Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapılar Feridun Çakır  - Kitap

Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapılar

2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1664
Barkod:
9789750289422
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.770,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta; toplu yapılar ve yönetimi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, önleyici tedbirlerin alınması, yönetim ve denetim bakımından birbirleriyle bağlantılı yapıların eşzamanlı olarak idaresi, günlük yaşam faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi, yaşam standartlarının yükseltilebilmesi amacı ile kat mülkiyeti yönetiminde uygulanan bağlantılı mevzuat ve 2880 adet emsal karar eşliğinde uygulama ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik kaynak niteliğinde bilgilere yer verilmiştir.
Kitap 17 bölümden oluşmaktadır. 1.bölümde; mülkiyet, 2.bölümde; toplu yapılar, 3.bölümde; yönetim planı, 4.bölümde; kat mülkiyetinde kurullar, 5.bölümde; yönetici ataması, 6.bölümde; yöneticinin görevleri, sorumluluğu ve hakları 7.bölüm-de; kat mülkiyetinde taraf ehliyeti, 8.bölümde; toplu yapılarda denetim ve denetçi, 9.bölümde; yönetim ve denetim görevinin sona ermesi ve sonuçları 10.bölümde; profesyonel servis (hizmet) şirketleri 11.bölümde; özel güvenlik ve İSG mevzuatı, 12.bölümde; kat irtifakı sahipleri ile kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, 13.bölümde; ortak giderler ve paylaşım esasları, 14.bölümde; işletme ve yatırım projesi-gerçekleşen gider 15.bölümde; kat mülkiyetinde yaşanan uyuşmazlıklar açıklanmıştır. 16.bölümde; dilekçe örnekleri, genel kurullar için örnek belgeler ve örnek yönetim planı pdf dosya olarak QR koda yüklenmiştir. 17.bölümde; kat mülkiyetinde uygulanan mevzuat listesi ve bazılarının ilgili kısımlarına yer verilmiş, idari para cezaları eklenmiş ve 2800 adet emsal karar fihristi QR kottaki linke eklenmiştir.
Avukat, hâkim, arabulucu ve diğer hukukçular, bilirkişiler, profesyonel yönetim şirketleri ve çalışanları, yönetici ve denetçiler, kat maliki, kiracı ve devamlı kullananlar için, tüm uyuşmazlıklarda emsal kararlar eşliğinde uygulamaya yönelik temel kaynak niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konuya Göre Düzenlenmiş ve Fihristlenmiş 2880 adet Emsal Karar Özeti Eşliğinde
.
Kat Mülkiyetinde Temel Kurallar, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti, Kuruluşu ve Sona Ermesi
.
Arsa Payı, Önemi, Hesaplanması, Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davaları
.
Yönetim Planı, Bağlayıcılığı, Önemi, Hazırlanması, Uyarlanması, Değiştirilmesi ve İptal Davaları
.
Örnek Yönetim Planı, Cezai Şart Niteliğinde Para Cezaları, Örnek Ceza Yönetmeliği
.
Toplu Yapılar, Unsurları, Oluşumu, Birleşmesi, Ayrılması, Toplu Yapının Sona Ermesi
.
Toplu Yapı Şerhi ve Önemi, Toplu Yapılarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
.
Toplu Yapılarda Kurullar, Oluşumu, Niteliği, Toplantı ve Karar Nisapları, Örnek Hesaplamalar
.
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Geçici Yönetimler, Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
.
Toplu Yapılarda (Geçici) Yönetici ve Denetçi Ataması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
.
Toplu Yapılarda Denetim, Organlar, Denetim Raporu ve Dikkat Edilecek Hususlar
.
Kat Mülkiyetinde Taraf Ehliyeti, Yöneticinin Temsil Yetkisi, Vekâletin Kapsamı
.
Hizmet Şirketleri, İSG ve Özel Güvenlik Mevzuatı, Sözleşmeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
.
KMK ve Diğer Mevzuatta Kat İrtifakı Sahiplerinin ve Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri
.
KMK'da Ortak Giderler, TBK'da Yan Gider
.
Kullanım Giderleri, Sorumlular ve Kapsamı
.
İşletme Gideri, Yatırım
.
Demirbaş Gideri, Sorumluluğun Kapsamı
.
AVM – Blok Yap ı– Toplu Yapı Gider Ayırımı, Paylaşım Esasları, Uygulamada Yaşanan Sorunlar
.
Ortak Giderleri Ödememenin Yaptırımları, İcra Takibi, Gecikme Tazminatı, Gecikme Faizi vd.
.
İşletme–Yatırım Projesi, Hazırlama, İtiraz, Kesinleştirme, İptali, Uygulama, Ek Proje Yapılması
.
Kat Mülkiyetinde Ortak Gelirler, Paylaşım Esasları, Vergisel ve Mali Sorunlar
.
Dönem Sonu Gerçekleşen Gider Hesabı, Mahsuplaşma ve Önemi, Açılabilecek Davalar
.
Kat Mülkiyetinde Kurula Başvurma, Arabuluculuk, Uzman Görüşü, Bilirkişi İncelemesi, Deliller
.
Kat Mülkiyetinde Yaşanan Uyuşmazlıklar, Eksik ve Ayıplı İşler, Gürültü, Fena Kullanım vb.
.
Dilekçe Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Hazırlığı, Tutanaklar ve diğer Örnek Belgeler
Kitabın İçindekileri
2. Baskı Değişiklikleri 
6
1. Baskı Önsöz 
7
Kısaltmalar 
65
Giriş 
67
1. Bölüm
MÜLKİYET
I. GENEL OLARAK 
71
A. Tarihçe 
71
B. Mülkiyet Formları 
71
C. Terimler 
72
1. Anagayrimenkul (Anataşınmaz) 
72
2. Anayapı 
72
3. Bağımsız Bölüm 
72
4. Arsa Payı 
72
5. Ortak Yer 
72
6. Ortak Yer Mülkiyeti 
72
7. Eklenti 
72
8. Tahsisli Alan 
73
9. Kat İrtifakı 
73
10. Kat Mülkiyeti 
73
11. Kat Maliki 
73
12. İntifa Hakkı 
74
13. Oturma (Sükna) Hakkı 
74
14. Kullanma Hakkı 
74
15. Toplu Yapı 
74
16. Blok Yapı 
74
17. Blok Niteliğinde Olmayan Yapı (BNOY) 
74
18. Kat Malikleri Kurulları 
74
19. Mimari Proje 
75
20. Tadilat Projesi 
75
21. Vaziyet Planı 
75
22. Yönetim Planı 
75
23. Sözleşme (Resmi senet) 
76
24. Yapı Kullanma İzin Belgesi 
76
25. İmar Kanunu md.5’te Yer Alan Tanımlar 
76
II. MÜLKİYET HUKUKU 
76
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 
80
A. Satış 
80
B. Cebri Tescil 
80
C. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi 
80
1. Açıklamalar 
80
2. Tapusunu Almamış Vaat Alıcısının KMK Hükümlerine Göre Durumu 
82
3. Satış Vaadi Sözleşmesinde Alıcının Hukuki Durumu 
82
4. Seçme ve Seçilme Hakkı İçin Vekâletname 
84
5. Emsal Kararlar 
84
IV. ARSA PAYI 
85
A. Arsa Paylarının Belirlenmesi 
85
1. Konum 
85
2. Büyüklük 
86
3. Değer 
86
4. Açıkta Arsa Payı Bırakılamaz 
86
5. Arsa Payı Hesaplama 
87
6. Parsel Bazında Arsa Payı Tespiti 
87
7. Komşu Parsel Toplu Yapılarda Arsa Payı Tespiti 
88
B. Arsa Payının Önemi 
89
1. Ortak Giderlerin ve Gelirlerin Paylaştırılması 
89
a. Eşit Olarak Paylaştırılması 
89
b. Kullanım Alanlarına Göre Paylaştırılması 
89
c. Arsa Paylarına Göre Paylaştırılması 
89
2. Ortak Yerlerden Faydalanma Hakkı 
90
3. Toplantı Açılışı ve Karar Yeter Sayısı 
90
4. Nitelikli Çoğunluk Gerektiren Kararlar 
91
5. Sigorta Primleri ve Hasar Geliri 
91
6. Kat İrtifakının Borç Nedeniyle Devri 
91
7. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması 
91
8. Anayapının Harap Olması 
91
9. 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları 
91
C. Arsa Paylarının Düzeltilmesi 
92
1. İdari Yoldan Düzeltme 
92
2. Dava Yoluyla Düzeltme 
92
a. Açıklamalar 
92
b. Davacı 
93
c. Davalılar 
93
d. Görevli Mahkeme 
93
e. Dava Açma Süresi 
93
f. Yargılama ve Hüküm 
94
g. Kesinleşme ve Sonuçları 
94
3. Yargıtay Kararları 
95
V. KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ 
100
A. İstem 
101
B. Gerekli Belgeler 
101
1. Yapı İzin Belgesi (Yapı Ruhsatı) 
101
a. İşlemler 
101
b. Başvuruda Aranan Belgeler 
102
c. İnşaat Süresi ve Yeni Ruhsat 
104
d. Mevzuat Değişikliğinde Uygulanacak Hükümler 
105
e. Yapı Denetim Kuruluşu ve Görevleri 
106
2. Mimari Proje 
108
a. Mimari Proje İçeriği ve Hazırlanması 
108
b. Maliklerce İmzalanması ve Onaylanması 
111
c. Binalarda Tasarruf Tedbirleri ve İklim Değişikliğine Dair İlkeler 
111
d. Mimari Projelerin Onay Sürecinde Düzenlenmiş Yapı Aplikasyon Projesi 
112
e. Tadilat Projesi 
113
f. Yapı Ruhsatı Gerekmeyen İnşai Faaliyetler 
119
g. Bağımsız Bölümlerin Numaralandırılması 
120
h. Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesisi 
120
3. Vaziyet Planı 
121
4. Yönetim Planı 
123
5. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Ruhsatı) 
124
a. Açıklama 
124
b. Gerekli Belgeler 
126
c. Emsal Kararlar 
129
6. DASK Poliçesi 
132
C. Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması 
134
1. Resmi Senet/Tescil İstem Belgesi 
135
2. Ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Tescili– KMK md.10/f.7 
135
a. Açıklamalar 
135
b. Yargıtay Kararları 
137
ba. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
137
bb. Yargıtay Daire Kararları 
139
3. İmar Kanunu Hükümlerine Göre Ortaklığın Giderilmesi 
141
a. Açıklamalar 
141
b. Yargıtay Kararları 
142
4. Yüklenici Talebi 
144
a. Taşınmaz Tek Malike Aitse 
145
b. Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konuysa 
145
6. Kat İrtifakına Razı Olmayan Paydaşın Payının Devri (KMK ek md.4) 
145
D. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakı Tesis ve Tescili 
147
1. Klasik Kat Mülkiyetinde 
147
a. Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti Tescili 
147
b. Ortak Yararlanmaya Özgülenmiş Bağımsız Bölümlerin Tescili (KMK md.10/8) 
148
c. Bağımsız Bölümleri Ayırma/Birleştirme 
149
ca. Açıklamalar 
149
cb. Yargıtay kararları 
150
2. Toplu Yapının Tescili 
153
a. Tek Parsel Toplu Yapılar 
153
b. Komşu Parsel Toplu Yapılar 
153
c. KMK md.67 Gereği Toplu Yapı Ortak Yerlerinin Tescili 
154
ca. Parselin Eşyaya Bağlı Mülkiyete Konu Ortak Yer Olarak Tescili (md.67/f.1) 
154
cb. Parseldeki Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesislerinin, Özgülemeye Yoluyla Toplu Yapı Ortak Yer Niteliği Kazandırılması (md.67/f.2) 
157
E. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 
158
1. 7327 Sayılı Kanun’dan Önceki Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 
158
2. Yönetim Planı Olmayan Yapıların Kat Mülkiyetine Geçişi 
158
3. Kat İrtifaklı Yerlerde Kısmi Kat Mülkiyetine Geçiş ve Tescili 
159
4. Kısıtlı Taşınmazda Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tesisi 
159
F. Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numarasının Düzeltilmesi 
160
1. Blok Numaralarının Düzeltilmesi 
160
2. Bağımsız Bölüm Numaralarının Düzeltilmesi 
161
VI. KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 
161
A. Sona Erme Halleri 
161
1. Kat Maliklerinin Ortak Talebi 
161
2. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması, Yapı Yapılamayacak Hale Gelmesi veya Kamulaştırılması 
162
3. Anayapının Tümünün Harap Olması 
162
4. Bir veya Birden Ziyade Bağımsız Bölümün Tamamen Harap Olması 
163
5. Hâkim Kararı 
163
6. Kat Mülkiyetinin Geçici Kat İrtifakına Çevrilmesi 
164
7. Kat İrtifakının Yeniden Kat Mülkiyetine Dönüşmesi 
164
B. Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Terkini 
164
C. Yargıtay Kararları 
164
2. Bölüm
TOPLU YAPILAR
I. TOPLU YAPI KAVRAMI, UNSURLARI VE TOPLU YAPI ŞERHİ 
169
A. Toplu Yapı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 
169
1. 5711 Sayılı Kanun Öncesi Uygulama 
169
2. 5711 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenleme 
171
B. Toplu Yapının Unsurları 
173
1. Bir veya Birden Çok İmar Parseli Üzerinde Birden Çok Yapı Olması 
173
a. Tek Parsel Üzerinde Tek Yapı Bulunması 
174
b. Tek Parsel Üzerinde Birden Çok Yapı Bulunması 
174
ba. Blok Yapı 
174
bb. Blok Niteliğinde Olmayan Münferit Yapılar 
175
c. Birden Çok İmar Parseli Üzerinde Birden Çok Yapı Bulunması 
175
2. Birden Çok İmar Parseli Üzerinde Yapı Kurulması Halinde, İmar Parsellerinin Bitişik veya Komşu Olması 
175
3. Belli Bir Onaylı Yerleşim Planına Göre Yapılmış veya Yapılacak, Alt Yapı Tesisleri, Ortak Kullanım Yerleri, Sosyal Tesis ve Hizmetlerin Yer Alması 
176
a. Onaylı Yerleşim Planına Göre Yapılmış veya Yapılacak Olması 
176
b. Alt Yapı Tesisleri 
177
c. Ortak Kullanım Yerleri 
177
d. Sosyal Tesis ve Hizmetler 
177
e. Diğer Bağlantılı Yapılar 
177
4. Tüm Parselleri Kapsayan Tek Bir Yönetim Planı Bulunması 
178
5. Yapılar Arasında Yönetim Bakımından Bağlantı Bulunması 
178
6. İnşaatın Fiilen Tamamlanmış ve En Az Üçte İkisinin Kullanılıyor Olması 
179
a. Açıklama 
179
b. Yargıtay Kararları 
179
ba. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
179
bb. Yargıtay Daire Kararları 
180
7. Parsellerin Birleşmesi 
181
8. Parsellerin ve Toplu Yapıların Yeni Bir Toplu Yapı Oluşturması 
182
C. Toplu Yapı Şerhi 
185
1. Toplu Yapı Şerhinin Oluşumu 
185
a. Tek Parselde Kurulu Yapılar 
185
b. Birden Fazla Parselde Kurulu Yapılar 
185
2. Şerhe İlişkin Genelgeler 
188
3. Genel Değerlendirme 
189
4. Şerhe İlişkin Görüşüm 
190
5. Şerhe İlişkin Emsal Kararlar 
194
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
194
b. Yargıtay Daire Kararları 
194
c. BAM Kararları 
198
D. Toplu Yapı Şerhinin Hukuki İhtilaflardaki Önemi 
199
1. Uygulanacak Kanun Hükümleri, Görevli ve Yetkili Mahkeme 
199
a. Uygulanacak Kanun Hükümleri 
199
b. Görevli Mahkeme 
201
ba. Açıklamalar 
201
bb. Yargıtay Kararları 
202
c. Yetkili Mahkeme 
206
ca. Açıklamalar 
206
cb. Yargıtay kararları 
206
d. Yargılama Usulü 
207
e. Kanun Yolları 
207
2. Ayrı Bir Yönetim Planı ve İşletme Projesi Gerektirmesi 
208
3. Kat Malikleri Kurulunun Her Yıl Toplanıp Toplanmayacağı Sorunu 
210
4. Ortak Gider Alacağının Tahsili ve Genel Hükümler 
210
a. Açıklamalar 
210
b. Yargıtay Kararları 
211
5. İtirazın Kaldırılması Talebi– İtirazın İptali Davası 
213
6. Gecikme Tazminatı Uygulaması 
213
7. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Ek Md:1 Hükmü 
214
8. Yönetim Planı Değişikliği ve Oy Oranları 
214
9. Yönetim Planı ile Oluşturulacak Geçici Yönetim 
215
II. TOPLU YAPININ SONA ERMESİ 
215
A. Parselde Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 
215
1. Sona Erme Halleri 
215
a. Toplu Yapı Kat Maliklerinin Ortak Talebi 
215
b. Toplu Yapının Kurulu Olduğu Parselin Yok Olması, Yapı Yapılamayacak Hale Gelmesi ve Kamulaştırma 
216
c. Blok ya da Blok Niteliğinde Olmayan Yapıların Tamamının Harap Olması 
216
d. Blok ya da Blok Niteliğinde Olmayan Yapıların Kısmen Harap Olması 
216
e. Birden Çok Parselde Kurulu Toplu Yapılar Yönünden 
217
2. Kat Mülkiyetinin Terkini 
218
B. Ayrılma 
218
1. Tek Parselde Kurulu Blokların Ayrılması 
218
2. Parselin Bölünmesi (İfraz) 
219
3. Parsellerin Toplu Yapıdan Ayrılması 
220
a. Kat Maliklerinin Ortak Talebi 
220
b. Yönetim Planı, Mimar Proje, Vaziyet Planı 
221
c. Parseller Arası İrtibat/Bağlantının Sona Erdirilmesi 
221
3. Bölüm
YÖNETİM PLANI
I. YÖNETİM PLANI 
223
A. Klasik Yönetimde Yönetim Planı 
223
B. Toplu Yapı Yönetim Planı 
224
II. YÖNETİM PLANININ ÖNEMİ 
225
III. YÖNETİM PLANININ KAPSAMI 
226
A. Anagayrimenkulün (Toplu Yapının) Yönetim Biçimi 
227
B. Anagayrimenkulün Kullanma Maksat ve Şekli 
228
C. Yönetici ve Denetçilerin Alacağı Ücret 
231
D. Yönetime Ait Diğer Hususlar 
231
1. Yönetim Planı ile Düzenlenebilecek Hususlar 
232
2. Cezai Şart ve Müeyyideler 
233
a. Genel Olarak 
233
b. Cezai Şart 
233
c. Yönetim Planında Cezai Şart Düzenlemesi 
234
d. Cezai Şartın Tespitinde Uygulanacak Kriterler 
235
e. KMK md.33 ve Cezai Şart Uygulaması 
236
f. Cezai Şart Uygulamasının Avantajları 
237
fa. Davalı (Kural İhlali Yapan) İçin Maliyet 
237
fb. Davacı (Yönetim) İçin Maliyet 
237
g. Diğer Mevzuatta Düzenlenen İdari Para Cezaları 
238
h. Yargıtay Kararları 
239
IV. YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI 
240
A. Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Hazırlanması 
241
B. Hâkim Kararı ile Hazırlanması 
241
C. Yüklenici Tarafından Hazırlanması 
242
D. Yargıtay Kararları 
242
V. YÖNETİM PLANININ TAPUNUN BEYANLAR HANESİNE ŞERHİ 
244
VI. YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI 
245
A. Yönetim Planının Bağlayıcı Etkisi 
245
B. Yönetim Planının Sonraki Malikleri Bağlayıcı Etkisi 
246
C. Kiracı ve Kullananlar Yönünden Ortak Yer ve Tesisleri Kullanma ve Yararlanma Hakkına İlişkin Getirilen Yönetim Planı Hükümleri 
246
D. Mevzuata Aykırı Yönetim Planı Hükümlerinin Bağlayıcılığı 
248
1. Açıklamalar 
248
2. Kanunların Yorumu 
248
3. KMK’nın Emredici Hükümlerine Aykırılık 
250
4. KMK’nın Yedek Hükümlerine Aykırılık 
251
5. TMK ve Diğer Kanunların Emredici ve Yedek Hükümlerine Aykırılık 
252
6. KMK md.28 Kapsamı Dışındaki Yönetim Planı Hükümleri 
255
7. Hakkaniyet Kurallarına Aykırı Yönetim Planı Hükümleri 
255
E. Uygulamadaki Sorunlar 
256
F. Yargıtay Kararları 
257
VII. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
263
A. Klasik Yönetimde Yönetim Planı Değişikliği 
264
B. Toplu Yapılarda Yönetim Planı Değişikliği 
265
1. 2007 Öncesinde Kurulan Toplu Yapı Yönetim Planı Değişikliği 
265
2. 2007 Sonrasında Kurulan Toplu Yapı Yönetim Planı Değişikliği 
267
3. Toplu Yapı Yönetim Planı Değişikliğine İlişkin Öğretideki Görüşler 
268
a. Açıklamalar 
268
b. Yargıtay’ın Görüşü 
269
c. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görüşü 
270
4. Blok Yapı Yönetim Planı Değişikliği 
270
C. Geçici Yönetime İlişkin Yönetim Planı Değişikliği 
271
D. Oybirliği ile Değiştirilmesi Gereken Konular 
271
1. Mimari Proje ve Vaziyet Planı Değişikliği 
272
2. Giderlere Katılma ve Paylaşım Esaslarının Değiştirilmesi 
272
3. Ortak Gider Muafiyeti 
273
4. Yasak İşler 
274
a. Açıklamalar 
274
b. Yargıtay Kararları 
274
5. Merkezi Isıtma Sisteminin Ferdi Isıtma Sistemine Dönüştürülmesi 
275
6. Bağımsız Bölüm İlavesi 
276
7. Kullanım Tahsisleri (Özgüleme) 
276
8. Temliki Tasarruflar ve Önemli Yönetim İşleri 
277
9. Yönetim Planındaki Oybirliği Şartı 
277
10. Arsa Payı Değişikliği 
278
11. Emredici Hükümlere Aykırı Yönetim Planı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
278
12. Sonradan Toplu Yapı Oluşumu 
279
E. Apartman/Toplu Yapı Adının Değiştirilmesi 
279
F. Yönetim Planı Değişikliği ile Yapılabilecek Düzenlemeler 
280
VIII. YÖNETİM PLANI UYARLAMASI 
281
A. Tek Parselde Kurulu Yapılar 
282
B. Birden Çok Parselde Kurulu Yapıların Yönetim Planı Uyarlaması 
283
1. 5711 Sayılı Kanun Geçici Md.3 Uyarınca Yönetim Planı Uyarlaması 
286
2. 5912 Sayılı Kanun Geçici Md.2 Uyarınca Yönetim Planı Uyarlaması 
287
a. 28.11.2007 Tarihinden Önce Kurulan Toplu Yapılar 
287
b. 28.11.2007 Tarihinden Sonra Kurulan Toplu Yapılar 
288
3. Uyarlama Değişikliği İçin Toplanma ve Karar 
288
4. Uyarlama ile Yapılabilecek Değişiklikler 
289
5. Uyarlama Karar Metni 
291
6. Uyarlama Kararı Alınamaması ve Hâkim Müdahalesi 
292
7. Uyarlama Kararının İptali ve Sonuçları 
292
8. Yargıtay Kararları 
293
IX. HÂKİM MÜDAHALESİ 
295
A. Açıklamalar 
295
B. Yargıtay Kararları 
296
X. YÖNETİM PLANININ İPTALİ 
297
A. İptal Davası 
297
1. Açıklamalar 
297
2. Yargıtay Kararları 
298
B. Yönetim Planı İptalinin Sonuçları 
303
1. Yönetim Planının Kat Malikleri Kurulu Kararı ile İptal Edilmesi 
304
2. Yönetim Planının Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi 
304
a. Yönetim Planı Değişikliği Kararının İptali 
304
b. Yönetim Planı Hükümlerinin İptali 
305
3. Yargıtay Kararları 
305
XI. YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 
306
4. Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDE KURULLAR
I. KURULLARIN OLUŞUMU 
309
A. Kat Mülkiyetinde Kat Malikleri Kurulu 
309
1. Oluşumu 
309
2. Niteliği 
309
3. Görev ve Yetkileri 
310
B. Toplu Yapılarda Kurullar 
310
1. Blok Kurulları 
311
a. Blok Kat Malikleri Kurulu 
311
aa. Oluşumu 
311
ab. Niteliği 
311
ac. Görev ve Yetkileri 
312
b. Blok Niteliğinde Olmayan Yapı Malikleri Kurulu 
314
c. Grup Oluşturan Yapılar 
315
d. Ticari Alan Kurulları 
316
da. Ticari Alan Kat Malikleri Kurulu 
316
db. Ticari Alan Temsilciler Kurulu 
317
2. Parsel Kurulları 
317
a. Parsel Kat Malikleri Kurulu 
317
aa. Oluşumu 
318
ab. Niteliği 
318
ac. Görev ve Yetkileri 
318
b. Parsel Temsilciler Kurulu 
319
ba. Oluşumu 
319
bb. Niteliği 
320
bc. Görev ve Yetkileri 
320
3. Ada Kurulları 
320
a. Ada Kat Malikleri Kurulu 
321
aa. Oluşumu 
321
ab. Niteliği 
321
ac. Görev ve Yetkileri 
321
b. Ada Temsilciler Kurulu 
322
ba. Oluşumu 
322
bb. Niteliği 
322
bc. Görev ve Yetkileri 
323
bd. Ada Temsilciler Kurulunun Toplu Yapı Temsilciler Kurulundan Farkı 
323
4. Toplu Yapı Kurulları 
324
a. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu 
324
aa. Oluşumu 
324
ab. Niteliği 
324
ac. Görev ve Yetkileri 
324
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
326
ba. Oluşumu 
326
bb. Niteliği 
327
bc. Görev ve Yetkileri 
327
bd. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ile Temsilciler Kurulu Arasındaki Bağlantı 
330
c. Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulları 
335
ca. Toplu Yapı Yönetim Kurulu 
335
cb. Geçici Yönetim Kurulu 
335
cc. Toplu Yapı Denetleme Kurulu 
335
cd. Geçici Denetleme Kurulu 
335
II. KURULLARIN TOPLANMASI, TOPLANTI ZAMANI, ÇAĞRI VE KARARLAR 
336
A. Kat Mülkiyetinde Toplantılar 
336
B. Toplu Yapılarda Toplantılar 
336
1. Olağan Toplantılar 
337
a. Açıklamalar 
337
b. Toplantı Tarihinin Belirlenmesi 
337
ba. Toplantı Tarihinin Yönetim Planı İle Belirlenmesi 
337
baa. Toplantı Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi 
338
bab. Toplantı Tarihinin Belirlenebilir Olması 
338
bac. Toplantı Döneminin Düzenlenmesi Ancak Belirlenememesi 
340
bb. Yönetim Planında Toplantı Tarihi Belirlenmemesi 
340
c. Olağan Toplantıların Belirlenen Tarih Dışında Yapılmasının İstisnaları 
340
d. Yargıtay Kararları 
341
2. Olağanüstü Toplantılar 
342
a. Önemli Bir Sebebin Çıkması 
342
b. İstem 
344
ba. Yönetici Kararı 
344
bb. Denetçinin İstemi 
345
bc. Kat Maliklerinin Üçte Birinin Yazılı İstemi 
345
bd. Temsilcilerin Üçte Birinin Yazılı Talebi 
345
be. KMK md.42/f.2 Gereği Olağanüstü Toplantı 
345
bf. Yönetim Şirketi ve Müdürlerin Durumu 
346
c. On Beş Gün Önce Bildirim Şartı 
346
ca. Açıklamalar 
346
cb. Emsal Kararlar 
347
3. İkinci Toplantılar 
349
a. Açıklamalar 
349
b. Yargıtay Kararları 
350
C. Çağrı 
350
1. Olağan Toplantı Çağrısı 
351
a. Açıklamalar 
351
b. Yargıtay Kararları 
352
2. Olağanüstü Toplantı Çağrısı 
353
a. Açıklamalar 
353
b. Yargıtay Kararları 
353
3. Yöneticinin Çağrı Yapmaması veya Yöneticisi Olmayan Yapılar 
354
a. Yöneticinin Çağrı Yapmaması 
354
b. Yöneticisi Olmayan Yapılar 
356
c. Yöneticisiz Kalan Yapılar 
357
d. Denetçi veya Kat Maliklerinin Çağrı Yapıp Yapamayacağı 
357
e. Yazarın Görüşü 
358
4. Toplu Yapı Yöneticisinin Blok Kat Malikleri Kuruluna Çağrı Yapması 
361
D. Tebligat 
361
1. Bütün Kat Maliklerine İmzalattırılacak Çağrı 
362
2. Taahhütlü Mektupla Tebliğ 
362
3. Tebligat Kanun’u Ek Md.1 Hükümleri 
363
a. Açıklamalar 
363
b. Uygulama Şekli 
365
c. Yargıtay Kararları 
365
4. Tebligat Kanunu’nun Diğer Hükümleri 
367
a. Normal Yolla Tebligat 
367
b. Tebligat Kanunu md.21 Uyarınca Tebligat 
367
c. Tebligat Kanunu md.35 Uyarınca Tebligat 
368
5. Yabancı Uyruklu Kişilere Tebligat 
369
6. Adresin Yöneticiye Bildirdiğini İspat 
371
E. Toplantı Divanı ve Toplantının İdaresi 
371
1. Divan Heyeti Oluşumu 
371
2. Divan Heyetine Yetki Verilmesi 
373
3. Görev ve Yetkileri 
373
4. Yargıtay Kararları 
373
F. Gündem ve Görüşmeler 
376
G. Oya Katılma 
379
1. Malikin Kat Malikleri Kurulunda Oy Hakkı 
379
a. Bir Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı 
379
b. Bir Kişinin Birden Fazla Bağımsız Bölüme Malik Olması 
380
c. Bir Bağımsız Bölümün Birden Fazla Maliki Bulunması 
381
d. Birden Fazla Bağımsız Bölümün Birden Fazla Maliki Bulunması 
383
2. Temsilcinin Temsilciler Kurulunda Oy Hakkı 
383
a. Açıklamalar 
383
b. Temsilcilerin Oy Hakkının Yönetim Planı ile Düzenlenmesi 
384
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Oy Hakkı 
384
4. Kiracı ve Kullananların Durumu 
384
5. Oy Kullanma 
385
a. Oylamaya Kat Malikinin Katılması 
385
b. Oylamaya Kanuni Mümessilin Katılması 
385
c. Vekâleten Oya Katılma 
385
ca. Blok/Kat Malikleri Kurulunda 
385
cb. Temsilciler Kurulunda Temsilcinin Vekâlet vermesi 
385
cc. Vekâlet Oy Hesabı 
386
cd. Kat Malikinin Vekâlet Alması Halinde 
388
ce. Vekâlet Şekli 
389
cf. Yargıtay Uygulamalarında Vekâlet 
391
cg. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulamalarında Vekâlet 
393
6. Alınacak Karar Doğrudan Doğruya Kendini İlgilendiren Kat Maliki 
393
H. Blok Yapı Toplantılarında İzlenecek Yol 
393
1. Toplantı Hazırlığı 
393
2. Oylama 
394
3. Gizli Oylama ve Sakıncaları 
394
a. Mevzuat Farklılığı 
394
b. Sayı ve Arsa Payı Hesabı 
395
c. Vekâleten Katılım 
395
d. Davalarda Husumet 
396
e. İptal Davasında Oy Hesabı 
396
f. Çözüm Yolları 
397
fa. Tercihin Tespit Edilebildiği Hallerde 
397
fb. Tercihin Tespitinin Mümkün Olmadığı Hallerde 
397
I. Temsilciler Kurulu Toplantılarında İzlenecek Yol 
397
1. Toplantı Hazırlığı 
397
2. Aday ve Karar Oylaması 
397
3. Vekâleten Katılım 
398
İ. Toplantı Yeter Sayısı Hesaplama 
398
1. Kat Malikleri Kurulu Birinci Toplantı Açılışı Yeter Sayı Hesaplama 
398
2. Temsilciler Kurulu Birinci Toplantı Açılışı Yeter Sayı Hesaplama 
399
3. İkinci Toplantı Açılışı 
399
J. Karar Nisapları ve Yeter Sayı Hesaplama 
400
1. Genel Yönetim İşleri 
400
a. Birinci Toplantı Karar Yeter Sayısı Hesaplama 
400
aa. Kat malikleri Kurulu 
400
ab. Temsilciler Kurulu 
401
b. İkinci Toplantı Karar Yeter Sayısı Hesaplama 
402
ba. Kat Malikleri Kurulu 
402
bb. Temsilciler Kurulu 
403
c. Salt Çoğunlukla Alınan Kararlar 
403
d. Emsal Kararları 
403
2. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Aranan Kararlar 
405
a. Birinci Toplantı Karar Yeter Sayısı Hesaplama 
405
aa. Kat Malikleri Kurulu 
405
ab. Temsilciler Kurulu 
406
b. İkinci Toplantı Karar Yeter Sayısı Hesaplama 
407
ba. Kat Malikleri Kurulu 
407
bb. Temsilciler Kurulu 
407
c. İlk Toplantıda Toplanma Yeter Sayısı Sağlanmasına Rağmen Karar Alınamaması 
408
d. İlk Toplantının Tamamlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi 
409
3. Üçte İki Çoğunluk Aranan İstisnai Düzenleme 
410
4. Beşte Dört Çoğunluk Şartı Aranan Kararlar 
410
a. Klasik Yönetimde 
411
b. Toplu Yapı Yönetiminde 
412
5. Oybirliği Aranan Kararlar 
412
6. Blok Kat Malikleri Kurulu Oy, Sayı ve Arsa Payı Hesaplama 
413
a. Oy Hesaplama 
413
b. Malik Sayısı ve Arsa Payı Hesaplama 
413
ba. İşletme Projesi Ve Genel İdari Konulara İlişkin Yeter Sayı Hesabı 
414
bb. Yönetici ve Denetçi Ataması Hesabı 
414
bc. Yargıtay Kararları 
414
c. Katılım Durumu Hesaplama 
416
d. Kullanılan Oyların Hesaplanması 
416
7. Temsilciler Kurulu Oy, Sayı ve Arsa Payı Hesaplama 
417
a. Birinci Toplantı 
419
aa. Yönetici ve Denetçi Ataması 
419
ab. Genel Yönetim İşleri 
419
b. İkinci Toplantı 
420
ba. Yönetici ve Denetçi Ataması 
420
bb. Genel Yönetim İşleri 
421
8. Hangi Kararı Hangi Organlar Alacak? 
421
K. Kararların Dayanağı ve Bağlayıcılığı 
421
L. Kararların Yazılması 
423
1. Kat Malikleri Kurulunda 
423
2. Temsilciler Kurulunda 
424
M. İtiraz (Muhalefet) Şerhi ve Önemi 
425
1. Açıklama 
425
2. Yargıtay Kararları 
425
III. KURUL KARARLARININ İPTALİ 
427
A. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali 
428
B. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali 
428
C. İptal Davalarına İlişkin Genel Hükümler 
429
1. Dava Ön Şartları 
429
a. Anlaşmazlıklarda Kurula Başvurma 
429
b. Dava Şartı Arabuluculuk 
429
2. Kurul Kararlarına Karşı Dava Açma Hakkı Olanlar – Aktif Husumet 
429
a. Kat Malikleri 
429
b. Kiracı ve Diğer Kullananların Dava Hakkı 
430
c. Blok Temsilcisi 
430
d. Kat Maliki Olmayan Yönetici 
431
e. Kurulda Oy Kullanma Hakkı Olmayan Kat Maliki 
431
f. Bağımsız Bölüme Sonradan Malik Olanlar 
431
3. Toplu Yapılarda İptal Davasını Kim, Hangi Yapılar İçin Açabilir? 
432
a. Toplu Yapı Yönetimine Geçilmişse veya Tek Parselde Kuruluysa 
432
b. Toplu Yapı Yönetimine Geçilmemişse 
433
4. İptal Davalarında Davalı (Pasif Husumet) (KMK md.38/2) 
434
a. Açıklamalar 
434
b. Yargıtay Kararları 
435
5. Dava Açma Süresi 
438
a. 5711 Sayılı Kanun Yürürlüğünden Önce Alınan Kararlar 
438
b. 5711 Sayılı Kanun Yürürlüğünden Sonra Alınan Kararlar 
439
6. Yokluk, Butlan ve İptal Edilebilir Kararlar Arasındaki Fark 
439
7. Toplantı Yeter Sayısı Hakkındaki Kurallara Uymamanın Müeyyideleri 
441
8. Karar Yeter Sayısı Hakkındaki Kurallara Uymamanın Müeyyideleri 
441
9. Yargıtay Uygulamalarında Toplantı ve Karar Nisaplarına Uymamanın Yaptırımı 
442
10. İptal Kararının Sonuçları 
444
a. Açıklamalar 
444
b. Yargıtay Kararları 
445
5. Bölüm
YÖNETİCİ ATAMA
I. GİRİŞ 
447
II. YÖNETİCİ ATAMA ŞARTLARI 
449
A. Genel Olarak 
449
B. Yönetici Ataması 
449
1. Tek Maliki Olan Yapılar 
450
2. Bağımsız Bölüm Sayısı Sekizden Az Olan Yapılarda Yönetici Ataması 
450
3. Bağımsız Bölüm Sayısı Sekizden Fazla Olan Yapılarda Yönetici Ataması 
452
4. Malik Olma Şartı 
452
5. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Şartı 
454
a. Açıklamalar 
454
b. Yargıtay Kararları 
454
6. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Bulunmamasının Sonuçları 
455
a. Yok hükmünde sayan Yargıtay kararları 
456
b. İptal Edilebilirliğe İlişkin Yargıtay Kararları 
457
7. Toplantının Birinci veya İkinci Toplantı Olması 
460
a. Açıklama 
460
b. Yargıtay Kararları 
460
C. Sözleşme Yapılması ve Teminat Gösterme 
461
1. Kanun’daki Düzenleme 
461
2. Teminat İsteme Zamanı 
461
3. Yönetim Şirketinden Teminat İsteme 
461
4. Hâkim Tarafından Atanan Yönetici 
462
5. Teminatın Şekli 
462
III. YÖNETİCİ ATAMA YÖNTEMİ 
462
A. Kurulların Ataması 
462
B. Hâkim Müdahalesi ile Yönetici Atama 
464
1. Ön Şart– Görevde Yönetici Bulunmaması 
464
a. Açıklamalar 
464
b. Yargıtay Kararları 
465
2. Yönetimde Anlaşamama 
466
3. Toplanamama 
466
4. Yönetici Atayamama 
467
5. Yönetici Atamasını Talep Hakkı Olanlar 
468
6. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
469
7. Yönetici Atama Kararı ve Tebliği 
470
a. Karar 
470
b. Tebliğ 
470
8. Atanan Yöneticinin Görev Süresi 
470
9. Atanan Yöneticinin Değiştirilmesi 
470
10. Atanan Yöneticinin Kat Maliki Olup Olmayacağı 
472
11. Atanan Yöneticinin Yetki ve Sorumluluğu 
472
12. Kat Mülkiyeti Yönetiminde Kayyım 
472
13. Yargıtay Kararları 
474
C. Yönetim Planı ile Geçici Yönetici Ataması 
476
IV. YÖNETİCİ ATAYACAK KURULLAR VE YÖNETİCİ ATAMASI 
476
A. Klasik Yönetimde Yönetici Ataması 
477
1. Kat Malikleri Kurulu 
477
2. Yönetici Ataması 
477
3. KMK md.17 Uyarınca Yönetici Ataması 
477
B. Toplu Yapılarda Yönetici Ataması 
478
1. Blok Yapılar 
478
a. Blok Kat Malikleri Kurulu 
478
b. Blok Yapıya Yönetici Atama 
478
c. Yargıtay Kararları 
480
2. Blok Niteliğinde Olmayan Yapı Malikleri Kurulu 
480
a. Blok Niteliğinde Olmayan Yapı Yönetimi 
480
b. Blok Niteliğinde Olmayan Yapılara Temsilci Atama 
480
3. Ticari Alan Yönetimi 
480
a. Ticari Alan (AVM) Kat Malikleri Kurulu 
480
b. Ticari Alan (AVM) Temsilciler Kurulu 
481
c. Ticari Alana Yönetici (Temsilci) Ataması 
481
4. Parsel Yönetimi 
481
a. Parsel Kat Malikleri Kurulu 
481
b. Parsele Yönetici (Yönetim Kurulu) Ataması 
481
5. Ada Yönetimi 
482
a. Ada Kat Malikleri Kurulu 
482
b. Ada Temsilciler Kurulu 
482
c. Ada Yönetici (Yönetim Kurulu) Ataması 
482
6. Toplu Yapı Yönetimi 
482
a. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu 
482
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
483
c. Toplu Yapıya Yönetici (Yönetim Kurulu) Ataması 
483
d. Blok Yönetimi ile Toplu Yapı Yönetimi Arasındaki İlişki 
484
7. Geçici Yönetim 
485
a. Yönetim Planı ile Düzenlenen Geçici Yönetim 
485
aa. Geçici Yönetim Oluşturma Şartları 
485
aaa. Yönetim Planında Düzenlenmiş Olması 
485
aab. Yönetim Planında Temsilciler Kurulunun Düzenlenmiş Olması 
486
aac. Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümlerin Uygulanması 
487
ab. Geçici Yönetime İlişkin Şartların Belirlenmesi 
487
aba. Açıklamalar 
487
abb. Yargıtay Kararları 
488
ac. Geçici Yönetimin Yetkileri 
489
ad. Geçici Yönetimin Görevleri 
489
ae. Geçici Yönetimin Görev Süresi 
490
aea. Açıklamalar 
490
aeb. Yargıtay Kararları 
491
af. Geçici Yönetim, Görev Süresini Aşacak Şekilde Sözleşme Yapabilir mi? 
492
afa. Geçici Yönetimin Görev Süresi Kesin Olarak Belirlenmişse 
492
afb. Geçici Yönetimin Görev Süresi Belli Değilse 
493
ag. Geçici Yönetimin Görev Süresi Kat Malikleri Tarafından Kısaltılabilir mi? 
493
ah. Geçici Yönetimin Görev Süresi Dolmasına Rağmen Çağrı Yapmaması 
494
b. 5912 Sayılı Kanun Uyarlaması ile Atanan Geçici Yönetici 
495
c. Geçici Yöneticinin Sorumluluğu 
495
d. Geçici Yönetimin Varlığına Bağlı Olarak Geçici Denetim Kurulu Oluşturulması 
495
8. Yargıtay Kararları 
497
a. Yargıtay HGK Kararları 
497
b. Yargıtay Daire Kararları 
497
6. Bölüm
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ, SORUMLULUĞU VE HAKLARI
I. YÖNETİCİNİN GÖREVE BAŞLAMASI VE GÖREVİ DEVRALMASI 
499
A. Yöneticinin Göreve Başlaması 
499
1. Kurulların Atadığı Yönetici 
499
a. Yönetici Kurula Katılmışsa 
499
b. Yönetici Kurula Katılmamışsa 
499
2. Mahkeme Tarafından Atanan Yönetici 
500
B. Yöneticinin Görevi Devralması ve İlk Yapılacak İşlemler 
500
1. Devir/Teslim 
500
2. İmza Beyannamesi 
500
3. Noterlik İşlemleri 
501
a. Genel Olarak 
501
b. Noterin Toplantıya İlişkin Kararı Değerlendirme Yetkisi var mı? 
502
c. Defterler ve Açılış/Kapanış Onayları 
503
d. Karar Defteri Bulunmaması 
503
e. Kapanış Onayı Sonraki Yıllarda Yapılabilir mi? 
504
4. Bankacılık İşlemleri 
504
5. e–SGK Şifre ve Kullanıcı Bilgileri ile Bildirimler 
504
6. Avukata Vekâlet 
504
7. Ortak Yerleri Kiraya Verme Yetkisi 
505
8. Sözleşmelerin Kontrol Edilmesi 
505
9. Aylık İş ve Periyodik Bakım Listesi Hazırlanması 
506
10. İşletme Projesi Hazırlığı 
506
II. YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ 
506
A. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi–KMK md.35 
506
1. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının ve Yönetim Planında Belirlenen Görevlerin Yerine Getirilmesi 
506
2. Anagayrimenkulün Gayesine Uygun Olarak Kullanılması, Korunması, Bakımı ve Onarımı İçin Gereken Tedbirlerin Alınması 
507
a. Gereken Tedbirlerin Alınması 
508
b. Masraflı ve Büyük İşlerin Yapılması 
509
c. Olağanüstü ve Acil Durumlar 
509
d. Mahkemece Yapılacak Tespit 
510
e. Yargıtay Kararları 
511
3. Anagayrimenkulün Sigorta Ettirilmesi 
511
a. DASK 
512
b. Ortak Alan Sigortası 
512
c. Özel Konut Sigortası 
513
4. Anagayrimenkulün Genel Yönetim İşleriyle Korunması, Onarımı, Temizlik Gibi Bakım İşleri İçin Avans Toplanması ve Ek Avans Toplanması 
513
5. Anagayrimenkulün Yönetimiyle İlgili Ödemelerin Kabulü, Yönetim Dolayısıyla Doğan Borçların Ödenmesi 
513
6. Anagayrimenkulün Tümünü İlgilendiren Tebligatların Kabulü 
514
7. Anagayrimenkulü İlgilendiren Bir Sürenin Geçmesine veya Bir Hakkın Kaybına Meydan Vermeyecek Gerekli Tedbirlerin Alınması 
515
8. Anagayrimenkulün Korunması ve Bakımı İçin Kat Maliklerinin Yararına Olan Hususlarda Gerekli Tedbirleri Onlar Adına Almak 
515
9. Kat Mülkiyetine İlişkin Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmeyen Kat Maliklerine Karşı Dava ve İcra Takibi Yapılması ve Kanuni İpotek Hakkının Kat Mülkiyeti Kütüğüne Tescil Ettirilmesi 
516
10. Bankada Hesap Açtırmak 
516
11. Kat Malikleri Kurulunu Toplantıya Çağırma 
517
12. Asansör Bakım ve İşletmesine İlişkin Görevleri 
518
13. Personel İstihdamı ve 3. Kişilerle Sözleşme Yapma 
518
B. Adres Levhası Asılması –KMK md.34/9 
519
C. Defter Tutma ve Belgeleri Saklama–KMK md.36 
520
1. Kat Mülkiyetinde Tutulması Zorunlu Defterler 
520
a. KMK Yönünden 
520
aa. Karar Defteri 
520
ab. Gelir–Gider Defteri (İşletme Defteri) 
521
ac. Denetleme Defteri 
522
ad. Asansör Kayıt Defteri 
522
ae. Demirbaş Kayıt Defteri 
523
b. Vergi Mevzuatı Yönünden 
523
c. SGK Mevzuatı Yönünden 
523
ca. Genel Hükümler 
523
cb. Ceza Hükümleri 
526
cc. Usul Hükümleri 
527
cca. Tasdik Şartı 
527
ccb. Kayıt Şartı 
527
ccc. İbraz Şartı 
528
ccd. Prim Belgesi Verme Zorunluluğu 
528
d. İş Mevzuatı Yönünden 
528
2. Kat Mülkiyetinde Defter Tasdiki 
529
a. Noter Tasdiki 
529
aa. 634 Sayılı KMK Yönünden Tasdik 
529
aaa. Açılış Tasdiki 
529
aaaa. Karar Defteri 
529
aaab. İşletme Defteri 
529
aaac. Denetleme Defteri 
530
aab. Kapanış Tasdiki 
530
aaba. Karar Defteri 
530
i. Defterin Bitmesi Nedeniyle Kapanış Tasdiki 
530
ii. Dönem Sonu Kapanış Tasdiki 
531
iii. Dönem Sonu Kapanış Tasdiki Yapılmamasının Müeyyidesi 
531
aabb. İşletme Defteri 
531
aabc. Denetleme Defteri 
532
ab. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Yönünden Tasdik 
533
ac. 6102 Sayılı TTK Yönünden Tasdik 
533
ad. 213 Sayılı VUK Yönünden Tasdik 
533
ae. 6100 Sayılı HMK Yönünden Tasdik 
534
b. Delil Niteliği 
534
ba. 634 Sayılı KMK Yönünden Delil Niteliği 
534
bb. 6100 Sayılı HMK Yönünden Delil Niteliği 
536
3. Belgelerin Saklanması 
538
D. İşletme Projesi Yapılması–KMK md.37 
538
E. İptal Davalarını Duyurmak–KMK md.38 
539
F. Faaliyet Raporu Hazırlama –KMK md.39 
539
G. Bildirim Yükümlülüğü–KMK md.48/1 
539
H. Kullanma Yerlerinin Boşaltılması–KMK ek md.2 
539
I. Toplu Yapı Yönetim Kurulunun Görevleri 
539
İ. Yöneticinin Diğer Mevzuattaki Görevleri 
541
1. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 
541
2. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 
541
3. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 
542
a. Açıklamalar 
542
b. Yargıtay Kararları 
543
4. Konut Kapıcıları Yönetmeliği 
545
5. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik 
546
6. Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği 
547
7. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
547
8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
548
9. 5188 Sayılı Kanun Uyarınca Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigortası 
550
10. KVKK Kapsamında Görevleri 
551
11. İş, Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Görevleri 
551
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YÖNETİCİNİN BORÇLARI 
552
A. Talimatlara Uyma Borcu 
552
B. Şahsen İfa, Sadakat ve Özen Gösterme Borcu 
552
1. Şahsen İfa Borcu 
552
a. Vekâlet Verenin Vekile Yetki Vermesi 
552
b. İş ve Durum Gereği Zorunluluk 
553
c. Teamülün Mümkün Kıldığı Hâller 
553
2. Sadakat Borcu 
553
3. Özen Gösterme Borcu 
553
C. Sır Saklama Borcu 
554
D. Hesap Verme (TBK md.508) 
554
IV. YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU 
554
A. Vekil Gibi Sorumluluk (KMK md.38) 
554
1. Sorumluluğun Kapsamı 
554
a. Açıklamalar 
554
b. Yargıtay Kararları 
556
2. Vekâletin Kapsamı 
560
a. Açıklamalar 
560
b. Yargıtay Kararları 
563
ba. Yargıtay HGK Kararları 
563
bb. Yargıtay Daire Kararları 
564
3. Sorumlu Olduğu Dönem 
567
4. Yönetici, Görev Süresi Sona Erse Dahi Yetkilerini Kullanabilir mi? 
568
a. Açıklamalar 
568
b. Yargıtay Kararları 
569
5. Yönetici, Yeni Yönetici Atandığında Yetkilerini Kullanamaz 
570
6. Üçüncü Kişiye Vekâlet Verme 
571
7. Avukata Vekâlet Verme 
572
a. Açıklamalar 
572
b. Yöneticinin Değişmesi Halinde Vekâlet 
573
c. Yargıtay Kararları 
574
8. Yetkisiz Temsil ve Vekâletsiz İş Görme 
576
a. Yöneticinin Yetkisinin Bulunmaması veya Yetkisini Aşması 
576
b. Yöneticinin Vekâletsiz İş Görmesi 
576
c. Yöneticinin Yetkisini Kötüye Kullanması 
577
9. Sorumluluktan Kurtulma 
577
a. Hukukumuzda Sorumluluk Nedenleri ve Borcun Kaynağı 
577
aa. Haksız Fiil 
577
ab. Sözleşme 
577
ac. Sebepsiz Zenginleşme 
577
b. Sorumluluk Şartları 
577
ba. Kusur 
577
bb. Zarar 
578
bc. İlliyet Bağı 
578
bd. Müteselsil Sorumluluk 
579
c. Kusursuzluğunu İspat 
579
d. İş Bölümü, Görev Dağılımı 
579
e. Kurul Kararlarını Yerine Getirme 
579
f. Harcama Yetkisi 
580
B. İptal Davalarında Temsil Yetkisi ve Görevi 
580
1. İptal Davalarına İlişkin Sorumluluğu 
580
2. İptal Davalarını Duyurmak 
581
3. Davayı Kabul/Feragat Yetkisi 
582
4. Yargılama Giderleri 
584
C. Hesap Verme (KMK md.39) 
584
1. Yöneticinin Hesap Vermesi 
584
2. Hesap Verme Zamanı 
584
3. Hesap Verilecek Kişiler 
585
4. Hâkim Müdahalesi ile Hesap Verme 
586
a. Açıklamalar 
586
b. Yargıtay Kararları 
586
D. Haksız Fiil ve Zarar Sorumluluğu 
587
1. Açıklamalar 
587
2. Emsal Kararlar 
588
V. YÖNETİCİNİN HAKLARI 
594
A. Genel Olarak 
594
B. Görev Süresine İlişkin Ücret Talep Hakkı 
594
1. Yöneticinin Kat Malikleri Arasından Atanması 
594
a. Yönetici Ücreti 
594
aa. Açıklama 
594
ab. Toplu Yapı Yöneticilerinin Ücreti 
595
ac. Sırayla Yöneticilik Yapılması 
596
ad. Yöneticinin Mahkeme Tarafından Belirlenmesi 
596
b. Gider Muafiyeti ve Normal Yönetim Giderlerinin İçeriği 
596
c. Yönetici Yardımcıları 
597
2. Yöneticinin Kat Malikleri Dışından Atanması 
597
a. Yönetici Ücreti 
597
b. Ücret Uyuşmazlığı 
598
c. Yönetici Yardımcıları 
598
3. Toplu Yapılarda Ücrete Karar Verecek Organlar 
598
4. Ücret Talep Zamanı 
599
5. Ücret veya Muafiyette Gelir Vergisi Sorunu 
599
6. Ücret ve Huzur Hakkı Arasındaki Fark 
600
7. SGK Kaydı ve Kıdem Tazminatı 
601
8. Kat Maliki Avukatın Yönetici Ücreti 
601
9. Ücrete İlişkin Yargıtay Kararları 
601
C. Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
603
D. Tazminat Hakkı 
604
7. Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDE TARAF EHLİYETİ
I. GENEL OLARAK TARAF EHLİYETİ (HUSUMET) 
605
II. YÖNETİM ŞİRKETİNİN TARAF EHLİYETİ 
607
A. Sözleşme ile Hizmet Alınan Yönetim Şirketi 
607
B. Yönetici Olarak Atanan Yönetim Şirketi 
608
III. KAT MÜLKİYETİNDE KOOPERATİFLERİN TARAF EHLİYETİ 
609
A. Taraf Ehliyeti 
609
B. Kooperatifin İhyası 
610
IV. YÖNETİCİNİN KANUN GEREĞİ TARAF OLABİLECEĞİ UYUŞMAZLIKLAR 
612
A. Aktif Taraf Ehliyeti (Davacı olma) 
613
1. Ortak Gider Alacağının Tahsiline İlişkin Dava ve İcra Takipleri 
613
2. Banka Muamelelerine İlişkin Davalar 
615
3. Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar 
615
a. Açıklamalar 
615
b. Yargıtay Kararları 
616
4. KMK md.19 Gereği Açılan Davalar 
618
5. Vekâletsiz İş Görme 
618
6. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi 
619
7. Yönetim Adına Tesis Edilen Hukuki/İdari İşlemler 
619
8. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İşlemleri 
620
B. Pasif Taraf Ehliyeti (Davalı olma) 
621
1. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 
621
a. Husumetin Yöneticiye Yöneltilmesi 
621
b. Husumetin Karara Olumlu Oylarıyla Katılanlara Yöneltilmesi 
621
c. Taraf Sıfatlarının Birleşmesi 
622
d. Yöneticinin Davayı Kabul Yetkisi 
623
2. İşletme Projesinin İptaline İlişkin Davalar 
623
3. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi, Kurul Kararları ve Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar 
623
a. Açıklamalar 
623
b. Yargıtay Kararları 
624
ba. Yargıtay HGK Kararları 
624
bb. Yargıtay Daire Kararları 
625
4. İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar 
627
5. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 
628
6. Defter Tutma, Belgeleri Saklama ve İbrazına İlişkin Davalar 
628
7. Müdahalenin Meni 
629
a. Kurul Kararı ile Yapılan Müdahale 
629
b. Yönetim Planı Hükmü Uyarınca Yapılan Müdahale 
629
c. Yönetici Kararı ile Yapılan Müdahale 
629
d. İhtiyati Tedbir Talebi 
630
8. Mimari Projeye Aykırılık Nedeniyle Açılabilecek Davalar 
630
9. Ecrimisil 
631
a. Açıklamalar 
631
b. Yargıtay Kararları 
632
10. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İşlemleri 
633
11. Genel Sorumluluk Nedeniyle Açılabilecek Diğer Davalar 
635
a. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi Kapsamında Maddi Tazminat Davaları 
635
b. Ortak Alanlardan Kaynaklanan Hasar Tazmini 
636
c. Hırsızlık, Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
638
ca. Açıklamalar 
638
cb. Yargıtay Kararları 
640
d. Manevi Tazminat Davaları 
645
e. Sebepsiz Zenginleşme Davası 
645
f. Zilyetliğin Gasbı 
645
g. Elatmanın Önlenmesi 
646
h. Eski Hale Getirme 
646
ı. Vekâletsiz İş Görme 
646
i. Görevli Mahkemelerin Tespiti 
646
ia. Maddi Zararın Yöneticiden Talep Edilmesi 
647
ib. Yöneticiden Manevi Tazminat Talep Edilmesi 
647
ic. Maddi ve Manevi Zararın Yönetici ve Özel Güvenlik Şirketinden Talep Edilmesi 
648
id. Yönetici Tarafından Yönetim Şirketine Açılacak Davalar 
650
ida. Açıklamalar 
650
idb. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru 
650
idc. Yargıtay Kararları 
651
a. Tüketici Mahkemesine İlişkin Kararlar 
651
b. Tüketici Hakem Heyetine İlişkin Kararlar 
652
V. ÖZEL OLARAK YETKİ VERİLMESİ HALİNDE TARAF EHLİYETİ 
654
A. Ayıp ve Eksik İş Nedenine Dayalı İhbar ve Davalarda Taraf Ehliyeti 
655
1. Ayıp ve Eksik İş İhbarı 
655
2. Ayıp ve Eksik İş Nedenine Dayalı Davalar 
656
a. İnşaat Başlangıcından İtibaren Ayıp ve Eksik İşler 
656
aa. Açıklamalar 
656
ab. Yazarın Görüşü 
657
ac. Yargıtay Kararları 
658
b. TBK md.526 Hükümleri – Vekâletsiz İş Görme 
664
c. Sonradan Yapılan İnşaat ve İşlere İlişkin Ayıp ve Eksik İşler 
667
d. Sonuç 
669
B. Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi 
669
1. Yönetici Kat Maliki Değilse 
670
2. Yöneticinin Kat Maliki Olması 
670
3. Temsilciler Kurulunun Yetki Vermesi 
671
4. Geçici Yönetim Kurulu Kararı 
671
5. Emsal Kararlar 
671
C. Ortak Yere Elatmanın Önlenmesi 
674
1. Açıklama 
674
2. Yönetici Dava Yoluna Gitmeden Müdahaleyi Defedebilir mi? 
675
3. Yargıtay Kararları 
676
D. Ecrimisil 
679
E. KMK md.24–Yasak İşlere İlişkin Davalar 
680
F. Kira Bedeli Tahsili, Kira Tespit ve Tahliye 
680
G. Araç Satın Alma 
682
H. Yönetici ve Denetçiler Aleyhinde Sorumluluk Davaları 
682
VI. KAT MALİKİ OLAN YÖNETİCİNİN TARAF EHLİYETİ 
683
VII. YÖNETİCİNİN TARAF OLAMAYACAĞI DAVALAR 
684
A. İptal Davası 
684
B. Komşuluk Hukukuna İlişkin Davalar 
685
C. Yönetim Planının İptaline İlişkin Davalar 
686
D. Kamulaştırmasız Elatma 
687
E. Arsa Payı Düzeltme Davası 
687
F. Kurul Kararı ile Yapılan Müdahalenin Meni 
688
G. Kat Mülkiyetinin Devrine İlişkin Davalar– KMK md.25 
689
H. TBK Hükümlerinden Kaynaklanan Davalar 
690
VIII. KİRACI VE KULLANANLARIN TARAF EHLİYETİ 
691
A. Açıklamalar 
691
B. Yargıtay Kararlarına Göre Kiracının Açabileceği Davalar 
692
IX. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN TARAF EHLİYETİ 
694
A. Açıklamalar 
694
B. Yargıtay Kararları 
695
8. Bölüm
TOPLU YAPILARDA DENETİM VE DENETÇİ
I. DENETİM 
697
A. Kat Mülkiyetinde Denetim Türleri 
698
1. Kat Malikleri Kurulu Aracılığı ile Denetim 
698
2. Bireysel Denetim 
698
3. Denetim Organı Aracılığı ile Denetim 
698
4. Bağımsız Denetim Şirketleri ile Denetim 
699
B. Göreve Başlarken Denetçinin Kabul Ettiği Şartların Sonradan Değişmesi 
699
II. DENETÇİ ATAYACAK KURULLAR 
699
1. Blok/Yapı Denetleme Kurulu 
700
2. Parsel Denetleme Kurulu 
700
3. Ada Denetleme Kurulu 
700
4. Ticari Alan Denetleme Kurulu 
701
5. Toplu Yapı Denetleme Kurulu 
701
III. DENETÇİ ATAMASI 
701
A. Kat Malikleri Kurulu 
701
B. Blok Kat Malikleri Kurulu – Blok Denetçisi 
701
1. Denetçinin Kimlerden Atanacağı 
702
2. Blok Denetçisinin Kat Maliki Olup Olmayacağı 
702
3. Blok Denetçisinin Ne Kadar Süre İçin Atanacağı 
704
4. Blok Denetçisinin Kaç Kişi Olacağı 
704
5. Blok Denetçisi Atanamazsa Ne Olur? 
704
C. Blok Niteliğinde Olmayan Yapı Malikleri Kurulu–Denetçi 
704
D. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu–Toplu Yapı Denetçisi 
705
1. Toplu Yapıya Denetçi Ataması Zorunlu mu? 
705
2. Toplu Yapılarda Denetçinin Kat Maliki Olması Zorunlu mu? 
706
3. Toplu Yapılarda, Kat Maliki Olmayan Kişinin Denetçi Atanabileceğine İlişkin Görüşüm 
706
4. Toplu Yapıya Denetçi Atayacak Kurullar 
708
5. Denetçinin Başka Bir Kurul Tarafından Atanması Mümkün Müdür? 
708
6. Toplu Yapılarda Denetçi Kimlerden Atanır? 
709
7. Denetçi Atama Karar Yeter Sayısı 
710
8. Denetleme Kurulu Kaç Kişiden Oluşur? 
710
9. Toplu Yapı Denetçisinin Yetki Alanı 
711
10. Toplu Yapı Denetçilerinin Görev Süresi 
711
11. KMK Uygulamasında Eksik Gördüğüm Hususlar 
712
IV. DENETÇİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
712
A. Denetim Yapma Görevi 
713
B. Hesap Denetimi 
714
C. Yöneticinin Görevdeki Tutumunun Denetlenmesi 
714
D. Zararı ve Sorumlusunu Tespit Etme 
715
E. Denetimi Bizzat İfa Görevi 
715
F. Sadakat, Özen ve Sır Saklama Yükümlülüğü 
716
G. Denetim Raporu Hazırlama 
716
H. Denetim Raporunun Tebliği 
717
I. Kurulların Olağanüstü Toplanması İstemi 
718
İ. Denetleme Defteri Tutmak 
718
J. Sorumluluk ve Hesap Verme 
718
K. Dava ve Taraf Ehliyetinin Değerlendirilmesi 
719
V. DENETÇİNİN HAKLARI 
719
A. Belge ve Kayıtların Teslimi ile Çalışma Ortamı Talep Hakkı 
719
B. Ücret Hakkı 
719
C. Yaptığı Masrafları Talep Hakkı 
720
D. Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
720
VI. DENETİMİN İÇERİĞİ 
721
A. Genel Esaslar 
721
B. Mizan 
722
1. Mizan Çeşitleri 
722
a. Aylık Mizan 
722
b. Genel Geçici Mizan 
722
c. Kesin Mizan 
723
2. Mizanın Şekli 
723
3. Mizanda Yer Alacak Gider Örnekleri 
723
4. Gerçekleşen Gider Mizan Kaydı 
725
VII. ZAMAN ARALIĞI YÖNÜNDEN DENETİM 
725
VIII. DENETİMİN SONUÇLARI 
727
A. Denetimin Hukuki Sonuçları 
727
B. Denetimin Cezai Sonuçları 
727
C. Genel Değerlendirme 
728
9. Bölüm
YÖNETİM VE DENETİM GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
I. YÖNETİM VE DENETİM GÖREVİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
731
A. Olağan Sona Erme 
731
B. Tek Taraflı Sona Erme 
731
1. Azil 
732
a. Azil Nedenleri 
732
aa. Talimatlara Uyulmaması, Görevlerin Yerine Getirilmemesi 
732
ab. Sadakat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 
733
ac. Bilgilerin Açıklanması 
733
ad. Kurul Olarak Birlikte Hareket Etmeme 
733
ada. Yönetim Kurulu 
733
adb. Denetim Kurulu 
734
ae. İşin Bizzat Yapılmaması 
735
af. Hesap Vermeme 
735
ag. Zarar Sorumluluğu Kapsamında Zararın Karşılanmaması veya Teminat Göstermeme 
735
ah. Denetim Amacının Aşılması 
736
b. Azil Yetkisi 
736
ba. Blok Yönetici/Denetçilerinin Azli 
736
bb. Toplu Yapı Yönetici/Denetçilerinin Azli 
737
c. Toplanma ve Karar Usulü 
737
ca. Önemli Bir Sebebin Çıkması 
737
cb. Yönetici, Denetçi veya Kurul Üyelerinin Üçte Birinin İstemi 
738
cc. Gündem ve Çağrı 
738
d. Karar Yeter Sayısı 
738
2. İstifa 
740
3. Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi, İflas ve Konkordato Mühleti 
741
4. Kat Maliki Olma Sıfatının Kaybedilmesi 
741
5. Sonuç 
741
C. Karşılıklı Anlaşma ile Sözleşmenin Sona Ermesi veya Fesih 
742
II. YÖNETİM VE DENETİM GÖREVİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
742
A. Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından 
743
1. Hukuki Sonuçları 
743
a. Kullanma Yerlerinin Boşaltılması–Tahliye Etme Yükümlülüğü 
743
b. Defter Tutma ve Dosya Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Teslim Borcu 
744
c. Bildirim Ödevi 
746
d. Özen Yükümlülüğü Kapsamında Devir ve Teslim 
747
e. Sadakat ve Sır Saklama Borcu– (KMK md.35/a–f–g, TBK md.396) 
747
f. Alınanları Geri Verme Yükümlülüğü 
748
g. Yöneticinin Sorumluluğu Nedeniyle Aleyhinde Açılabilecek Hukuk Davaları 
748
2. Cezai Sonuçları 
748
a. İdari Para Cezaları 
748
aa. KMK’da Düzenlenen İdari Para Cezaları 
749
aaa. KMK md.33 
749
aab. KMK md.34 
749
aac. KMK md.36 
749
ab. Kimlik Bildirme Kanunu–KBK 
749
ac. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 
750
ad. Kabahatler Kanunu–KK 
750
ae. Enerji Verimliliği Kanunu–EVK 
751
af. Kişisel Verileri Koruma Kanunu–KVKK 
751
ag. İş ve SGK Mevzuatı 
751
ah. Özel Güvenlik Mevzuatı 
751
b. Güveni Kötüye Kullanma Suçu–TCK md.155 
752
ba. Açıklamalar 
752
bb. Yargıtay Kararları 
753
c. Dolandırıcılık (TCK md.157) 
756
d. Özel Belgede Sahtecilik, Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK md.208) 
756
f. Genel Güvenliği Taksirle Tehlikeye Sokma– TCK md.171 
757
g. Konut Dokunulmazlığını İhlal –TCK md.116) 
757
h. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanlarına Karşı Suçlar 
757
ha. Güvenlik Kameraları Ve Özel Hayata Müdahalesinin Değerlendirilmesi 
758
hb. Güvenlik Kameralarının Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Edip Etmediği 
760
ı. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme–TCK md.136 
763
i. Verileri Yok Etmeme–TCK md.138 
765
j. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK md.244) 
765
k. Özen Yükümlülüğünden Doğan Taksirle Yaralama 
765
l. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK md.220) 
766
m. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu–TCK md.135 
766
ma. Açıklamalar 
766
mb. Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı 
768
mc. Suçun Cezası 
768
md. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 
768
me. Cezayı Attıran Nedenler (TCK md.137) 
768
mf. Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi veya HAGB 
768
n. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma–TCK md.123 
769
o. Gürültüye Neden Olma–TCK md.183 
770
oa. Açıklamalar 
770
ob. Yargıtay Kararları 
772
ö. İmar Kirliliğine Neden Olma–TCK md.184 
773
öa. Açıklamalar 
773
öb. Yargıtay Kararları 
774
p. Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması (TCK md.177) 
775
pa. Açıklamalar 
775
pb. Yargıtay Kararları 
777
3. İbra 
779
a. İbra Nedir? 
779
aa. Toplu Yapıda Yönetici ve Denetçinin İbrası 
781
ab. Blok Yapıda Yönetici ve Denetçinin İbrası 
781
ac. İbra ve Sonuçları 
782
b. Yönetici ve Denetçi İbra Oylamasında Oy Kullanabilir mi? 
784
c. İbra Edilen Yöneticinin Sorumluluğu Kalkmış Olur mu? 
785
d. Usulsüzlük ve İbra Edilmeme 
787
e. Genel Olarak İbra Edilmeme Nedenleri 
788
4. Yönetim Görevinin Sona Ermesi Nedeniyle Yöneticinin Hakları 
790
a. Görev Süresine İlişkin Ücret Talep Hakkı 
790
b. Yaptığı Masrafları Talep Hakkı 
791
5. Yönetici ve Denetçinin Açabileceği Davalar 
791
a. Hukuk Davaları 
791
aa. Ücret Alacağına İlişkin Davalar 
791
ab. Haksız ve Erken Fesih Nedeniyle Tazminat Davası 
791
ac. Masraf Alacağına İlişkin Davalar 
792
ad. Teminat İadesi İçin Menfi Tespit ve İstirdat 
792
b. Ceza Davaları 
793
B. Denetçi ve Denetim Kurulu Üyeleri Açısından 
793
1. Hukuki Sonuçları 
793
a. Kullanma Yerlerinin Boşaltılması–Aldıklarını Teslim Etme Yükümlülüğü 
793
b. Sadakat ve Sır Saklama Yükümlülüğü 
793
c. Denetçinin Sorumluluğu Nedeniyle Aleyhinde Açılabilecek Hukuk Davaları 
794
2. Denetim Görevinin Sona Ermesi Nedeniyle Denetçinin Hakları 
794
3. Cezai Sonuçları 
794
10. Bölüm
PROFESYONEL SERVİS (HİZMET) ŞİRKETLERİ
I. GENEL OLARAK 
795
II. SERVİS ŞİRKETİ KATEGORİLERİ 
797
A. Yönetim Hizmet ve Danışmanlık Şirketleri 
797
1. Amatör Yönetim Şirketleri 
798
2. Profesyonel Görünen Yönetim Şirketleri 
798
3. Profesyonel Yönetim Şirketleri 
798
4. Uzman Yönetim Kadrosu Oluşturulması 
799
B. Teknik Servis 
800
1. Teknik Servis Nedir? 
800
2. Toplu Yapılarda Olası Teknik Cihazlar 
800
3. Teknik Servis Ne İş Yapar? 
801
C. Özel Güvenlik Şirketleri 
801
D. Temizlik Şirketleri 
802
E. Danışmanlık Şirketleri 
802
F. Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri 
803
G. Mali Müşavirlik 
803
H. Diğer Şirketler ve Genel Değerlendirme 
803
I. Sözleşmeler 
804
1. Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
804
2. Sözleşmede Bulunması Gerekenler 
804
3. Sözleşme Kontrol Listesi 
806
11. Bölüm
ÖZEL GÜVENLİK VE İSG MEVZUATI
I. ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI 
809
A. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
810
1. ÖGG Temel Görevi 
810
2. ÖGG Yetki Sınırı 
811
3. ÖGG Hukuki Statüleri 
811
4. ÖGG Yetkileri ve Yükümlülükleri 
812
a. Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi 
813
b. Arama Yetkisi 
814
c. Emanete Alma Yetkisi 
815
5. Adli Görevler Açısından Özel Güvenlik 
815
a. Adli Görevi 
815
b. Adli Yakalama Yetkisi 
816
c. Kelepçe Takılması 
817
d. Yakalamada Zor Kullanma 
817
6. ÖGG Yakalama Yetkisini Kullanmasında Görev Alanı Açısından Esas Alınacak Ölçüt 
817
a. Adli Arama Yetkisi 
818
b. Emanete Alma Yetkisi 
818
c. El Koyma Yetkisi 
818
d. Adli Amaçlı El Koyma 
818
e. Güvenlik Görevlilerinin Zor Kullanma Yetkisi 
818
f. Meşru Müdafaa 
819
7. Özel Güvenlik Görevlilerinin Kanuni Yükümlülükleri 
821
a. İhbar Yükümlülüğü 
821
b. Olay Yerinin Korunması Yükümlülüğü 
822
8. Özel Güvenlik Görevlilerinin Hiyerarşik Yapılanması 
823
9. Özel Güvenlikle Korunan Yere Polisin Silahla Girmesi 
824
10. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası 
824
B. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
826
1. Mülki Amirin Denetim Yetkisi 
826
2. 5188 Sayılı Kanun’da İdari Para Cezası ve Yaptırım Gerektiren Fiiller 
828
3. Özel Güvenlik İzni İçin İstenen Belgeler 
829
C. Özel Güvenlik Görevlisi Yerine Danışman Çalıştırılması 
829
D. Özel Güvenlik Sözleşmesi 
831
1. Sözleşmenin Niteliği 
831
2. Tarafların Borçları 
831
3. Şirketin Hukuki Sorumluluğu 
831
4. Şirketin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
832
5. Sözleşmenin Sona Ermesi 
832
E. Yargıtay Kararları 
832
II. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ 
834
A. İş Mevzuatı Hükümleri 
834
1. Haftalık Çalışma Süresi 
835
2. Gece Çalışması 
835
3. Ara Dinlenmeleri 
835
4. Serbest Zaman 
836
5. Hafta Tatili 
836
6. Denkleştirme Çalışması 
836
7. Fazla Çalışma 
837
8. Fazla Süreli Çalışma 
837
9. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
838
10. Telafi Çalışması 
838
11. İşçi Postaları 
839
12. Yıllık Ücretli İzin 
840
13. İşçi Çıkarma ve Ücret ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
841
14. Yönetim Şirketi ile Toplu Yapı Arasında Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 
842
15. İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar 
842
a. Dava Şartı Arabuluculuk 
842
b. Husumet 
842
c. Davada İncelenecek Belgeler 
844
d. Davayı Kabul Yetkisi 
845
e. Hüküm 
845
f. İcra Takibi ve Kararın İnfazı 
845
g. Yargıtay Kararları 
845
B. Özel Güvenlik Uygulamaları 
849
C. ÖGG Haftalık Çalışma Döngüsü ve Fazla Mesai Hesaplama 
849
III. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
851
12. Bölüm
KAT İRTİFAKI SAHİPLERİ İLE KAT MALİKLERİNİN
HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
853
A. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 
853
1. Yapının Tamamlanmasını İsteme ve Dava Hakkı 
853
2. Yapının Tamamlanması İçin Yönetici Atama 
854
B. Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları 
854
1. Yapının Tamamlanması Yükümlülüğü 
854
a. Borçları Yerine Getirme 
854
b. Yapım İşini Kolaylaştırma 
855
2. Kat İrtifakı Hakkının Devri Zorunluluğu 
855
3. Kat İrtifakı Hakkının Devri Davası 
855
a. Dava Şartları 
856
aa. Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarını Yerine Getirmemiş Olması 
856
ab. Borcu Ödemekte Direnme (Temerrüt) 
856
b. Davanın Tarafları 
856
c. Dava Açma Süresi 
857
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
857
e. Hüküm 
857
f. Yargıtay Kararları 
857
4. Diğer Kat İrtifakı Sahiplerine Verilen Zararın Giderilmesi 
859
C. KMK md.17’ye İlişkin Yargıtay Kararları 
859
1. Yargıtay HGK Kararları 
859
2. Yargıtay Daire Kararları 
860
II. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 
864
1. Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı 
864
2. Tadilat Yapma Hakkı 
865
3. Bağımsız Bölümleri Birleştirme, Ayırma 
866
4. Devre Mülk Hakkı ve Devre Tatil Sözleşmeleri 
867
a. Devre Mülk Hakkı 
867
b. Devre Tatil Sözleşmeleri 
869
c. Yargıtay Kararları 
869
5. Yaşam Hakkı 
870
a. Özel Yaşama Saygı Hakkı 
870
b. Mahremiyet, Kişisel Verilerin Korunma Hakkı 
871
c. Aile Yaşamına Saygı Hakkı 
872
6. Aile Konutu Hakkı 
872
7. Konut Dokunulmazlığı Hakkı 
873
1. Ortak Yer Nedir? 
874
2. Ortak Yerlerin Belirlenmesi 
874
a. Kanun Gereği Ortak Yerler 
875
aa. KMK md.4 Uyarınca Ortak Yerler 
875
ab. KMK md.10/8 Gereği Ortak Yer Olarak Tescil Edilen Bağımsız Bölümler 
875
b. Sözleşme ile Belirlenen Ortak Yerler 
876
c. Yönetim Planı ile Belirlenen Ortak Yerler 
876
d. Ortaklaşa Kullanma, Korunma veya Faydalanma İçin Zaruri Olan Diğer Yerler ve Şeyler 
877
3. Toplu Yapılarda Ortak Yerler 
877
a. Blok Ortak Yerleri 
877
b. Parsel Ortak Yerleri 
878
c. Ada Ortak Yerleri 
878
d. Toplu Yapı Ortak Yerleri–KMK md.67–68 
878
db. Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesisleri 
879
dc. KMK md.68 Gereği Kamuya Ayrılan Yerler 
879
4. Eklentiler 
879
5. Klasik Kat Mülkiyetinde Kat Maliklerinin Ortak Yerlerdeki Hakları 
881
6. Toplu Yapılarda Kat Maliklerinin Ortak Yerlerdeki Hakları 
882
aaa. Kanun Gereği Blok Ortak Yerleri 
882
aab. Sözleşme/Özgüleme Gereği Blok Ortak Yerleri 
883
ab. Blok Niteliğinde Olmayan Yapıların Hakları 
883
ac. Parsel Ortak Yerleri Üzerinde Kat Maliklerinin Hakları 
883
aea. Kullanma ve Tasarruf Hakkı 
884
aeb. Kullanma ve Giderlere Katılma Oranı 
885
aec. Payların Belirlenmesi 
886
b. Özgülenen Ortak Yerlerdeki Hakları 
887
ba. Bağımsız Bölüme Özgüleme 
887
bb. Blok Yapılara Özgüleme 
887
bc. Grup Yapılara Özgüleme 
888
bd. Toplu Yapıya Özgüleme 
888
be. Kamuya Ayrılan Yerlerin Toplu Yapıya Özgülenmesi 
888
c. KMK md.16’ya İlişkin Yargıtay Kararları 
890
7. Tahsisli Alanlar 
893
a. Açıklamalar 
893
b. Tahsis ile Eklenti Arasındaki Farklar 
895
c. Tahsis ile İntifa Hakkı Arasındaki Farklar 
896
d. Tahsis ile Sükna (Oturma) Hakkı Arasındaki Farklar 
896
e. Kullanım Tahsisleri (Özgüleme) 
897
ea. Balkon 
897
eb. Teras 
897
ec. Avlu 
900
ee. Depo 
904
ef. Sosyal Tesisler 
906
eg. Garaj / Otopark 
907
ega. Otopark İnşası ve Kullanımı 
908
egaa. İmar Kanunu 
908
egab. Otopark Yönetmeliği 
908
egac. KMK md.16 Düzenlemesi 
909
egad. Yönetim Planı Hükümleri 
910
egae. Uygulamada Yaşanan Bazı Uyuşmazlıklar 
910
i. Kat Maliki Otoparka Birden Fazla Araç Park Edebilir mi? 
910
ii. Kat Maliki, Kiracının Otoparkı Kullanmasını Engelleyebilir mi? 
910
iii. Misafirler Otoparkı Kullanabilir mi? 
911
iv. Otopark Alanı Depo Veya Başka Bir Amaçla Kullanılabilir mi? 
911
v. Otoparka Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulabilir mi? 
911
vi. Otoparka Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Karavan Gibi Araçlar Alınabilir mi? 
912
vii. İkinci İkametgâh ve Adres Bildirimi Meselesinin Değerlendirilmesi 
912
egb. KMK md.42 Uyarınca Otopark Yerleşim Planı 
913
egc. Yönetmelik ve KMK md.16 Karşılaştırması 
914
egd. Kullanım Tahsisleri 
916
ege. Tahsisin Sonraki Malike Etkisi 
917
egf. Yargıtay Kararları 
918
eh. Kapıcı Daireleri 
922
eı. Sığınaklar 
924
d. Tahsise İlişkin Karar Yeter Sayısı 
925
g. Yargıtay Kararları 
927
8. Faydalı Yenilik ve İlaveler KMK md.42–43 
932
a. KMK md.42/f.1 Uyarınca Faydalı Yenilik ve İlaveler 
933
aa. Açıklamalar 
933
ab. Ortak Alanlara Güvenlik Kamerası Takılması 
934
ac. Kat Maliki, Kiralanan Yerin Kapısına veya İçine Kamera Sistemi Takılmasını Yasaklayabilir mi? 
937
ad. Güvenlik Kameraları Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar 
937
ae. Yargıtay Kararları 
939
b. Engelli Hakları– KMK md.42/f.2 Uyarınca Faydalı Yenilik ve İlaveler 
944
ba. Açıklamalar 
944
bb. Engelli Haklarına İlişkin Mevzuat 
946
bc. Yargıtay Kararları 
948
c. Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Dönüşümü KMK md.42/f.4 
949
ca. Isı Yalıtımı (Mantolama) 
950
cb. Isıtma Sisteminin Dönüşümü 
951
d. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar–KMK md.43 
952
e. KMK md.42–43 Uygulaması İçin Karar 
954
f. KMK md.19 ile md.42–43 Arasındaki Farklar 
956
g. KMK md.42–43 Kapsamında Gider Katılımına İlişkin Yargıtay Kararları 
958
9. Bağımsız Bölüm İlavesi –KMK md.44 
961
a. Kanuni Düzenlemenin Kapsamı 
961
b. Bağımsız Bölüm İlavesi Koşulları 
961
c. Karar Alacak Kurullar 
962
d. Arsa Paylarının Yeniden Belirlenmesi 
963
e. Tescil 
963
f. Yeni Bağımsız Bölümde Paydaş Olmak İstemeyen Kat Maliki 
964
g. Yargıtay Kararları 
964
ga. Yargıtay HGK kararları 
964
gb. Yargıtay Daire kararları 
965
10. Temliki Tasarruflar ve Önemli Yönetim İşleri (KMK md.45) 
968
a. Temliki Tasarruflar 
968
aa. Anagayrimenkulün Bir Hakla Kayıtlanması 
969
ab. Anagayrimenkul Arsasının Bölünmesi ve Bölünen Kısmın Mülkiyetinin Başkasına Devrolunması 
969
ac. Diğer Temliki Tasarruflar 
970
b. Önemli Yönetim İşleri 
970
ba. Açıklamalar 
970
bb. Düzenlemeye İlişkin Eleştirilerim 
972
bc. Düzenleme Tüm Ortak Yerleri Kapsamaz 
972
bd. Düzenlemede Sayma Usulü Benimsenmiştir 
973
be. Lafzi Yoruma Bakılmalıdır 
973
bf. KMK md.45 Hükmünün md.10/8’le Birlikte Değerlendirilmesi 
973
bg. KMK md.45 Günümüz Şartlarına Uymamaktadır 
974
bh. KMK md.45 Dar Yorumlanmalıdır 
974
c. Toplu Yapıda Karar Alacak Organlar 
975
d. Yargıtay Kararları 
977
C. Kat Maliklerinin Diğer Hakları 
980
1. Taşınmaza Yönelik Tecavüzün Önlenmesi 
980
a. Bizzat Kuvvet Kullanma– Savunma Hakkı 
980
b. İdari Makamlara Başvuru 
980
2. Elatmanın Önlenmesi 
981
III. KİRACININ KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI 
981
A. Kiracının Bağımsız Bölümü Kullanma ve Yararlanma Hakkı 
981
B. Kiracının Ortak Yer ve Tesisleri Kullanma ve Yararlanma Hakkı 
981
1. Genel Kural 
981
2. Yönetim Planı Hükümleri 
982
3. Kira Sözleşmesi Hükümleri 
983
C. Kiracının Eklentileri Kullanma ve Yararlanma Hakkı 
984
1. Genel Kural 
984
2. Kullanma ve Yararlanma Hakkının Sınırlandırılması 
984
IV. KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
985
A. KMK Hükümleri–(md.18–28) 
985
1. Genel Kural (md.18) 
985
a. Doğruluk Kaidelerine Uymak 
986
b. Birbirlerini Rahatsız Etmemek 
986
c. Birbirinin Haklarını Çiğnememek 
986
d. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak 
986
e. KMK md.18’e İlişkin Yargıtay Kararları 
987
ea. Yargıtay HGK Kararları 
987
eb. Yargıtay Daire Kararları 
988
2. Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk (md.19) 
992
a. Düzenlemeye İlişkin Açıklamalar 
992
b. Anagayrimenkulün Bakımı, Mimari Durumu ile Güzelliğini ve Sağlamlığını Koruma Borcu 
993
ba. Bakım Borcu 
993
bb. Koruma Borcu 
995
bba. Mimari Durumu Koruma 
995
bbb. Güzelliğini Koruma 
998
bbc. Sağlamlığını Koruma 
1004
bbd. Anayapının Güçlendirilmesi 
1005
bbda. 6306 Sayılı Kanun Hükümleri 
1005
bbdb. Kat Malikleri Kuruluna Başvurma 
1007
bbdc. KMK Hükümleri ve Maliklerin Güçlendirme Kararı 
1007
bbdd. Mahkemece Yapılacak Tespit 
1008
bbde. Bilgi Toplama 
1009
bbdf. Ölçüm ve Test Yöntemleri 
1009
bbdg. Verilerin Değerlendirilmesi 
1010
bbdh. Tespit Sonuçları 
1011
bbdı. Güçlendirme Yöntemleri 
1011
bbdi. Güçlendirme (Tadilat) Projesi 
1012
bbdj. Gider Paylaşımı 
1012
bbdk. Sorumlulara Rücu 
1012
bbdl. Rücu Zamanaşımı 
1013
bbdm. Zararların tazmini 
1013
bbe. Yargıtay Kararları 
1013
c. Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat, Onarım, Tesis ve İlaveler Yaparken Uyulacak Yükümlülükler 
1021
ca. Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası 
1021
caa. Klasik Yönetimde 
1021
cab. Toplu Yapılarda 
1022
cb. Yapılan İşlemin Mimari Proje Değişikliği Gerektirmemesi 
1026
cc. Kat Maliklerinin Rızasına Gerek Olmadan Yapılabilecek Değişiklikler 
1032
cca. Acil Onarım veya Anayapının Güçlendirilmesi Dolayısıyla Yapılacak Değişiklikler 
1032
ccb. Kat Maliki Kendi Bağımsız Bölümünde Anayapıya Zarar Verecek Nitelikte Onarım, Tesis ve Değişiklik Yapamaz 
1036
ccc. Hakkaniyet Gereği İzin Alınması Gerekmeyen Haller 
1037
ccca. Çatıya Anten Takılması 
1037
cccb. Güneş Enerjisi Sisteminin Kurulması 
1038
cccc. Cam Balkon, Tente ve Panjur Takılması 
1040
cccd. Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takılması 
1041
ccce. Klima Dış Ünitesi Takılması 
1042
cccf. Tanıtıcı Levha ve Reklam Panosu Asma 
1043
cccg. Pergola, Sundurma, Çardak/Kameriye Yasal Durumu 
1044
(1). İlk Olarak Kullanılan Malzemenin Niteliğine Bakılmalıdır 
1045
(2). Niteliği ve Kullanım Amacı Araştırılmalıdır 
1046
(3). Yapıldığı Yere Bakılmalıdır 
1048
(4). Eski Hale İade İçin Uygun Bir Süre Verilmesi 
1050
d. Zararlardan Sorumluluk 
1051
e. KMK md.19’a İlişkin Yargıtay Kararları 
1052
ca. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 
1052
cb. Yargıtay Daire Kararları 
1054
3. Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma–md.20 
1065
4. Anagayrimenkulün Sigorta Ettirilmesi–md.21 
1066
a. Ortak Alan Sigortası 
1066
b. Ortak Alan Sigortasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
1066
c. Poliçe ile Teminat Altına Alınan Yerler 
1067
d. Sigorta Poliçesinin Kapsamı 
1067
e. Ortak Alan Sigortası Apartmanlarda da Yapılabilir Mi? 
1068
f. Ortak Alan Sigortası Zorunlu mu? 
1068
g. Yönetici Hangi Sigortaları Yaptırmak Zorundadır? 
1069
h. Sigorta Primleri Kimden ve Hangi Oranda Tahsil Edilir? 
1069
5. Müsaade Mecburiyeti–KMK md.23 
1069
a. Açıklama 
1069
b. Yargıtay Kararları 
1070
6. Yasak İşler– KMK md.24 
1072
a. Bağımsız Bölümlerin Özgülendiği Amaca Uygun Kullanılması 
1072
b. Bağımsız Bölümde Kesin Olarak Yasaklanan İşler 
1073
c. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği Kararı ile Yapılabilecek İşler 
1073
d. İşyerinin Mesken Olarak Kullanılması 
1076
e. Yasak İşlere Uyulmaması 
1077
f. KMK md.24’e İlişkin Kararlar 
1078
fa. AYM Kararı 
1078
fb. Danıştay İDDGK Kararları 
1078
fc. Danıştay Kararları 
1078
fd. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 
1079
fe. Yargıtay Daire Kararı 
1083
ff. BAM kararı 
1090
7. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti–KMK md.25 
1091
8. Anayapının Tümünün Harap Olması Halinde Bildirim ve Yeniden İnşa Yükümlülüğü 
1091
B. TBK Hükümleri 
1092
1. Kat Maliklerinin 3. Kişilere Karşı Borçlardan Sorumluluğu 
1092
a. Açıklamalar 
1092
b. Müteselsil Sorumluluk Halleri 
1094
ba. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
1094
bb. Bina ve Yapı Malikinin Sorumluluğu 
1094
bc. Haksız Fiil Sorumluluğu 
1098
bd. Müşterek Borçlanma İradesi 
1099
be. Diğer Kat Maliklerine Rücu 
1099
2. Kiracının Yükümlülükleri 
1100
C. TMK Hükümleri 
1102
D. Kabahatler Kanunu’ndaki Hükümler 
1106
E. Kimlik Bildirme Kanunu’ndaki Hükümler 
1107
F. Diğer Mevzuattaki Hükümler 
1108
1. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 
1108
2. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik 
1108
3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
1109
4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
1109
13. Bölüm
ORTAK GİDERLER VE PAYLAŞIM ESASLARI
I. KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK GİDER 
1111
A. Tanımlar 
1111
1. Ortak Yer 
1111
2. Ortak Gider 
1111
3. Ortak Gider/Avans Payı (Aidat) 
1112
B. Genel Kurallar 
1113
1. Anagayrimenkulün Ortak Giderlerine Katılma 
1113
2. Yönetim Planı Hükümleri 
1113
3. KMK md.20 Hükümleri 
1116
4. KMK md.42–43 Gereği Giderlere Katılım 
1116
5. KMK md.72 Hükümleri 
1116
6. Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri 
1117
7. Ortak Giderlerin ve Paylaşım Esaslarının Belirlenmesi 
1117
8. Ortak Giderleri Ödeme Zamanı 
1118
9. Ortak Gider Alacağının Silinememesi 
1119
a. Açıklamalar 
1119
b. Genel Giderler ve Ferileri 
1120
c. Para Cezaları 
1121
II. GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI 
1121
A. Paylaşım Şekline Göre Giderler 
1121
1. Eşit Paylı Giderler 
1121
2. Arsa Paylı Giderler (eşit paylaşılmayan tüm giderler) 
1122
B. Yapılara Göre Giderler 
1122
C. Gider Türüne Göre Giderler 
1122
D. Ödeme Yükümlülüğüne Göre Giderler 
1122
III. TOPLU YAPILARDA ORTAK GİDERLER 
1122
A. Toplu Yapılarda Ortak Gider Katılımının Belirlenmesi ve Değiştirilmesi 
1122
B. Toplu Yapı Ortak Giderleri 
1128
1. Bireysel Kullanım ve Özgülemeye Dayalı Ortak Giderler 
1128
2. Bağımsız Bölümün Bulunduğu Blok/Yapıya Ait Ortak Giderler 
1129
3. Grup Oluşturan Yapı Ortak Giderleri 
1130
4. Toplu Yapı Ortak Giderleri 
1131
5. AVM Ortak Giderleri 
1131
C. Gider Paylaşım Oranları 
1133
1. Eşit Paylı Giderler 
1133
2. Arsa Paylı Giderler 
1134
3. Faydalanma Oranına Göre Karşılanacak Giderler 
1134
D. Blok/Yapıların Ortak Giderleri 
1135
1. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler 
1135
2. Arsa Paylarına Göre Paylaştırılacak Giderler 
1137
3. Yalnızca Bir Yapıyı İlgilendiren Arızi Giderler 
1138
4. Diğer Giderler 
1138
5. Yargıtay Kararları 
1138
E. Toplu Yapının Ortak Giderlerine Katılma 
1140
1. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler 
1140
2. Arsa Paylarına Göre Paylaştırılacak Giderler 
1141
3. Diğer Gider Paylaşımları 
1141
F. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinin Kurulumu, İşletilmesi ve Giderlerinin Paylaştırılması 
1142
1. Yasal Mevzuatta Isıtma ve Sıcak Su Sistemlerinin Gelişimi 
1142
a. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği 
1142
b. Enerji Verimliliği Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 
1142
c. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde, Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik 
1143
d. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
1143
e. KMK md.42 Hükümleri 
1144
2. Isı Kontrol, Ölçüm Ekipmanları, Sorumlular ve Denetim 
1145
3. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Tüketimi Paylaşım Sisteminin Uygulanacağı Yapılar 
1147
a. Isıtma veya Sıhhi Sıcak Su Sisteminin Kurulu Olması Bakımından 
1147
b. Bina Yapım Tarihi Bakımından 
1147
c. Yakıt Tipi Bakımından 
1148
d. Bağımsız Bölüm Sayısı Bakımından 
1148
e. Bağımsız Bölümlerin Niteliği 
1148
4. Yapıda Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sisteminin Kurulması 
1149
5. Isıtma Sisteminin Dönüşümü– KMK md.42/f.4 
1150
a. Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü 
1150
b. Isıtma Sisteminin Merkezi Sistemden Ferdi Sisteme veya Ferdi Sistemden Merkezi Sisteme Dönüştürülmesi 
1151
ba. Toplam İnşaat Alanı İkibin Metrekareye Kadar Olan Binalar 
1151
bb. Toplam İnşaat Alanı İkibin Metrekare ve Üzerinde Olan Binalar 
1153
c. Toplu Yapıda Karar Alacak Organlar 
1153
6. Tüketime Bağlı Giderlerin Paylaşımı 
1154
7. Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Gider Paylaşımı Hesaplaması 
1158
a. Isıtma Gider Paylaşımı 
1160
b. Sıhhi Sıcak Su Gider Paylaşımı 
1161
c. Paylaşımın Farklı Yapıldığı Durumlar 
1161
ca. Ön Ödemeli (Kartlı) Isı Sayacı Kullanılması 
1161
cb. Jeotermal Kaynaklı Isıtma Sistemine Dahil Binalarda; Bina Ana Isı Sayacı ile Bağımsız Bölümlerde Süzme Isı Sayaçları Kullanılması 
1161
8. Sistemde Tüketim Ölçümü Yapılamaması veya Sistemin Kapatılması Halinde Ne Yapılacak? 
1162
9. Bağımsız Bölüm Kullanıcısının Değişmesi 
1162
10. Bağımsız Bölüm Petek Sayısının Arttırılması 
1163
11. Ortak Alan Isıtma Giderleri Ölçümü 
1163
12. Sayaç Muayenesi 
1164
13. Emsal Kararlar 
1165
a. Yargıtay HGK Kararları 
1165
b. Yargıtay Daire Kararları 
1166
c. BAM Kararı 
1169
G. Paylaşıma Konu Diğer Ortak Giderler 
1169
1. Ortak Alan Soğuk Su Gider Paylaşımı 
1169
2. Soğuk Su Bireysel Abonelik Sözleşmesi Yapılması 
1170
3. Ortak Alan Elektrik Gider Paylaşımı 
1172
4. Jeneratör Gideri, Elektrik Enerjisinde Şebeke–Jeneratör Ayrımı 
1174
5. Teknik Giderlerin Paylaşımı 
1175
6. Asansör Giderleri 
1176
7. Sözleşmeler 
1176
H. Yatırım Giderlerine Katılma 
1176
1. Niçin Yatırım Projesi Hazırlanmalı 
1176
2. Yatırım Projesi Hazırlanması 
1177
3. Acil ve Beklenmedik Durumlar 
1177
4. Yöneticinin Özen Sorumluluğu Kapsamında Yatırım Harcaması 
1178
5. Hâkim Müdahalesi 
1179
I. KMK md.20’ye İlişkin Yargıtay Kararları 
1180
IV. TOPLU YAPILARDA ORTAK GİDERLERİ ARTTIRAN NEDENLER 
1182
A. Yapısal Nedenler 
1182
B. Yönetimsel Nedenler 
1183
1. Amatör Yönetimler 
1184
a. Gönüllü, İyiniyetli Yöneticiler 
1184
b. Kötüniyetli Yöneticiler 
1184
2. Yönetim Şirketleri 
1185
a. Profesyonel Görünen Yönetim Şirketleri 
1185
b. Profesyonel Yönetim Şirketleri 
1185
3. Karma Yönetimler 
1185
C. Amaçsal Nedenler 
1186
V. ORTAK GİDERLERDEN SORUMLU OLANLAR 
1186
A. Kat Malikleri 
1186
1. Genel Kural 
1186
2. Gidere Katılmaktan Kaçınamama 
1187
a. Açıklamalar 
1187
b. Yargıtay Kararları 
1188
3. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Paydaşının Bulunması 
1191
4. Ortak Giderlerden Muafiyet 
1194
5. Kat Malikinin Değişmesi, Sorumluluk Tarihinin Belirlenmesi 
1194
a. Açıklamalar 
1194
b. Yeni Malikin Rücu Hakkı 
1196
c. Yargıtay Kararları 
1196
6. Kat Malikinin Sorumluluğunun Kira Sözleşmesi ile Kaldırılamaması 
1199
7. Yargıtay Kararları 
1199
B. İntifa ve Sükna Hakkı Sahipleri 
1200
1. Açıklamalar 
1200
2. Yargıtay Kararları 
1201
C. Kiracılar 
1202
D. Devamlı Olarak Faydalananlar 
1202
1. Malik Yakınları 
1202
2. Diğer Kullananlar 
1204
VI. KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU 
1205
A. Kiracının Sorumlu Olduğu Giderler 
1205
B. Kiracının Sorumlu Olmadığı Giderler 
1208
1. Demirbaş/Yatırım Giderleri 
1208
2. Uzun Vadeli Yatırımlar 
1211
3. Genel Değerlendirme 
1211
C. Kiracının Sorumlu Olduğu Dönem 
1212
1. Sorumluluğun Başlangıcı ve Bitişi 
1212
2. Kat Malikinin Kiracıya Rücu Hakkı 
1214
3. Erken Tahliye 
1214
4. Kiracının Kat Malikine Rücu Hakkı 
1215
a. Kira Bedelini Aşan Kısım Yönünden 
1215
b. Kira Dönemini Kapsamayan Kısım Yönünden 
1215
c. Yatırım/Demirbaş Giderleri Yönünden 
1215
d. Faydalandığından Çok Ödeme İddiası 
1216
5. Yargıtay Kararları 
1216
D. Kiracının Sorumlu Olduğu Tutar 
1218
1. Kira Miktarı ile Sınırlı Sorumluluk 
1218
2. Kira Borcundan Mahsup 
1218
a. Kira Kontratı Özel Şartlarında Sorumluluğun Kararlaştırılması 
1218
b. Kira Kontratı Özel Şartlarında Gidere Katılmayacağının Kararlaştırılması 
1218
c. Kira Kontratında Mahsup Yasağı Kararlaştırılması 
1219
3. Düzenlemeye İlişkin Eleştirilerim 
1219
a. Ortak Giderin Kira Miktarını Aşması 
1219
b. Kira Borcu Bulunmaması 
1219
c. Mahsup Yasağı 
1220
d. Taşınmazın Tahliyesi 
1220
4. Genel Değerlendirme 
1220
5. Yargıtay Kararları 
1222
E. Kiraya Verenin Borçları 
1223
F. Hapis Hakkı 
1223
1. Kiralayanın Hapis Hakkı 
1223
2. Hapis Hakkı Kapsamındaki Mallar 
1224
a. Konut Kirasında 
1224
b. İşyeri Kirasında 
1225
3. Yönetici/Yönetim Kurulunun Hapis Hakkı 
1226
G. Kiracılar Çevre ve Temizlik Vergisi Öder mi? 
1226
H. Emlak Vergisi 
1227
1. Kiracılar Emlak Vergisi Öder mi? 
1227
2. Emlak Vergisi Muafiyet Şartları 
1227
I. Kiracılar Dask Ücretini Öder mi? 
1230
İ. Kiracılar Kombi/Kalorifer Kazanı Giderlerini Öder mi? 
1230
VII. TOPLU YAPI ORTAK GELİRLERİ 
1231
A. Ortak Yerlerden Elde Edilen Gelirler 
1231
B. Kiracının Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Etmesi Mümkün müdür? 
1232
C. Toplu Yapı Ortak Gelirlerinin Paylaşımı 
1233
D. AVM Ortak Gelirleri 
1233
VIII. ORTAK GİDER/AVANS BORCUNU ÖDEMEMENİN MÜEYYİDELERİ 
1233
A. Dava ve İcra Takibi Yolu ile Tahsil 
1234
1. Dava ve Takip Yetkisi Olanlar 
1234
2. Davalı, Takip Borçlusu 
1235
3. Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi 
1235
4. İcra Takibi 
1236
a. Açıklamalar 
1236
b. Takip Türü, Takip Talebi, Takip Dayanağı Belgeler 
1236
c. Talep Sonucu 
1237
5. Davalar 
1237
a. İtirazın Kaldırılması 
1237
b. İtirazın İptali Davası 
1238
c. Alacak Davası 
1239
6. Görevli Mahkeme 
1239
7. Yargılama Usulü 
1240
8. Zamanaşımı 
1240
9. Deliller 
1241
10. Yönetici Atama Usulünün İncelenememesi 
1241
11. Bilirkişi İncelemesi 
1241
12. Davada Kurulacak Hüküm 
1241
13. İstinaf/Temyiz Yolu 
1242
14. Kararın İnfazı 
1243
15. Yargıtay Kararları 
1243
B. Gecikme Tazminatı 
1245
1. Genel Kurallar 
1245
2. Gecikme Tazminatı Oranı 
1246
3. Gecikme Tazminatının İşlemeye Başlayacağı Tarihler 
1249
a. Açıklamalar 
1249
b. Yargıtay Kararları 
1250
4. Gecikme Tazminatı Uygulanamayan Haller 
1254
a. KMK Hükümlerinin Uygulanmadığı Haller 
1254
b. Gider Türü Yönünden Gecikme Tazminatı Uygulanamayan Haller 
1256
c. Yönetim Planı Hükümleri 
1257
ca. Yönetim Planının Yürürlüğünden Önceki Dönem 
1257
cb. Yönetim Planının Yürürlüğünden Sonraki Dönem 
1257
d. Merkezi Sistem Üzerinden Sağlanan Bireysel Giderler Yönünden 
1258
5. Gecikme Tazminatının Asıl Alacaktan Ayrı Olarak Talep Edilmesi 
1259
6. Gecikme Tazminatına Gecikme Tazminatı 
1259
7. Gecikme Tazminatına Gecikme Faizi 
1260
a. Asıl Alacakla Birlikte Takip 
1260
b. Asıl Alacaktan Ayrı Takip 
1260
ba. Asıl Borç Ödenmemişse 
1260
bb. Asıl Borç Ödenmişse 
1260
8. Gecikme Tazminatına İcra İnkâr Tazminatı 
1261
9. Toplu Yapı Yönetiminde Gecikme Tazminatı 
1261
10. Zamanaşımı 
1263
11. Gecikme Tazminatı Hesaplama 
1264
C. Gecikme (Temerrüt) Faizi 
1264
1. Gecikme Faizinin Belirlenmesi 
1264
2. Gecikme Tazminatı ile Birlikte İstenebilmesi 
1265
3. Gecikme Faizi Hesaplama 
1265
4. Yargıtay Kararları 
1265
D. İcra İnkâr Tazminatı 
1266
1. Yasal Düzenleme 
1266
2. Tazminat Hesabı 
1267
3. Yargıtay Kararları 
1268
E. Kanuni İpotek Hakkı 
1270
1. İmtiyazlı (Rüçhanlı) Alacaklar 
1271
2. Kanuni İpotek Hakkının Tescili 
1272
3. Kanuni İpotek Hakkının Terkini 
1272
4. Yargıtay Kararları 
1273
F. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti– Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davası– KMK md.25 
1274
1. Yasal Düzenleme 
1274
2. Çekilmezlik Hali 
1275
3. Davanın Tarafları 
1276
4. Zamanaşımı 
1276
5. Yargıtay Kararları 
1276
G. Munzam Zarar Tazmini 
1279
H. Yönetim Planı Düzenlemesi ile Merkezi Hizmetlerin Sonlandırılması 
1280
1. Bireysel Hizmetler 
1280
2. Yaşamsal ve Zorunlu Hizmetler 
1280
3. Özel ve Lüks Hizmetler 
1284
I. Alacaklıya Halef Olma ve Alacağın Devri 
1285
14. Bölüm
İŞLETME VE YATIRIM PROJESİ – GERÇEKLEŞEN GİDER
I. İŞLETME VE YATIRIM PROJESİ 
1287
A. Genel Olarak İşletme ve Yatırım Projesi 
1287
1. İşletme Projesi 
1287
2. Yatırım Projesi 
1287
B. Proje Hazırlanması 
1287
1. İşletme Projesi 
1287
a. Klasik Yönetimde İşletme Projesi 
1287
b. Toplu Yapı İşletme Projesi 
1288
ba. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu 
1288
bb. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1289
bc. Toplu Yapı Yönetim Kurulu 
1290
c. Ada veya Parsel İşletme Projesi 
1290
d. Blok Yapı İşletme Projesi 
1290
da. Blok Kat Malikleri Kurulu 
1290
db. Blok Yöneticisi 
1290
e. AVM İşletme Projesi 
1290
2. Yatırım Projesi 
1291
a. Klasik Yönetimde Yatırım Projesi 
1291
b. Toplu Yapı Yatırım Projesi 
1291
ba. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu 
1291
bb. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1291
bc. Toplu Yapı Yönetim Kurulu 
1292
c. Ada veya Parsel Yatırım Projesi 
1293
d. Blok Yapı Yatırım Projesi 
1293
da. Blok Kat Malikleri Kurulu 
1293
db. Blok Yöneticisi 
1293
C. Gider ve Gelirlerin Sınıflandırılması 
1294
1. Paylaşım Şekline Göre (KMK md.20) 
1294
2. Yapılara Göre Giderler (KMK md.72) 
1295
3. Türlerine Göre Gelir/Giderler 
1296
4. Ödeme Yükümlülüğüne Göre Gider Türleri (İşletme / Yatırım) 
1297
D. Yatırım Gelir/Giderleri 
1298
1. Blok/Yapı Yatırım Giderlerine Katılma 
1298
a. Eşit Paylaştırılan Yatırım Giderleri 
1298
b. Arsa Paylı Yatırım Giderleri 
1298
2. Toplu Yapının Yatırım Giderlerine Katılma 
1300
a. Eşit Paylaştırılan Yatırım Giderleri 
1300
b. Arsa Paylı Yatırım Giderleri 
1300
3. Yatırım Gelirleri 
1301
E. İşletme ve Yatırım Projesi Hazırlama Kriterleri 
1302
1. Proje Yapma Görev ve Yetkisi 
1302
a. İşletme Projesi 
1302
b. Yatırım Projesi 
1303
2. Proje Ön Hazırlığı 
1303
a. İşletme Projesi 
1303
aa. Gerçekleşen Gider Analizi 
1303
ab. Enflasyon ve Kur Artışları 
1303
ac. Çok Masraflı ve Lüks Giderden Kaçınma 
1304
ad. Önceki Dönem Gerçekleşen Gider Kalemleri 
1304
ae. Beklenmeyen Giderler 
1304
af. Uzman Görevlendirmesi 
1304
ag. Personel Sayısı ve Asgari Ücret Artışı 
1305
ah. Sözleşmeler 
1305
aı. Cihaz Bakımları 
1305
ai. Kat Maliklerinden Gelen İstekler 
1305
aj. İşletme Gelirleri 
1305
ak. Blok Yapı Ayırımı 
1305
al. Güncel Malik Listesi 
1306
b. Yatırım Projesi 
1306
ba. Gerçekleşen Gider Analizi ve Yatırım/Demirbaş İhtiyacı 
1306
bb. Enflasyon ve Kur Artışları 
1306
bc. Çok masraflı ve Lüks Giderden Kaçınma 
1306
bd. Beklenmeyen Giderler 
1307
be. Uzman Görevlendirmesi 
1307
bf. Kıdem ve İhbar Tazminatları 
1307
bg. Sözleşmeler 
1307
bh. Makine ve Cihazların Esaslı Bakımları 
1307
bı. Yapıların Denetimi 
1308
bi. Amortisman Uygulaması 
1308
bj. Kat maliklerinin istekleri 
1308
bk. Yatırım Gelirleri 
1308
bl. Blok/Yapı Ayırımı 
1309
3. Personel Maliyet Hesaplaması 
1309
4. Müdür Maaşı Hesaplama 
1310
F. İşletme Projesinde Gider Kalemleri Arasında Aktarma Yetkisi 
1311
1. İşletme Projesi Genel Esasları 
1312
2. İşletme Projesinde Ortak Gider/Avans Payı Hesaplama Yöntemi 
1312
3. Gider Kalemleri Arasında Yer Değiştirme Yetkisi 
1313
a. Yönetici “Kalemler Arası Yer Değiştirme” Yetkisini Nasıl Kullanmalıdır? 
1314
b. Yetkinin Aynı Blok veya Toplu Yapı Giderlerinde Kullanılması 
1314
c. Yetkinin Aynı Paylaşım Esasındaki Giderlerde Kullanılması 
1315
4. Beklenmeyen Giderler İçin Belli Bir Oranda Pay Ayrılması 
1315
5. Arsa Paylı İşletme Gelirlerinin Arsa Paylı Giderlerde Kullanılması 
1315
G. Örnek Proje Yapımı 
1316
1. Örnek İşletme Projesi Hazırlanması 
1316
2. Örnek Yatırım Projesi Hazırlanması 
1318
H. Tebligat 
1318
1. İşletme Projesi 
1318
a. Kat Malikleri Kurulu Kararı 
1318
aa. Açıklamalar 
1318
aaa. Yönetim Planında Son Ödeme Tarihi Belirlenmişse 
1318
aab. Yönetim Planında Son Ödeme Tarihi Düzenlenmemişse 
1319
ab. Yargıtay Karaları 
1320
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararı 
1321
c. Yönetici/Yönetim Kurulu 
1322
2. Yatırım Projesi 
1322
a. Kat Malikleri Kurulu Kararı 
1322
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararı 
1323
c. Yönetici/Yönetim Kurulu 
1323
I. İtiraz 
1323
1. İşletme Projesine İtiraz 
1323
a. Kat Malikleri Kurulunda Yapılan Proje 
1323
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda Yapılan Proje 
1324
c. Yönetici/Yönetim Kurulu Tarafından Yapılan Proje 
1324
d. KMK md.73 Uyarınca Atanan Geçici Yönetici Tarafından Yapılan Proje 
1325
2. İşletme Projesine Kiracılar İtiraz Edebilir mi? 
1325
a. Genel Kural 
1326
b. Ödemelerin Kira Bedelinden Mahsup Edilmesi 
1328
3. İşletme Projesine İtiraz Nedenleri 
1328
4. Yatırım Projesine itiraz 
1330
İ. İtirazların Karara Bağlanması 
1330
1. Kat Malikleri Kurulu 
1330
2. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1331
J. İptal Davası 
1331
K. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları Aleyhine Doğrudan İptal Davası Açılabilir mi? 
1334
L. Projenin Kesinleştirilmesi ve Sonuçları 
1336
M. Ek İşletme Projesi Yapılması 
1339
II. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞEN GİDER HESABI 
1339
A. Gerçekleşen Gider Hesaplama 
1339
1. Gelir ve Giderin Aynı Tutarda Gerçekleşmesi 
1341
a. Yönetim Açısından 
1341
b. Bağımsız Bölümler Yönünden 
1342
ba. Eşit ve Arsa Paylı Giderlerin Öngörülen Tutarlarda Gerçekleşmesi 
1342
bc. Toplam Gider Aynı Kalarak, Öngörülen Eşit Paylı Giderlerin Az, Arsa Paylı Giderlerin Daha Fazla Gerçekleşmesi 
1344
2. Gelirin Fazla, Giderin Az Gerçekleşmesi 
1345
a. Yönetim Açısından 
1345
b. Bağımsız Bölümler Yönünden 
1345
3. Gelirin Az veya Giderin Fazla Gerçekleşmesi 
1347
a. Yönetim Açısından 
1347
b. Bağımsız Bölümler Yönünden 
1348
4. Yargıtay Kararları 
1349
B. Gerçekleşen Giderlerin Tasfiyesi 
1352
1. Önceki ve Sonraki Kat Malikleri Yönünden 
1354
2. Yeni ve Eski Kiracılar Yönünden 
1354
3. Sonuç 
1355
C. Gerçekleşen Giderlerin Tasfiyesinde Karşımıza Çıkabilecek Sorunlar 
1356
1. Gider Fazlalığı (Eksik Avans Toplanması) 
1356
a. Bağımsız Bölüm Nezdinde Avans Borcu Yoksa 
1357
b. Bağımsız Bölüm Nezdinde Ödenmemiş Avans Borcu Varsa 
1357
ba. Gerçekleşen Gider Farkında Gecikme Tazminatı 
1357
bb. Gerçekleşen Gider Farkına Gecikme Faizi 
1358
bc. Yeni İcra Takibi 
1358
c. Bağımsız Bölüm Nezdinde Derdest Dava/İcra Takibi Bulunması 
1358
d. Gerçekleşen Gider Farkına İcra İnkâr Tazminatı Uygulanması 
1359
e. Yöneticinin Avans Payı Muafiyeti Yönünden 
1360
2. Gelir Fazlalığı (İade/Takas/ Mahsup) 
1360
a. Bağımsız Bölüm Nezdinde Avans Borcu Yoksa 
1360
b. Bağımsız Bölüm Nezdinde Ödenmemiş Avans Borcu Varsa 
1361
ba. Yeni Bir İcra Takibi İçin Alacak Hesabı 
1361
bb. Örnek Hesaplama 
1362
c. Fazla Gerçekleşen Gelirlerin Derdest Dava ve İcra Takibine Etkisi 
1363
D. Açılabilecek Davalar 
1363
1. Genel Olarak 
1363
2. Ön Koşul 
1365
a. Arabuluculuk 
1365
b. Kat Malikleri Kuruluna Başvurma 
1365
c. Talep Zamanı 
1368
3. Dava Açma Süresi 
1369
4. Aktif Dava Ehliyeti 
1370
a. Kat Maliki 
1370
b. Kiracı ve Kullananlar 
1370
5. Pasif Husumet Ehliyeti 
1372
6. Görevli Mahkeme 
1374
7. Yetkili Mahkeme 
1375
8. İncelenecek Belgeler 
1375
9. Bilirkişi İncelemesi 
1376
10. Yargılama Usulü 
1377
11. Davada Kurulacak Hüküm 
1377
12. İstinaf/Temyiz yolu 
1378
13. Kararın İnfazı 
1378
15. Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDE YAŞANAN UYUŞMAZLIKLAR
I. GİRİŞ 
1381
II. DAVA ÖN ŞARTI– KAT MALİKLERİ KURULUNA BAŞVURMA 
1382
A. Anlaşmazlıklarda Kat Malikleri Kuruluna Başvurma 
1382
1. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 
1382
2. Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar 
1383
a. Kanun’dan Kaynaklanan Bir Hakkın Kullanılması 
1383
b. Acil ve Zorunlu İşler 
1384
3. Aynı Konuda Daha Önce Verilmiş Kararlar 
1385
4. Yargıtay Kararları 
1385
a. Yargıtay HGK Kararları 
1385
b. Yargıtay Daire Kararları 
1386
B. Toplu Yapı Yönetiminde Kurula Başvurma 
1389
1. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 
1390
a. Blok Kat Malikleri Kurulu 
1390
b. Toplu Yapı Yönetim Kurulu 
1391
c. Geçici Yönetim Kurulu 
1393
d. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1393
2. Öncelikle Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar 
1395
III. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
1396
A. Genel Olarak Arabuluculuk 
1396
1. Açıklamalar 
1396
2. Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar 
1396
3. Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Uyuşmazlıklar 
1396
4. Dava Şartı Arabuluculuk 
1398
5. İhtiyari Arabuluculuk 
1399
6. Arabuluculukta Uzmanlık Alanları 
1399
7. Arabuluculuğa Başvuru Usulü 
1400
8. Arabuluculukta Taraf Ehliyeti 
1400
9. Arabuluculukta Mecburi Dava Arkadaşlığı 
1400
10. Arabuluculukta Adli Yardım 
1400
11. Arabuluculuğa Başvuru ve Davet 
1401
12. Arabuluculukta Yetki 
1401
13. Arabuluculuk Süreci ve Sürelere Etkisi 
1402
14. Arabuluculuk Toplantısına Katılmamanın Yaptırımı 
1402
15. Arabuluculuk Süreci 
1402
16. Arabuluculuğun Sona Ermesi ve Tutanaklar 
1403
17. Tarafların Anlaşması ve İcra Edilebilirlik Şerhi 
1405
18. Arabuluculuk Ücreti 
1407
19. Arabulucu Avans Talep Edebilir mi? 
1407
B. Kat Mülkiyetinde Arabuluculuk 
1408
1. Yasal Düzenleme Nedeni 
1408
2. Taraf veya Vekillerinin Araştırması Gereken Hususlar 
1408
3. Arabulucunun Görüşme Öncesi İnceleyeceği Hususlar 
1410
4. KMK Kapsamında Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Uyuşmazlıklar 
1410
a. Arabuluculuk Yoluyla Çözülebilecek Uyuşmazlıklar 
1410
b. Arabuluculuk Yoluyla Çözülemeyecek Uyuşmazlıklar 
1411
c. KMK’nın Emredici Hükümlerinin Arabuluculuğa Etkisi 
1413
5. KMK’dan Kaynaklanan Bazı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
1414
a. Ortak Giderlerin Tahsili 
1414
aa. İcra Takibi ve İtirazın Kaldırılması 
1414
ab. İtirazın İptali ve Alacak Davası 
1414
b. Kurul Kararlarının İptali 
1415
ba. Yönetim Kurulu Kararları 
1415
bb. Kat Malikleri Kurulu Kararları 
1415
c. Yönetici ve Denetçi Ataması 
1416
d. İşletme Projesinin İptali 
1416
e. Ortak Alanlardan Kaynaklanan Hasarlar 
1417
f. Kurula Başvurulması Gerekmeyen, Acil ve Zorunlu İşler 
1417
g. Mimari Proje Değişikliği 
1418
h. Mimari Projeye Aykırılık 
1418
ı. Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirilme 
1419
i. Yönetim Planının İptali 
1419
j. Arsa Paylarının Düzeltilmesi 
1419
k. Bağımsız Bölüm İlavesi 
1420
l. Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler 
1420
m. Yasak İşler 
1421
n. Kat Mülkiyetinin Devri 
1421
o. Ortaklığın Giderilmesi 
1421
ö. Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi 
1421
p. Pay Devri ve Kat İrtifakının Sona Ermesi 
1422
r. İdari Para Cezaları 
1422
6. Arabuluculukta Yöneticinin Taraf Ehliyeti 
1422
a. Yöneticinin Temsil Yetkisi ve Kapsamı 
1422
b. Yöneticiye Özel Yetki Verilmesi Gereken Uyuşmazlıklar 
1423
c. Yöneticinin Taraf Olamayacağı Uyuşmazlıklar 
1423
7. Diğer Mevzuat Kapsamında Dava Şartı Arabuluculuk 
1424
a. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
1424
b. Diğer Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
1424
8. Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olmayan Uyuşmazlıklar 
1424
9. Toplu Yapı Şerhinin Arabuluculuğa Etkisi 
1425
C. 4721 Sayılı TMK Kapsamında Dava Şartı Arabuluculuk 
1425
1. Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi 
1425
2. Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
1426
D. 6098 Sayılı TBK Kapsamında Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
1426
E. 7036 Sayılı İMK Kapsamında İşçi ve İşveren Uyuşmazlıkları 
1427
F. 6102 Sayılı TTK’dan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
1429
G. 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
1430
IV. DAVA YOLUNA BAŞVURMA – HÂKİM MÜDAHALESİ 
1430
A. Açıklamalar 
1430
B. Davanın Tarafları 
1431
1. Dava Hakkı Olanlar – Aktif Husumet 
1431
2. Davalı (Pasif Husumet) 
1432
C. Hâkim Kararı ve Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı– KMK md.33/son 
1432
1. Hukuki Yaptırımları 
1432
a. İİK Hükümleri Gereği İcra Takibi 
1432
b. KMK md.25 Gereği Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri 
1432
2. Para Cezası Yaptırımı 
1433
a. Açıklamalar 
1433
b. İdari Para Cezası Tayini ve Tahsili 
1434
c. Yargıtay Kararları 
1435
V. KAT MÜLKİYETİNDE YARGILAMA 
1437
A. Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi 
1437
B. Görevli Mahkeme 
1437
1. Açıklamalar 
1437
2. Toplu Yapı Şerhi 
1438
3. Yargıtay Kararları 
1439
C. Kat Mülkiyetinde Deliller 
1439
1. Genel Olarak Deliller 
1439
2. Keşif İcrası 
1440
3. Bilirkişi İncelemesi 
1441
a. Açıklamalar 
1441
b. Yargıtay Kararları 
1443
4. Uzman Görüşü –HMK md.293 
1444
a. Uzman Görüşü Kavramı ve Hukuki Niteliği 
1444
aa. Uzman Görüşü Kavram 
1444
ab. Uzman Görüşünün Hukuki Niteliği 
1445
aba. Taraf İrade Beyanı Görüşü 
1445
abb. Delil Görüşü 
1445
abc. Delil Değerlendirme Vasıtası Görüşü 
1445
abd. Bilimsel Görüş 
1445
abe. Değerlendirme 
1446
b. Uzman Görüşünün Amacı 
1446
c. Uzman Görüşü Talep Edebilecek Taraflar 
1446
d. Uzman Görüşüne Başvurulabilecek Konular 
1447
da. Hukuki Konular 
1447
db. Özel ve Teknik Bilgi 
1447
e. Uzman Görüşüne Başvurulacak Zamanlar 
1448
f. Uzmanın Nitelikleri ve Hakları 
1448
fa. Uzmanlık Bilgisi 
1448
fb. Tarafsızlık ve Objektiflik 
1449
fc Tutarlılık 
1450
fd. Doğru ve Dürüstlük 
1450
fe. Uzmanın Hakları ve Yükümlülükleri 
1450
g. Uzman Görüşünün Değerlendirilmesi 
1451
ga. Uzman Görüşüne İtiraz 
1451
gb. Uzmanın Duruşmaya Çağırılması 
1451
gc. Uzman Görüşünün Mahkemece Değerlendirilmesi 
1452
h. Uzman Görüşü ile Bilirkişi İnlemesi Arasındaki Farklar 
1452
ı. Yargıtay Kararları 
1454
D. Zamanaşımı ve Hak düşürücü Süreleri 
1458
E. Yargılama Usulü 
1458
F. Davada Kurulacak Hüküm 
1461
G. Kanun Yolları 
1461
H. Hükmün İnfazı 
1461
VI. GENEL UYUŞMAZLIKLAR 
1462
A. Ayıp ve Eksik İş 
1462
1. Tanımlar 
1462
2. Tüketici, Tüketici İşlemi ve Uygulanacak Kanun Hükümleri 
1463
3. 6502 Sayılı TKHK Kapsamına Girebilecek Sözleşmeler 
1464
a. Ayıplı Mal Hükümlerine Tâbi Olabilecek Sözleşmeler 
1464
b. Sözleşmede TKHK Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar 
1464
aa. Konut veya Tatil Amaçlı Taşınmaz Olması 
1464
ab. Meslekî ve Ticarî Faaliyet Kapsamında Olması 
1464
ac. Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Edilmesi 
1465
4. Ayıplı İş/Kötü İfa 
1465
5. Eksik İş 
1466
6. Ayıp İhbarı 
1467
7. Taşınmazda Ayıbın Varlığı ve Özellikleri 
1468
a. Açıklamalar 
1468
b. Yargıtay Uygulamalarında Taşınmazlardaki Ayıp Örnekleri 
1470
c. Yargıtay Kararları 
1471
8. Malikin Seçimlik Hakları 
1472
a. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 
1472
b. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri 
1473
9. Ayıp ve Eksik İş Nedenine Dayalı Davalar 
1473
a. Ayıp İhbarı 
1473
b. Davacı Taraflar 
1473
ba. Arsa Sahibi 
1473
baa. Bağımsız Bölümler Satılmadan Önce 
1474
bab. Bağımsız Bölümler Satılmadan Önce 
1475
bac. Yargıtay Kararları 
1475
bb. Kat Maliki 
1478
bba. İnşaat Sözleşmesi Gereği Arsa Sahibine Bırakılan Bölümleri, Arsa Sahibinden Satın Alanlar 
1478
bbb. Konutu İkinci El Satın Alanların Ayıp ve Eksik İşle İlgili Hakları 
1479
bbc. Son Alıcının Yüklenici İnşaat Firmasına Karşı Hakkı 
1480
bbd. Tüketicinin Haklarını İleri Sürebileceği Sorumlular Bakımından 
1481
bc. Yönetici 
1481
c. Davalı taraflar 
1482
ca. Yüklenici 
1482
cb. Güvence Veren 
1482
cc. Konut Finansman Kuruluşu 
1483
d. Görevli Mahkeme, Arabuluculuk, Tüketici Hakem Heyeti 
1484
da. Görevli Mahkeme 
1484
db. Arabuluculuk 
1485
dc. Tüketici Hakem Heyeti 
1485
e. İspat Yükü 
1485
f. Zamanaşımı 
1486
B. Ortak Yerlere Elatma 
1488
1. Açıklamalar 
1488
2. Yargıtay Kararları 
1491
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 
1491
b. Yargıtay Daire Kararları 
1493
C. Mimari Projeye Aykırılık 
1498
1. Açıklamalar 
1498
2. Yargıtay Kararları 
1500
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 
1500
b. Yargıtay Daire Kararları 
1501
D. Ecrimisil/Haksız İşgal Tazminatı 
1504
1. Ecrimisil Nedir? 
1504
2. Dava Hakkı Olanlar 
1506
3. Kiracı ve Kullananların Ortak Alan İşgalinden Dolayı Ecrimisil Talebi 
1507
4. İdarenin Kat Maliklerinden Ecrimisil Talebi 
1507
5. İntifadan Men Koşulu 
1510
6. İspat 
1511
7. Talep Dönemi 
1511
8. Talep Tutarı 
1512
9. Faiz ve İşlemeye Başlayacağı Tarihler 
1513
10. Zamanaşımı 
1514
11. Görevli Mahkeme 
1514
12. Cezai Yaptırımlar 
1515
13. Yargıtay Kararları 
1516
E. Ortak Alandan Kaynaklı Hasar ve Uyuşmazlıklar 
1518
1. Genel Hasarlar 
1518
2. Su Hasarı 
1519
3. Delil Tespiti 
1519
4. Hâkim Müdahalesi 
1520
5. Yargıtay Kararları 
1521
F. Evcil Hayvan Besleme 
1523
1. Evcil Hayvan Nedir? 
1524
2. Anagayrimenkulde Hayvan Besleme 
1524
a. Yönetim Planı Hükümleri 
1524
aa. Yönetim Planında Yasaklama Varsa 
1524
ab. Yönetim Planında Yasaklama veya Düzenleme Yoksa 
1526
b. Kat Malikleri Kurulu Kararları 
1527
c. Komşuluk Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
1528
d. Yönetim Planında Düzenlenen Yasaklamanın Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve TBK md.27 Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi 
1529
e. Sahipsiz Hayvanların Durumu ve Yöneticinin Hayvanlara Müdahale Yetkisi 
1530
4. Kiracının Tahliyesi 
1532
5. Yargıtay Kararları 
1533
G. Gürültü 
1537
1. Açıklamalar 
1537
2. Kiracı Yönünden Yaptırım 
1538
3. Gürültünün Yasaklandığı Mevzuat 
1539
a. 30.3.2005 Tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
1539
b. 9.8.1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
1540
c. 12.10.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
1540
d. 13.07.2005 Tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
1540
e. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 
1540
f. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
1541
g. 4.6.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
1541
h. İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Yönetmeliği 
1543
ı. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
1544
4. Gürültü Yapılmasını Yasaklayan Sözleşme Hükümleri 
1545
a. Yönetim Planı 
1545
b. Yönetim Planı ile Hazırlanan Ceza Yönetmeliği 
1545
5. Yerel Örf ve Adetler 
1545
6. Uygulama 
1546
7. Yargıtay Kararları 
1546
H. Fena Kullanım 
1547
1. Açıklamalar 
1547
2. Yargıtay Kararları 
1548
I. Kısa Süreli Kiralamalar 
1550
1. Açıklamalar 
1550
2. 7464 Sayılı Kanun Hükümleri 
1551
a. Yasal Düzenleme 
1551
b. Kanun Kapsamı 
1551
c. Konutu Kiraya Verebilecek Kişiler 
1552
d. Kat Malikleri Kurulunun Oy Birliği Kararı 
1553
e. İzin Belgesi, Niteliği ve İptali 
1554
f. Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
1555
g. Denetim ve Düzenleme Yetkisi 
1555
3. 7464 Sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki Haller 
1555
4. 7464 Sayılı Kanun Öncesi ve Yürürlüğüne Kadar Uygulanacak Yasal Düzenleme 
1556
a. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
1556
b. Vergi Kanunları Açısından 
1557
c. Kimlik Bildirme Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 
1559
d. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
1559
e. Günübirlik Kiralanan Konutların Denetimi 
1560
İ. Yüzme Havuzlarında Cankurtaran Çalıştırma Sorunu 
1563
J. Yıpranma ve Yenileme Payı (Amortisman Payı) 
1564
K. Kıdem Tazminatı 
1565
1. Kıdem Tazminatını Kim Öder? 
1566
2. Kıdem Tazminatı Davasında Davalı 
1566
3. Kıdem Tazminatı Davasında Hüküm 
1567
4. Kıdem Tazminatı –İcra Emri 
1567
5. Kiracıya İcra Emri Gönderilebilir mi? 
1568
6. Kat Malikleri Aleyhine 89/1 Haciz İhbarnamesi veya Haciz Müzekkeresi Gönderilebilir mi? 
1569
7. Kıdem Tazminatı Hangi Oranda Paylaştırılır? 
1570
8. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Maliki Olması Halinde Paylaşım 
1571
9. Geçmiş Dönem Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur? 
1571
10. Kıdem Tazminatı Hesaplama 
1573
11. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma 
1574
12. Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi 
1575
13. İhbar Tazminatı 
1575
14. İş Akdi Feshinde İhbar Önelleri 
1576
15. İş Arama İzni 
1577
16. Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararları 
1577
L. Kapıcı ve Kapıcı Dairesi 
1581
1. Tanımlar 
1581
2. Kapıcı Çalıştırılması Zorunlu mudur? 
1581
3. Kapıcı Dairesi Zorunlu Mudur? 
1582
4. Kapıcıya Konut Verilip Verilmeyeceği Sorunu 
1583
5. Kapıcı Dairesine Su, Elektrik, Gaz Aboneliği Tesisi 
1584
6. Kapıcı Dairesi Kullanım ve Ortak Giderleri 
1584
7. Kapıcılık Sözleşmesinin Feshi 
1585
8. Kapıcı Dairesi–Kullanım Yerlerinin Tahliyesi 
1585
9. Kapıcı Dairesi–Aile Konutu 
1587
M. Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu Önleme Bölgesi Harç Muafiyeti 
1588
1. Ön Koşul 
1588
2. Yasal Mevzuat 
1589
a. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 
1589
b. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
1590
c. 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği 
1591
d. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
1592
3. İzlenecek Yolun Belirlenmesi 
1594
4. Düzeltme Başvurusu (VUK md.125) 
1594
a. Şikâyet Yolu ile Düzeltme Başvurusu 
1594
aa. 10.12.2018 Öncesi Uygulama 
1594
ab. 10.12.2018 Sonrası Uygulama 
1595
b. Muafiyetten Yararlanma Hakkı Bulunanların Takip Edeceği Yol 
1595
c. Vergi Mahkemesine Dava Açılması Safhası 
1596
d. İlamın İnfazı 
1597
5. Emsal Kararlar 
1597
a. Danıştay Kararları 
1597
b. BİM Kararları 
1598
c. Vergi Mahkemesi Kararları 
1598
N. Ring Servis Hizmeti 
1599
1. Servis Hizmeti Anagayrimenkul Sınırları İçinde İse 
1599
2. Servis Hizmeti Anagayrimenkul Sınırları Dışında Hizmet Verecekse 
1599
VI. VERGİSEL UYUŞMAZLIKLAR 
1602
A. Kat Mülkiyeti Yönetiminde Yaşanan İktisadi Olaylar ve Vergisel Boyutu 
1602
1. Yönetimin Kafe İşletmesi 
1602
2. Yönetimin Otopark İşletmesi 
1603
3. Yüzme Havuzundan Ücret Alınması 
1603
4. Ortak Alan Kira Gelirleri 
1604
a. Gelir Vergisi Kanunu Açısından 
1604
b. Katma Değer Vergisi Açısından 
1609
5. Cezai Şart (Para Cezası) Gelirleri 
1610
B. Çalışanlara Ücret Ödemesi ve Ücret Bordrosu 
1611
1. Ücret Ödemeleri 
1611
2. Ücret Bordrosu 
1611
3. Yargıtay Kararı 
1612
C. Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi ve Vergi İstisnası 
1613
1. Gelir Vergisi 
1613
2. Gelir Vergisi Kısmi İstisna Uygulaması 
1614
3. Gelir Vergisi Tam İstisna Uygulaması (GVK md.23/f.6) 
1615
a. Yönetici ve Denetçi 
1616
b. Site Müdürü 
1616
c. Çalışanlar 
1617
d. İstisna Tablosu 
1620
D. Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Tevkifatı 
1621
1. Yasal Düzenleme 
1621
2. Yönetimin Vergi Kanunları Yönünden Yükümlülüğü (Sair Kurumlar) 
1621
3. Emsal Kararlar 
1622
E. Yönetici ve Denetçilere Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Sorunu 
1626
1. Yasal Düzenleme 
1626
2. Yönetici ve Denetçilerin Kat Malikleri Arasından Atanması Halinde 
1627
3. Yönetici ve Denetçilerin Kat Malikleri Dışından Atanması Halinde 
1627
4. Yönetici Ücretine İlişkin Düzenlenmesi Gereken Belgeler 
1628
5. Tevkifata Tabi Ücret Geliri Elde Eden Yönetici ve Denetçilerin Beyanname Verip Vermeyeceği 
1628
F. İstisna ve Tevkifata İlişkin Sonuç 
1629
G. Avukat, Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
1631
VII. KMK KAPSAMINDA KVKK’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1632
1. KVKK’ya Genel Bakış 
1632
2. Hangi Bilgiler Kişisel Veri Olarak Kabul Edilir? 
1633
a. Açıklamalar 
1633
b. Kişisel Veri Örnekleri 
1635
ba. Örnekler 
1635
bb. Yaşam Şekline İlişkin Kişisel Veriler 
1636
bc. Ekonomik ve Finansal Kişisel Veriler 
1636
bd. Bilişim Alanına İlişkin Kişisel Veriler 
1636
be. Sağlıkla İlgili Kişisel Veriler 
1636
bf. Politik Kişisel Veriler 
1636
3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza ve İstisnaları 
1636
a. Genel Olarak 
1636
b. Site Yönetimleri Açısından 
1638
c. Yönetici ve Veri Sorumlusu Tarafından Kaydedilebilecek Bilgi ve Veriler 
1641
4. KMK md.20 ve 22 Hükümlerinin KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi 
1642
5. Bağımsız Bölüm Borç Bilgisinin Yayınlanması 
1644
6. Kiracının Borç Bilgisinin Kat Maliki ile Paylaşılması 
1645
7. Tapu Uygulamalarının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi 
1646
8. KVKK ile İlgili Notlar 
1648
9. KVKK İdari Para Cezasına İtiraz 
1650
10. Emsal Kararlar 
1650
16. Bölüm
ÖRNEK BELGELER
I. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1653
II. BLOK YAPI GENEL KURUL HAZIRLIĞI 
1653
III. BLOK YAPI TOPLANTILARI 
1653
IV. TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 
1653
V. ÖRNEK YÖNETİM PLANI 
1653
VI. ÖRNEK CEZA YÖNETMELİĞİ 
1653
VII. GİDER TÜRLERİ VE PAYLAŞIM ESASLARI TABLOSU 
1653
VIII. ÖRNEK DENETİM RAPORU 
1653
IX. YÖNETİM HİZMET VE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 
1653
X. ÖZEL GÜVENLİK DİLEKÇE VE SÖZLEŞMELER 
1653
XI. SOSYAL TESİS İŞLETME YÖNERGESİ 
1653
XII. APARTMANLAR İÇİN İSG KONTROL LİSTESİ 
1653
17. Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDE UYGULANAN MEVZUAT
I. KAT MÜLKİYETİNDE UYGULANAN MEVZUAT LİSTESİ 
1655
II. KAT MÜLKİYETİ KANUNU 
1655
III. DİĞER MEVZUAT 
1655
IV. İDARİ PARA CEZALARI LİSTESİ 
1655
V. EMSAL KARAR FİHRİSTİ 
1655
Yararlanılan Kaynaklar 
1664