Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller ve Tazminat Davaları – Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri – Bedriye İlkiz Tuana Taşkın  - Kitap

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller ve Tazminat Davaları

– Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
0
Barkod:
9789750290114
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
10 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'yla, markayla ilgili düzenlemeler, uluslararası düzenlemelere uyumlulaştırılmaya çalışılmıştır. Marka hakkının mutlak bir hak oluşu ve ürünlerin kökenini göstermesi, bu düzenlemelerle korunmasını gerektirmektedir. Böylece üçüncü kişiler tarafından marka hakkına yönelik haksız eylemlerin önüne geçilmesi ve markaya geniş bir koruma sağlanması hedeflenmiştir.
Eserin ana konularını, marka hakkına tecavüz sayılan fiiller ve markasına tecavüz edilen hak sahibinin tazminat talepleri oluşturmaktadır. SMK'nın yürürlüğe girmesiyle, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin kapsamı genişletilmiş, böylece KHK döneminde var olan uygulama sorunlarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.
SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra, marka hakkına tecavüz halinde talep edilebilecek ihtiyati tedbirler ve tazminat dışındaki davaların yer aldığı birçok çalışma yapılmasına karşın, tecavüz fiilleri ve tazminat taleplerinin kapsamlı olarak irdelendiği bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle eserin kapsamı, tecavüz halleri ve tazminat davalarıyla sınırlandırılmıştır.
Eserin birinci bölümünde marka kavramı, marka hakkı ve hakkın temel prensipleri ile bu prensiplerin istisnaları anlatılmıştır. İkinci bölümde marka hakkının, üçüncü kişilerin haksız eylemlerine karşı korunmasının koşulları ve hangi eylemlere karşı markanın, mevzuatımızda ve uluslararası düzenlemelerde ne şekilde korunduğu detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise marka hakkına yönelik olarak yapılan tecavüz fiilleri nedeniyle meydana gelen zararların, hangi usuller ve koşullar altında tazmin edileceği, yasal düzenlemelerle açıklanmıştır.
Eserde; yabancı mahkeme kararları ve Yargıtay kararlarıyla konular somutlaştırılmaya çalışılmış, doktrindeki tartışmalı konuların ilgili bölümlerine değinilmiş ve yargı kararlarıyla karşılaştırması yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka Hukukuna Hâkim İlkeler
.
Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
.
Tazminat Davaları ve Yargılama Usulleri
.
Yargıtay ve Yabancı Mahkeme Kararları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI, MARKA HAKKI, MARKA HAKKININ KAZANILMASI
I. MARKA KAVRAMI 
19
A. Tanımı ve Unsurları 
20
1. Tanımı 
20
2. Unsurları 
21
a. İşaret 
21
b. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olması 
21
c. Korumanın Konusunun Açık ve Kesin Olması 
23
B. Markanın Fonksiyonları 
23
1. Ayırt Edicilik Fonksiyonu 
23
2. Köken Belirtme Fonksiyonu 
24
3. Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu 
25
4. Garanti, Kalite ve İtibar Fonksiyonu 
25
5. Tekelleştirme Fonksiyonu 
26
II. MARKA TÜRLERİ 
26
A. Kullanım Amacına Göre Marka Türleri 
26
1. Ticaret Markası 
27
2. Hizmet Markası 
27
B. Sahiplerine Göre Marka Türleri 
27
1. Bireysel Marka 
27
2. Ortak Marka 
28
3. Garanti Markası 
28
C. Tescil Durumlarına Göre Marka Türleri 
29
1. Tescilli Marka 
29
2. Tescilsiz Marka 
30
III. MARKA HAKKI 
30
A. Marka Hakkı ve Özellikleri 
30
1. Marka Hakkının Hukuki Niteliği 
30
2. Marka Hakkının Özellikleri 
34
a. Malvarlığı Hakkı Olması 
34
b. Mülkiyet Hakkı Olması 
35
c. Gayri Maddi ve Kullanılmakla Tükenmeyen Bir Hak Olması 
35
d. Mutlak ve İnhisari Nitelikte Bir Hak Olması 
35
e. Süreye Bağlı ve Yenilenebilen Bir Hak Olması 
36
f. Ülkesel Düzeyde Korunan Bir Hak Olması 
36
g. Hukuki İşlemlere Konu Olabilen Bir Hak Olması 
36
B. Marka Hakkının Elde Edilmesi 
36
1. Tescil İlkesi 
36
a. Tescilli Marka Hakkının Sınırları 
37
aa. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüst Kullanımı 
38
ab. Marka Hakkının Tükenmesi 
40
ac. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı 
41
ad. Markayı Kullanma Zorunluluğu 
42
b. Tescilsiz Marka 
46
2. Gerçek Hak Sahipliği İlkesi 
47
3. Birlikte Var Olma 
49
C. Marka Hakkının Korunmasının Coğrafi Sınırları ve İstisnaları 
51
1. Ülkesellik İlkesi 
51
2. Rüçhan Hakkı 
52
3. Tanınmış Marka 
53
D. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler 
53
İkinci Bölüm
MARKA HAKKINA TECAVÜZ
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZ KAVRAMI 
55
II. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLERİN ÖZELLİKLERİ 
55
A. Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Ekonomik Amaçla Kullanılması 
56
B. Markanın Koruma Kapsamına Girecek Şekilde Kullanılması 
56
C. Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Türkiye’de Kullanılması 
57
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER 
58
A. Tescilli Markanın Aynısının Aynı Mal ve Hizmet İçin Kullanılması 
58
1. İşaretin Tescilli Marka ile Aynı Olması 
58
2. Tescil Kapsamındaki Mal ve Hizmetlerde Kullanılması 
60
B. Tescilli Marka veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerinin Kullanılması Suretiyle Markayı Taklit Etmek 
63
1. İşaretin Tescilli Marka ile Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olması 
63
2. Marka Taklitçiliği Kavramı 
65
C. Tescilli Marka İle Karıştırılma İhtimali Yaratmak 
69
1. Karıştırılma İhtimali Kavramı 
69
a. Genel Olarak 
69
b. Geniş Anlamda Karıştırılma İhtimali 
69
c. İltibas ve İktibas Kavramlarıyla İlişkisi 
72
2. Karıştırma İhtimalinin Temel Unsurları 
73
a. Aynı, Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer veya Benzer İşaretin Kullanılması 
73
aa. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaret 
73
ab. Benzer İşaret 
73
aba. Görsel Benzerlik 
74
abb. İşitsel Benzerlik 
75
abc. Kavramsal Benzerlik 
77
b. Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetin Bulunması 
78
ba. Aynı Tür Mal ve Hizmet 
79
bb. Benzer Tür Mal ve Hizmet 
79
c. Hedef Alıcı Grupları 
80
ca. Her Kesimden Alıcı Grubu 
81
cb. Özel Bir veya Birkaç Alıcı Grubu 
81
cc. Uzmanlık Sahibi Alıcı Grubu 
82
3. Karıştırma İhtimali Nedeniyle Marka Hakkına Tecavüz Halinde Tescilli Markanın Korunması 
82
D. Tescilli Tanınmış Markanın Sulandırılması ve Markanın Tanınmışlığından Haksız Yararlanma 
83
1. Tanınmış Marka Kavramı 
83
b. Markanın Tanınınmış Olma Niteliğini Kazanma Zamanı Hususu 
88
2. Tanınmış Markanın Sulandırılması, Haksız Yararlanma ve İtibara Zarar Verilmesi 
88
a. Tanınmış Markanın Sulandırılması 
88
aa. Sulandırma Kavramı 
89
ab. Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi (Blurring) 
90
ac. Markanın İtibarına Zarar Verilmesi (Tarnishment) 
91
b. Tanınmışlıktan Haksız Yararlanma (Free Riding. ve Sulandırma Kapsamında Olup Olmadığı Hususu 
92
c. Haklı Sebebe Dayanma 
94
3. Tescilsiz Tanınmış Markaların Korunması 
96
E. İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulması 
96
F. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması ve İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması Ya Da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi 
97
G. İşareti Taşıyan Malın İthal Ya Da İhraç Edilmesi 
99
1. Transit Mallar Nedeniyle Sorumluluk 
99
2. Gümrüklerde Ele Geçen Mallar Nedeniyle Sorumluluk 
101
H. İşaretin Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması 
103
I. İşaretin Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Yönlendirici Kod, Anahtar Sözcük Ya Da Benzeri Biçimde Kullanılması 
104
1. Markayı İnternette Kullanan Kişinin Meşru Bir Bağlantısının Olmaması 
104
2. Markanın Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanılması 
105
3. Markayı Oluşturan İşaretin Aynısı veya Benzerinin Alan Adı Olarak Kullanılması 
106
4. Markanın İnternet Arama Motorlarında, Adwords Reklamlarında Yönlendirici Kod veya Anahtar Sözcük Olarak Kullanılması 
108
5. Marka ile İnternet Sayfasının İçeriğinin Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri İçerecek Şekilde Kullanılması 
109
J. İşaretin Ticaret Unvanı Ya Da İşletme Adı Olarak Kullanılması 
109
1. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 
109
2. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının, Markadan Daha Önce Tescil Edilmiş ve Kullanılmış Olması Durumunda Karıştırılma İhtimali 
111
3. Markanın, Ticaret Unvanı ve İşletme Adından Daha Önce Tescil Edilmiş Olması Durumunda Karıştırılma İhtimali 
112
K. İşaretin Hukuka Uygun Olmayacak Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması 
113
1. Karşılaştırmalı Reklam Tanımı 
113
2. Karşılaştırmalı Reklam Yoluyla Marka Hakkına Tecavüz 
114
L. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek veya Genişletmek 
116
1. Marka Lisansı Sözleşmesi 
116
2. Marka Lisansı Sözleşmesinin Görünüm Biçimleri 
117
a. Satış Lisansı– Üretim Lisansı 
117
b. Basit Lisans– İnhisari Lisans 
118
c. Kişisel Lisans– İşletme Lisansı 
118
d. Alt Lisans 
119
3. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları Devretmek ve Genişletmek Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz 
119
M. Tescil Kapsamının Aşılarak Kullanılması 
122
1. Markanın Tescilli Olduğundan Farklı Kullanılması 
122
2. Markanın Tescilin Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin Aşılarak Kullanılması 
123
Üçüncü Bölüm
MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE TAZMİNAT DAVALARI
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNİN İLERİ SÜREBİLECEĞİ TALEPLER 
125
II. TAZMİNAT DAVALARI 
126
A. Tazminat Sorumluluğu 
126
1. Kusur Şartı 
127
2. Zarar Kavramı 
129
3. Fiili Zarar ve Yoksun Kalınan Kâr Kavramı 
130
4. Uygun İlliyet Bağı 
131
B. Maddi Tazminat Davası 
131
1. Maddi Tazminatın Kapsamı 
131
2. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar 
132
a. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanmasında SMK m. 151/3’e Göre Dikkate Alınacak Kriterler 
133
b. Marka Hakkına Tecavüz Edenin Kusurunun Derecesi 
134
c. Marka Hakkı Sahibinin Ortak Kusuru 
135
d. El Konulan Ürünlerde Mülkiyet Hakkı Tanınması 
136
e. Birden Fazla Sınai Hakka Tecavüz Halinde Tazminat Talebi 
137
f. Davalının Tecavüze Konu Marka ile Kendi Markasını da Kullanmasının Etkisi 
138
g. Hâkimin Taktir Yetkisi 
139
h. SMK m. 150/3 Anlamında Belge Talebi 
140
3. Maddi Tazminatın Hesaplanması 
141
a. Fiili Zararın Hesaplanması 
141
b. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması 
142
ba. Marka Sahibinin Muhtemel Kazancı 
145
bb. Mütecavizin Kazancı 
148
bc. Lisans Örneksemesi 
149
bd. Yoksun Kalınan Kazancın Artırılması 
151
c. Maddi Tazminatın ve Faizin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Zaman ve Süreler 
153
C. Manevi Tazminat Davası 
155
D. İtibar Tazminatı 
160
III. TARAFLAR 
167
A. Davacılar 
168
1. Marka Sahibi 
168
2. Marka Sahibinin Dava Devam Ederken Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Durumunda Davacı 
168
3. Tecavüz Eyleminden Sonra Markanın Devri Halinde Davacı 
169
4. Markanın Devrinden Sonra Marka Hakkına Tecavüz Halinde Davacı 
169
5. İnhisari Lisans Veren Marka Sahibi 
169
6. Lisans Alan 
170
a. İnhisari Lisans Alan 
170
b. Basit Lisans Alan 
170
7. Rehin Alan 
171
B. Davalılar 
171
1. Mütecaviz 
171
2. Müteselsil Sorumlular 
171
3. Dava Açılamayacak Kişiler 
172
IV. TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
173
V. ZAMANAŞIMI VE İSPAT 
173
A. Zamanaşımı 
173
B. İspat 
174
VI. ARABULUCULUK DAVA ŞARTI VE YARGILAMA USULÜ 
175
A. Arabuluculuk Dava Şartı 
175
B. Yargılama Usulü 
177
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELELER 
177
A. Davacının Marka Tescil Başvuru Sonucu 
177
B. Davacının Markası Aleyhine Açılmış Bir Hükümsüzlük Davasının Mevcut Olması 
178
C. Ceza Mahkemesi Kararının Bekletici Mesele Yapılıp Yapılmayacağı Hususu 
178
VIII. MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA KULLANMAMA DEF’İ 
179
Sonuç 
183
Kaynakça 
191
Kavram Dizini 
201