Konkordatonun Tasdiki ve Tasdik Olunan Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları Prof. Dr. Murat Yavaş, Pınar Daşlıçay  - Kitap

Konkordatonun Tasdiki ve Tasdik Olunan Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
254
Barkod:
9789750290831
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta borçlunun , alacaklıların belirli bir çoğunluğu ile yapmış olduğu cebri icra anlaşmasına bağlı olarak borçlarını tasfiye etmesini hedefleyen konkordato prosedürünün belirli bir bölümünü oluşturan konkordatonun tasdiki meselesi ele alınmıştır. Konkordatonun tasdiki şartları bu çalışmanın omurgasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede alacaklının aynı borçtan dolayı asıl borçlunun dışında müteselsil kefillerinin konkordatosunda oy kullanabilmesini mümkün olup olmadığına, alacaklılar toplantısından sonra yapılmış olan ödemelerin nisaba olan etkisine, üçüncü şahıs rehinlerinin nisaplar bakımından etkilerine, nisaba dahil edilemeyecek olan alacakların hukuki durumunun değerlendirilmesine ve bu bağlamda kambiyo senedinden doğan alacaklar ile mühletten sonra komiser onayıyla akdedilmiş olan borçların hukuki durumlarına , imtiyazlı alacaklar bakımından ortaya çıkan hukuki sorunlara ilişkin tartışmalara doktriner çalışmalar ve mülahazalar ile Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkeme uygulamaları kapsamında temas edilmeye çalışılmıştır. Haber ayrıca ayrıca yine bu çalışmada konkordatonun tasdiki kararının etki ve sonuçları ile bu karara karşı kanun yolu mekanizması ve tasdik edilmiş olan konkordatoya aykırı hareket edilmiş olması ihtimaline yönelik olarak konkordatonun feshi kurumları da incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konkordatonun Tasdiki Koşulları
.
Üçüncü Şahıs Rehinlerinin Nisaplara Etkisi
.
Konkordatoda Çekişmeli Alacaklar
.
Konkordatonun Feshi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME
I. KONKORDATO BAKIMINDAN GÖREV YETKİ KURALLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
15
II. GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI KARŞISINDA HMK m.20 HÜKMÜNÜN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU 
18
III. KONKORDATO UYGULAMASINDA “MUAMELE MERKEZİ” KAVRAMI VE BU KAVRAMA BAĞLI MUHTEMEL YETKİSİZLİK KARARI İLE SÖZ KONUSU KARARIN DERDESTLİK DAVA ŞARTIYLA OLAN İLİŞKİSİ 
19
İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN İNCELENMESİ
I. KOMİSER TARAFINDAN GEREKÇELİ RAPORUN MAHKEMEYE TEVDİİ GEREKLİLİĞİ 
25
II. YARGILAMANIN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI İLE OLAN İLİŞKİSİ 
30
III. TASDİK YARGILAMASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ SINIRLARI 
43
IV. KOMİSER RAPORUNUN YARGILAMAYA ETKİSİ 
51
V. TASDİK YARGILAMASINDA MAHKEMEYE AİT İŞLER 
58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONKORDATONUN TASDİKİ KOŞULLARI
I. TEKLİF EDİLEN TUTARIN İİK M. 305/1–(A) VE (B) BENDİNDEKİ ŞARTLARI KARŞILAMASI 
71
II. KONKORDATO PROJESİNİN İİK M. 302. ÇERÇEVESİNDE NİSAPLARA UYGUN ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLMİŞ BULUNMASI 
85
A. Alacaklının Aynı Borçtan Dolayı Asıl Borçlunun Dışında Müteselsil Kefillerin Konkordatosunda Oy Kullanabilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 
88
B. Alacaklılar Toplantısından Sonra Ödenen Borçların Nisaba Olan Etkisi 
92
C. Üçüncü Şahıs Rehinlerinin Nisaplar Bakımından Hukuki Durumu 
95
D. Nisaba Dahil Edilemeyecek Alacaklar 
108
1. Çekişmeli Alacaklar Bakımından 
108
2. Rehinli Alacaklar Bakımından 
111
3. Kambiyo Senedinden Doğan Alacaklar Bakımından 
112
4. Mühletten Sonra Komiser Onayıyla Akdedilen Borçlar Bakımından 
120
5. İmtiyazlı Alacaklar Bakımından 
131
6. İİK m.302/4 Hükmünde Sayılan ve Nisapta Dikkate Alınamayacak Kimseler Bakımından 
137
7. Nisaba Dahil Olmayacak (Pasife Eklenmesi Gereken) Diğer Alacaklar 
138
E. Projenin Kabul Edilmiş Sayılması İçin Gerekli Çoğunluk 
138
III. TEMİNAT KOŞULUNUN SAĞLANMIŞ OLMASI GEREKİR 
145
IV. YARGILAMA MASRAFLARI VE HARÇLARIN ÖDENMİŞ OLMASI GEREKİR 
156
V. MAHKEME TARAFINDAN İİK M.305/2 BAĞLAMINDA KONKORDATO PROJESİNİN DÜZELTİLMESİ VEYA EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ 
157
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TASDİK TALEBİ HAKKINDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR
I. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI 
161
A. Konkordato Ödemesinin Gösterilmesi 
161
B. Konkordatonun Bağlayıcı Hale Gelme Anının Gösterilmesi 
162
C. Konkordato Komiserlerinin Görevine Son Verilmesi 
169
D. Konkordatonun Tasdiki Sonrası Süreç İçin Kayyım Tayin Edilmesi 
173
E. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Sonucunun Gösterilmesi 
175
F. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 
175
G. Tedbirlerin Kaldırılması 
176
H. Nizalı Olan Alacaklılara Dava Açmak Üzere Süre Verilmesi ve Yatırılacak Payın Belirtilmesi 
176
II. TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI 
176
A. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi 
176
B. İflas Kararı Verilmesi 
177
1. Borçlunun İflasa Tabi Şahıslardan Olması 
177
2. Doğrudan Doğruya İflas Sebeplerinden Birinin Mevcut Olması 
180
a. Genel Anlamda Doğrudan İflas Sebeplerine Dayanılarak Açılacak İflas Davası 
182
b. İİK. m. 177/1–1’de Sayılan Haller 
189
aa. Borçlunun Yerleşim Yerinin Bilinmemesi 
189
bb. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması 
189
cc. Borçlunun, Alacaklılarının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması veya Bu İşlemlere Teşebbüs Etmesi 
190
dd. Borçlunun, Haciz Yolu ile Yapılan Takip Sırasında Mallarını Saklaması 
190
c. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş (Durdurmuş) Olması 
191
d. İİk’nın 308. Maddedeki Halin Var Olması 
192
e. İlama Bağlı Alacağın İcra Emri ile İstenmiş Olmasına Rağmen Ödenmemiş Olması (İİK. m. 177/1–4) 
195
f. Aciz Hali (İİK. m. 178) 
198
g. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklığı (İİK. m. 179) 
198
3. İflas Kararı Verilmeden Önce Borçlunun Dinlenilmesi 
200
4. İflas Kararının Verilmesi ve İlanı 
200
5. Tasfiyenin Şekli Yönünde Karar Verilmesi 
200
C. Yeniden Konkordato Talep Edilip Edilemeyeceği 
206
BEŞİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
209
II. KANUN YOLUNA BAŞVURABİLECEKLER 
210
III. KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRELERİ 
217
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
218
ALTINCI BÖLÜM
TASDİK OLUNAN KONKORDATONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. BAĞLAYICI HALE GELMESİ 
219
II. TAKİPLERE ETKİSİ 
220
III. ÇEKİŞMELİ ALACAKLILARIN DAVA AÇMASI 
229
YEDİNCİ BÖLÜM
TASDİK OLUNAN KONKORDATONUN FESHİ
I. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 
231
A. Konkordatonun Kısmen Feshi Davası Şartları 
231
1. Davacının Hukuki Menfaati veya “Alacaklı” Sıfatı Bakımından 
231
a. Konkordato Projesinden Etkilenmeyen Alacaklılar 
232
aa. Rehin Alacaklısı 
232
bb. Amme Alacaklısı 
232
cc. İmtiyazlı Alacaklı 
232
b. Mühlet Sonrası Komiserin İzni Olmaksızın Akdedilen Borçlar 
233
c. Çekişmeli (Nizalı) Alacaklılar 
233
d. Konkordatoya Yazılmamış Alacaklılar 
234
2. Borçlunun Temerrüdü Bakımından 
235
3. Konkordatonun Bağlayıcı Hale Gelme Anı Bakımından 
238
B. Konkordatonun Kısmen Feshi Davasında Görevli Mahkeme, Usul ve Zamanaşımı 
240
C. Konkordatonun Kısmen Feshi Davasının Sonuçları 
243
II. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 
245
Kaynakça 
249
Kavram Dizini 
253