Marka Hukukunda Vekil Markası Esra Asma  - Kitap
Marka Hukukunda

Vekil Markası

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
148
Barkod:
9786256533721
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Marka sahipleri markalarını taşıyan mal veya hizmetlerin yurt içinde veya yurt dışında satışını, pazarlanmasını gerçekleştirmek için distribütör, pazarlamacı veya acente gibi mal veya hizmetin satışını, pazarlanmasını veya dağıtımını gerçekleştiren kişilerle ticari ilişkiler kurmakta ya da mal veya hizmete ilişkin lisans veya franchise sözleşmeleri akdetmektedir. Söz konusu ticari ilişki veya sözleşme kapsamında mal veya hizmete konu markanın distribütör, pazarlamacı, acente, lisans alan, franchise alan gibi ticari vekil veya temsilciler adına tescil edilmesi literatürde ‘vekil markası' olarak adlandırılmaktadır.
Bu çalışmada vekil markasının söz konusu olduğu durumlarda ticari vekil veya temsilcinin marka sahibinin izni olmaksızın markayı kendi adına tescil ettirdiği ya da marka sahibi ve ticari vekil veya temsilci arasındaki sözleşme veya ticari ilişki sona ermiş olmasına rağmen markayı kullanmaya devam eden, markanın tescilini devretmekten kaçınan ticari vekil veya temsilciye karşı marka sahibinin korunması için başvurulabilecek hukuki yollar Uluslararası Sözleşmeler, Alman hukuku ve Türk hukuku kapsamında incelenmiş, vekil markasının kaynağı detayları ile ele alınmış ve marka sahibinin korunması dışında yine söz konusu ticari ilişki veya sözleşmenin sona ermesi sebebiyle ticari vekil veya temsilcinin denkleştirme talep hakkının bulunup bulunmadığı marka sahibi ve ticari vekil veya temsilci arasında kurulması mümkün sözleşme tipleri ele anılarak kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Vekil Markası
.
Alman Hukukunda Vekil Markası
.
Türk Hukukunda Vekil Markası
.
Vekilin Denkleştirme Talep Etme Hakkı
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
3
ÖNSÖZ 
5
ÖZET 
7
ABSTRACT 
8
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
19
BÖLÜM 1
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA VEKİL
MARKASI
I. KAYNAĞI VE TARİHİ GELİŞİMİ 
23
1. KAYNAĞI 
23
2. VEKİL MARKASI KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ 
27
2.1. 1925 Yılı Lahey Revizyon Konferansı 
27
2.2. Uluslararası Organizasyonların Londra Konferansına
Kadar Olan Çalışmaları 
28
2.3. 1934 Yılı Londra Revizyon Konferansı 
28
2.4. 1936 Yılı Berlin Kongresi 
29
2.5. 1951 Yılı Lizbon Konferansı 
30
2.6. Düzenlemenin Ulusal Mevzuatlara Etkisi 
32
II. PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA VEKİL
MARKASI 
33
III. AVRUPA BİRLİĞİ MARKA TÜZÜĞÜ
KAPSAMINDA VEKİL MARKASI 
37
1. TÜZÜK’ÜN VEKİL MARKASINA İLİŞKİN
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ŞARTLARI 
39
1.1. Marka, Marka Sahibi ve Marka Sahibinin Acentesi
veya Ticari Temsilcisinin Tanımı 
39
1.1.1. Markanın Tanımı 
39
1.1.2. Marka Sahibinin Tanımı 
39
1.1.3. Marka Sahibinin Acentesi veya Ticari
Temsilcisinin Tanımı 
40
1.2. Marka Sahibi ve Vekil Arasındaki İlişki 
40
1.2.1. Marka Sahibi ve Vekil Arasındaki İlişkinin Şekli 
42
1.2.2. Marka Sahibi ve Vekil Arasındaki İlişkinin
Zamanı 
43
1.3. Vekil Adına Yapılan Başvuru 
44
1.4. Marka Sahibinin İzninin Olmaması 
44
1.5. Aynı veya Benzer İşaretlerle Yapılan Başvuru 
45
1.6. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Markanın
Kullanımı 
46
2. TÜZÜK M. 13. VE 21. HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASI 
47
3. VEKİL MARKASININ KÖTÜNİYETLİ TESCİLDEN
FARKI 
48
BÖLÜM 2
ALMAN HUKUKUNDA VEKİL MARKASI
I. VEKİL MARKASININ KAYNAĞI 
51
1. GENEL OLARAK 
51
2. KANUNİ DEĞİŞİKLİKLER 
57
3. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE İLİŞKİSİ 
59
4. DÜZENLENME İHTİYACI VE AMACI 
62
5. DİĞER KANUNİ DÜZENLEMELERLE İLİŞKİSİ 
63
6. SİSTEMATİĞİ 
66
II. TANIMI VE ŞARTLARI 
67
1. VEKİL VEYA TEMSİLCİ KAVRAMI 
67
2. MARKA SAHİBİ 
70
3. MARKANIN VEKİL ADINA TESCİLİ VE ZAMANI 
73
4. VEKİLİN MARKAYI KULLANMA YETKİSİ VE
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
73
5. MARKA SAHİBİNİN RIZASININ YOKLUĞU, GERİ
ALINMASI VE İPTALİ 
74
5.1. Marka Sahibinin Rızasının Yokluğu 
74
5.2. Marka Sahibinin Rızasının Geri Alınması 
76
5.3. Marka Sahibinin Rızasının İptali 
77
6. MARKAYI İZİNSİZ TESCİL ETTİREN VEKİLİN
HAKLI SEBEPLERİ 
77
7. MARKANIN KORUMA YERİNİN VEKİL
MARKASINA ETKİSİ 
79
8. VEKİL MARKASI HÜKÜMLERİ İLE DİĞER İLGİLİ
HÜKÜMLER 
80
III. VEKİL KARŞISINDA GERÇEK MARKA HAKKI
SAHİBİNİN KORUNMASI 
82
1. MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ 
82
2. MARKA SAHİBİNİN DEVİR TALEBİ 
84
2.1. Hukuki Niteliği 
84
2.2. Amacı 
84
2.3. Şartları 
85
2.4. Hukuki Sonuçları ve Usulü 
86
2.4.1. Devir Talebinin İçeriği 
86
2.4.2. Devir Talepli Dava 
86
2.4.3. Geçici Hukuki Koruma 
87
2.4.4. Yasal Haleflere ve Görünürde Halef Olan
Üçüncü Kişilere Karşı Devir Talebi Yöneltilmesi 
87
2.4.5. Marka Sahibinin İhlal İddialarına Karşı Def’i
İleri Sürme Hakkı 
88
2.4.6. Markanın Devrinin Kazanılmış Ayni Haklar ve
Lisanslar Üzerinde Etkisi 
88
3. MARKA SAHİBİNİN DİĞER TALEPLERİ 
88
3.1. İhtiyati Tedbir Talebi 
88
3.2. Tazminat Talebi 
90
3.3. Tecavüzün Giderilmesi Talebi 
90
4. MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİNİN TESCİLSİZ
MARKA VE TESCİLLİ MARKANIN YETERSİZ
KULLANIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
91
4.1. Tescilsiz Markanın Vekil Karşısında Korunması 
91
4.2. Tescilli Markanın Yetersiz Kullanımı Halinde Marka
Sahibinin Talepleri 
91
5. MARKANIN TESCİLİNE İTİRAZ 
92
5.1. Markanın Tesciline İtiraz Sebebi Olarak Vekil
Markası 
93
5.2. Marka Sahibinin İtiraz Hakkı 
93
5.3. İtiraz Süresi 
94
5.4. İtiraz İçeriği 
95
5.5. İtiraz Ücreti 
95
5.6. İtiraz Usulü 
95
5.7. ‘Cooling–Off’ Süresi 
96
5.8. Kısmi İtiraz Hakkı 
96
5.9. İtirazın Geri Alınması ve İtiraz Hakkından Feragat 
97
6. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TALEP
EDİLMESİ 
97
6.1. Markanın Hükümsüzlük Sebebi Olarak Vekil
Markası 
98
6.2. Hükümsüzlüğün İleri Sürülmesinde Yeni Usul 
99
6.3. Kısmi Hükümsüzlük Talebi 
99
BÖLÜM 3
TÜRK HUKUKUNDA VEKİL MARKASI
I. TÜRK HUKUKUNDA VEKİL MARKASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER 
101
1. MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RET GEREKÇESİ
OLARAK VEKİL MARKASI 
101
2. VEKİL ADINA TESCİLLİ MARKANIN
KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA
MARKANIN DEVRİ TALEBİ 
105
2.1. Kullanımın Yasaklanması Talebi 
105
2.2. Markanın Devri Talebi 
107
3. VEKİL ADINA TESCİLLİ MARKANIN
HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TALEP EDİLMESİ 
110
4. VEKİL MARKASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN
UYGULANMA ŞARTLARI 
111
4.1. Marka Sahibi 
111
4.2. Ticari Vekil veya Temsilci 
112
4.3. Marka Sahibi ve Vekil Arasındaki İlişki 
114
4.4. Marka Sahibinin İzninin Yokluğu ve Haklı Bir Sebep
Bulunmaması 
117
II. VEKİL MARKASI VE MARKANIN KÖTÜNİYETLİ
TESCİLİ 
119
BÖLÜM 4
VEKİLİN DENKLEŞTİRME TALEP ETME HAKKI
I. TERİM OLARAK DENKLEŞTİRME İSTEMİ 
126
II. KOŞULLARI 
127
1. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMİŞ
OLMASI 
127
2. ACENTENİN GETİRMİŞ OLDUĞU YENİ
MÜŞTERİLERDEN MENFAAT ELDE EDİLMESİ 
129
3. ACENTENİN ÜCRET KAYBININ BULUNMASI 
130
4. YAPILACAK ÖDEMENİN HAKKANİYETE UYGUN
OLMASI 
130
III. DENKLEŞTİRME İSTEMİ TUTARI 
131
IV. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN TALEP EDİLMESİ 
131
V. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN ACENTELİK
DIŞINDAKİ SÖZLEŞMELERE UYGULANMASI 
132
1. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ 
133
2. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 
135
3. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ 
136
4. LİSANS SÖZLEŞMESİ 
137
4.1. Lisans Alanın Denkleştirme İsteminde
Bulunabilmesinin Şartları 
139
4.1.1 Lisans Alanın Dağıtım Ağına Dahil Olması 
139
4.1.2. Müşteri Çevresinin Devredilmesi 
139
4.1.3. Sözleşmenin Tekel Hakkı Vermesi 
139
4.1.4. Lisans Alanın Sözleşme Amacı Doğrultusunda
Devamlı Çaba Gösterme Yükümlülüğü 
140
SONUÇ 
141
KAYNAKÇA 
143