Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunda Sağlık Mesleği Mensuplarının Ceza Sorumluluğu Kübra Yücel  - Kitap

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunda Sağlık Mesleği Mensuplarının Ceza Sorumluluğu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
166
Barkod:
9786052648667
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Kişisel Verilerin Açıklanması Suçunda Sağlık Mesleği Mensuplarının Cezai Sorumluluğu" konulu çalışmamızda TCK md. 136'da düzenlenen "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçu ve tanımlanan suçun sağlık mesleği mensuplarınca TCK md. 137'de belirtilen surette gerçekleşmesi halinde gündeme gelen nitelikli halleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
Suçun konusunu oluşturan kişisel veri kavramı, kişisel verileri konu alan ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve sağlık alanında kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler, sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğü ve bunlar ile çalışma konusu arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Özellikle yakın tarihte yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sıkça açıklamalarda bulunulmuş ve suç konumuz ile arasında ilişki kurularak eleştiri ve yorum getirilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişisel Veri Kavramı ve Hukuki Gelişimi
.
Sağlık Mesleği Mensubu, Sır Saklama Kavramı, Sır Saklama Yükümlülüğü ve Sağlık Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
.
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunda Sağlık Mesleği Mensuplarının Ceza Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE HUKUKİ GELİŞİMİ
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 
21
A. Genel Olarak 
21
B. Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Gelişimi 
26
C. Uluslararası Düzenlemeler 
28
1. OECD Tarafından Yapılan Düzenlemeler 
28
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Düzenlemeler 
29
3. Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlemeler 
31
a. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında
Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme 
31
4. Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler 
33
a. 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Serbest Dolaşımı
Bakımından Bireylerin Korunması Konulu Avrupa Birliği Konseyi
ve Avrupa Parlamentosu Direktifi 
33
b. 2002/58/EC Sayılı Elektronik Veri Koruma Direktifi 
34
c. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
36
d. AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 
36
D. Ulusal Düzenlemeler 
38
1. Anayasa 
38
2. Kanunlar 
40
2. KİŞİSEL VERİNİN UNSURLARI 
43
A. Konu: Her Türlü Bilgi 
43
B. Özne: Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Gerçek Kişi 
45
C. Hak Süjesi İle İlişkisi: Bilginin Kişiye İlişkin Olması 
47
3. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
47
A. Genel Olarak 
47
B. Mülkiyet Hakkı Görüşü 
48
D. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 
49
E. Kişilik Hakkı Olduğu Görüşü 
50
4. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 
51
İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU, SIR SAKLAMA KAVRAMI, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU 
61
II. SIR SAKLAMA KAVRAMI 
64
A. Sır 
64
B. Meslek Sırrı 
66
1. Sır ile Mesleki Faaliyet Arasında Bağlantı Olması 
67
2. Sırrın Doğrudan Sır Sahibi Tarafından Tevdi Edilmesi veya
Mesleğin İcrası Sırasında Öğrenilmesi 
68
C. Saklama Yükümlülüğü 
69
D. Kişisel Verilerin Korunmasının Hastanın Mahremiyeti Hakkı ile İlişkisi 
75
III. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
78
A. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan
Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi 
78
B. Avrupa Birliği Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü 
80
C. 1997 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tıbbi Verilerin Korunmasına İlişkin
Tavsiye Kararı 
81
D. Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi 
82
E. Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri 
83
F. Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin
Avrupa Rehber Kuralları 
84
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER 
86
A. Hasta Hakları Yönetmeliği 
86
B. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 
90
C. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 
90
D. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 
93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNDA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ CEZA SORUMLULUĞU
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
95
II. SUÇUN UNSURLARI 
97
A. Suçun Maddi Unsurları 
97
1. Suçun Konusu 
97
2. Fail 
100
3. Mağdur 
102
4. Fiil 
103
B. Suçun Manevi Unsuru 
114
C. Suçun Nitelikli Unsurları 
115
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 
117
1. Genel Olarak 
117
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
121
a. İlgilinin Rızası 
121
b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
125
i. Genel Olarak 
125
ii. Sağlık Mesleği Mensubunun İhbar Yükümlülüğü 
125
iii. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bildirim 
130
iv. KVKK’ da Yer Alan Hükümler 
132
c. Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme 
133
d. Hakkın İcrası 
137
E. Kusurluluğu Etkileyen Haller 
140
1. Zorunluluk Hali 
140
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
145
1. Teşebbüs 
145
2. İştirak 
145
3. İçtima 
146
SONUÇ 
149
KAYNAKÇA 
155
ELEKTRONİK KAYNAKLAR 
165