Marka Hukuku Prof. Dr. Sevilay Uzunallı  - Kitap
3. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
312
Barkod:
9786052647479
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
370,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eserin temel amacı, marka hukukuna ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Bu nedenle eserin üçüncü baskısı hazırlanırken de, bu amaç dikkate alınarak marka hukukuna ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda yeni başlıklar eklenmiş, yeni yargı kararlarından örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir.
Marka Hukuku Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Birinci Kitabında düzenlenmiştir. Kanun'un Beşinci Kitabı tüm sınai haklarla ilgili ortak ve diğer hükümleri ele almaktadır. Bu nedenle kitapta marka hukuku hükümleri yanında, ortak hükümler de incelenmiştir.
Çalışmada gerekli olduğu kapsamda Avrupa Birliği ve Alman Hukuku da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka Kavramı, Marka Hakkının Doğumu ve Türleri
.
Türk Marka Hukukunun Uluslararası Kaynakları
.
Marka Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi ve Tescili
.
Marka Tescilinden Doğan Hakkın Niteliği, Hukuki İşlemlere Konu Olması ve Sınırları
.
Markanın Kullanılması
.
Marka Hakkına Tecavüz
.
Marka Hakkının Sona Ermesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 
5
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
6
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR CETVELİ 
17
GİRİŞ 
21
§ 1 MARKA KAVRAMI, MARKA HAKKININ DOĞUMU VE TÜRLERİ
I. MARKA KAVRAMI ve MARKANIN İŞLEVLERİ 
23
II. MARKA HAKKININ DOĞUMU VE ÖZELLİKLERİ 
26
A. Marka Hakkının Doğumu 
26
B. Marka Hakkının Özellikleri 
28
2. Marka Hakkı Mutlak Hak Niteliğindedir 
28
3. Marka Hakkı İnhisari Niteliktedir 
28
III. MARKA TÜRLERİ 
29
A. Markayı Oluşturan İşarete Göre Marka Türleri 
29
1. Kişi Adından Oluşan Marka 
30
2. Sözcük Markası 
30
3. Harf Markası 
30
4. Sayı Markası 
31
5. Şekil Markası 
31
6. Renk Markası 
31
7. Ses Markası 
32
8. Koku ve Tat Markası 
32
9. Üç Boyutlu Biçim Markası 
34
10. Pozisyon Markası 
34
11. Hareket Markası 
36
B. Sahiplerine Göre Marka Türleri 
37
1. Ferdi Markalar 
37
2. Ortak Markalar 
37
3. Garanti Markaları 
38
§ 2 TÜRK MARKA HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI
I. PARİS ANLAŞMASI 
41
II. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD ANLAŞMASI
İLE İLGİLİ PROTOKOL 
42
III. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE TRIPS 
43
IV. NİS VE VİYANA ANLAŞMASI 
44
V. MARKA HUKUKU ANLAŞMASI 
45
VI. AVRUPA BİRLİĞİ MARKA TÜZÜĞÜ VE MARKA DİREKTİFİ 
46
§ 3 MARKA BAŞVURUSU, BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE TESCİLİ
I. MARKA BAŞVURUSU 
47
A. Başvuruda Bulunabilecek Kimseler 
47
B. Başvuru Yeri, Başvuru Tarihi ve Başvuruda Rüçhan Hakkından
Yararlanma 
49
C. Başvuruda Mal ve/veya Hizmet Sınıflarının Belirtilmesi 
51
D. Başvurunun TÜRKPATENT Tarafından İncelenmesi 
51
1. Şekli İnceleme 
51
2. Mutlak Ret Nedenleri (Tescil Engelleri) Yönünden İnceleme 
52
3. Mutlak Ret Nedenleri (Tescil Engelleri) 
52
a. İşaretin Soyut Ayırt Ediciliğinin Bulunmaması veya Sicilde Açık
ve Kesin Olarak Gösterilememesi 
52
b. İşaretin Herhangi Bir Ayırt Ediciliğe Sahip Olmaması 
53
c. İşaretin Başvuruya Konu Mal veya Hizmeti Tanımlayıcı Olması 
54
ÖRNEK YARGITAY KARARI (1) 
55
d. İşaretin Önceki Marka İle Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar
Benzer Olması 
56
e. İşaretin Yanıltıcı Olması 
60
f. İşaretin Paris Anlaşması’nın 2. Mük. 6. Maddesinin Kapsamına
Girmesi 
61
g. İşaretin Paris Anlaşması’nın 2. Mük. 6. Madde Kapsamı Dışında
Kalan Tarihi, Kültürel Değerlerden Olması 
62
h. İşaretin Dini Değerleri, Sembolleri İçermesi veya Kamu
Düzenine, Genel Ahlaka Aykırı Olması 
63
ı. İşaretin Tescilli Coğrafi İşaret İçermesi 
63
ÖRNEK YARGITAY KARARI (2) 
66
4. Mutlak Ret Nedenlerinin (Tescil Engellerinin) Aşılması 
68
a. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan İşaretin Mutlak Ret
Nedenini Aşması 
68
b. Menşe Ülkede Tescilli Markaların Paris Anlaşması Gereği
Türkiye’de Mutlak Tescil Engelini Aşması 
69
E. Başvurunun Bültende Yayınlanması 
72
F. Üçüncü Kişilerin Görüş Bildirmesi 
72
G. Nispi Ret Nedenleri (Tescil Engelleri) 
73
1. İşaretin Önceki Marka İle Karıştırma İhtimaline Yol Açması 
73
a. Karıştırma İhtimalinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler 
73
b. Markalar Arasındaki Benzerliğin Değerlendirilmesi 
75
ÖRNEK YARGITAY KARARI (3) 
76
ÖRNEK YARGITAY KARARI (4) 
76
ÖRNEK YARGITAY KARARI (5) 
77
ÖRNEK YARGITAY KARARI (6) 
80
ÖRNEK YARGITAY KARARI (7) 
81
ÖRNEK YARGITAY KARARI (8) 
82
c. Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliği ve Bağımsız Bir Unsur
Olarak Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti 
82
aa. Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespitinde
Sınıfların Önemi 
83
bb. Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespitinde
Dikkate Alınacak Kriterler ve Bu Kriterlerin Önemi 
84
2. Markanın Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Tescil
Başvurusuna Konu Olması 
96
3. Önceye Dayalı Kullanım Nedeniyle Hak İktisap Edilen Markanın
Üçüncü Kişi Tarafından Tescil Başvurusuna Konu Olması 
98
4. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markanın Üçüncü Kişi
Tarafından Tescil Başvurusuna Konu Olması 
99
5. Türkiye’de Tescilli Tanınmış Markanın Üçüncü Kişi Tarafından
Marka Başvurusuna Konu Olması 
103
ÖRNEK YARGITAY KARARI (9) 
105
6. Başkasına Ait İsmin, Ticaret Unvanının, Fotoğrafın, Telif Hakkı
veya Fikri Mülkiyet Hakkının Tescil Başvurusuna Konu Olması 
112
ÖRNEK YARGITAY KARARI (10) 
112
ÖRNEK YARGITAY KARARI (11) 
114
7. Ortak Markanın Veya Garanti Markasının Yenilememe Sebebiyle
Koruma Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Üç Yıl İçinde Marka
Başvurusuna Konu Edilmesi 
116
8. Ferdi Markanın Yenilememe Sebebiyle Koruma Süresinin Sona
Ermesinden İtibaren İki Yıl İçinde Marka Başvurusuna Konu
Edilmesi 
116
9. Kötüniyetle Yapılan Marka Başvurusu 
117
II. MARKA BAŞVURULARINA İTİRAZ 
118
A. Yayıma İtiraz 
118
B. Karara İtiraz 
123
C. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu Kararına Karşı İptal Davası 
124
III. MARKANIN TESCİLİ 
125
§ 4 MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKKIN NİTELİĞİ,
HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI VE SINIRLARI
I. MARKA HAKKININ İNHİSARİ VE MUTLAK HAK NİTELİĞİ 
127
II. MARKA HAKKININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 
128
A. Markanın Konu Olabileceği Hukuki İşlemler 
128
B. Markanın Devri 
128
C. Markanın Ticaret Şirketine Sermaye Olarak Getirilmesi 
130
D. Markanın Adi Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi 
131
E. Markanın Lisans Olarak Verilmesi 
132
F. Markanın Rehni 
135
III. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN SINIRI 
136
A. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüst Kullanımı 
137
1. Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi
(SMK m. 7.5 bent a). 
137
2. Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım
amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş
zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda
bulunulması. 
138
ÖRNEK YARGITAY KARARI (12) 
138
3. Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya
da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu
hallerde kullanılması 
139
B. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması 
140
C. Marka Hakkının Tükenmesi 
141
1. Tükenmenin Koşulları 
141
a. Marka Sahibi Tarafından Veya Onun İzniyle Markalı Malın
Pazara Sunulması 
141
b. Tükenmenin Somut Malla Sınırlı Olması 
143
ÖRNEK YARGITAY KARARI (13) 
144
2. Tükenmenin Gerçekleşmeyeceği Haller 
145
a. Malın Değiştirilmesi veya Kötüleştirilmesi 
146
b. Malın Tamiri 
147
c. Malın Ambalajının Değiştirilmesi veya Kötüleştirilmesi 
147
d. Paralel İthalata Konu Orijinal Malların Marka Sahibi Tarafından
Farklı Kalitelerde Pazara Sunulmuş Olması 
148
§ 5 MARKANIN KULLANILMASI
I. MARKAYI KULLANMA HALLERİ ve CİDDİ KULLANIM 
151
A. Markayı Kullanma Zorunluluğunun Amacı 
151
B. Markayı Kullanma Kavramı 
152
C. Ferdi Marka Üzerinde Birden Fazla Kişinin Hak Sahibi Olması Halinde
Markayı Kullanma 
155
D. Perakendecilik (Mağazacılık) Hizmet Markasının Kullanılması 
159
II. MARKANIN HAKLI NEDENLE KULLANILMAMASI 
163
III. MARKANIN KULLANILMA SÜRESİ ve KULLANILMAMASININ SONUÇLARI 
164
IV. MARKANIN KULLANILMASININ İSPATI 
165
§ 6 MARKA HAKKINA TECAVÜZ
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER 
167
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiillerin Ortak Özellikleri 
167
1. Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Ekonomik Amaçla Kullanılması 
167
2. Markanın Koruma Kapsamına Giren Kullanma 
168
3. Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Türkiye’de Kullanılması 
169
B. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiillerin Belirlenmesi 
169
1. İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması 
169
2. İşareti Taşıyan Malın Ticari Amaçla Bulundurulması 
170
3. İşareti Taşıyan Mal İçin Ticari Amaçla Teklifte Bulunmak 
172
4. İşareti Taşıyan Malların Pazara Sürülmesi 
173
5. İşareti Taşıyan Malın İthal Ya da İhraç Edilmesi 
173
6. İşaretin İş Evrakında ve Reklamda Kullanılması 
174
7. İşaretin İnternette Kullanılması 
175
a. İşaretin Alan Adı Olarak Kullanılması 
176
b. Markanın Yönlendirici Kod Olarak Kullanılması 
179
c. Markanın Arama Ağı Reklamcılığında Anahtar Sözcük Olarak
Kullanılması 
180
d. İşaretin İnternet Sitesinde Kullanılması 
183
8. İşaretin Ticaret Unvanı Ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması 
183
9. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı
Reklamlarda Kullanılması 
185
10. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz
Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek 
188
ÖRNEK YARGITAY KARARI (14) 
190
II. MARKA HAKKI TECAVÜZE UĞRAYAN HAK SAHİBİNİN İLERİ SÜREBİLECEĞİ
TALEPLER 
191
A. Tecavüzün Tespiti Davası 
191
B. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi Davası 
191
C. Tecavüzün Durdurulması Davası 
192
D. Tecavüzün Kaldırılması Davası 
192
E. Tazminat Davası 
193
1. Tazminat Davasında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
194
ÖRNEK YARGITAY KARARI (15) 
194
ÖRNEK YARGITAY KARARI (16) 
195
2. Tazminat Talebinin Amacı ve Genel Koşulları, Koşulların
İspatındaki Sorunlar 
197
3. Marka Hakkına Tecavüzde Kusurun Değerlendirilmesi 
199
4. Marka Hukukuna Göre Tazminat Talebinin Türleri 
201
a. Maddi Tazminat 
202
aa. Maddi Tazminatın Kapsamı 
202
bb. Yoksun Kalınan Kazancın Önemi 
204
cc. Zararın ve İlliyet Bağının İspatı 
205
dd. Yoksun Kalınan Kazancın Değerlendirilmesi Usulleri 
208
aaa. Genel Olarak 
208
bbb. Yoksun Kalınan Kazancın Değerlendirilmesi
Yöntemlerinin Niteliği 
209
ccc. Yoksun Kalınan Kazancın Değerlendirme Usullerini
Birleştirme Yasağı 
210
ddd. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanmasında SMK m.
151.3’e Göre Dikkate Alınacak Kriterlerin
Değerlendirilmesi 
211
eee. Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı 
211
fff. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanmasına İlişkin
Değerlendirme Usulleri 
213
ee. Tazminatın Belirlenmesi 
221
b. İtibar Tazminatı 
222
c. Manevi Tazminat 
224
ÖRNEK YARGITAY KARARI (17) 
224
5. Tazminat Talepleri Arasındaki Bağlantı 
226
6. Marka Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Diğer Talepler 
227
a. Ürün ve Araçlara El konulması ve Bunlar Üzerinde Mülkiyet
Hakkı Tanınması 
227
b. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi, Markalarının
Silinmesi veya İmhası 
228
c. Hükmün İlanı veya İlgililere Tebliğ Edilmesi 
228
d. İhtiyati Tedbir ve Gümrüklerde Elkoyma 
230
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASINDA TESCİL SAVUNMASI 
231
IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASININ TARAFLARI 
233
A. Davacı 
233
1. Marka Sahibi 
233
2. Marka Tescil Başvurusunun Yayımından Sonra Başvuru Sahibi 
234
3. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış ve Türkiye’de Tescilli
Olmayan Markanın Sahibi 
235
4. İnhisari Lisans Veren Marka Sahibi 
235
5. İnhisari Lisans Alan 
236
6. Basit Lisans Alan 
237
7. Rehin Alan 
241
B. Davalı 
242
1. SMK m. 149’da Öngörülen Tecavüz Fiillerini İşleyen Gerçek veya
Tüzel Kişi 
242
2. Lisans Alan 
242
3. Marka Hakkına Tecavüz Fiillerine İştirak, Yardım Eden veya Bu
Fiilleri Teşvik Eden veya Yapılmasını Kolaylaştıranlar 
242
C. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Dava Açılamayacak Kişiler 
244
V. MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ VE
YETKİLİ MAHKEME, ZAMANAŞIMI 
244
A. Görevli Mahkeme 
244
B. Yetkili Mahkeme 
245
C. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılan Davalarda Zamanaşımı 
246
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE DAVA AÇMA HAKKININ SESSİZ
KALMA NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEMEMESİ 
248
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVASINDA DAVALININ, DAVACININ
MARKASININ KULLANILMADIĞI DEF’İNİ İLERİ SÜRMESİ 
250
VIII.MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE ÖNGÖRÜLEN MARKA SUÇLARI 
250
§ 7 MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
I. MARKANIN KORUMA SÜRESİNİN DOLMASI VE SÜRESİ İÇİNDE
YENİLENMEMESİ 
253
II. MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME 
254
III. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
255
A. Hükümsüzlük Davasının Koşulları 
255
B. Sessiz Kalma Nedeniyle Hükümsüzlük Davası Açma Hakkının Ortadan
Kalkması 
258
C. Muvafakat Nedeniyle Hükümsüzlük Davası Açma Hakkının Ortadan
Kalkması 
259
D. Karıştırma İhtimaline Dayalı Hükümsüzlük Davasında Davalının,
Davacının Markasının Kullanılmadığı Def’ini İleri Sürmesi 
259
IV. MARKANIN İPTALİ 
260
A. İptal Sebepleri 
260
1. Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptali ve Tekrar Marka
Tescili Sorunu 
260
2. Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi Sebebiyle İptali 
262
ÖRNEK YARGITAY KARARI (18) 
263
3. Markanın Halkı Yanıltıcı Hale Gelmesi Sebebiyle İptali 
264
4. Garanti Markası veya Ortak Markanın Teknik Şartnameye Aykırı
Kullanımı Nedeniyle İptali 
264
B. İptal Talebi ve Usulü 
265
C. İptalin Etkisi 
265
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 
267
ÖRNEK YARGITAY KARARI (1) 
267
ÖRNEK YARGITAY KARARI (2) 
269
ÖRNEK YARGITAY KARARI (3) 
272
ÖRNEK YARGITAY KARARI (4) 
273
ÖRNEK YARGITAY KARARI (5) 
275
ÖRNEK YARGITAY KARARI (6) 
275
ÖRNEK YARGITAY KARARI (7) 
277
ÖRNEK YARGITAY KARARI (8) 
277
ÖRNEK YARGITAY KARARI (9) 
278
ÖRNEK YARGITAY KARARI (10) 
286
ÖRNEK YARGITAY KARARI (11) 
288
ÖRNEK YARGITAY KARARI (12) 
289
ÖRNEK YARGITAY KARARI (13)
 
291
ÖRNEK YARGITAY KARARI (14) 
293
ÖRNEK YARGITAY KARARI (15) 
295
ÖRNEK YARGITAY KARARI (16) 
298
ÖRNEK YARGITAY KARARI (17) 
299
ÖRNEK YARGITAY KARARI (18) 
300
KAYNAKLAR 
303