Kat Mülkiyeti Hukuku Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı – Devre Mülk ve Toplu Yapı Mahir Ersin Germeç  - Kitap

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı – Devre Mülk ve Toplu Yapı

11. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1640
Barkod:
9789750290343
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.770,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
10. baskı
Eylül 2021
1.600,00
845,00 (%47)
Kitabın Açıklaması
Kitapta; kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının (özellikle ortak yer ve tesislerin) yönetimi konularında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar ve bin beş yüze yakın Yargıtay kararı yer almaktadır.
Yargı önüne gelen uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan yasalar kadar, kuşkusuz o yasaların somut olaylara doğru ve doyurucu gerekçelerle uygulanması da önem taşır. Bir yasa ne denli özenle yapılırsa yapılsın, kuralları doğru algılanıp, gerektiği gibi somut olaya uygulanmış olmadıkça doğru sonuca ulaşılamaz. Bunun içindir ki yargı kararlarının ve özellikle uygulamada -yasal boşlukları da dolduran- Yargıtay içtihatlarının önemi yadsınamaz. İşte bu gerçekten yola çıkılarak kitapta, Kat Mülkiyeti Yasası'na ilişkin maddeler sırasıyla ve teker teker açıklanırken, çok sayıda emsal Yargıtay kararına da yer verilmiştir.
Ayrıca uygulama açısından yararlı olabileceği düşüncesiyle Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından kaynaklanan davalara ilişkin ayrıntılı açıklamalar, ilgili mevzuat hükümleri, apartman ve toplu yapı (site) örnek yönetim planları, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi vb. düzenlemeler çalışmanın son bölümlerine eklenmiştir.
Onuncu baskıdan sonra aradan geçen süredeki güncel içtihatlar da yeni baskıya eklenerek kitabın hayli zengin bir içeriğe sahip olması sağlanmıştır.
Yukarıda içeriği özetlenen bu kitap; başta hukukçular (yargıçlar, avukatlar) olmak üzere, kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yaşayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici-denetici vb.) herkesin yararlanabileceği, Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kat Mülkiyeti Yasası Maddelerinin Açıklaması ve Yargıtay Kararları
.
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
.
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
.
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
.
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
.
Ana Gayrimenkulün Yönetimi
.
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
.
Devre Mülk Hakkı
.
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
.
Kat Mülkiyeti Yasası Metni, İlgili Mevzuat ve Örnekler
Kitabın İçindekileri
Onbirinci Baskı İçin Önsöz 
7
Onuncu Baskı İçin Önsöz 
9
Dokuzuncu Baskı İçin Önsöz 
11
Sekizinci Baskı İçin Önsöz 
13
Yedinci Baskı İçin Önsöz 
15
Altıncı Baskı İçin Önsöz 
17
Beşinci Baskı İçin Önsöz 
19
Dördüncü Baskı İçin Önsöz 
21
Üçüncü Baskı İçin Önsöz 
23
İkinci Baskı İçin Önsöz 
25
Önsöz 
27
Birinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI MADDELERİNİN
AÇIKLAMASI VE YARGITAY KARARLARI
KAT MÜLKİYETİ YASASI 
59
GİRİŞ 
59
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI
A. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI 
61
I. Genel Kural (Madde 1) 
61
AÇIKLAMA 
61
1. Kat Mülkiyeti 
61
a. Kat Mülkiyetinin Tanımı 
61
b. Kat Mülkiyetinin Konusu 
62
c. Kat Mülkiyetinin Uygulama Alanı 
62
ca. Yapıların Bir Arsa Üzerinde Bulunması 
62
cb. Yapıların Tamamının Kargir Olması 
64
cc. Yapıların Tamamlanmış Olması 
64
cd. Yapılarda Her Bir Bağımsız Bölümün Başlı Başına Kullanılmaya Elverişli Bulunması 
65
2. Kat İrtifakı 
66
a. Kat İrtifakının Tanımı 
66
b. Kat İrtifakının Konusu 
67
c. Kat İrtifakının Uygulama Alanı 
67
d. Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 
67
Yargıtay Kararları 
68
2. Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulama Alanı ile İlgili Yargıtay Kararları 
69
II. Tarifler (Madde 2) 
86
AÇIKLAMA 
86
1. Anataşınmaz, Anayapı, Bağımsız Bölüm, Eklenti, Kat Mülkiyeti, Kat Maliki 
86
a. Anataşınmaz 
86
b. Anayapı 
87
c. Bağımsız Bölüm 
87
d. Eklenti 
88
e. Kat Mülkiyeti 
89
f. Kat Maliki 
89
2. Ortak Yerler ve Kullanma Hakkı 
90
a. Ortak Yerler 
90
b. Kullanma Hakkı 
91
3. Kat İrtifakı ve Kat İrtifakı Sahibi 
91
a. Kat İrtifakı 
91
b. Kat İrtifakı Sahibi 
91
4. Arsa Payı 
92
5. Sözleşme 
92
III. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği (Madde 3) 
93
AÇIKLAMA 
93
1. Kat Mülkiyetinin Niteliği 
93
2. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi 
94
a. Arsa Payı Oranının Saptanması 
94
b. Arsa Payının Düzeltilmesi 
97
ba. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi 
97
bb. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi 
100
c. Arsa Paylarının Değiştirilemeyeceği Durumlar 
101
3. Kat İrtifakının Niteliği 
102
4. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 
103
a. Tapu İdaresince Resen Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 
103
b. İstem Üzerine Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 
104
Yargıtay Kararları 
107
1. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi ile İlgili 
107
2. Arsa Payının Düzeltilmesi ile İlgili 
113
IV. Ortak Yerler (Madde 4) 
139
AÇIKLAMA 
139
1. Ortak Yerlerin Sözleşme ile Belirlenmesi 
140
2. Yasa Gereğince Ortak Yerler 
140
3. Ortaklaşa Kullanma Korunma ya da Yararlanma İçin Zorunlu Olan Ortak Yerler ve Şeyler 
141
4. Uygulamada Özelliği Olan Bazı Ortak Yerler 
142
a. Teraslar 
142
b. Genel Girişi–Çıkışı Olmayan Bahçe 
143
d. Depolar ve Garajlar 
144
Yargıtay Kararları 
144
1. Genel Olarak Ortak Yerlerle İlgili Kararlar 
144
2. Terasla İlgili Yargıtay Kararları 
150
3. Çatı ve Çatı Arası İle İlgili Yargıtay Karaları 
155
4. Bahçe ile İlgili Yargıtay Kararları 
158
5. Özel Amaca Özgülenmiş Ortak Yerlerle İlgili 
163
B. BAĞLANTILAR 
165
I. Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı (Madde 5) 
165
AÇIKLAMA 
165
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri ile Oranlı Olması 
167
2. Arsa Payının Tek Başına Devredilemeyeceği 
168
3. Açıkta Arsa Payı Bırakılamayacağı 
168
4. Ortak Yerler ve Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılamayacağı 
169
5. Kat Mülkiyetini Kayıtlayan Hakların Arsa Payını da Kayıtlayacağı 
170
6. Kat İrtifakıyla Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı 
170
7. Tapuya Tescil Edilmiş Önceki Hakların Kat Mülkiyetini de Kayıtlayacağı 
171
Yargıtay Kararları 
171
1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri İle Oranlı Olmasına İlişkin 
171
2. Açıkta Arsa Payı Bırakılmayacağına İlişkin 
174
II. Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı (Madde 6) 
175
AÇIKLAMA 
175
1. Eklentinin Hukuksal Niteliği 
175
a. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Bütünleyici Parçası Olması 
176
b. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Dışında Olması 
177
c. Eklentilerin Onaylı Projede ve Sözleşmede Belirtilmiş Olması 
177
d. Eklentilerin Kat Mülkiyeti Kütüğünün (Beyanlar) Hanesine Kaydedileceği 
177
2. Bağımsız Bölüm Üzerinde Kat Mülkiyetiyle Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı 
177
3. Bağımsız Bölümlerin Devri ya da Kiralanması ile Eklentilerin ve Ortak Yerlerin de Devredişmiş veya Kiralanmış Olacağı 
178
Eklentilerle İlgili Yargıtay Kararları 
179
C. ORTAKLIĞIN (ŞÜYUUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA (ŞÜF’A) HAKKI 
182
I. Ortaklığın Giderilmesi (Madde 7) 
182
AÇIKLAMA 
182
1. Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği 
182
2. Paylı Bağımsız Bölümlerde Ortaklığın Giderilmesi 
183
Yargıtay Kararları 
184
Ortaklığın Giderilmesi ile İlgili 
184
II. Öncelikle Satın Alma Hakkı (Madde 8) 
188
AÇIKLAMA 
188
1. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Öncelikle Satın Alma Hakkı 
188
2. Aynı Bağımsız Bölüm Paydaşlarının Öncelikle Satın Alma Hakkı 
188
3. Sözleşmede Bu (8.) Maddenin Tersine Hüküm Konulabileceği 
189
Yargıtay Kararı 
190
D. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (Madde 9) 
191
AÇIKLAMA 
191
Yargıtay Kararları 
192
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI
A. GENEL KURAL (Madde 10) 
195
AÇIKLAMA 
196
1. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Tescil ile Doğacağı 
196
2. Anayapının Salt Bir Bölümü Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı 
197
3. Aynı Katta Birbirine Bitişik Birkaç Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği 
199
4. Bir Yapının İktisadi Açıdan ya da Kullanma Bakımından Bütünlük Arz Eden Birden Çok Katının veya Bölümünün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği 
200
5. Kat Mülkiyetinin Kuruluş Yolları ve Tapuya Tescil İşlemleri 
201
a. Kat Mülkiyetinin Sözleşme (Resmi Senet) ile Kurulması 
201
aa. Anataşınmazın Maliklerince İstemde Bulunulması 
201
ab. Yüklenicinin İstemde Bulunması ve Tescil İşlemi 
202
ac. Cins Değişikliği Yapılması ve Tescili 
204
b. Kat Mülkiyetinin Yargı Kararıyla Kurulması: (Ortaklığın Giderilmesi Davası) 
204
6. Ortak Yararlanmaya Özgülenmiş Olan Bağımsız Bölümlerin Tescili 
208
Yargıtay Kararları 
209
1. Birden Çok Bağımsız Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescili İle İlgili 
209
2. Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi İle İlgili 
209
B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ (Madde 11) 
250
AÇIKLAMA 
250
1. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının “Kat Mülkiyeti Kütüğü”ne Tescil Edilmesi 
250
2. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde “Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri” Tutulacağı 
251
Yargıtay Kararları 
251
C. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI 
253
I. İstem ve Belgeler (Madde 12) 
253
AÇIKLAMA 
253
1. Kat Mülkiyetinin Kurulması İstemi 
254
2. Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Zorunlu Belgeler 
255
a. Mimari Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 
255
b. Yönetim Planı 
255
Yargıtay Kararları 
256
II. Sözleşme ve Tescil (Madde 13) 
260
AÇIKLAMA 
260
1. Sözleşmenin Düzenlenmesi 
260
2. Kat Mülkiyetinin Tescili 
261
Yargıtay Kararları 
262
D. KAT İRTİFAKININ KURULMASI (Madde 14) 
270
AÇIKLAMA 
270
1. Resmi Sözleşmenin Düzenlenmesi 
270
a. Kat İrtifakının Kurulması İstemi 
271
b. Tapu İdaresine Verilmesi Zorunlu Belgeler 
271
ba. Mimari Proje 
271
bb. Yönetim Planı 
272
2. Kat İrtifakının Tescili 
272
Yargıtay Kararları 
273
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI
A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 
279
I. Bağımsız Bölümler Üzerinde (Madde 15) 
279
AÇIKLAMA 
279
2. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümlerini Kullanma Hakkı 
280
a. Maddi Anlamda Kullanma 
280
b. Hukuksal Anlamda Kullanma 
281
Yargıtay Kararları 
281
II. Ortak Yerler Üzerinde (Madde 16) 
285
AÇIKLAMA 
285
1. Ortak Yerlerden Yararlanma Oranı 
285
2. Kiracının Ortak Yerden Yararlanması 
286
3. Ortak Yerlerdeki Hakların Korunması 
286
4. Ortak Yerlere Kat Malikinin Elatması 
287
5. Ortak Yerlere Üçüncü Kişilerin Elatması 
287
Yargıtay Kararları 
288
B. KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI (Madde 17) 
297
AÇIKLAMA 
297
1. Yapının Tamamlanmasını Karşılıklı İsteme ve Dava Hakkı 
298
2. Yapının Tamamlanması İçin Yönetici Atama 
300
3. Kat İrtifaklı Taşınmazda Kat Mülkiyeti Hükümlerinin Uygulanması Koşulları 
301
Yargıtay Kararları 
303
Dördüncü Bölüm
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI 
309
I. Genel Kural (Madde 18) 
309
AÇIKLAMA 
309
1. Kat Maliklerinin Borçları 
310
a. Doğruluk Kurallarına Uymak 
310
b. Birbirini Rahatsız Etmemek 
311
ba. Gürültü Çıkarmamak 
312
bb. Bağımsız Bölümde (Kedi–Köpek–Tavuk vb.) Hayvan Beslememek 
313
bc. Pis Su ve Kokular Yaymamak 
314
c. Birbirinin Haklarını Çiğnememek 
315
d. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak 
316
2. Bağımsız Bölümde Oturanların Borçları 
317
Yargıtay Kararları 
318
1. Doğruluk Kurallarına Uymak ve Rahatsız Etmemekle İlgili 
318
2. Bağımsız Bölümlerde Hayvan Beslemekle İlgili Kararlar 
329
II. Anataşınmazın Bakımı Korunması ve Zarardan Sorumluluk (Madde 19) 
335
AÇIKLAMA 
335
1. Bakım Borcu 
336
2. Koruma Borcu 
337
a. Mimari Durumu Koruma 
337
b. Güzelliği Koruma 
339
c. Sağlamlığı Koruma 
339
3. Anataşınmazda Değişiklik Yapmama Borcu 
340
a. Ortak Yerlerde Değişiklik 
341
b. Anayapının Güçlendirilmesi 
345
c. Günısı (Güneş Enerjisi ile Su Isıtma) Sistemi 
347
d. Bağımsız Bölümün Balkon ve Pencerelerine Panjur Takılması 
349
e. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takılması 
349
f. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmak 
350
g. Bağımsız Bölümlerde Değişiklik ve Onarım 
351
4. Zarardan Sorumluluk 
353
Yargıtay Kararları 
355
1. Davada Taraf Olma Yeteneği (Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti) ile İlgili 
355
a. Kat Maliklerinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti 
355
b. Yöneticinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti 
365
c. İntifa Hakkı Sahibinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti 
369
d. Kiracının Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar 
371
e. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar 
372
2. Ortak Yerlerde Değişikliğe Muvafakat ve İyi Niyetle İlgili Kararlar 
374
3. Mimari Durumu, Sağlamlığı ve Güzelliği Koruma ile İlgili Kararlar 
387
a. Mimari Durumu Koruma ile İlgili 
387
b. Anayapının Sağlamlığının Korunması ve Yapının Güçlendirilmesi İle İlgili Kararlar 
396
c. Değişiklik Projesinin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı ile İlgili Kararlar 
403
d. Projeye Aykırılığın Giderilmesinin Anayapıya Zarar Vermesi ile İlgili Kararlar 
408
4. Ortak Yerlerde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yapma ile İlgili 
411
5. Bağımsız Bölümlerin İçerisinde Yapılan Değişikliklerle İlgili kararlar 
443
6. Ortak Yerlerde Kat Maliklerinin Rızasına Bağlı Olmadan Yapılabilecek Tesis ve Değişikliklere İlişkin Kararlar 
453
a. Günısı (Güneş Enerjisi) Sistemi ile İlgili 
453
b. Sabit Tesis Niteliğinde Olmayan Panjurlarla İlgili 
456
c. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takmakla İlgili 
458
HUKUK GENEL KURULU KARARI 
458
d. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmakla İlgili 
463
7. Zarardan Sorumlulukla İlgili Kararlar 
470
III. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma (Madde 20) 
482
AÇIKLAMA 
482
1. Genel Giderlerin Kapsamı 
483
2. Genel Giderlere Katılma Yöntemi 
483
a. Genel Giderlere Katılmada Anlaşma İlkesi 
484
b. Genel Giderlerin Ödenmesinde Yasal İlke 
486
ba. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler 
486
bb. Arsa Payı Oranında Ödenecek Giderler 
487
3. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama 
487
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme 
489
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması 
489
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama 
490
4. Ortak Gider Alacağı Tutarının Saptanması 
491
5. Birden Çok (Toplu) Yapılarda Genel Giderlere Katılma 
491
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk 
492
b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk 
492
c. Tamamlanmamış Yapılardaki Maliklerin Katılacağı Ortak Giderler 
493
6. Genel Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı 
494
a. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi 
494
b. İcra İnkâr Tazminatı 
497
c. Gecikme Tazminatı 
498
d. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu 
502
7. Kat İrtifaklı Taşınmazlarda 20. Maddenin Uygulanması 
502
8. Kusurlu Kişinin Sorumluluğu ve Rücu Hakkı 
503
Yargıtay Kararları 
504
1. Kat Maliklerinin Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili 
504
2. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama ile İlgili 
524
3. Ortak Giderlere Katılma Yöntemi ile İlgili 
531
4. Blok Yapılarda Ortak Giderlere Katılma ile İlgili 
535
5. Ortak Yerlerin Onarım Giderleri ile İlgili 
538
6. Ortak Giderleri Kovuşturma ve Aktif–Pasif Dava Ehliyetiyle İlgili 
540
7. Gecikme Tazminatı ve İcra Tazminatı ile İlgili 
550
8. Aidat Alacaklarında Zamanaşımı ile İlgili 
568
IV. Sigorta Anlaşması (Madde 21) 
569
AÇIKLAMA 
569
1. Kat Malikleri Kurulu Kararı 
569
2. Sigorta Primlerine Katılma Oranı 
570
3. Sigorta Bedelinin Paylaştırılması 
570
4. Özel Sigorta 
570
V. Ortak Giderlerin Teminatı (Madde 22) 
571
AÇIKLAMA 
571
1. Ortak Giderlerden Sorumlu Olanlar 
572
a. Kat Maliki 
572
b. Bağımsız Bölümde Sürekli Oturan ve Yararlananlar 
572
2. Yasal İpotek Hakkı 
574
3. Ortak Gider Alacağının Öncelikli Olması 
576
Yargıtay Kararları 
576
1. Kiracının Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili 
576
2. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili 
582
VI. Müsaade Mecburiyeti (Madde 23) 
585
AÇIKLAMA 
585
1. Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Zorunluluğu 
586
a. Hasar ve Bozukluğun Giderilmesi 
586
b. Yapının Güvenliğiyle İlgili Teknik İncelemeler Yapılması 
587
c. Harap Olan Yerlerin Yeniden Yapılması 
588
2. İzin Vermekle Yükümlü Olanlar 
589
3. İzin Alanların Yükümlülüğü 
590
4. İzin Yüzünden Uğranılan Zararın Karşılanması 
591
5. Hakimin Müdahalesi 
591
Yargıtay Kararları 
592
VII. Yasak İşler (Madde 24) 
602
AÇIKLAMA 
603
1. Bağımsız Bölümü Özgülendiği Amaca Uygun Kullanma Yükümlülüğü 
603
2. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşler 
604
3. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği ile Vereceği Kararla Yapılacak İşler 
605
a. Kütükte Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılması 
605
b. Uygulamada Kurul Kararı Olmadan Meskenlerde Açılabilecek İş Büroları 
607
ba. Doktor Muayenehanesi 
607
bb. Avukat Yazıhanesi, Mühendislik– Mimarlık Çizim Bürosu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu 
609
c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Şerh Verilmesi 
612
4. Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Olmayan Durumlar 
613
5. Yönetim Planı ile Getirilen Yasaklama 
615
6. Yasak İşlerin Yaptırımı (Eski Hale Getirme ve Tahliye) 
617
a. Davacı ve Davalı Olmak 
617
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
618
c. Mahkeme Kararının İçeriği ve Niteliği 
618
Yargıtay Kararları 
620
1. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşlerle İlgili 
620
2. İşyeri Olan Bağımsız Bölümde Tapuda Yazılı Olandan Farklı Bir İşyeri Açılmasıyla İlgili 
626
3. Meskende İş Yeri Açılması ile İlgili 
633
4. Meskenin İşyeri ile Birleştirilmesiyle İlgili Yargıtay Kararları 
647
5. Meskende Muayenehane Yazıhane ve Büro Açılmasıyla İlgili 
649
6. Yönetim Planında Getirilen Yasaklama İle İlgili 
661
7. Dava Açma Yeteneği ve İyi Niyet ile İlgili 
669
VIII. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti (Madde 25) 
676
AÇIKLAMA 
676
1. Devir Zorunluluğunun Koşulları 
677
a. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemek 
677
b. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemenin Çekilmez Derecede Olması 
678
ba. Ortak Gider ve Avanstan Payına Düşeni Ödememekte Direnme 
679
bb. Hakimin Kararını Yerine Getirmemekte Direnme 
681
bc. Bağımsız Bölümün Ahlâk ve Adaba Aykırı Olarak Kullanılması 
682
2. Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Zorunlu Devrini İsteme 
683
a. Devir Konusunda Kat Malikleri Kurulunca Karar Alınması 
683
b. Devir Davası Açılması 
685
ba. Davanın Tarafları 
686
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
686
3. Dava Hakkının Düşmesi 
687
4. Mahkeme Kararının Niteliği 
688
a. Devir Bedeli 
689
b. Devrin Arsa Payı Oranında Yapılması 
690
Yargıtay Kararları 
691
Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davasıyla İlgili 
691
B. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI (Madde 26) 
698
AÇIKLAMA 
698
1. Yapının Tamamlanması Yükümlülüğü 
698
a. Borçları Yerine Getirmek 
699
b. Yapım İşini Kolaylaştırmak 
700
2. Kat İrtifakı Hakkının Devri Zorunluluğu 
701
3. Kat İrtifakının Devrini İsteme Koşulları 
701
a. Kat İrtifakı Sahibinin Payına Düşen Borçları Yerine Getirmemiş Olması 
701
b. Borçlunun Temerrüde Düşmesi (Borcunu Ödememekte Direnmesi) 
701
4. Kat İrtifakının Devri Davası 
703
a. Davanın Tarafları 
703
b. Dava Açma Süresi 
704
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
704
d. Mahkeme Kararının Niteliği 
704
5. Kat İrtifakı Sahiplerine Verilen Zararın Giderimi 
706
Yargıtay Kararları 
707
Beşinci Bölüm
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
A. GENEL KURUL (Madde 27) 
713
AÇIKLAMA 
713
1. Anataşınmaz Kat Malikleri Kurulunca Yönetilir 
713
2. Yönetim Biçimi Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılır 
714
3. Yönetim Biçimi Yasaların Buyurucu Kurallarına Aykırı Olamaz 
714
4. Kat Malikleri Kurulunun Dava ve Taraf Ehliyeti 
715
Yargıtay Kararları 
716
B. YÖNETİM PLANI (Madde 28) 
719
AÇIKLAMA 
719
1. Yönetim Planının Kapsamı 
719
a. Yönetim Biçimi 
719
b. Kullanma Amacı ve Biçimi 
720
c. Yönetici ve Denetçilere Verilecek Ücretin Saptanması 
722
d. Yönetime İlişkin Diğer Hususların Belirlenmesi 
723
2. Yönetim Planının Düzenlenmesi 
724
a. Yönetim Planının Oybirliğiyle Hazırlanması 
724
b. Yönetim Planının İmzalanmış Sayılması 
725
3. Yönetim Planının Değiştirilmesi 
726
4. Yönetim Planının İptali 
728
5. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı 
729
Yargıtay Kararları 
731
1. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı ile İlgili 
731
2. Yönetim Planının Değiştirilmesi İle İlgili 
753
3. Yönetim Planının İptali İle İlgili 
767
4. Kat Malikinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili 
773
C. KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI 
776
I. Toplantı Zamanı (Madde 29) 
776
AÇIKLAMA 
776
1. Olağan Toplantı 
776
2. Olağanüstü Toplantı 
778
3. Kat Maliklerinin Toplantıya Çağırılması 
779
a. Olağan Toplantıya Çağrı 
779
b. Olağanüstü Toplantıya Çağrı 
780
Yargıtay Kararları 
782
II. Yeter Sayı (Madde 30) 
799
AÇIKLAMA 
799
1. Toplantı İçin Yeter Sayı 
799
a. Birinci Toplantı Yeter Sayısı 
800
b. İkinci Toplantı Yeter Sayısı 
801
2. Karar İçin Yeter Sayı 
801
a. Genel Kural (Oy Çoğunluğu) 
801
b. Oybirliği Aranan Durumlar 
801
c. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar 
802
d. Sayı ve Pay Çoğunluğu Aranan Durumlar (Çifte Çoğunluk) 
803
Yargıtay Kararları 
803
III. Oya Katılma (Madde 31) 
809
AÇIKLAMA 
809
1. Kat Malikinin Oy Hakkı 
809
a. Tek Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı 
809
b. Birden Çok Bağımsız Bölüme Malik Olanın Oy Hakkı 
810
c. Birden Çok Maliki Olan Bir Bağımsız Bölümde Oy Hakkı 
810
2. Oy Kullanma 
811
a. Kat Malikinin Oy Kullanması 
811
b. Yasal Temsilcinin Oy Kullanması 
812
c. Vekil Eliyle Oy Kullanma 
812
3. Doğrudan Kendisini İlgilendiren Konuda Oya Katılamama 
814
Yargıtay Kararları 
814
IV. Kararlar (Madde 32) 
821
AÇIKLAMA 
821
1. Kurul Kararlarının Dayanağı ve Kaynağı 
821
2. Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü 
821
3. Anlaşmazlıklarda Kat Malikleri Kuruluna Başvurma 
822
a. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 
822
b. Öncelikle Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar 
823
4. Kararların Deftere Yazılması ve İmzalanması 
824
5. Aynı Konuda Alınan Önceki Kararın Geçerliliği 
825
Yargıtay Kararları 
826
Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili 
826
V. Hakimin Müdahalesi (Madde 33) 
835
AÇIKLAMA 
835
1. Dava Hakkı ve Hakime Başvurma 
836
a. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası 
837
b. Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmeyenlere Karşı Başvurma 
839
2. Hakimin Müdahalesini İsteme Yöntemi 
840
a. Dava Açma Hakkı 
840
aa. Kat Maliklerinin Dava Hakkı 
841
ab. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı 
843
ac. Yöneticinin Dava Hakkı 
846
b. Davanın Kimler Hakkında Açılacağı 
848
ba. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda 
848
bb. Ortak Gider Alacağı ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda 
849
bc. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde 
850
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
851
4. Yargılama Yöntemi 
853
5. Uyuşmazlığı İnceleme ve Karar Verme 
853
a. İnceleme Aşaması 
854
b. Hakimin Kararı 
854
6. Hakimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı 
855
Yargıtay Kararları 
856
1. Hakimin Müdahalesi İsteminde Husumet ve İyiniyet İle İlgili 
856
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ile İlgili 
911
3. Hakimin Müdahalesi İstemlerinde Yargılama ve Hükümle İlgili 
924
4. Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Hak Düşürücü Süre ile ilgili 
956
D. YÖNETİCİ 
964
I. Atanması (Madde 34) 
964
AÇIKLAMA 
964
Yönetici Atanması (Seçimi) 
965
1. Yönetici Atanması Koşulu 
965
a. Yönetici Atanması Zorunluluğu 
965
b. İsteme Bağlı Yönetici Atama 
966
c. Anataşınmazın Tek Malikinin Yönetici Sayılması 
967
2. Yönetici Atama Yöntemi 
967
a. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Atanması 
967
b. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması 
969
3. Yönetici ile Sözleşme Yapılması ve Güvence İstenmesi 
970
4. Yöneticinin Adı ve Adresinin Anataşınmazın Belli Bir Yerine Asılması 
972
Yargıtay Kararları 
972
1. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Seçilmesi ile İlgili 
972
2. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması ile İlgili 
987
3. Zorunlu Olmamasına Karşın İsteme Bağlı Yönetici Atanmasıyla İlgili 
996
4. Yöneticinin Ad ve Adresinin Anayapının Girişine Asılması ile İlgili 
999
II. Yöneticinin Görevleri 
1000
1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi (Madde 35) 
1000
AÇIKLAMA 
1000
Yargıtay Kararları 
1006
1. Yöneticinin Görev Kapsamı ile İlgili 
1006
2. Yöneticinin Dava Açma Yeteneği İle İlgili 
1016
3. Yöneticiye Husumet Yöneltilmesiyle İlgili 
1029
4. Yöneticinin Yargılama Sırasında Değişmesiyle İlgili 
1037
2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması (Madde 36) 
1039
AÇIKLAMA 
1039
Yargıtay Kararları 
1040
3. İşletme Projesinin Yapılması (Madde 37) 
1043
AÇIKLAMA 
1043
1. İşletme Projesinin Yapılması 
1043
2. İşletme Projesinin Tebliği ve İtiraz 
1044
3. İşletme Projesinin Kesinleşmesi 
1045
4. Kesinleşen İşletme Projesine Göre İcra Takibi 
1046
Yargıtay Kararları 
1047
III. Sorumluluğu 
1053
1. Genel Kural (Madde 38) 
1053
AÇIKLAMA 
1053
1. Yöneticinin Sorumluluğu 
1053
a. Sorumluluğun Niteliği 
1053
b. Sorumluluğun Yaptırımı–Tazminat 
1054
c. Kurul Kararlarının İptali Davasında Yöneticinin Temsil Yetkisi ve Görevleri 
1055
ca. Davada Husumetin Yöneticiye Yöneltilmesi Gerektiği 
1055
cb. İptal Davasını Yöneticinin İlgililere Duyurma Görevi 
1057
cc. Yargılama Giderlerinin Karşılanması 
1058
Yargıtay Kararları 
1059
2. Hesap Verme (Madde 39) 
1076
AÇIKLAMA 
1076
1. Yöneticinin Hesap Vermesi 
1076
a. Yöneticinin Hesap Verme Zamanı 
1076
b. Yöneticinin Hesap Vereceği Kimseler 
1076
Yargıtay Kararları 
1078
IV. Hakları (Madde 40) 
1080
AÇIKLAMA 
1080
1. Yöneticinin Hakları 
1080
a. Yöneticinin Sözleşmeyi Bozma ve Yöneticilikten Çekilme Hakkı 
1080
b. Yöneticinin Tazminat İsteme Hakkı 
1081
c. Yöneticinin Ücret İsteme Hakkı 
1081
Yargıtay Kararları 
1082
E. YÖNETİMİN DENETLENMESİ (Madde 41) 
1086
AÇIKLAMA 
1086
1. Denetleme Zamanı 
1086
2. Denetçi ya da Denetim Kurulu 
1087
a. Denetleme Raporu 
1087
b. Denetçi Defteri 
1087
c. Denetçi Ücreti 
1088
Yargıtay Kararları 
1088
F. YENİLİK VE İLAVELER 
1092
I. Faydalı Olanlar (Madde 42) 
1092
AÇIKLAMA 
1092
1. Ortak Yerlerde Faydalı Olan Yenilik ve İlaveler 
1093
2. Yenilik ve İlaveler İçin Kat Malikleri Kurulu Kararı 
1094
3. Faydalı Yenilik ve İlavelerin Giderlerine Katılma 
1095
4. Özürlülerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler 
1096
5. Anayapının Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin ve Yakıtının Değiştirilmesi 
1097
a. Isı Yalıtımı 
1097
b. Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü ve/veya Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi 
1099
c. Anayapının Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi Giderlere Katılma 
1102
d. Isıtma Sistemi Dönüşüm Kararına Aykırı Olan Yönetim Planı Hükümlerinin Değiştirilmiş Sayılması 
1102
Yargıtay Kararları 
1103
1. Ortak Yer ve Tesislerde Yararlı Yenilik ve Eklemeler ile İlgili 
1103
2. Özel Amaca Özgülenen Ortak Yerlerde Yenilik ve Eklemelerle İlgili 
1111
3. Anayapının Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi, Yakıt Dönüşümü ve Isı Yalıtımı ile İlgili 
1116
4. Yenilik ve Eklemeler Konusunda Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili 
1126
5. Yararlı Yenilik ve Eklemelerin Giderlerine Katılma ile İlgili 
1129
II. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar (Madde 43) 
1131
AÇIKLAMA 
1131
1. Çok Masraflı veya Lüks Olan Yenilik ve Eklemeler 
1132
2. Çok Masraflı ve Lüks Sayılan Yenilik ve Eklemeler İçin Giderlerin Ödenmesi 
1132
Yargıtay Kararları 
1134
III. Bağımsız Bölüm İlavesi (Madde 44) 
1137
AÇIKLAMA 
1137
1. Bağımsız Bölüm Eklemenin Kapsamı 
1138
2. Anataşınmaza Yeni Bağımsız Bölüm Ekleme Koşulları 
1140
a. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi 
1140
b. Arsa Paylarının Oybirliğiyle Yeniden Saptanması 
1141
c. Resmi Senetle Kat İrtifakı Kurulması ve Tescil 
1141
3. Yeni Bağımsız Bölümde Paydaş Olmak İstemeyen Kat Malikinin Durumu 
1143
4. Yeni Bağımsız Bölümün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi ve Tescili 
1143
5. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil 
1143
Yargıtay Kararları 
1145
1. Bağımsız Bölüm Eklenmesine Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Vermesi Koşulu İle İlgili 
1145
2. Kat Malikleri Kurulunda Olumlu Oy Vermeyen Kat Malikinin Onay Vermiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ile İlgili 
1156
3. Kat Eklenmesini Öngören Yönetim Planı Hükmünün Geçerli Olup Olmayacağı İle İlgili 
1158
4. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil ile İlgili 
1161
5. 3194 Sayılı İmar Yasasının Geçici 7. Maddesi ile İlgili 
1175
G. TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER (Madde 45) 
1178
AÇIKLAMA 
1178
1. Temliki Tasarruflar 
1178
2. Önemli Yönetim İşleri – Ortak Yerlerin Kiralanması 
1179
Yargıtay Kararları 
1181
Altıncı Bölüm
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
A. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 
1195
I. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması ile: (Madde 46) 
1195
AÇIKLAMA 
1195
1. Tüm Kat Maliklerinin İstemiyle Sicil Kaydının Silinmesi 
1196
2. Anataşınmazın Arsasıyla Birlikte Tamamen Yok Olması 
1198
3. Anataşınmazın Kamulaştırılması 
1198
Yargıtay Kararları 
1199
II. Anayapının Harap Olması (Madde 47) 
1202
AÇIKLAMA 
1202
1. Anayapının Tümünün Harap Olması 
1203
2. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması 
1204
a. Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Yeniden Yaptırma Zorunluluğu 
1204
b. Harap Olan Bağımsız Bölümün Arsa Payının Devri 
1204
c. Arsa Payını Devir Alanların Bağımsız Bölümü Yaptırma Zorunluluğu 
1206
3. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması 
1207
Yargıtay Kararları 
1210
III. Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi (Madde 48) 
1222
AÇIKLAMA 
1222
1. Bildirme Ödevi ve Zarardan Sorumluluk 
1222
2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Kaydın Silinmesi 
1223
3. Kat Mülkiyetinin Yeniden Kurulması 
1223
B. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ (Madde 49) 
1225
AÇIKLAMA 
1225
1. Kat İrtifakının İrtifak Hakkı Sahiplerinin İstemiyle Sona Ermesi 
1225
2. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi 
1226
a. Arsanın Tamamıyla Yok Olması 
1226
b. Arsanın Üzerinde Yapı Yapılamayacak Duruma Gelmesi 
1226
c. Arsanın Kamulaştırılmış Olması 
1227
3. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Sona Ermesi 
1227
Yargıtay Kararları 
1229
Yedinci Bölüm
SON HÜKÜMLER
A. YASAKLAR (Madde 50) 
1241
AÇIKLAMA 
1241
1. Diğer Yasalara Göre Bağımsız Bölümler Üzerinde Kişisel İrtifak Hakkı Kurulamayacağı 
1241
2. Tümü Kârgir Olmayan Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı 
1241
Yargıtay Kararları 
1242
B. YENİ DURUMA UYMA 
1244
I. Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kurulan İrtifaklarda (Madde 51) 
1244
AÇIKLAMA 
1244
Yargıtay Kararları 
1246
II. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Olan Haklarda (Madde 52) 
1256
AÇIKLAMA 
1256
Yargıtay Kararı 
1257
III. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi (Madde 53) 
1258
AÇIKLAMA 
1258
C. ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞÜYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU (Madde 54) 
1259
AÇIKLAMA 
1259
1. Tüm Maliklerin Anlaşmasıyla Ortaklığın Giderilmesi 
1260
2. Dava Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi 
1261
Yargıtay Kararları 
1264
D. HARÇ VE VERGİLER (Madde 55) 
1277
AÇIKLAMA 
1277
E. BELEDİYESİ OLMAYAN YERLERDEKİ DURUM (Madde 56) 
1278
AÇIKLAMA 
1278
Sekizinci Bölüm
DEVRE MÜLK HAKKI
57, 58, 59 ve 60. MADDELERİN AÇIKLAMASI 
1279
A. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Hukuksal Niteliği 
1280
1. Tanımı 
1280
2. Hukuksal Niteliği 
1280
B. Devre Mülk Hakkının Konusu 
1280
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması 
1281
1. Devre Mülk Hakkının Kurulmasının Koşulları 
1281
a. Devre Mülk Hakkı Kurulacak Taşınmaz, Mesken Nitelikli Bağımsız Bir Yapı ya da Kat Mülkiyetine veya Kat İrtifakına Çevrilmiş Bağımsız Bölüm Olmalıdır 
1281
b. Bir Yapıda veya Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkını Kuracak Kimseler, O Yapının veya Bağımsız Bölümün Ortak Malikleri Olmalıdır 
1282
c. Devre Mülk Hakkının Kurulması İçin Ortak Malikler Arasında ve Tümünün İmzasını Taşıyan Bir Sözleşme (Devre Mülk Sözleşmesi) Yapılmalıdır 
1283
d. Devre Mülk Hakkının Kurulması Konusunda Tapu Memuru Huzurunda Resmi Senet Düzenlenmelidir 
1283
2. Devre Mülk Hakkının Kurulması Biçim ve Yöntemi 
1283
D. Devre Mülk Hakkının Kapsamı 
1284
1. Devre Mülkten Yararlanma Hakkı 
1284
2. Devre Mülk Hakkı Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
1285
3. Devre Mülk Üzerinde Aynî Hak Tesisi 
1285
E. Devre Mülk Payı ile Devre Sayısı ve Sürelerinin Saptanması 
1286
Yargıtay Kararları 
1288
61. MADDENİN AÇIKLAMASI 
1292
1. Devre Mülk Sözleşmesi 
1292
2. Devre Mülk Hakkı Sahipleri ile Kat Malikleri Arasındaki İlişki 
1293
3. Yönetici Atanması 
1294
Yargıtay Kararları 
1296
62. MADDENİN AÇIKLAMASI 
1298
Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkı Kurulmasına Öteki Bağımsız Bölüm Maliklerinin Onay Vermesine Gerek Olmadığı 
1298
63. MADDENİN AÇIKLAMASI 
1299
Devre Mülk Hakkı Kurulmuş Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği 
1299
64. MADDENİN AÇIKLAMASI 
1300
Devre Sonunda Taşınmazı Boşaltma Yükümlülüğü 
1300
65. MADDENİN AÇIKLAMASI 
1301
Devre Mülk Hakkının Bağlı Olduğu Hükümler 
1301
Dokuzuncu Bölüm
TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KAPSAM (Madde 66) 
1303
AÇIKLAMA 
1303
1. Toplu Yapının Tanımı 
1304
2. Toplu Yapının Kapsamı ve Niteliği 
1305
Yargıtay Kararları 
1307
ORTAK YERLER (Madde 67) 
1319
AÇIKLAMA 
1319
2. Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesisleri 
1320
3. Toplu Yapı Kapsamındaki Ortak Yerlerin Özgülenmesi 
1321
a. Bloklara Özgülenen Ortak Yerler 
1322
b. Grup Oluşturan Yapılara Özgülenen Ortak Yer ve Tesisler 
1322
c. Toplu Yapıdaki Tüm Maliklerinin Yararlandığı Ortak Yer ve Tesisler 
1323
VAZİYET PLANI VE PROJELERİ (Madde 68) 
1324
AÇIKLAMA 
1324
1. Toplu Yapı Vaziyet Planı ve Projeleri 
1324
2. Toplu Yapı İçerisinde Kalan Kamuya Ayrılan Yerlerin Durumu 
1325
3. Toplu Yapı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 
1326
a. Toplu Yapı KuruluşundaTaepu İdaresine Sunulması Zorunlu Belgeler 
1327
b.Toplu Yapı Vaziyet Planı ve Projenin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi 
1327
YÖNETİM (Madde 69) 
1329
AÇIKLAMA 
1329
1. Blok Kat Malikleri Kurulu 
1330
a. Blok Kat Malikleri Kurulunun Oluşumu ve Yetki Alanı 
1330
b. Blok Kat Malikleri Kurulunun Toplantı Zamanı 
1331
c. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
1332
d. Kurula Katılma ve Oy Hakkı 
1332
2. Grup Oluşturan (Blok Niteliğinde Olmayan Yapılar ile Blok Yapılar Maliklerinden Oluşan) Kat Malikleri Kurulu 
1333
3. Birden Çok Parselden Oluşan Toplu Yapıda Parsel Kat Malikleri Kurulu 
1333
4. Tek Parsel Toplu Yapılarda Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1334
5. Ada Kat Malikleri Kurulu ve Ada Temsilciler Kurulu 
1335
6. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Temsilciler Kurulu 
1337
a. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu 
1337
b. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 
1337
Yargıtay Kararları 
1338
TOPLU YAPILARDA KURUL TOPLANTILARI VE KARARLARI 
1345
1. Toplantı Zamanı 
1345
a. Olağan Toplantı 
1345
b. Olağanüstü Toplantı 
1345
2. Toplantıya Çağrı 
1346
a. Olağan Toplantıya Çağrı 
1346
b. Olağanüstü Toplantıya Çağrı 
1347
3. Kurullarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
1348
a. İlk Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
1348
b. İkinci Toplantı Yeter Sayısı 
1350
c. Karar Yeter Sayısı İçin Nitelikli Çoğunluk Aranan Durumlar 
1351
ca. Oybirliği Aranan Durumlar 
1351
cb. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar 
1352
cc. Sayı ve Pay Çoğunluğu (Çifte Çoğunluk) Aranan Durumlar 
1352
4. Kurullarda Oy Hakkı 
1353
a. Kat Malikleri Kurullarında Oy Hakkı 
1354
b. Kat Malikinin Oy Hakkı 
1354
ba. Tek Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı 
1354
bb. Birden Çok Bağımsız Bölüme Malik Olanın Oy Hakkı 
1354
bc. Birden Çok Maliki Olan Bir Bağımsız Bölümde Oy Hakkı 
1355
5. Oy Kullanma 
1356
a. Kat Malikinin Oy Kullanması 
1356
b. Yasal Temsilcinin Oy Kullanması 
1356
c. Vekil Eliyle Oy Kullanma 
1357
d. Doğrudan Kendisini İlgilendiren Konuda Oya Katılamama 
1358
6. Ada ve Toplu Yapı Temsilciler Kurullarında Oy Hakkı ve Oy Kullanma 
1359
YÖNETİM PLANI VE DEĞİŞTİRİLMESİ (Madde 70) 
1367
AÇIKLAMA 
1367
Yargıtay Kararları 
1368
YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA (Madde 71) 
1374
AÇIKLAMA 
1374
1. Blok İçin Yönetici ve Denetçi Atanması 
1375
2. Toplu Yapı İçin Yönetici ve Denetçi Atanması 
1375
ORTAK GİDERLERE KATILMA (Madde 72) 
1377
AÇIKLAMA 
1377
1. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma 
1377
a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk 
1378
b. Birkaç Bloğa özgülenen Ortak Yerlere ve Hizmetlere ilişkin Giderlerden Sorumluluk 
1378
c. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk 
1379
d. Yapılardan Bir Kısmının Tamamlanmış Olması Durumunda Ortak Giderlerden Sorumluluk 
1379
e. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma Orannın Belirlenmesi 
1381
ea. Ortak Giderlere katılmada Anlaşma İlkesi 
1382
eb. Ortak Giderlere Katılmada Yasal İlke 
1383
f. Ortak Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı 
1384
fa. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi 
1384
fb. İcra İnkâr Tazminatı 
1386
fc. Gecikme Tazminatı 
1387
2. Ortak Giderlerle İlgili Kurul Kararlarının Niteliği 
1391
3. Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılmaktan Kaçınamama 
1392
a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme 
1393
b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması 
1394
c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama 
1395
Yargıtay Kararları 
1395
GEÇİCİ YÖNETİM (Madde 73) 
1426
AÇIKLAMA 
1426
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER (Madde 74) 
1427
AÇIKLAMA 
1427
Yargıtay Kararı 
1427
GÖREVLİ MAHKEME (Ek Madde 1) 
1429
AÇIKLAMA 
1429
Yargıtay Kararları 
1430
KULLANMA YERLERİNİN BOŞALTILMASI (Ek Madde 2) 
1463
AÇIKLAMA 
1463
Yargıtay Kararları 
1465
BİRDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER (Ek Madde 3) 
1478
AÇIKLAMA 
1478
Yargıtay Kararları 
1478
KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ (Ek Madde 4) 
1486
AÇIKLAMA 
1486
Yargıtay Kararları 
1487
Geçici Madde 1 
1490
AÇIKLAMA 
1490
Geçici Madde 2 
1491
AÇIKLAMA 
1491
İkinci Ayrım
KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
Birinci Bölüm
KAT MALİKLERİ KURULUNA BAŞVURMA
A.GİRİŞ 
1495
B. KAT MALİKLERİ KURULUNA BAŞVURMA 
1496
1. Öncelikle Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 
1496
2. Genel Kurula Başvurmadan Dava Açılabilecek Durumlar 
1497
YARGITAY KARARLARI 
1498
Kat Malikleri Kuruluna Başvurma ile İlgili Kararlar 
1498
İkinci Bölüm
HAKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME
DAVA YOLU VE YÖNTEMİ
A. Giriş 
1505
B. Görev 
1506
C. Yetki 
1508
D. Davacı – Davalı 
1510
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti) 
1510
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı 
1510
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı 
1512
c. İntifa Hakkı Sahibinin Dava Hakkı 
1514
d. Kiracının Dava Hakkı 
1515
e. Yöneticinin Dava Hakkı 
1516
2. Pasif Husumet Ehliyeti 
1518
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda 
1519
b. Alacak ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda 
1520
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde 
1521
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi 
1522
F. Kanıtlama Araçları – Kanıtlar 
1523
G. Yargılama Yöntemi 
1525
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi 
1526
2. Hâkimin Kararı 
1527
a. Kararın Kaynağı 
1527
b. Kararın Niteliği 
1527
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre 
1528
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı 
1529
a. Hukuki Yaptırımlar 
1529
b. Para Cezası Yaptırımı 
1530
Üçüncü Ayrım
KAT MÜLKİYETİ YASASI METNİ KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ
İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ÖRNEKLER
Birinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU METNİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 
1536
İkinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ
YASA MADDELERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 
1565
1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 
1565
3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 
1565
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
1566
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK 
1569
Üçüncü Bölüm
ÖRNEKLER
(Örnek: 1) YÖNETİM PLANI 
1575
(Örnek: 2) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 
1580
(Üçücü Örnek) …. SİTESİ YÖNETİM PLANI 
1595
(Örnek: 4) KONUT KAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ 
1617
(Örnek: 5) KAPICI YÖNERGESİ 
1620
Kaynakça 
1623
Kavram Dizini 
1627