Limited Şirkette Müdürün Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevden Alınması Dr. Burak Polat  - Kitap

Limited Şirkette Müdürün Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevden Alınması

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
274
Barkod:
9789750293269
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
385,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye şirketlerine ilişkin hükümleri anonim şirket temel alınarak oluşturulmuşsa da, piyasa ve yargı uygulamasında önemli kısmı limited şirketler işgal etmektedir. Kanun'un planlaması ile uygulamadaki bu farklılık, öncelikle limited şirketler için yapılan atıf hükümlerinin kapsamının, ardından da yapılması muhtemel kıyasın kapsamının değerlendirilmesini gerektirir. Bu doğrultuda her iki şirket türü için öngörülmüş yürütme organının oluşum ve işleyişindeki farklılık ile anonim şirket için ayrıntısıyla düzenlenen hükümlerin limited şirketler için birçok yerde eksik yahut yetersiz bırakılması, uygulamada bir kısım tıkanıklıklara ve çözümlerin mahkemeye taşınmasına sebep olmaktadır.
Her iki şirket türü arasındaki temel farkların başında, limited şirket müdürler kurulunun oluşumu, karar alma mekanizması ve müdürlerin görev kapsamına ilişkin müdahaleler gelmektedir. Tek ortaklı şirket imkanının varlığı, buna karşın limited şirket müdürler kurulunda en az bir ortağın mevcudiyeti şartı; özellikle önceki dönemden kalma iki kişilik şirketler ve bu şirketlerin karar alma süreçlerinin tıkanıklığa gebe olması, buna ilişkin hükümlerin uygulama çerçevesinde ayrıntılı şekilde ele alınmasını gerektirir. Bu incelemede ise öğretide de geniş bir tartışma alanı bulan, haklı sebebin değerlendirilmesi önem arz edecektir.
Bir doktora çalışmasının ürünü olan bu eserde; temel yaklaşım tartışmalı konuların teorik çerçevede değerlendirilmesiyle yetinilmekten ziyade, müdürlerin görev kapsamının değiştirilmesine, yani onların azil ve yetki sınırlandırmalarına dair hükmün uygulamaya ışık tutacak, mevcut sorunları bir nebze olsun aşmaya yarayacak değerlendirmeler sunmaktır. Bu nedenle özellikle azil için öngörülmüş haklı sebebin tespitinde somut araçların ortaya konması, yönetimde muhtemel tıkanıklıkların çaresi, genel kurul sürecinde gündem ve buna ilişkin sorunlar ile mahkeme sürecinde gerek geçici koruma gerekse nihai kararlar kapsamında tartışmalı meselelere doğrudan çözümler sunularak, öğretiye nispi de olsa bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Haklı Sebebin Limited Şirkete ve Görevden Alma Davasına Özgü Niteliği
.
TTK m.630 Kapsamında Genel Kurulun Gündeme Bağlılığı
.
Görevden Alma Yanında Yetki Sınırlandırmalarının Uygulanabilirliği
.
Yargılama Safhasında Ele Alınabilecek Geçici Hukuki Korumalar ve Kayyım Tayini
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
15
Giriş
I. KONUNUN TAKDİMİ 
19
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
20
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN YETKİLERİ
I. GENEL OLARAK 
23
A. Limited Şirketin Yönetimi 
25
1. Yönetim Yetkisi ve Kapsamı 
25
a. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri 
27
b. Müdürlerin Devredilemez Yetkileri 
28
2. Yönetim Organının Oluşumu 
31
a. Özden Organ – Seçilmiş Organ İlkesi 
31
b. Müdürlerin Organ Sıfatı 
34
c. Müdürlük İçin Gerekli Nitelikler 
38
aa. Müdür Seçilmeye Engel Haller 
39
bb. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Öngörülen Şartların Limited Şirket Müdürleri İçin Uygulanabilirliği 
41
cc. Müdürlerin Pay Sahibi Olma Zorunluluğu 
42
3. Müdürlerin Seçimi ve Atanması 
43
a. Şirket Sözleşmesiyle Atama 
44
b. Genel Kurul Kararıyla Seçim 
44
c. Kooptasyon 
46
d. Müdürlerin Görev Süresi 
47
e. Tüzel Kişi Müdür 
49
4. Müdürlerle Şirket Arasındaki İlişkinin Niteliği 
51
a. Hizmet Sözleşmesi Görüşü 
54
b. Vekâlet Sözleşmesi Görüşü 
55
c. Kendine Özgü –Sui Generis – Sözleşme Görüşü 
56
d. Çift Karakterli Hukuki İlişki Görüşü 
57
e. Değerlendirme 
58
5. Yönetim Yetkisinin Kullanılması 
61
a. Müdürler Kurulu ve Kurul Halinde Çalışma 
62
aa. Toplantıya Çağrı 
63
bb. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
64
cc. Müzakerelere ve Oya Katılma Yasağı 
65
dd. Başkan Müdürün Konumu 
67
b. Kararların Hükümsüzlüğü 
67
B. Limited Şirketin Temsili 
69
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Ultra Vires İlkesi 
70
a. Ultra Vires İlkesinin Kapsamı ve Gerçekten Kaldırılıp Kaldırılmadığı 
72
b. Ultra Vires İlkesi ve Aykırılığın Yaptırımı 
74
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması 
75
a. Çift İmza Kuralı ve Birlikte Temsil 
76
b. Pasif Temsil 
78
3. Temsil Yetkisinin Devri 
79
a. Devrin Hukuki Niteliği 
81
b. Devrin Kapsam ve Sınırları 
82
4. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
85
a. Birlikte Temsil ile Sınırlandırma 
88
b. Merkez veya Şube ile Sınırlandırma 
90
c. Birlikte İmza ve Şube Dışındaki Sınırlandırmanın Akıbeti 
92
İkinci Bölüm
MÜDÜRLERİN YETKİLERİ ÜZERİNDE
GENEL KURULUN TASARRUFU
I. MÜDÜRLERİN YETKİLERİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN SINIRLANDIRILMASI 
95
A. Mevzuattaki Durum, Tarihsel Gelişim ve Hükmün Tahlili 
95
1. TTK m. 630 Hükmünün Sistematiği ve Tarihçesi 
95
2. Hükmün Konuluş Amacı 
96
3. Görevden Alma ve Yetki Sınırlandırmasına İlişkin Mülga Hükümler ile Karşılaştırma 
98
4. Terminoloji Sorunu 
100
B. Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
101
1. Yönetim Hakkının Sınırlandırılması Usulü 
101
a. Başka Bir Organa Devri Yasak Olan Yetkilerin Devri Yoluyla Sınırlandırma 
103
b. Başka Bir Organa Devri Mümkün Yetkilerin Devri Yoluyla Sınırlandırma 
105
c. Genel Kurul Onayına Sunma Zorunluluğu Yoluyla Sınırlandırma 
106
d. İkinci Müdür Atama Yoluyla Sınırlandırma 
108
e. Fiili Organın Yetkisinin Sınırlandırılması 
109
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
112
a. Temsil Yetkisi, Organsal İşlev ve Ortaklığı Bağlama Yetkisi 
112
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması Kapsamına Girebilecekler 
114
c. Sınırlandırma İmkânının Sınırları 
119
d. Birlikte Temsil Şeklinde Sınırlandırmaya Özgü Durum 
121
e. Temsil Yetkisine Sahip Tek Ortağa Özgü Durum 
122
II. MÜDÜRÜN GENEL KURUL TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMASI 
124
A. Genel Olarak 
124
B. Ortaklık ve Kurul Yapısına Göre Değerlendirme 
126
C. Toplantı, Gündem ve Karar Alma 
129
1. Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnası 
129
a. Gündemde İlgili Madde Bulunması ve Limited Şirket İçin Yapılan Atfın Kapsamı 
132
b. Görevden Alınma ve Gündeme Bağlılık İlkesi 
134
c. Yetkilerin Sınırlandırılmasına İlişkin Hükmün Akıbeti 
137
2. Toplantı ve Karar 
139
a. Toplantıya Davet, Davete Yetkili Kişiler ve Davetin Kapsamı 
139
aa. Müdür/Müdürler Kurulu 
140
bb. Tasfiye Memur/ları 
141
cc. Azınlık Niteliğinde Olmayan Pay Sahipleri 
143
dd. Azınlık Pay Sahipleri 
144
ee. İflas İdaresi ve Kayyım 
146
ff. Çağrı Yetkisinin Kapsamı ve Müdürlerin Görevden Alınması 
147
b. Yeter Sayılar 
151
D. Kararların Hükümsüzlüğü 
157
1. Yokluk, Butlan ve İptal Edilebilirlik 
157
2. Müdürün Görevden Alınması Kararı ve Uygulanabilecek Hükümsüzlük Yaptırımı 
159
III. MÜDÜRLERİN TAZMİNAT HAKKI 
162
A. Tazminat Hakkının Dayanağı ve Kapsamı 
163
B. Talep Edilebilecek Zarar Türü 
165
Üçüncü Bölüm
MÜDÜRLERİN YETKİLERİ ÜZERİNDE
MAHKEMENİN TASARRUFU
I. MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMASI/YETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI DAVASI 
169
A. Davanın Hukuki Niteliği 
169
B. Hükmün Kapsamı ve Müdürlerle Sınırlı Olup Olmadığı 
171
C. Davaya İlişkin Şirket Sözleşmesinde Düzenleme İmkânları 
174
1. Dava Sebebine İlişkin Düzenleme 
175
2. Başvuru Şartına İlişkin Düzenleme 
176
3. Davacı Sıfatına İlişkin Düzenleme 
177
II. DAVA SEBEBİ 
178
A. Haklı Sebep ve Kavramsal Dayanağı 
179
1. Haklı Sebeple Fesih Hakkının Temeli 
179
2. Haklı Sebebe İlişkin Diğer Düzenlemeler ile Karşılaştırma 
181
B. Haklı Sebebin Unsurları 
183
1. Objektif Unsur 
184
2. Subjektif Unsur 
186
C. Haklı Sebebin Tasnifi 
188
1. Eylemdeki Kusur Durumuna Göre Haklı Sebep 
189
2. Kaynağı Açısından Haklı Sebep 
191
3. Ağırlığı Açısından Haklı Sebep 
193
D. Haklı Sebebin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar 
195
1. Korunan Menfaat 
195
2. Şirketin Yapısı 
197
3. Şirketin Açık/Gizli Onayı 
199
4. Şirketin Zararı/Zarar Görme İhtimali 
200
E. Haklı Sebep İçin Kavramsal Çerçeve ve Bir Tanım Denemesi 
201
1. Haklı Sebebin Kavramsal Temeline Esas Olacak Vakıalar 
201
a. Müdürün Kusurlu/Kusursuz Eylemlerinden Kaynaklanan Vakıalar 
201
aa. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Kaynaklı 
202
bb. Bağlılık/Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık Kaynaklı 
205
cc. Müdürün Kişisel Durumundan Kaynaklı 
208
b. Şirket İşleyişinden Kaynaklanan Vakıalar 
211
aa. İşletme Konusunun Değişmesi ve Elde Edilmesinin Güçleşmesi 
211
bb. Şirketin Yapısal Değişiklik Geçirmesi 
213
cc. Şirketin Ortaklık Yapısı/İki Ortaklı Şirket 
214
c. Şirket ve Müdürden Bağımsız Vakıalar 
215
2. Haklı Sebebin TTK m. 630 Kapsamında Tanımı 
216
II. Yargılama Safhası 
219
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
219
B. Ortaklık Durumu ve Davacı Sıfatı 
221
1. Çoğunluk Paya Sahip Ortağın Durumu 
222
2. Ortaklık Sıfatının Sonradan Edinilmesi veya Kaybı 
224
3. Haklı Sebebin Meydana Gelmesinde Etkisi Olan Ortağın Dava Açmakta Hukuki Yararı 
227
C. Davalı Sıfatı 
228
1. Müdürün /Müdürlerin Davalı Olduğu Görüşü 
228
2. Şirketin Davalı Olduğu Görüşü 
229
3. Değerlendirme 
230
D. Yargılamaya İlişkin Diğer Usuli Meseleler 
233
1. Davaya Müdahale 
233
2. Davaların Birleştirilmesi ve Derdestlik 
234
3. Dava Değeri, Harç ve Vekâlet Ücreti 
235
4. Kanunyolu 
236
5. Dava Açma Süresi, Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 
236
E. Karar 
237
1. Mahkemenin Taleple Bağlı Olup Olmadığı 
238
2. Şirketin Feshi Davası ve Alternatif Çözüm İmkânının Değerlendirilmesi 
240
3. Yetkilerin Sınırlandırılması ve Kaldırılması 
242
4. Görevden Alma 
245
a. Görevden Alma Halinde Mahkeme Tarafından Müdür Atanıp Atanamayacağı 
246
b. Görevden Alma Sonucu Şirket Organsız Kalacaksa Mahkemenin Kayyım Atamasının Gerekip Gerekmediği 
247
5. Yargılama Sırasında İhtiyati Tedbir 
248
6. Mahkemece Verilecek Kararın ve Yapılan Yargılamanın Tazminat Talebine Etkisi 
250
Sonuç 
253
Kaynakça 
259
Kavram Dizini 
271