Kuram ve Uygulama Işığında Medenî Usul Hukukunda Islah Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Kuram ve Uygulama Işığında

Medenî Usul Hukukunda Islah

7. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
744
Barkod:
9789750290985
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.000,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Ocak 2022
985,00
595,00 (%40)
Kitabın Açıklaması
Medeni usul hukukumuzda her dönemde yaygın uygulanma alanı bulan ıslah kurumunu, kuramsal ve yargısal perspektifle normatif çerçeve içinde incelemeyi amaçlayan bu kitabın yedinci baskısında; metne yeni bölümler ilave edilmiş, ayrıca metinde gerekli güncelleme, düzeltme ve uyarlamalar yapılmıştır.
Bu kapsamda; faizin başlangıç tarihinin ıslahla değiştirilip değiştirilemeyeceği de tartışılan konulardan biri olup, konu bu baskıda içtihat ışığında incelenmiştir.
Önceki baskıdan bu yana yapıtta işlenen konu ve sorunların aydınlatılmasında katkı sağlayan emsal kararlar (Yargıtay ve BAM kararları) ilgili bölümlere işlenmiş; öğretide yapılan yeni çalışmalara elden geldiğince yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Islahın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi
.
Islahın Yasal Çerçevesi, HMK'nın HUMK'tan Farklı ve Yenilik Getiren Düzenlemeleri
.
Islaha İzin Verilen İşlemler
.
Islahın Mümkün Olmadığı Durum ve İşlemler
.
Islahı Gerektirmeyen Durum ve İşlemler
.
Islahın Koşulları ve Bu Koşulların Gerçekleştirilmesinde Hâkimin Yargısal Ödevleri
.
Islah – Zamanaşımı İlişkisi
.
Islah – Faiz İlişkisi
.
Islahın Mevcut Davaya Etkisi ve Hukuksal Sonuçları
.
Islahtan Dönme Sorunu – Kötüniyetli Islah ve Yaptırımı
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yedinci Baskının Önsözü 
5
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI 
19
A. Anlamı 
19
B. Tanımı 
19
C. Niteliği 
22
D. Amacı 
22
E. Çeşitleri 
23
1. Genel Olarak 
23
2. Kısmen Islah 
24
3. Tamamen Islah 
26
F. Benzer Kurumlardan Farkları 
31
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80) 
31
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75) 
34
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459) 
36
4. Hükmün Tamamlanması (HMK m.35/A) 
37
5. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174) 
37
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ 
39
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri 
39
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri 
44
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ 
47
§ 4. ÖZEL OLARAK 
54
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi 
54
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi 
63
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi 
71
D. Kısmen Islahla Eda Davasının Terditli Davaya Dönüştürülmesi 
73
E. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması 
78
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999 
78
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı 
78
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları 
87
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?) 
87
b. Koşulları 
106
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi) 
106
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem 
106
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem 
133
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum 
149
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hak Düşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması 
149
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması 
150
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması 
162
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması 
162
F. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah 
162
1. Bizzat Delillerin Islahı 
162
2. Delil Listesinin Islahı 
164
G. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi 
166
1. Genel Olarak 
166
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 
170
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı 
171
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği 
177
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI 
179
A. Davacı 
179
B. Davalı 
180
§ 6. ASLİ MÜDAHİL 
188
§ 7. FER’İ MÜDAHİL 
189
§ 8. KARŞI DAVACI 
190
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI 
191
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM 
192
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında 
192
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında 
193
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM 
194
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM 
196
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ 
199
A. Kural 
199
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum 
209
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum 
212
C. Terditli Davada Durum 
215
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 
216
A. Genel Olarak 
216
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10, K. 1948/3 Sayılı 
218
C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1, K. 2016/1 Sayılı 
224
Ç. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hükümden Sonraki (Şimdiki) Durum 
239
1. Yeni Hüküm ve Gerekçesi 
239
2. Yeni Hükmün Değerlendirilmesi 
241
a. Bozma Kararından Sonra Islah 
241
b. Kaldırma Kararından Sonra Islah 
243
D. Bozmadan Sonra Islahla İlgili Anayasa Mahkemesi’nin Başvuru No: 2019/23977 Sayılı ve 15.02.2023 Tarihli Kararı ve Hukuki Sonuçları 
247
E. 7251 Sayılı Kanunla HMK’da Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Bozmadan Sonra Islah– Usuli Kazanılmış Hak İlişkisi 
266
1. Bozmadan Sonra Islah Engeli Olarak Usulî Kazanılmış Hak Durumu 
266
2. 7251 Sayılı Kanundan Sonra Usulî Kazanılmış Hak–Islah İlişkisiyle İlgili Yargıtay ve BAM Kararları 
267
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI 
288
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ 
289
A. Genel Olarak 
289
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları 
304
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI 
316
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI 
317
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ 
349
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI 
351
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ 
364
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 
365
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ? 
381
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ 
389
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI 
390
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ 
390
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI 
391
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI 
391
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ 
392
§ 30. ISLAH YOLUYLA DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLEMEYECEĞİ 
395
§ 31. ISLAH YOLU İLE ÖLÜ KİŞİNİN MİRASÇILARI NA KARŞI DAVAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ 
396
§ 32. DELİL LİSTESİNİN TAMAMEN ISLAHI HALİNDE ÖNCEKİ LİSTEDE BULUNMAYAN DELİLLERE DAYANILAMAYACAĞI 
397
§ 33. KISMÎ DAVANIN ISLAH YOLUYLA BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ 
398
§ 34. ISLAHTAN ÖNCE TOPLANAN DELİLLERİN KURAL OLARAK GEÇERSİZ SAYILAMAYACAĞI 
402
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 35. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI) 
407
§ 36. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
412
§ 37. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ 
415
§ 38. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ 
416
§ 39. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ 
422
§ 40. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ 
424
§ 41. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI 
425
§ 42. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ 
426
§ 43. ISLAHLA ARTIRILAN KISIM İÇİN ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASINA GEREK BULUNMADIĞI 
427
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 44. TALEP KOŞULU 
429
A. Genel Olarak 
429
B. Sıfat 
433
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu 
436
D. Talebin Şekli 
439
§ 45. ISLAH DİLEKÇESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ 
444
§ 46. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU 
449
§ 47. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI 
452
§ 48. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİNE BAĞLI OLMAMASI 
461
§ 49. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI 
463
§ 50. ISLAHTA HARÇ ALINMASI SORUNU 
467
§ 51. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ 
499
A. Genel Olarak 
499
B. Yargılama Giderinin Kapsamı 
500
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması 
505
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi 
507
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması 
509
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları 
510
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır? 
511
§ 52. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI 
512
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından 
512
1. Islahın Başlangıç Anı 
512
2. Islahın Son Anı 
513
3. Bozmadan Sonra Islah 
521
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından 
521
1. Kısmen Islahta 
521
2. Tamamen Islahta 
525
§ 53. KISMİ DAVADA KISMEN ISLAH İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIM İŞLEMİ–HER İKİ TALEP ARASINDAKİ FARKLAR 
525
A. Kısmen Islahta Artırım Talebi 
525
B. Belirsiz Alacak Davasında Talep Artırım İşlemi 
528
C. Kısmen Islah ile Belirsiz Alacak Davasındaki Artırım Talepleri Arasındaki Farklar 
533
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 54. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ 
537
A. Kısmen Islahta 
537
B. Tamamen Islahta 
560
§ 55. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI 
566
§ 56. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ 
572
A. Genel Olarak 
572
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem 
572
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü 
573
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü 
573
c. Yargıtay Kararlarında Durum 
574
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar 
574
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar 
587
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem 
596
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda: 
596
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda 
620
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 57. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ 
631
§ 58. KISMEN ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI 
632
§ 59. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH 
633
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi 
633
1. Faizin Başlangıç Tarihinde 
633
2. Faizin Türünde 
635
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi 
636
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması 
637
1. Genel Olarak 
637
2. Tamamen Islahta 
638
3. Kısmen Islahta 
639
4. Haksız Fiilde 
651
5. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 
657
6. Ecrimisil Alacaklarında 
658
7. Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davalarında 
658
8. Temerrüdün İhtarname İle Oluştuğu Davalarda 
659
9. Katılma Alacağına Tasfiye (karar) Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği 
659
D. Faiz Türünün Islahla Değiştirilip Değiştirilemeyeceği Sorunu 
660
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 60. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ 
665
§ 61. ISLAHIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ 
667
A. Hak Düşürücü Süreye Etkisi 
667
B. Zamanaşımına Etkisi 
672
§ 62. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ 
673
§ 63. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU 
677
§ 64. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ 
682
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 65. ISLAHTAN DÖNME SORUNU 
685
§ 66. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI 
686
A. Kötüniyetli Islah 
686
B. Yaptırımı 
687
1. Islahın Dikkate Alınmaması 
687
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini 
687
3. İdari Para Cezası 
688
Bibliyografya 
691
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
703
Kavramlar Dizini 
741