Konkordato Prof. Dr. M. Serhat Sarısözen  - Kitap
6. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1061
Barkod:
9786050517941
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
5. baskı
Mart 2021
800,00
800,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitabın beşinci baskısının yayınlamasından sonra İcra ve İflas Kanunu'nda 7327 sayılı Kanun'la yapılan değişikliklerin metne işlenmesi gayesiyle bu yeni baskıyı hazırladık. Kanun değişikliklerinin dışında yine beşinci baskıdan sonra yayınlanan makale, tez ve kitapların incelenmesi suretiyle bu eserlerdeki görüşler de mümkün olduğunca yeni baskıyı hazırlarken değerlendirilerek ilgili kısımlara alınmıştır.
Her ne kadar emsal teşkil edebilecek olsa da 2018 yılından önceki Yargıtay kararlarına gerek metin içinde gerekse dipnotta neredeyse hiç yer verilmemiştir. Bunun yerine bu kararlara ulaşılabilecek yayınlara atıfta bulunulmasıyla yetinilmiştir Bu nedenle önceki baskılarda bölge adliye mahkemelerinin yeni kararları ve sınırlı ölçekte Yargıtay'ın 2018'den sonra verdiği kararlar metne işlenmişti. Beşinci baskının yayınlanmasından sonra Yargıtay'ın çok sayıda kararı artık içtihat külliyatımıza dahil olduğundan bu kararlara yeni baskıda dipnotlarda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İflas Erteleme
.
Adi Konkordato ve Yapılan Değişiklikler
.
İflas İçi Konkordato ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
6. BASKIYA ÖNSÖZ 
7
5. BASKIYA ÖNSÖZ 
9
KONKORDATO BASKISI İÇİN ÖNSÖZ 
11
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 
15
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
17
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
19
İÇİNDEKİLER 
21
KISALTMALAR 
47
KAYNAKÇA 
51
GİRİŞ 
99
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLAS ERTELEME
§ 1– İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI 
105
İKİNCİ BÖLÜM
ADİ KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
§ 2– KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE
EKLENECEK BELGELER 
119
A) GENEL OLARAK 
119
a) KONKORDATO KAVRAMI 
119
b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU 
122
c) KONKORDATONUN İŞLEVİ 
129
d) KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
132
e) KNKORDATONUN TÜRLERİ 
133
B) KONKORDATO TALEBİ 
137
a) TALEBİN ŞEKLİ 
137
b) YAPILIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE KONKORDATO
TALEBİ 
139
c) ÖDEME GÜÇLÜĞÜ 
141
d) BORCA BATIK OLMAYAN BORÇLUNUN
TENZİLAT KONKORDATOSU TALEBİ 
144
e) TALEPTEN SONRA KONKORDATO TÜRÜNÜN
DEĞİŞTİRİLMESİ 
152
f) KONKORDATODA BORCUN KAYNAĞI 
152
g) İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLUNUN
DURUMU 
153
h) ALACAKLI TARAFINDAN DA
BAŞVURULABİLECEĞİ 
154
ı) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
158
j) TALEBİN TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILMASI 
165
k) ARALARINDA BAĞLANTI BULUNANLARIN
BİRLİKTE KONKORDATO TALEBİ 
168
l) İFLASIN KAPANMASINDAN SONRA
KONKORDATO TALEBİ 
171
m) MİRASÇILARIN KONKORDATO TALEBİ 
172
n) KONKORDATO TALEBİNDE ALACAKLILARIN
SINIFLARA AYRILMASI 
173
o) TALEPTE BULUNURKEN ÖDENMESİ GEREKEN
HARÇ VE GİDER AVANSI 
178
C) KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 
182
a) GENEL OLARAK 
182
b) KONKORDATO ÖN PROJESİ 
184
c) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU
GÖSTERİR BELGELER 
198
aa) GENEL OLARAK 
198
bb) Bilançolar (Son Bilanço ve Ara Bilançolar) 
202
cc) Gelir Tablosu 
203
dd) Nakit Akım Tablosu 
204
ee) Tacir Borçlunun Defterleri 
205
ff) Defter Değerlerini İçeren Listeler 
205
gg) Diğer Belgeler 
205
d) ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE
ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU
GÖSTEREN LİSTE 
206
e) KARŞILAŞTIRMALI TABLO 
206
f) GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU
(FİNANSAL ANALİZ RAPORUNDAN GÜVENCE
VEREN DENETİM RAPORUNA GEÇİŞ) 
209
aa) GENEL OLARAK 
209
bb) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018)
ÖNCE YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN
“FİNANSAL ANALİZ RAPORU” 
211
cc) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018)
SONRA YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN
“GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU” 
214
g) MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ
GÖRDÜĞÜ DİĞER BELGELER 
224
§ 3– GEÇİCİ MÜHLET 
227
A) GENEL OLARAK 
227
B) HUKUKİ NİTELİĞİ 
230
C) GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DURUŞMALI VERİLİP
VERİLEMEYECEĞİ 
232
D) GEÇİCİ KOMİSER ATANMASI 
233
E) MAHKEMENİN TEDBİR KARARI İNCELEMESİNİN
NİTELİĞİ VE ŞEKLİ BİR İNCELEMENİN YETERLİ
OLUP OLMADIĞI SORUNU 
239
F) MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT EDİP
EDEMEYECEĞİ SORUNU 
242
G) TALEBE EKLENECEK BELGELERDE EKSİKLİK
OLMASI 
244
H) GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ DURUMUNDA
İFLAS KARARI VERİLEMEMESİ 
247
I) MAHKEMENİN MADDİ HUKUKA YÖNELİK TEDBİR
KARAR VEREMEYECEK OLMASI 
249
J) YASAK İŞLEMLER VE YASAK İŞLEMLERİN
YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN AYRICA TEDBİR
KARARI VERMEYE GEREK OLMAMASI 
260
K) MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ TEDBİRLER 
261
L) KONKORDATO TALEBİ İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI
ARASINDA MAHKEMECE TEDBİRE HÜKMEDİLİP
HÜKMEDİLEMEYECEĞİ 
262
M) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA İHTİMALİ 
263
N) GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VE UZATIMI 
267
O) GEÇİCİ MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLU 
269
P) GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ 
269
R) ALACAKLILARIN GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI SONRASI
İTİRAZLARI VE MAHKEMENİN BU İTİRAZLARI
İNCELEMESİ 
272
S) BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİ VEYA
İYİLEŞMEME İHTİMALLERİ 
274
T) MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMUNDA İFLAS
KARARI VEREBİLMEK İÇİN DOĞRUDAN İFLAS
SEBEPLERİNİN ARANIP ARANAMAYACAĞI 
275
§ 4– KESİN MÜHLET 
277
A) GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO
KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU 
277
a) KESİN MÜHLET KARARI 
277
aa) Yasal Dayanak 
277
bb) Mahkemenin Kesin Mühlet Kararını Resen de
Verebilmesi 
278
cc) İncelemenin Duruşmalı Yapılacak Olması 
279
dd) Başarı İhtimalinin Değerlendirilmesi 
280
ee) Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman 
284
ff) Kesin Mühlet Süresi ve Uzatımı 
287
gg) Kesin Mühlet Kararının Etkileri 
291
b) KONKORDATO KOMİSERİ 
291
aa) Tanımı 
291
bb) Hukuki Niteliği 
292
cc) Görevleri 
293
dd) Hakları 
299
ee) Aranacak Nitelikler 
300
ff) Görevlendirilmesi 
302
gg) Sorumluluğu 
306
hh) Yükümlülükleri 
307
ii) Eğitimi 
310
jj) Başvuru ve Liste 
313
kk) Listeden Çıkarılma 
314
c) ALACAKLILAR KURULU 
315
aa) Genel Olarak 
315
bb) Hukuki Niteliği 
317
cc) Alacaklılar Kurulunun Oluşumu 
318
dd) Alacaklılar Kurulunun Görevleri 
321
ee) Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü 
323
ff) Alacaklılar Kurulunun Sorumluluğu 
323
B) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN
DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI 
323
a) GENEL OLARAK 
323
b) KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASININ
SONUÇLARI VE TEDBİR KARARLARININ
DURUMU 
324
c) DURUŞMAYA KATILACAK OLANLAR 
326
C) KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN
REDDİ VE İFLASIN AÇILMASI 
328
a) GENEL OLARAK 
328
b) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI
ZORUNLULUĞU 
331
c) KONKORDATONUN BAŞARIYA
ULAŞMAYACAĞININ ANLAŞILMASI 
332
d) YASAK TASARRUFLARIN YAPILMASI,
KOMİSERİN TALİMATLARINA UYULMAMASI
VE ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA
AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ 
337
e) BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN TALEPTEN FERAGATİ 
341
D) KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI 
345
E) KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI 
355
a) KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI 
355
aa) TAKİP YASAĞI 
355
aaa) Genel Olarak 
355
bbb) Takip Yasağının Başlama Anı 
356
ccc) Kamu Alacaklarının Durumu 
357
ddd) Konkordatonun Davalara Etkisinin
Olmaması 
358
eee) Yeni Takip Yapılamaması 
364
fff) Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve
Kefillere Etkisi 
373
ggg) Borçlunun Malvarlığını Azaltıcı
Nitelikte Olmayan Takiplerin
Durumu 
378
hhh) Ayni Haklara İlişkin Davalar
Sonunda Verilen İlamların İcrası 
380
ııı) Mühletten Sonra Doğan Kira
Alacağının Durumu 
381
jjj) Kiralayanın Hapis Hakkı 
384
kkk) Üçüncü Kişilerdeki Alacakların
Haczi 
385
lll) Takip Yasağının İstisnaları ve
İmtiyazlı Alacaklılar 
389
aaaa) Genel Olarak 
389
bbbb) İşçilik Alacağı 
392
cccc) Nafaka Alacağı– 
395
dddd) Komiserin Onayıyla
Gerçekleşen Alacaklar 
396
mmm) Takip Yasağına Aykırılık
Durumunda Yapılacak Şikayet ve
Görevli Mahkeme 
399
bb) İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR
KARARLARININ UYGULANAMAMASI 
400
cc) ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ
SÜRELERİN İŞLEMEMESİ 
408
dd) FAİZLERİN DURMASI 
411
ee) TAKASIN MÜMKÜN OLMASI VE TAKAS
YASAKLARI 
416
aaa) Genel Olarak 
416
bbb) Takasta Esas Alınacak An 
416
ccc) Takas Beyanında Bulunabilecek Kişi 
418
ddd) İki Alacağın da Muaccel ve Para
Alacağı Olması 
418
eee) Takastan Sonra Bakiye Alacağın
Komisere Yazdırılması 
419
fff) Takas Yasakları ve Takasa İtiraz 
421
ff) MEVCUT HACİZLERİN DURUMU 
425
aaa) Genel Olarak 
425
bbb) Mühletten Önce Konulan Hacizlerin
Kaldırılıp Kaldırılamayacağı 
425
ccc) Mühletten Önce Muhafaza Altına
Alınan Malların Durumu 
427
gg) MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ
SÖZLEŞMESİ 
429
aaa) Genel Olarak 
429
bbb) Alacağın Muaccel Hale Geldiği
Tarih – Doğduğu Tarih Ayrımı 
430
ccc) Konkordatonun Kaldırılması
Durumunda Alacağın Devrinin
Akıbeti 
431
ddd) Kira Sözleşmeleri Açısından
Konunun Özel Olarak
Değerlendirilmesi 
431
hh) KONUSU PARA OLMAYAN ALACAĞIN
PARA ALACAĞINA DÖNÜŞMESİ 
433
aaa) Genel Olarak 
433
bbb) Şahsi Haklardan Doğan Alacakların
Paraya Çevrilecek Olması 
434
ccc) Paraya Çevirme İşinin Alacaklı
Tarafından Yapılacak Olması 
434
ddd) Paraya Çevirmede Hangi Tarihin
Dikkate Alınacağı 
434
eee) Borcun Aynen İfasının Üstlenilmesi 
435
b) KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI 
436
aa) GENEL OLARAK 
436
bb) REHİNLİ MALLARIN MAHKEMENİN
İZNİYLE SATILMASI 
439
cc) MAHKEMENİN İZNİYLE YAPILACAK
SATIŞIN CEBRİ İCRA YOLUYLA MI
YOKSA RIZAEN Mİ YAPILACAĞI
MESELESİ 
440
dd) KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZLARDAKİ
KİRA ALACAĞININ DURUMU 
441
ee) 150/C ŞERHİNİN KONULUP
KONULAMAYACAĞI 
444
ff) KURALA İLİŞKİN HAKİMİN
YETKİLERİNİN SINIRLARI 
444
gg) MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLAN
REHİNLİ MALLARIN DURUMU 
446
hh) MÜLKİYETİ BORÇLUYA AİT OLAN
ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE VERİLEN
REHİNLERİN DURUMU 
447
ıı) REHİNLİ MALIN SATIŞININ
ERTELENEBİLECEĞİ SÜRE 
447
c) KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER
BAKIMINDAN SONUÇLARI 
449
aa) KONKORDATO SEBEBİYLE
SÖZLEŞMELERİN ALACAKLILARCA
SONA ERDİRİLEMEMESİ 
449
aaa) Genel Olarak 
449
bbb) Hükmün Amacı 
450
ccc) TBK m.97’de Düzenlenen
“Ödemezlik Defi (İfa Sırası)”
İmkanının Konkordatoda
Uygulanma Biçimi 
452
ddd) TBK m.98’de Düzenlenen “Ödeme
Güçsüzlüğü Sebebiyle Ödemezlik
Defi” (Sözleşmeden Dönme)
İmkanının Konkordatoda
Uygulanma Biçimi 
453
eee) Kredi Sözleşmelerinin Feshinde
m.296/I’in Uygulama Biçimi 
455
fff) TBK m.390’da Düzenlenen “Ödünç
Alanın Ödeme Güçsüzlüğü”ne
Düşmesinin Konkordatoda
Uygulanma Biçimi 
456
ggg) Borçlunun İşletmesinin Bulunması
Zorunluluğu 
456
hhh) m.296/I’e Aykırı Olarak Konulan
Kayıtların Yaptırımı 
457
bb) SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN
SÖZEŞMELERİN BORÇLU TARAFINDAN
FESHİ (OLAĞANÜSTÜ FESİH) 
458
aaa) Genel Olarak 
458
bbb) Sözleşmenin Feshi İçin Maddi
Hukuktan Kaynaklanan Şekil ve
Süre Şartı Gibi Başkaca Bir Haklı
Nedene Gerek Bulunmayışı 
459
ccc) Edimlerin İfa Edilmemiş Olması 
461
ddd) Olağanüstü Fesih İmkanının İstisnai
Oluşu: Sözleşmenin Konkordatonun
Amacına Ulaşmasını Engellemesi
Şartı 
461
eee) Borç İlişkisinin Aşırı Külfetli
Olması Şartı 
463
fff) Komiserin “uygun görüşü”nün
Değerlendirilmesi 
463
ggg) Mahkemenin Yapacağı İncelemenin
Niteliği 
464
hhh) Fesih Beyanının Alacaklıya
İletilmesi ile Feshin Sonuç Doğurma
Anı 
465
ııı) Ödenecek Tazminat ve Bu
Tazminatın Konkordatoya Tabi
Oluşu 
465
iii) Konkordato Mühleti İçinde Yapılan
Sözleşmelerin Durumu 
467
jjj) Olağanüstü Feshin Hizmet
Sözleşmelerine Etkisi 
468
kkk) Kesin Mühletin Kaldırılmasının
veya Konkordatonun Tasdik
Edilmemesinin Olağanüstü Fesihe
Etkisi 
470
lll) Sürekli Olmayan Borç İlişkilerinde
Olağanüstü Feshin Mümkün Olup
Olmayışı 
472
d) KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN
SONUÇLARI 
474
aa) KONKORDATO BORÇLUSUNUN
TASARRUF YETKİSİ 
474
aaa) Kural: Borçlunun Tasarruf
Yetkisinin Devam Etmesi 
474
bbb) İstisna: Mahkemenin Bazı İşlemleri
Komiserin İznine Bağlaması veya
Komiseri, Yönetim Komiseri Olarak
Ataması 
476
bb) BORÇLUNUN KANUNDAN DOĞAN
YASAK İŞLEMLERİ 
478
aaa) Rehin Tesis Edilememesi 
479
bbb) Kefil Olunamaması 
479
ccc) Taşınmazını, İşletmenin Faaliyetinin
Devamı İçin Önem Arz Eden
Taşınırını ve İşletmenin Devamlı
Tesisatını Devredememesi ve Takyit
Edememesi 
480
ddd) İvazsız Tasarrufta Bulunulamaması 
483
cc) TASARRUF YASAKLARINA
AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 
483
dd) TASARRUF YASAĞININ
KENDİLİĞİNDEN BAŞLAMASI 
485
ee) KISITLAMALARA VE TALİMATLARA
AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 
486
ff) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR
İÇİN ÖDEME YAPILIP
YAPILAMAYACAĞI 
488
gg) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR
İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA
SÖZLEŞMESİ YAPILIP
YAPILAMAYACAĞI 
492
e) KESİN MÜHLETİN TEMİNAT MEKTUPLARI
BAKIMINDAN SONUÇLARI 
494
f) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN KEŞİDE
ETTİĞİ KAMBİYO SENETLERİNE ETKİSİ 
499
aa) MÜHLET VERİLMEDEN ÖNCE
BANKALARA CİRO EDİLEN BONO VE
ÇEKLERİN DURUMU İLE İADE EDİLİP
EDİLMEYECEKLERİ MESELESİ 
499
bb) BORÇLUNUN MÜHLETTEN ÖNCE
KEŞİDE ETTİĞİ ÇEKLER BAKIMINDAN
MÜHLET KARARININ SONUÇLARI 
502
g) KESİN MÜHLETİN TASARRUFUN İPTALİ
DAVALARINA ETKİSİ 
511
§ 5– DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMET
TAKDİRİ 
515
A) DEFTER TUTULMASI 
515
a) GENEL OLARAK 
515
b) KIYMET TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ ATANMASI 
515
c) KOMİSERİN İSTİNABE YOLUNA BAŞVURMASI 
516
d) BORÇLUNUN AKİTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ 
517
B) REHİNLİ MALLAR İÇİN KIYMET TAKDİRİ VE
ŞİKAYET 
519
§ 6– KONKORDATODA DAVET 
521
A) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE
DAVET 
521
a) GENEL OLARAK 
521
b) İLANA HAZIRLIK 
521
c) İLANIN KESİN MÜHLET KARARINA İLİŞKİN
İLANLA BİRLİKTE YAPILIP
YAPILAMAYACAĞI 
522
d) POSTAYLA YAPILAN BİLDİRİM 
522
e) 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİMDE
BULUNULMAMASI 
523
f) MADDE 288 ve 299’DAKİ İLANLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI 
526
g) ALACAKLININ VEKİLİ ARACILIĞIYLA
ALACAK KAYDI 
526
h) MÜTESELSİL KEFİLİN ALACAK KAYDI 
527
ı) KAMU ALACAĞININ DURUMU 
527
j) REHİNLİ VE İMTİYAZLI ALACAKLININ
DURUMU 
528
B) ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA
DAVETİ 
529
a) BEYANA DAVETTE KOMİSERİN KONUMU 
529
b) BORÇLUNUN BEYANDA BULUNMA
ZORUNLULUĞU 
531
c) İLAMA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU İLE
BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLARIN
İLAM MAHİYETİNDE OLUP OLMADIĞI
MESELESİ 
531
C) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 
533
§ 7– ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN
GEREKLİ ÇOĞUNLUK 
535
A) ALACAKLILAR TOPLANTISININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
535
B) NİSABA DAHİL OLAN ALACAKLAR 
535
C) NİSABA DAHİL OLMAYAN, BU SEBEPLE OY
KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR 
537
a) YASAL DAYANAK 
537
b) AMME ALACAKLISININ DURUMU 
537
c) ESKİ EŞİN VE YAKIN AKRABALARIN
OYLAMADAKİ DURUMU 
538
d) İMTİYAZLI ALACAKLININ DURUMU 
539
e) REHİN ALACAKLISININ DURUMU 
540
D) NİSABIN BELİRLENMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 
545
a) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ÜZERİNDE KURULU
REHİN ALACAKLARININ NİSABA DAHİL
EDİLMESİ 
545
b) KAMBİYO SENEDİNDEKİ BORÇLULARININ VE
SENEDE BAĞLI ALACAKLARIN KONKORDATO
NİSABINDAKİ DURUMU 
556
c) MÜECCEL ALACAKLILARIN DURUMU 
558
d) ÇEKİŞMELİ, GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI
VEYA BELİRLİ OLMAYAN VADEYE TABİ
ALACAKLARIN DURUMU 
558
e) ALACAKLININ FARKLI HUKUKİ SEBEBE
DAYANAN FARKLI ALACAKLARININ
BULUNMASI 
559
f) ALACAĞIN TEMLİKİNİN NİSABA ETKİSİ 
560
E) OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLARIN
TOPLANTIYA KATILABİLECEK OLMASI 
560
F) KONKORDATO VE İFLASTAKİ ALACAKLILAR
TOPLANTISININ KARŞILAŞTIRILMASI 
561
G) ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI 
561
H) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 
563
I) MÜZAKERE TUTANAĞI, TOPLANTI SONRASI
İLTİHAKLAR VE KOMİSER RAPORU 
564
a) GENEL OLARAK 
564
b) 7 GÜNLÜK İLTİHAK SÜRESİNİN EMREDİCİ
OLUP OLMADIĞI MESELESİ 
564
c) MÜZAKERE TUTANAĞINA OYLARIN
YANSIMA USULÜ 
565
d) OY KULLANAN ALACAKLILARIN
KARARLARINI DEĞİŞTİRİP
DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ MESELESİ 
566
e) OYLARIN VEKİL ARACILIĞIYLA
KULLANILMASI 
566
f) KOMİSERİN RAPORUNU MAHKEMEYE
SUNMASI 
567
§ 8– BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA İLİŞKİN
HAKLAR 
569
A) GENEL OLARAK 
569
B) KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEYEN
ALACAKLININ DURUMU 
570
C) KONKORDATOYA MUVAFAKAT EDEN
ALACAKLININ DURUMU (ALACAĞIN DEVRİ) 
570
D) BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLAN KİŞİLERE
MÜZAKEREYE KATILMA YETKİSİNİN VERİLMESİ 
572
E) ALACAK KAYDI YAPILMASININ VE
YAPILMAMASININ SONUÇLARI 
573
F) ALACAKLININ KEFİLE KONKORDATO MÜHLETİ
HAKKINDA BİLGİ VERMESİ 
576
§ 9– KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE
TASDİKİ 
577
A) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 
577
a) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI
İŞİ OLUŞU 
577
b) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMELİ
YARGIYA DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ
SORUNU 
579
c) TASDİK İNCELEMESİNDE KOMİSER RAPORU 
580
d) 3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ
EDENLERİN DURUŞMADA HAZIR
BULUNABİLMELERİ 
582
e) OYLAMAYA KATILMA HAKKI
OLMAYANLARIN İTİRAZI 
583
f) TASDİK İNCELEMESİNDE 6 AYLIK EK SÜRE 
584
B) KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI 
587
a) GENEL OLARAK 
587
b) TASDİK ŞARTLARI 
589
aa) TEKLİF EDİLEN TUTARIN BORÇLUNUN
İFLASI HALİNDE ALACAKLILARIN
ELİNE GEÇEBİLECEK MUHTEMEL
TUTARDAN FAZLA OLMASI 
589
bb) TEKLİF EDİLEN MEBLAĞIN
BORÇLUNUN KAYNAKLARIYLA
ORANTILI OLMASI 
596
cc) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKEN
ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMIŞ OLMASI 
600
dd) TEMİNAT KOŞULUNUN SAĞLANMIŞ
OLMASI 
601
aaa) Genel Olarak 
601
bbb) Teminat Gösterilecek Alacaklar 
602
ccc) Projede Yer Alan Malların Teminat
Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği 
604
ddd) Teminatın Türleri 
608
eee) Teminatın Gösterilme Zamanı 
609
fff) Teminatın Kaldırılması 
611
ee) GİDERLERİN YATIRILMIŞ OLMASI 
611
c) MAHKEMECE PROJEDE DÜZELTME
İSTENMESİ 
613
C) KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE
İLANI 
617
D) KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDEN
FERAGAT 
621
E) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE
BORÇLUNUN İFLASI 
623
a) GENEL OLARAK 
623
b) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ
DIŞINDA DOĞRUDAN İFLAS SEBEBİ ARANIP
ARANMAYACAĞI MESELESİ 
624
c) İFLAS KARARINDAN SONRA MAHKEMECE
TASFİYE USULÜNÜN BELİRLENMESİ 
627
d) TASDİK TALEBİ REDDEDİLEN BORÇLUNUN
YENİDEN KONKORDATO TALEBİ 
628
F) KANUN YOLLARI 
629
a) GENEL OLARAK 
629
b) KONKORDATO KOMİSERİNİN DURUMU 
629
c) KONKORDATOYA İTİRAZ ETMEYEN
ALACAKLILAR 
630
d) ALACAĞINI YAZDIRMAYAN ALACAKLILAR 
636
e) KANUN YOLUNA MÜRACAAT SÜRESİ 
636
f) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARININ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TARAFINDAN
KALDIRILMASI DURUMUNDA SÜRELER 
638
g) TASDİK KARARINA KARŞI YARGILAMANIN
YENİLENMESİ 
639
§ 10– REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN
ERTELENMESİ 
643
A) GENEL OLARAK 
643
B) REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞININ
ERTELENMESİ 
643
C) FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN
İADESİNİN ERTELENMESİ 
645
D) ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE
GELMESİ 
647
E) ERTELEMENİN MAHKEMECE KALDIRILMASI 
647
§ 11– ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 
649
A) GENEL OLARAK 
649
B) ÇEKİŞMELİ ALACAK KAVRAMI 
649
C) ÇEKİŞMELİ ALACAKTA KONKORDATO KARARI
VEREN MAHKEMENİN KARARININ NİTELİĞİ 
650
D) ÇEKİŞMELİ ALACAĞIN ESASINA YÖNELİK
AÇILACAK DAVA 
652
E) ALACAĞINI SÜRESİNDE YAZDIRMAMIŞ
ALACAKLILARIN DURUMU 
657
F) DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA GİDERLERİNİN
KONKORDATOYA TABİ OLUP OLMAYACAĞI
SORUNU 
657
§ 12– KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 
659
A) KONKORDATONUN TASDİK KARARIYLA
BAĞLAYICI HALE GELMESİ 
659
B) KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLDUĞU
ALACAKLILAR BAKIMINDAN TASDİKİN
HÜKÜMLERİ 
660
C) KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLILAR
BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ 
662
a) GENEL OLARAK 
662
b) MÜHLETTEN SONRA KOMİSERİN İZNİYLE
AKDEDİLEN SÖZLEŞMELER 
663
c) KOMİSERİN İZNİNİN ŞEKLİ 
665
D) KONKORDATODA YABANCI PARA ALACAKLARININ
DURUMU 
667
E) KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE
ETKİSİ VE HACİZLERİN DÜŞME ANI 
669
F) HACİZLERLE BİRLİKTE TAKİPLERİN DE DÜŞÜP
DÜŞMEYECEĞİ MESELESİ 
670
G) KONKORDATO DIŞINDA KALAN TUTARIN EKSİK
BORÇ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI MESELESİ 
671
H) TASDİK EDİLEN TUTARIN BORÇLU TARAFINDAN
ÖDENMEMESİ 
673
I) TASDİKTEN SONRA ACİZ BELGESİ
DÜZENLENMEMESİ 
673
J) KONKORDATONUN TASDİKİ VE TASARRUFUN
İPTALİ DAVASI 
674
K) REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
KONKORDATONUN TASDİKİ 
675
§ 13– KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER VE
KONKORDATONUN FESHİ 
677
A) KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 
677
a) TASDİKTEN ÖNCE YAPILAN VAATLERİN
GEÇERSİZ OLUŞU 
677
b) TASDİKTEN SONRA YAPILAN VAATLERİN
DURUMU 
678
c) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VAADİ 
678
d) KONKORDATO DIŞI VAADİN MÜEYYİDESİ 
679
B) KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 
680
a) KISMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 
680
b) FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANILIŞI 
680
c) HUKUKİ NİTELİĞİ 
681
d) ALACAKLININ SEÇİM HAKKI 
682
e) KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE
BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN
DURUMU 
682
f) FESİH İÇİN ÖDEMELERİN GECİKMESİNDE
KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILAMAYIŞI 
683
g) FESİH SONRASI ALACAKLININ DURUMU 
684
h) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 
684
ı) KAYIT YAPTIRMAMIŞ ALACAKLILARIN VE
ÇEKİŞMELİ ALACAKLILARIN DURUMU 
685
j) FESİH HAKKINDAN BAŞTAN FERAGAT
EDİLEMEYİŞİ 
687
k) FESİHTE GÖREVLİ MAHKEME VE
YARGILAMA GİDERLERİ 
688
l) FESİH DAVASI AÇILMASI İÇİN TASDİK
KARARININ KESİNLEŞMESİNİN GEREKİP
GEREKMEDİĞİ 
688
m) ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN İFLAS YOLUYLA
TAKİP 
689
n) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
690
C) KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 
691
a) TAMAMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 
691
b) TAMAMEN FESİHTE DÜRÜSTLÜK KURALININ
ETKİSİ 
691
c) TAMAMEN FESHE İLİŞKİN İLAN 
693
d) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 
693
e) TAMAMEN FESHİN ETKİSİ 
694
f) TAMAMEN FESİH NEDENLERİNİN TASDİKTEN
ÖNCE BİLİNMESİ 
695
g) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI
SEBEBİYLE KONKORDATONUN TAMAMEN
FESHİ 
696
h) BORÇLARIN ÖDENMESİNİN FESİH DAVASINA
ETKİSİ 
696
ı) KONKORDATONUN FESHİNİN TEMİNATLARA
ETKİSİ 
697
j) KONKORDATONUN FESHİ VE İFLAS DAVASI 
698
k) KONKORDATONUN FESHİ SONRASINDA
YENİDEN KONKORDATO TALEBİNDE
BULUNULMASI 
698
l) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
699
§ 14– KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE
TEŞVİK BELGELERİ 
701
§ 15– REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 
705
A) GENEL OLARAK 
705
B) REHİNLİ ALACAĞIN YAPILANDIRMA ŞARTI
OLARAK BORÇLUNUN HER REHİNLİ ALACAKLIYLA
AYRI AYRI GÖRÜŞMESİ VE REHİNLİ
ALACAKLILARIN İKNASI 
706
C) REHİNLİ ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
MÜZAKEREYE DAVETİ 
707
D) REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN ANLAŞMA NİSABI 
708
E) ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN REHİNLİ
ALACAKLILARIN DURUMU 
709
F) MAHKEMENİN TASDİKE YÖNELİK İNCELEMESİ 
710
G) REHİNLİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA
TASDİK ŞARTI OLARAK ADİ ALACAKLILAR İÇİN
YAPILAN TEKLİFİN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI 
713
H) MAHKEMENİN TASDİK KARARI 
715
I) REHİNLİ ALACAKLININ TASDİK EDİLEN
ANLAŞMAYI FESHETTİRMESİ 
715
J) ADİ KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR
İÇİN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ 
716
K) REHİNLİ ALACAKLILARIN KONKORDATO
KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ 
717
§ 16– HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
719
A) 7101 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 
719
B) 7155 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 
722
C) 7327 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 
723
§ 17– HÜKÜMLERİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
725
A) GENEL OLARAK 
725
B) TÜRKİYE’DE TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN
YABANCI ÜLKEDE UYGULANMASI 
725
C) YABANCI ÜLKEDE TASDİK EDİLEN
KONKORDATONUN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI 
726
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS İÇİ KONKORDATO VE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
§ 18– İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO VE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
727
A) GENEL OLARAK 
727
B) KONKORDATO TEKLİFİ 
728
C) ALACAKLILAR TOPLANTISI 
730
D) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 
733
E) KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 
734
a) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK
ETMEMESİ 
734
b) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK
ETMESİ 
734
F) KONKORDATONUN FESHİ 
737
§ 19– MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
739
A) GENEL OLARAK 
739
B) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATODA BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİ 
741
C) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN FAYDALARI 
742
D) “MALVARLIĞI” VE “TERK” KAVRAMLARI 
743
E) TÜRLERİ 
744
a) Genel Olarak 
744
b) Tasfiye Anlaşması Şeklinde Malvarlığının Terki
Suretiyle Konkordato 
745
c) Malvarlığının Tamamının veya Bir Kısmının Üçüncü
Kişiye Devri Suretiyle Malvarlığının Terki Suretiyle
Konkordato 
745
d) Yeni Şirket Kurma Yoluyla Malvarlığının Terki
Suretiyle Konkordato 
746
e) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Çeşitli
Görünümleri ve Kombine Konkordato 
748
F) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN ADİ KONKORDATO VE İFLAS
İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
749
a) Adi Konkordato ile Karşılaştırma 
749
b) İflas ile Karşılaştırma 
750
G) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN İYİLEŞTİRME TEDBİRİ OLUP
OLMADIĞI MESELESİ 
752
H) İÇERİĞİ 
753
a) Zorunlu İçeriği 
753
aa) Genel Olarak 
753
bb) Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da Üçüncü
Kişiye Devri Suretiyle Karşılanmayan
Alacaklarından Feragat Edip Etmediklerini
Belirtmeleri 
754
cc) Konkordato Tasfiye Memurları ile Alacaklılar
Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yetkilerinin
Saptanması 
755
dd) Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın
Gösterilmesi 
756
ee) İlan 
757
ff) Konkordato Dışında Kalan Malların
Belirtilmesi 
758
b) İhtiyari İçeriği 
758
I) USULÜ 
758
J) ZORUNLU ORGANLAR 
760
a) Tasfiye Memurları 
760
aa) Genel Olarak 
760
bb) Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu 
760
cc) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkilerinin
Usuli Dayanağı 
761
dd) Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Kimlerden
Oluşabileceği 
761
ee) Tasfiye Memurlarının Belirlenmesi 
763
ff) Tasfiye Memurlarının İşlevi ve Görevleri 
764
gg) Tasfiye Memurlarında Eksilme Olması 
765
hh) Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 
765
b) Alacaklılar Kurulu 
766
aa) Alacaklılar Kurulunun Seçimi ve Fonksiyonu 
766
bb) Alacaklılar Kurulunun Temsil Yetkisi 
767
cc) Alacaklılar Kuruluna İtiraz ve Alacaklılar
Kurulu Kararına Karşı Şikayet 
767
dd) Alacaklılar Kurulunun Görevi 
768
K) TASDİKİN SONUÇLARI 
769
L) PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN
BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) 
772
M) PARAYA ÇEVİRME 
773
N) REHİNLİ MALVARLIĞI 
774
a) Genel Olarak 
774
b) Taşınmaz Rehinleri 
775
c) Taşınır Rehinleri 
777
d) Rehin Açığı 
779
O) TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN
ALACAKLILARA DEVRİ 
780
P) HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ 
782
R) PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
783
S) BANKAYA TEVDİ 
784
a) Genel Olarak 
784
b) Süresi İçinde Alınmayan Paralar 
785
c) Tasfiye Harici Kalmış Mal Tespit Edilmesi 
785
T) FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ 
786
a) Genel Olarak 
786
b) Son Rapor Düzenlenmesi 
786
c) Tasfiyenin 1 Yıldan Uzun Sürmesi Hali 
787
d) Tasfiyenin Kapanmasını Takiben Yapılması
Gerekenler 
787
U) UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 
788
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
§ 20– SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
789
A) KURUMUN AMACI 
789
B) HUKUKİ NİTELİĞİ 
793
C) YENİDEN YAPILANMAYA SADECE BORÇLUNUN
BAŞVURABİLECEK OLMASI 
794
D) BAŞVURU SEBEPLERİ 
795
a) Genel Olarak 
795
b) Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda
Olmak (Ödeme Güçlüğü – Aciz Hali) 
797
c) Mevcut ve Alacaklarının Borçlarını Karşılamaya
Yetmeyecek Olması (Borca Batıklık) 
797
d) Ödeme Güçlüğü veya Borca Batıklığa Düşme
Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalmanın Kuvvetle
Muhtemel Olması 
798
E) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN
HAZIRLANMASI VE PROJENİN İÇERİĞİ 
798
F) PROJEDEN ETKİLENEN ALACAKLILAR VE
SINIFLANDIRILMASI 
801
G) PROJENİN BORÇLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
803
H) ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
BELGELER 
803
a) Alacaklıların Bilgilendirilmesi 
803
b) Mali Durumu Gösterir Belgeler 
805
c) Fizibilite ve İflas Analiz Raporu 
806
I) PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLAMA 
807
a) Müzakere 
807
b) Oylama 
807
aa) Davet 
807
bb) Oylama Davetiyesi 
808
cc) Toplantının Şekli 
810
aaa) Oylama Toplantısı 
810
bbb) Vekaleten Oy 
810
ccc) Posta Yoluyla Oylama 
810
dd) Oylama Raporunun Hazırlanması 
811
J) MAHKEMEYE TASDİK BAŞVURUSUNDA
SUNULACAK BELGELER 
811
K) YENİDEN YAPILANDIRMADA GÖREVLİ ORGANLAR 
813
a) Tasdik Aşamasına Kadar Olan Dönemdeki Organlar 
813
aa) Bağımsız Denetim Kuruluşu 
813
bb) Oylama Görevlisi 
813
cc) Noter 
814
b) Tasdik Aşamasında ve Sonrasında Görevli Organlar 
814
aa) Asliye Ticaret Mahkemesi 
814
bb) Ara Dönem Denetçisi 
815
cc) Proje Denetçisi 
817
L) TASDİK BAŞVURUSUNUN İLANI VE TEBLİĞ 
817
M) ARA DÖNEM DENETÇİSİ ATAMAK DIŞINDA
MAHKEMENİN ALACAĞI DİĞER TEDBİRLER 
819
a) Genel Olarak 
819
b) Takiplerin ve Takiplerle İlgili Davaların Durdurulması 
820
c) Borçlunun Finansman İhtiyacının Karşılanması 
822
N) MAHKEMECE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ 
823
O) TASDİK KARARININ KOŞULLARI 
826
a) Genel Olarak 
826
b) Borçlunun İyiniyetle Bu Yola Başvurmuş Olması 
826
c) Madde 309/m – 309/o Koşullarının Yerine Getirilmiş
Olması 
827
d) Projeyi Reddeden Alacaklının İflas Tasfiyesinde Eline
Geçecek Miktarın Daha Elverişsiz Olmaması 
827
P) TASDİK KARARI VERİLİŞ SÜRESİ 
828
R) TASDİK KARARININ SONUÇLARI 
829
a) Proje Denetçisi Atanması 
829
b) Tasdik Kararı Hüküm ve Sonuçlarını Derhal Doğurur 
829
c) Karara Karşı Kanun Yolu İncelemesinin Etkisi 
830
d) Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelerin Durumu 
830
e) Projenin Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 
831
S) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI 
832
T) TASDİK TALEBİNE KARŞI KANUN YOLU 
832
U) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN FESHİ,
TADİLİ, İHLALİ 
833
a) Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi 
833
b) Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili 
834
c) Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali 
836
V) HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 
837
Y) BORÇLU HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ
HÜKÜM 
838
Z) ÖRNEK FORMLAR 
839
SONUÇ 
841
EKLER 
851
EK 1: 7101 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA
İLİKİN HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN 
853
EK 2: 7155 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ
(KONKORDATOYA İLİKİN HÜKÜMLER) ABONELİK
SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA
ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI
USULÜ HAKKINDA KANUN 
895
EK 3: 7327 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ
(KONKORDATOYA İLİKİN HÜKÜMLER) İCRA VE
İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN 
903
EK 4: 4949 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA
İLİŞKİN HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
911
EK 5: 5092 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONUYA İLİKİN
HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
949
5092 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN GENEL GEREKÇESİ 
957
EK 6: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 
963
EK 7: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 
965
EK 8: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK 
977
EK 9: SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 
985
EK 10: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN
BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 
995
EK 11: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ 
1001
EK 12: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME 
1041