Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Bahri Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan, Arş. Gör. Serkan Seyhan  - Kitap

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı

2. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750277078
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Dijital dünyamız büyüdükçe kişisel verilerin korunmasına olan ihtiyacımız da buna paralel olarak artmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dijital dünyamızın Anayasası hatta "Magna Carta"sıdır. KVKK özgürlükçü bir yasadır. Ancak yasa yapılırken kişisel verilerin korunması kadar, kamu düzeninin, kamu sağlığının ve toplumsal ve kişisel güvenliğin korunması da bir o kadar dikkate alınmıştır.
Kitap yeni baskısında, baştan aşağı yenilenmiş ve güncel gelişmeler titizlikle esere yansıtılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hatları ile Teorik Açıklamalar
.
Pratik Çalışmalar
.
Konu Hakkında Özet Karar Derlemesi
.
Dilekçe, Tutanak ve KVKK Uyumu İçin
.
Yapılması Gerekenlere İlişkin Bazı Örnekler
.
Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Temel Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
I. Bölüm
GENEL HATLARI İLE TEORİK AÇIKLAMALAR
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI 
15
A. “Kişisel Veri” Kavramının Tanımı ve Unsurlar 
15
1. Tanım 
15
2. Unsurları 
17
B. Kanun’un Amacı 
20
C. Korunan Hukuki Yarar 
20
D. Kanun’un Kapsamı ve Uygulanmayacağı Haller 
26
1. Kapsamı 
26
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller (Kanunun Uygulanmayacağı Haller) 
27
a. Kişisel Verilerin, Üçüncü Kişilere Verilmemek ve Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uyulmak Kaydıyla Gerçek Kişiler Tarafından Tamamen Kendisiyle veya Aynı Konutta Yaşayan Aile Fertleriyle İlgili Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme 
28
b. Kişisel Verilerin Resmi İstatistik ile Anonim Hâle Getirilmek Suretiyle Araştırma, Planlama ve İstatistik Gibi Amaçlarla İşlenmesi Bakımından Değerlendirme 
30
c. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini, Ekonomik Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliğini veya Kişilik Kaklarını İhlal Etmemek ya da Suç Teşkil Etmemek Kaydıyla, Sanat, Tarih, Edebiyat veya Bilimsel Amaçlarla ya da İfade Özgürlüğü Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme 
30
d. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini veya Ekonomik Güvenliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kanunla Görev ve Yetki Verilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yürütülen Önleyici, Koruyucu ve İstihbari Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme 
31
e. Kişisel Verilerin Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama veya İnfaz İşlemlerine İlişkin Olarak Yargı Makamları veya İnfaz Mercileri Tarafından İşlenmesi Bakımından Değerlendirme 
36
f. 6698 s. Kanun’un 10’uncu, 11’inci ve 16’ncı Maddelerinin Uygulanmayacağı Haller (İstisnanın İstisnası–Müstesna) 
37
E. Kişisel Veri ile İlgili Temel Bazı Kavramlar 
38
II. TARİHÇE 
44
A. Ulusal Hukukta 
44
B. Uluslararası Hukukta 
47
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
50
A. Uluslararası Kaynaklar 
50
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
50
2. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Rehber İlkeleri 
51
3. 108 s. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi 
51
4. Birleşmiş Milletler Kişisel Veri Dosyalarının Bilgisayar Aracılığıyla İşlenmesinde Genel Tavsiye İlkeleri 
52
5. 1995/46 s. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi 
53
6. Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 
53
B. Ulusal Kaynaklar 
54
1. Asli Kaynaklar 
54
a. 1982 Anayasası 
54
b. 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
54
c. 4721 s. Türk Medeni Kanunu (TMK) 
54
d. 6098 s. Türk Borçlar Kanunu (TBK) 
55
e. 5237 s. Türk Ceza Kanunu 
55
f. 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanunu 
55
g. 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
55
h. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin İkincil Mevzuat 
56
2. Yardımcı Kaynaklar 
57
IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
57
A. Tanım 
57
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler 
58
1. Kanunilik İlkesi 
58
2. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi 
59
3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 
60
4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 
60
5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 
61
6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi 
62
C. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
66
1. Açık Rıza 
67
2. Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Veri İşlenebilecek Haller 
74
a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (m. 5/2–a) 
74
b. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–b) 
75
c. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması (m. 5/2–c) 
75
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–ç) 
76
e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması (m. 5/2–d) 
77
f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (m. 5/2–e) 
80
g. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması 
81
3. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
82
V. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 
88
A. Silme 
91
B. Yok Etme 
91
C. Anonim Hale Getirme 
92
VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
93
A. Yurt İçinde Aktarım 
94
B. Yurt Dışına Aktarım 
94
VII. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
97
A. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 
97
1. Aydınlatma Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 10) 
98
2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (6698 s. Kanun, m. 12) 
102
3. İlgili Kişinin Başvuru Sürecine İlişkin Düzenleme Yapma ve Başvurulara En Kısa Sürede Cevap Verme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 13) 
110
4. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 15/5) 
111
5. VERBİS Kayıt Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 16) 
111
6. Verileri İmha Etme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 7) 
117
B. İlgili Kişinin Hakları 
117
C. İlgili Kişinin Yükümlülükleri 
119
D. Yükümlülüklere Uymamanın Kabahatler Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 
119
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 
123
B. Yapısı 
125
C. Görevleri 
126
D. Karar Organı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
126
E. Kurul’un Görev ve Yetkileri 
127
F. Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği 
129
IX. HAK ARAMA YOLLARI 
130
A. İdare Hukuku Boyutuyla 
131
1. 6698 s. Kanun’un Öngördüğü İdari Başvuru Yolları ve Yargısal Denetimi 
131
a. Veri Sorumlusuna Başvuru 
131
b. Kurul’a Şikayet ve İnceleme Esasları 
133
c. Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi 
136
i. İdari Yargı 
137
ii. Sulh Ceza Hakimliği 
137
2. Veri Sorumlusu Kamu İdare ve Kurumlarının İdari İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi 
140
B. Ceza Hukuku Boyutuyla 
141
C. Özel Hukuk Boyutuyla 
142
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
144
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru 
146
II. Bölüm
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY I: (Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Kişisel Verilerin İşleme Şartları, İdari Yaptırım) 
149
OLAY II: (Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Şartları, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme Suçu, Özel Hukuk Boyutuyla Manevi Zarar) 
151
OLAY III: (Kişisel Veri Kavramı, Hassas Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu, Kişisel Veri İhlalinde İdari Sorumluluk, Veri İhlali Halinde Cezai, İdari ve Hukuksal Başvuru Yolları) 
155
OLAY IV: (Kişisel Veri Kavramı, Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Niteliği, Tam Yargı Davası) 
161
OLAY V: (Kişisel Veri Kavramı, Ölen Kişinin Kişisel Verileri, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği) 
163
OLAY VI: (Unutulma Hakkı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği, İdari Başvuru Yolları, İptal Davası) 
164
OLAY VII: (İlgili Kişi, Veri Sorumlusu, Veri İşleme Faaliyeti, Alenileştirme, VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, Maddi ve Manevi Tazminat, İdari Para Cezası ve İtiraz, Yargısal Başvuru) 
168
OLAY VIII: (Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı, Açık Rıza, Bilgilendirme Yükümlülüğü, İdari Para Cezası, Yargısal Başvuru) 
173
OLAY IX: (Hassas Veri, Veri Sorumlusu, İdari ve Teknik Tedbirler, İdari Sorumluluk, Cezai Sorumluluk, Hukuksal Sorumluluk) 
177
OLAY X: (Veri Sorumlusu, İhlal Sonrası Yükümlülükler, İdari Para Cezasına İtiraz, Ölçülülük, İptal Davası, Cezai Sorumluluk) 
179
OLAY XI: (Biyometrik Veri, Açık Rıza, Temel İlkeler, Aydınlatma Metni, Veri İmhası, İlgili Kişinin Başvuru Usulü) 
184
OLAY XII: (KEP Adresi, Veri Sorumlusuna Başvuru, Kabahatler, Cezai Sorumluluk) 
190
OLAY XIII: (Kişisel Verilerin Aktarılması, Açık Rıza, İdari Başvuru) 
193
OLAY XIV: (Özel Nitelikli Kişisel Veriler, İdari ve Yargısal Başvuru, İlgili Kişinin Hakları) 
196
OLAY XV: (Cezai Sorumluluk, Kurul’un Görev Alanı) 
198
OLAY XVI: (VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, VERBİS Kaydı Şartları, İdari Yaptırım) 
199
III. Bölüm
KONU HAKKINDA ÖZET KARAR DERLEMESİ
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları 
201
B. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları 
209
C. Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararları 
211
1. Norm Denetimi Kararları 
211
2. Bireysel Başvuru Kararları 
222
D. Danıştay Kararları 
234
E. Yargıtay Kararları 
239
F. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları 
243
1. İlke Kararları 
243
2. Somut Uyuşmazlıklara İlişkin Kararlar 
251
G. Fransız Kişisel Verileri Koruma Otoritesi (Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés–CNIL) Tarafından Verilen Önemli Karar Özetleri 
280
IV. Bölüm
DİLEKÇE, TUTANAK VE KVKK UYUMU İÇİN YAPILMASI GEREKENLERE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER
ÖRNEK 1: KAMERA KAYDI AYDINLATMA PANOSU ÖRNEĞİ 
285
ÖRNEK 2: VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ÖRNEĞİ 
286
ÖRNEK 3: EĞİTİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
287
ÖRNEK 4: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ 
288
ÖRNEK 5: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI ÖRNEĞİ 
292
ÖRNEK 6: KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ÖRNEĞİ 
293
ÖRNEK 7: BİLDİRİLİ KATILIMCI AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ 
305
ÖRNEK 8: BİLDİRİSİZ KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 
308
V. Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
311
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
379
III. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 
397
IV. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
412
V. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 
417
VI. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 
423
VII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ 
434
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
443
IX. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
451
X. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 
459
XI. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 
461
XII. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 
464
XIII. PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 
467
XIV. KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER 
473
XV. KATILIM BELGESİNİN VERİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR 
477
Genel Kaynakça 
481