türü (Avansın Adı) Açıkça Belirtilmelidir 
192
IV. Delil Avansının Gider Avansından Mahsubuna Karar Verilmemelidir 
192
V. Avansın Nereye Yatırılacağı Belirtilmelidir 
193
VI. Avans Yükümlüsü Belirtilmelidir 
194
1. Gider Avansında 
194
2. Delil Avansında 
194
VII. Avans İçin verilen Süre Açıkça Belirtilmelidir 
195
1. Gider Avansında 
195
2. Delil Avansında 
195
3. Re'sen Araştırma ilkesinin Uygulandığı Davalarda Durum 
196
VIII. Avansın Süresinde Yatırılmamasının Sonucu İhtar Edilmelidir 
197
1. Gider Avansında 
197
2. Delil Avansında 
197
C. Avansla İlgili Ara Kararından Dönülüp Dönülemeyeceği Sorunu Ve Ara Kararına İtiraz 
198
I. Avansla İlgili Ara Kararından Dönülüp Dönülemeyeceği 
198
II. Avansla İlgili Ara Kararına Karşı İtiraz ve Kanun Yolu İmkânı 
199
D. İlgili Yargıtay Kararları 
200
ALTINCI BÖLÜM
GİDER VE DELİL AVANSI İLE İLGİLİ
KESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 6. GİDER VE DELİL AVANSININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KESİN SÜRENİN (ARA KARARININ) SONUÇLARI 
305
A. Kesin Süreye Uyulması 
305
I. Gider Avansında 
305
II. Delil Avansında 
305
B. KESİN SÜREYE UYULMAMASI 
306
I. Gider Avansında 
306
II. Delil Avansında 
307
C. İlgili Yargıtay Kararları 
308
YEDİNCİ BÖLÜM
GİDER AVANSI İLE DELİL AVANSI ARASINDAKİ
FARKLAR VE UYGULAMA
§ 7. GİDER AVANSI İLE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR 
347
A. GENEL OLARAK 
347
B. ÖZEL OLARAK 
347
I. Nitelik Yönünden 
347
II. Aşama Yönünden 
347
II. Yükümlü Taraf Yönünden 
347
IV. Kalem ve Tutarlar Yönünden 
348
V. Kesin Süre Miktarı Yönünden 
348
VI. Hukuki Sonuçlar Yönünden 
348
VII. Kesin Hüküm Yönünden 
348
C. İlgili Yargıtay Kararları 
349
D. Gider Avansı– Delil Avansı Karşılaştırma Tablosu 
365
SEKİZİNCİ BÖLÜM
AVANSLARIN YARGILAMA GİDERİ
NİTELİĞİ VE İADE EDİLMESİ
§ 8. AVANSLARIN YARGILAMA GİDERİ NİTELİĞİ VE BU GİDERİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 
367
A. AVANSLARIN YARGILAMA GİDERİ KAPSAMINDA OLMASI 
367
B. AVANSLARIN YARGILAMA GİDERİ OLARAK HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 
376
I. Davanın Esastan Sonuçlanmaması Hâlinde 
376
1. Görevsizlik ve Yetkisizlik 
376
2. Davanın Açılmamış Sayılması 
377
3. Davanın Konusuz Kalması 
378
4. Davanın Yargı Yolu Nedeniyle Usulden Reddi 
379
5. Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden reddi 
380
II. Davanın Esastan Sonuçlanması Hâlinde 
381
1. Davanın Kabulle Sonuçlanması 
381
a. Tam Kabul 
381
aa. Kural 
381
bb. İstisnalar 
381
b. Kısmen Kabul 
382
2. Davanın Retle Sonuçlanması 
382
3. Davanın Sulhle Sonuçlanması 
382
§ 9. KULLANILMAYAN AVANSLARIN İADE EDİLMESİ 
384
A. NİHAİ KARARDA İADE HÜKMÜ KURMA ZORUNLULUĞU 
384
B. İADE ŞEKLİ 
387
Kaynakça 
389
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
391
Kavram Dizini 
413