Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu Dr. Temel Güner  - Kitap

Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
330
Barkod:
9786050517873
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Limited şirket organizasyonunda son derece önemli görevler üstlenen müdürlerin, bu görevlerini şirket menfaatine kullanmalarım sağlamak adına en işlevsel araçlardan biri olan sorumluluk hükümleri, limited şirket yapısına uygun şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Nitekim kanun koyucu, müdürlere tanıdığı geniş yetkinin (TTK m. 625/1) kötüye kullanılabileceğini göz önünde bulundurmuş, bu tür kötüye kullanımları önlemek ve müdürler üzerinde caydırıcı etki yaratabilmek adına sorumluluğa ilişkin hükümleri bir başlık altında toplayarak Kanunun 11 'inci bölümünde detaylı bir şekilde düzenlemiştir.
Görevini gereği gibi yerine getirmeyerek zarara sebep olan müdürlere karşı, öncelikle şirkete ve şirketin zararı sonucu kaçınılmaz olarak zarara uğrayacak olan ortak (TTK m. 55/1) ve alacaklılara (TTK m. 556/1) sorumluluk davası açma hakkı tanınmıştır. Ayrıca ortak ve alacaklılara da dava hakkı tanınarak şirketin dava hakkını kullanmaması riskine karşı ortak ve alacaklılar korunmak istenmiştir. Bu nedenle çalışmamızda şirket, ortak ve alacaklıların dava hakkı detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Limited Şirketlerde Yönetim Organı
.
Sorumluluğa İlişkin Genel Esaslar
.
Müdürlerin Sorumluluğunu Gerektiren Haller
.
Müdürlerin Yükümlülükleri
.
Yetki Devri Durumunda Sorumluluk
.
Sorumluluğu Sona Erdiren Haller
.
Sorumluluk Davasının Tarafları ve Usule İlişkin Konular
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ 
İÇİNDEKİLER 
KISALTMALAR 
GİRİŞ 
§1 KONUNUN SUNULUŞU 
§2 İNCELEME PLANI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM ORGANI 
§3 MÜDÜRLER KURULU 
I MÜDÜR KAVRAMI 
II MÜDÜR SEÇİLEBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR 
A Müdür Seçilebilmek İçin Aranan Kanuni Şartların Genel Değerlendirmesi 
B Müdür Olarak Atanacak Kişilerin Ehliyeti 
C En Az Bir Müdürün Ortak Olması Şartı 
D Esas Sözleşmeyle Aranacak Şartlar 
III TÜZEL KİŞİLERİN MÜDÜR ATANMASI 
A 6762 sayılı ETK Döneminde Tüzel Kişilerin İdare Meclisi Üyeliği 
B 6102 sayılı TTK Döneminde Tüzel Kişilerin İdare Meclisi Üyeliği 
1 Müdür Atanabilecek Tüzel Kişiler 
2 Tüzel Kişi Adına İşlem Yapacak Bir Gerçek Kişinin Belirlenmesi 
a Tüzel Kişi Müdür ile Gerçek Kişi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 
b Gerçek Kişi ile Limited Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 
c Gerçek Kişinin Sorumluluğu 
aa Gerçek Kişinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
bb Gerçek Kişinin Limited Şirkete Karşı Sorumluluğu 
cc Gerçek Kişinin Tüzel Kişi Müdüre Karşı Sorumluluğu 
§4 LİMİTED ŞİRKET YÖNETİMİNDE BAŞVURULABİLECEK TEMSİL İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN SORUMLULUK HUKUKUNA ETKİLERİ 
I Şirket Yönetiminde Başvurulabilecek Temsil İlişkileri ve Bu İlişkilerin Tespiti 
II Müdürler Kurulu ile Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği ve Bu İlişkinin Sorumluluk Hukukuna Yansımaları 
A Müdürler Kurulu ile Şirket Arasındaki Organ İlişkisi 
B Organ İlişkisinin Sözleşmeden Kaynaklanan Borçlar Bakımından Etkisi 
C Organ İlişkisinin Haksız Fiilden Kaynaklanan Borçlar Bakımından Etkisi 
III Şirket ile Müdürler Arasındaki Sözleşme İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Niteliği 
İKİNCİ BÖLÜM 
SORUMLULUĞA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 
§5 MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNA GENEL BAKIŞ 
I Sorumluluğun Önemi 
II Sorumluluğun İşlevleri 
§6 SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 
I Sorumluluk Türleri Çerçevesinde Sorumluluğun Şartlarına Genel Bakış 
II Kusur Şartı 
A Müdürlerin Sorumluluğunun Kusur Esasına Dayanması 
B Kusuru İsbat Külfeti 
III Hukuka Aykırılık Şartı 
IV Zarar Şartı 
A Zarar Şartına Genel Bakış 
B Zarar Türleri 
1 Maddi Zarar 
2 Manevi Zarar 
3 Doğrudan–Dolayısıyla Uğranılan Zarar 
V İlliyet Bağı Şartı 
A İlliyet Bağı Kavramına Genel Bir Bakış 
B İlliyet Bağının Türleri ve Müdürlerin Sorumluluğuna Etkileri 
1 Farazi (Önüne Geçen) İlliyet 
2 Ortak İlliyet 
3 Birlikte (Yarışan) İlliyet 
4 Seçimlik İlliyet 
§7 MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
I Kişisel Sorumluluk İlkesi 
II Müteselsil Sorumluluk İlkesi 
A Mutlak Teselsül 
B Farklılaştırılmış Teselsül 
C Mutlak Teselsül ile Farklılaştırılmış Teselsülün Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 
D Mutlak Teselsülün Uygulanacağı Bazı Durumlar 
E Farklılaştırılmış da Olsa Teselsülün Uygulanmayacağı Durumlar 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN HALLER 
§8 MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KANUNİ DAYANAKLARI 
II Genel Sorumluluk Hali Olarak TTK m. 553 Kapsamında Sorumluluk 
III Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından Kaynaklanan Sorumluluk 
IV Sermaye Hakkındaki Yanlış Beyanlardan Kaynaklanan Sorumluluk 
V Ayınlara Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçilmesinden veya Aynın Niteliğinin Farklı Gösterilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk 
VI Halktan Para Toplamaktan Kaynaklanan Sorumluluk 
VII Yapısal Değişiklik İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk 
VIII Kamu Borçlarından Sorumluluk 
A VUK m. 10 Kapsamında Sorumluluk 
1 Konuya Genel Bakış 
2 Sorumluluğun Kişi Bakımından Kapsamı 
3 Görev Yapılan Döneme Göre Sorumluların Belirlenmesi 
4 Sorumluluğun Zaman Bakımından Sınırı 
5 Kanuni Temsilcilere Başvurulabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 
a Öncelikle Şirketi Takip Şartı 
b Etki Şartı 
c Kusur Şartı 
B AATUHK m. 35 Kapsamında Sorumluluk 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
§9 KANUNDA MÜDÜRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER 
I Müdürler İçin Öngörülen Yükümlülüklere Genel Bakış 
II Müdürlerin Genel Yükümlülükleri 
A Sadakat Yükümlülüğü 
B Sır Saklama Yükümlülüğü 
1 Sır Kavramı 
2 Müdürlerin Sır Saklama Yükümlülüğü 
C Şirketle Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
1 Yasağın Öngörülme Amacı 
2 Yasağın Kapsamı 
a Yasağın Kişi Bakımından Kapsamı 
b Yasağın Konu Bakımından Kapsamı 
aa Şirketin İşletme Konusuna Girme Şartı 
bb İşlemin Ticari Nitelik Taşıması Şartı 
cc Fiilin Süreklilik Arz Etmesi Şartı 
c Rekabet Yasağının Yer Bakımından Sınırı 
3 Rekabet Teşkil Eden Fiiller 
a Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Başka Bir Şirkette Ortak Olmak 
b Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Başka Bir Şirkette İdareci Olmak 
c Kendi veya Başkası Adına İşlem Yapmak 
4 Rekabet Yasağının Kaldırılması 
5 Rekabet Yasağına Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 
a Konuya İlişkin Kanuni Düzenlemelere Genel Bakış 
b Yasağın İhlali Durumunda Başvurulabilecek Kanuni İmkânlar 
aa Tazminat Hakkı 
bb İşlemin Şirket Adına Yapılmış Sayılmasını Talep Hakkı 
cc Menfaatin Ortaklığa Bırakılmasını Talep Hakkı 
c TTK m. 553 Kapsamında Sorumluluk Davası Açma Hakkı 
d Aykırılığın Diğer Sonuçları 
e Yaptırımlar Arasında Tercih 
f Zamanaşımı 
D Özen Yükümlülüğü 
1 Özen Kavramı 
2 Gösterilmesi Gereken Özen Derecesi 
3 Özen Yükümlülüğüne Uygun Davranılıp Davranılmadığının Tespiti 
E Şirketle İşlem Yapmaktan Kaçınma Yükümlülüğü 
1 İşlem Yapma Yasağının Müdürler Bakımından Uygulanabilirliği 
2 Yasağın Temelinde Yatan Düşünce 
3 Yasağın Şartları 
a İşlemin Taraflarından Birinin Müdür Olması 
b Şirketle İşlem Yapılması 
4 Yasağın Kaldırılması 
5 Yasağa Aykırılığın Sonuçları 
a İşlemin Şirketi Bağlamaması 
b Tazminat Hakkı 
F Müzakerelere Katılmama Yükümlülüğü 
1 Yasağın Şartları 
2 Yasağa Aykırılığın Sonuçları 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
YETKİ DEVRİ DURUMUNDA SORUMLULUK 
§10 YETKİ DEVRİ, DEVRİN ŞARTLARI VE DEVRİN SORUMLULUĞA ETKİSİ 
I Limited Şirketlerde Yetki Devri 
II Yetki Devrinin Şartları 
A Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 
B Yetkinin Devredilebilir Nitelik Taşıması 
C İç Yönerge Hazırlanması 
III Murahhaslık Müessesesi 
A Murahhas Kavramı ve Murahhasların Özellikleri 
B Murahhas Seçimi 
IV Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi 
A Yetki Devri ile Sorumluluğun da Devredilmesi 
B Yetkiyi Devredenlerin Sorumluluktan Kurtulabilmeleri İçin Gerekli Olan Şartlar 
1 Devrin Geçerli Olması Şartı 
2 Murahhasların Seçiminde Gerekli Özenin Gösterilmesi Şartı 
3 Faaliyetlerin Gözetimi Şartı 
4 Gerektiğinde Talimat Verilmesi Şartı 
C TTK m. 553/2 ve TTK m. 553/3 Hükümlerinin Sorumluluğa Etkisi 
ALTINCI BÖLÜM 
SORUMLULUĞU SONA ERDİREN HALLER 
§11 ZAMANAŞIMI 
I Sorumluluk Davası İçin Öngörülen Zamanaşımına Genel Bakış 
II İki Yıllık Zamanaşımı Süresi 
A İki Yıllık Süre ve Sürenin İşleyebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlara Genel Bakış 
B İki Yıllık Sürenin İşleyebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 
1 Zararın Öğrenilmesi 
2 Zarar Verenin Öğrenilmesi 
3 Bazı Özel Durumlarda Öğrenme Şartının Sağlanması 
a Davacının Küçük veya Kısıtlı Olması Durumunda 
b Davacının Tüzel Kişi Olması Durumunda 
c Dolayısıyla Zararların Tazmini Durumunda 
III Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 
A Sürenin Amacı ve Uygulama Şartları 
B Zararın Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinden Sonra Ortaya Çıkması Sorunu 
IV Ceza Dava Zamanaşımına İlişkin Daha Uzun Sürenin Uygulanması 
V Altı Aylık Hak Düşürücü Süre 
VI TBK m. 147/4 Hükmünün Sorumluluk Davalarında Uygulanabilirliği 
VII Zamanaşımının Durması 
VIII Zamanaşımının Kesilmesi 
§12 İBRA 
I İbra Kavramı 
II İbranın Hukuki Niteliği 
III İbranın Kapsamı 
A İbranın Kişi Bakımından Kapsamı 
B İbranın Konu Bakımından Kapsamı 
IV İbra Kararının Alınması 
A İbra Kararı Almaya Yetkili Organ ve İbranın Zamanı 
B İbra Kararı ve Oy Hakkından Yoksunluk 
C İbra Kararının Alınamayacağı Durumlar 
D İbra ve Ret Kararının Geçersizliği 
E İbra Kararının Geri Alınamaması 
E İbra Davası 
1 Davanın Konusu 
2 Davanın Hukuki Niteliği 
V İbra Kararının Sorumluluk Davalarına Etkisi 
A Şirketin Dava Hakkına Etkisi 
B Ortakların Dava Hakkına Etkisi 
1 Doğrudan Zararlar Bakımından 
2 Dolayısıyla Zararlar Bakımından 
a İbra Kararında Olumlu Oy Kullanan Ortakların Dava Hakkına Etkisi 
b İbra Kararında Olumlu Oy Kullanmayan Ortakların Dava Hakkına Etkisi 
c İbra Kararından Sonra Ortak Olan Kişinin Dava Hakkına Etkisi 
C Alacaklıların Dava Hakkına Etkisi 
YEDİNCİ BÖLÜM 
SORUMLULUK DAVASININ TARAFLARI VE USULE İLİŞKİN KONULAR 
§13 AKTİF DAVA EHLİYETİ OLANLAR 
I Şirket 
A Şirketin Dava Hakkı 
B Şirket Adına Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Genel Kurul Kararının Gerekip Gerekmediği Sorunu 
C Davada Şirketin Temsili 
II Ortak ve Alacaklıların Dava Hakkı 
A Doğrudan Zararlar Bakımından 
B Dolayısıyla Zararlar Bakımından 
1 Ortaklar 
2 Azınlık 
3 İntifa Hakkı Sahibi 
4 Alacaklılar 
III Şirketin, Ortakların ve Alacaklıların Dava Hakkı Arasındaki İlişki 
§14– PASİF DAVA EHLİYETİ 
§15– SORUMLULUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE YARGILAMA USULÜ 
I Görevli Mahkeme 
II Yetkili Mahkeme 
A Yetkili Mahkemeye Genel Bakış 
B Yetki Sözleşmesi 
III Uygulanacak Muhakeme Usulü 
IV Tahkim Kaydı 
SONUÇ