Kamu Personel Yönetimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. İpek Özkal Sayan  - Kitap

Kamu Personel Yönetimi

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
624
Barkod:
9789750286315
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
565,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, uzun yıllar, üniversitelerde "Kamu Personeli Yönetimi" alanında çeşitli seviyelerde dersler veren, konuya ilişkin farklı zamanlarda çeşitli ortamlarda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN'ın tek başına ya da ortaklaşa kaleme aldığı makalelerinden oluşmaktadır.
Kitapta yer alan tüm yazıların ortak noktası, devleti ve devlet bürokrasisini konu almasıdır. Özellikle 1980 sonrası "insan kaynakları yönetimi"nin hâkimiyetini ilan ettiği bu alanda kitap, kamu personel yönetimine dair çalışmaların mutlaka devlet ve devlet bürokrasisi üzerinde yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmektedir.
Çalışmada yer alan makalelerin ortak özelliği her birinin, çeşitli mecralarda hakem ya da yayın kurulu tarafından onaylanmasıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Personel Yaklaşımları
.
Türkiye'de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı
.
İstisnailikten Genelliğe, Geçicilikten Sürekliliğe: 4–B Sözleşmeli Personel İstihdamı
.
Türkiye'de Kamu Personeli İstihdamında Dönüşüm: Sağlık Bakanlığı Örneği
.
Türkiye'de Kamuda Taşeron İşçi İstihdamı: 696 Sayılı KHK'ya İlişkin Bir Değerlendirme
.
Askeri Personel Sisteminde Değişim
.
Türkiye'de İdari ve Askeri Alanda Sözleşmeli Personel İstihdamı
.
Belediyelerde İnsangücü Planlaması Mümkün müdür?
.
Kamu Personel Politikaları
.
Kamuda Melez Bir Statü: Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi
.
Türkiye'de Ombudsmanlık Kurumunun Uygulanabilirliği ve Alternatif Denetim Yöntemleri
.
Etik ve Kamu Etiği: Eleştirel Bir Bakış
.
Sağlık Bakanlığı'nda Performans Değerlendirme ve Ek Ödeme Sistemi
.
Kamu Personelinin Değerlendirilmesinde Performans Sistemine Geçiş Sürecinin Analizi
.
Türkiye'de Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı: Temel Metinler, Aktörler ve Uygulama
.
Türkiye'de Kamu Personel Sisteminde Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri
.
Kamu Politikası Sürecinde Türkiye'de Bürokrasi ve Değişim
.
Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı Sorunu
.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişen Personel Sistemi
.
Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine
.
Yolsuzluk ve Kamu Etiği
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
1. Personel Yaklaşımları 
19
I. Geleneksel Yaklaşım (Bilimsel Yönetim Alamı–Klasik Yaklaşım) 
20
II. Davranışçı Yaklaşım (İnsan İlişkileri Yaklaşımı–Neo– klasik Yaklaşım) 
25
III. Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 
30
IV. İnsan Kaynakları ve İnsan Sermayesi Yaklaşman 
31
V. Entelektüel Sermaye Yaklaşımı 
36
Kaynakça 
40
2. Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı 
43
I. Giriş 
43
II. İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı 
45
A. Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde 
45
B. Doğu Siyasal Düşünceler Tarihinde 
47
III. Kamu Personel Sisteminin Temelleri Bakımından Türkiye’de İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel 
48
IV. İstihdam 
49
A. İdari Personel İstihdamı 
49
B. Askeri Personel İstihdamı 
51
C. Akademik Personel İstihdamı 
53
D. Adli Personel İstihdamı 
54
E. İstihdam Açısından Karşılaştırma 
56
V. Sınıflandırma 
56
A. Sınıflandırma Açısından Karşılaştırma 
57
VI. Haklar, Ödevler, Yasaklar 
58
A. Haklar Açısından Karşılaştırma 
59
B. Ödev ve Sorumluluklar Açısından Karşılaştırma 
60
C. Yasaklar Açısından Karşılaştırma 
62
VII. Kamu Hizmetine Giriş 
63
A. Kamu Hizmetine Giriş Açısından Karşılaştırma 
65
VIII. Adaylık 
66
A. Adaylık Açısından Karşılaştırma 
66
IX. Atanma 
67
X. Kamu Hizmetine Başlama Açısından Karşılaştırma 
68
A. Diğer Atamalar Açısından Karşılaştırma 
74
XI. İlerleme ve Yükselme 
74
A. İlerleme ve Yükselme Açısından Karşılaştırma 
75
XII. Personel Değerlendirme 
76
A. Değerlendirme Açısından Karşılaştırma 
76
XIII. Disiplin 
77
A. Disiplin Açısından Karşılaştırma 
78
XIV. Görevin Sona Ermesi 
81
A. Görevin Sona Ermesi Açısından Karşılaştırma 
81
XV. Sonuç 
82
Kaynakça 
85
3. İstisnailikten Genelliğe, Geçicilikten Sürekliliğe: 4/B Sözleşmeli Personel İstihdamı 
87
I. Giriş 
87
II. 4/B Sözleşmeli Personel İstihdamının Doğuşu 
90
III. Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları ve Memur Statüsünden Farkları 
96
A. Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları 
96
1. Memur Statüsünden Farkları 
99
2. Sözleşmelilik Statüsünün Yaygınlaştırılması Yönünde Adımlar 
101
a. 5473 Sayılı Kanun (Sözleşmeli Öğretmen Alımı) 
101
b. 5620 Sayılı Kanun (İstisnailikten Genelliğe Geçiş) 
101
c. 5917 Sayılı Kanun (Sürekliliğin Yaygınlaştırılması) 
102
IV. Bütçe Kanunları İle Memur Kadrolarının Sınırlandırılması 
105
VI. Sözleşmeli Personeli Memur Statüsüne Yaklaştırma Çabaları 
110
A. Yargı Kararları 
110
1. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
111
2. Danıştay Kararları 
112
B. Mevzuat Değişiklikleri 
113
1. İş Sonu Tazminat Hakkı 
113
2. Doğum ve Süt İzni Verilmesi 
114
3. Sözleşmeli Öğretmenin Yaz Tatilinde İzinli Sayılması 
114
4. Radyasyona Maruz Kalana Ücretli Sağlık İzni Verilmesi 
115
5. Sınav Şartı ve Personelin Hizmete Alınma Şekline Göre Gruplara Ayrılması 
115
6. Askerden ya da Doğum İzninden Dönene Yeniden İşe Başlama Hakkı Tanınması 
116
7. Kurum içi Yer Değişikliği Hakkı Tanınması 
117
VII. Sonuç 
117
Kaynakça 
121
4. Türkiye’de Kamu Personeli İstihdamında Dönüşüm: Sağlık Bakanlığı Örneği 
123
I. Giriş 
123
II. Sağlık Personeli İstihdam Türleri 
125
A. Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 
127
1. 4924 Sayılı Kanuna Dayalı Olarak Sözleşmeli İstihdam 
128
2. 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre İstihdam 
131
3. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı 
132
4. 663 Sayılı KHK Kapsamında Sözleşmeli İstihdam 
136
III. Taşeron İstihdamı 
139
IV. Vekil Ebe/Hemşire İstihdamı 
143
V. Yabancı Sağlık Personeli İstihdamı 
144
VI. Sonuç 
149
Kaynakça 
152
5. Türkiye’de Kamuda Taşeron İşçi İstihdamı: 696 Sayılı KHK’ya İlişkin Bir Değerlendirme 
155
I. Giriş 
155
II. Taşeron İşçi Kimdir? 
156
III. Kamuda Taşeron İşçi İstihdamı 
157
IV. Kamuda Taşeron İşçi İstihdamı Bitti Mi? 696 Sayılı KHK 
160
V. Eleştiriler… 
164
VI. Değerlendirme 
166
Kaynakça 
168
6. Askeri Personel Sisteminde Değişim 
169
I. Giriş 
169
II. Askeri Personel Sistemi (TSK Personel Sistemi) 
170
A. Askeri Personel İstihdamı 
171
B. Sivil Personel İstihdamı 
173
III. Türkiye’de Askeri Personel İstihdamında Yaşanan Değişimler 
174
IV. Sonuç Yerine 
178
Kaynakça 
179
7. Türkiye’de İdari ve Askeri Alanda Sözleşmeli Personel İstihdamı 
181
I. Giriş 
181
II. İdari Alanda Sözleşmeli İstihdam 
183
A. Parlamenter Sistemde Sözleşmeli İstihdam 
183
B. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sözleşmeli İstihdam 
187
1. Üst Düzey Yöneticilik 
189
2. “Vize” Uygulamasının Kaldırılması 
192
3. 375 Sayılı KHK ile Getirilen Düzenlemeler 
193
a. Ek 23. Madde: Sözleşmeli Kariyer ve Kariyer Uzman Yardımcısı İstihdamı 
193
b. Ek 24. Madde: Sözleşmeli Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı İstihdamı 
194
c. Ek 26. Madde: Özel Bilgi ve Uzmanlık Gerektiren Geçici Mahiyetteki İşlerde Yerli ve Yabancı Personel İstihdamı 
195
d. Ek 27. Madde: Memur Çalıştırmayan Kurumlarda Sözleşmeli Personel İstihdamı 
196
e. Ek 31. Madde: Vekalet ve İstisnai Sözleşmeli Danışman ve Uzman İstihdamı 
196
III. İdari Personel Sistemine Yönelik Genel Değerlendirme 
197
IV. Askeri Alanda Sözleşmeli İstihdam 
199
A. Parlamenter Sistemde Sözleşmeli İstihdam 
200
B. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sözleşmeli İstihdam 
205
V. Sonuç 
206
Kaynakça 
209
8. Belediyelerde İnsangücü Planlaması Mümkün Müdür? 
211
I. Giriş 
211
II. İnsangücü Planlaması Nedir? 
211
III. Türkiye’de İnsangücü Planlaması 
214
IV. Belediyelerde İnsangücü Planlaması 
215
V. Sonuç 
218
Kaynakça 
219
9. Kamu Personel Politikaları 
221
I. Giriş 
221
II. Yazın Taraması 
222
A. Personel Politikalarının Tanımı ve Kapsamı 
222
B. Farklı Ülke Örnekleri 
224
1. Amerika Birleşik Devletleri 
225
2. İngiltere 
226
III. Personel Politikalarının Enstrümanları 
227
A. Mevzuat 
227
B Aktörler 
232
1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
232
2. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
232
3. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 
233
4. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
235
5. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
236
6. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 
236
C. Uygulama 
237
1. Sınıflandırma 
238
2. Kariyer 
239
3. Liyakat 
240
IV. Değerlendirme 
242
A. Sorun Alanları 
242
B. Çözüm Önerileri 
245
Kaynakça 
246
10. Kamuda Melez Bir Statü: Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel 
249
I. Giriş 
249
II. İstihdam Biçimi mi? Avantajlı Maaş Rejimi mi? 
250
III. Planlama Yönetiminden Merkez Bürokrasiye 
252
IV. Bürokratik Elit Oluşturma Aracı 
258
V. İstihdam Koşulları: Memura Yakın Sözleşmeliye Uzak 
259
VI. Genel Maaş Rejimine Açılan Büyük Delik 
263
VII. Sonuç 
267
Kaynakça 
268
11. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi 
269
I. Giriş 
269
II. Parlamenter Sistemde Merkezi Personel Sistemi Örgütlenmesi 
273
A. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu 
275
B. Başbakanlık 
278
C. Maliye Bakanlığı–Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) 
279
D. Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı) 
280
E. Devlet Personel Başkanlığı 
281
F. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 
284
G. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
286
III. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi Personel Sistemi Örgütlenmesi 
286
A. Cumhurbaşkanı 
286
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
288
C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
289
D. İnsan Kaynakları Ofisi (İKO) 
290
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
292
F. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
293
IV. Sonuç 
294
Kaynakça 
297
12. Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun Uygulanabilirliği ve Alternatif Denetim Yöntemleri 
299
I. Giriş 
299
II. Ombudsmanlık Kurumu Benzeri Yapılar 
301
A. Devlet Denetleme Kurulu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
301
B. Ombudsmanlık Kurumu 
303
C. Ombudsmanın Seçimi 
304
D. Yaptırım Meselesi 
305
III. Sonuç 
310
Kaynakça 
314
13. Etik ve Kamu Etiği: Eleştirel Bir Bakış 
317
I. Giriş 
317
II. Etik ve Ahlak: Kavram Analizi 
319
III. Yeni Liberalizm Etik İlişkisi 
324
IV. Kamu Yönetimi ve Etik 
332
V. Sonuç 
337
Kaynakça 
339
14. Sağlık Bakanlığı’nda Performans Değerlendirme ve Ek Ödeme Sistemi 
343
I. Kamusal Sağlık Alanında Performans Değerlendirme 
345
II. Sistemin İşleyişi 
347
A. Kurumsal Performans Değerlendirmesi 
347
1. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarındaki Değerlendirme 
348
2. Muayeneye Erişim Ölçütü Açısından 
348
3. 112 Hizmet Kalite Standartları Açısından 
349
4. 112 Verimlilik Göstergeleri Açısından 
350
5. Koruyucu Hizmet Göstergeleri Açısından 
351
III. İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarındaki Değerlendirme 
352
A. Muayeneye Erişim Ölçütü Açısından 
352
B. Hizmet Kalite Standartları Açısından 
353
C. Memnuniyet Ölçümü Açısından 
354
D. Verimlilik Göstergeleri Açısından 
354
E. Bireysel Performans Değerlendirmesi 
355
F. Performans Yönteminin Değerlendirilmesi 
357
IV. Sağlık Bakanlığı’ndaki Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi 
359
A. Sistemin İşleyişi 
362
B. Uygulamanın Değerlendirilmesi 
371
V. Sonuç 
376
Kaynakça 
378
15. Kamu Personelinin Değerlendirilmesinde Performans Sistemine Geçiş Sürecinin Analizi 
381
I. Giriş 
381
II. Performans Değerlendirme 
382
III. Performans Değerlendirme Yönteminin Başarı ya da Başarısızlığı 
384
IV. Türkiye’de Performans Değerlendirme Sistemine Geçiş Süreci Hazırlıkları 
386
A. Kalkınma Planları–Orta Vadeli Programlar–Yıllık Programlar 
387
B. Uluslararası Politika Metinleri 
390
C. Hükümet Politikalarını Doğrudan Yansıtan Yasal Düzenlemeler 
392
V. Türkiye’de Performansa Dayalı Değerlendirme Sisteminin Kurulma Süreci 
395
A. 2011 Yılında Yapılan Değişikliğe Kadar Olan Dönemde Memurun Değerlendirilmesi: Sicil Sistemi 
396
B. 2011 Yılından İtibaren Memurun Değerlendirilmesi: Sicil Sistemi Yerine Performansa Dayalı Değerlendirme Sistemi 
400
VI. Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı (Sicil Sisteminden Farkları) 
403
VII. Sonuç 
410
Kaynakça 
413
16. Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı: Temel Metinler, Aktörler ve Uygulama 
417
I. Giriş 
417
II. Kamu Görevlilerinin Sendikal Haklarına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Türkiye 
419
A. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmeleri 
420
B. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri 
421
C. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri 
424
D. Avrupa Birliği (AB) Müktesebatı 
426
III. Türkiye’de Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme Hakkının Verilmesinde Siyasi Parti ve Hükümetlerin Rolü 
431
A. Siyasal Parti Programlarında Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı 
431
B. Hükümet Programlarında Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı 
433
IV. Türkiye’de Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme Hakkının Verilmesinin Tarihsel Gelişimi 
436
A. 2010 yılı Öncesi Dönem 
436
1. 1923–1970 yılları Arası Dönem: Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı 
436
2. 1990–2010 yılları Arası Dönem: Sendika Kurma, Üye Olma ve Toplu Görüşme Hakkı 
438
B. 2010 yılı Sonrası Dönem: Sendika Kurma, Üye Olma ve Toplu Sözleşme Hakkı 
441
V. Türk Kamu Personel Sisteminde Toplu Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
443
A. Taraflar/Temsiliyet Yönünden 
443
B. Uzlaşma/Uzlaşmazlık Mekanizması 
445
C. Sözleşmelerin Kapsamı 
446
VI. Sonuç 
448
Kaynakça 
451
17. Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri 
455
I. Kanun Yerine Kanun Hükmünde Kararname ve Toplu Sözleşme 
456
A. KHK’lar 
457
B. Toplu Sözleşme 
458
C. Liyakat 
460
II. Sıkı Kadro ve Seçim Dönemlerine Yönelik İstihdam Politikası 
465
III. Taşeron Personel 
467
IV. Uzman İstihdamı 
471
V. Sicil Yerine Performans Değerlendirme 
473
VI. Sonuç 
474
Kaynakça 
476
18. Kamu Politikası Sürecinde Türkiye’de Bürokrasi ve Değişim 
479
I. Giriş 
479
II. Bürokrasi ve Bürokrasinin Güç Kaynakları 
480
III. Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Bürokrasinin Rolü 
482
IV. Bürokrasiden Post– Bürokrasiye 
484
V. Türkiye’de 1980 Sonrası Bürokrasi 
487
A. İkili Bürokratik Yapı 
487
B. Üst Kurul Bürokrasisi 
491
C. Uzmanlık Sistemi ve Tasfiye Edilen Teftiş Sistemi 
492
VI. Sonuç 
493
Kaynakça 
495
19. Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Sorunu 
497
I. Giriş 
497
II. Yargı Bağımsızlığı Nedir? 
498
III. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı 
500
IV. Yargı Bağımsızlığını Etkileyen Faktörler 
506
A. Adli Personel Sınavları 
506
B. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
510
C. Basın ve Yargı 
517
D. Hâkim Maaşları 
519
V. Sonuç 
520
Kaynakça 
523
20. Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişen Personel Sistemi 
525
I. Sicil Yerine Performans Değerlendirme 
530
II. Sözlü Sınavların Denetimi 
535
III. Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrosu 
538
IV. Kadro Karşılığı Sözleşmeliliğe Son 
548
V. Sonuç 
563
Kaynakça 
576
21. Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine 
579
I. Giriş 
579
II. Performans Değerlendirmesi 
579
III. Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine Geçiş 
581
IV. Performans Ödemesi 
586
V. Sağlık Alanında Performans Değerlendirmesi 
587
VI. OECD Raporlarında Performans 
590
VII. Sonuç 
591
Kaynakça 
595
22. Yolsuzluk ve Kamu Etiği 
597
I. Etik 
598
A. Etiğin Doğuşuna “İdeolojik” Bir Yaklaşım 
599
II. Kamu Etiğinin Ortaya Çıkışı 
601
III. Yeni Liberal Yolsuzluk Söylemi ve Arkasındaki Uluslararası Örgütler 
604
IV. Türkiye’de Etik 
609
V. Türkiye’de Etik Sistemin Yürütücüsü: Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
616
VI. Sonuç 
619
Kaynakça 
621
Kavram Dizini 
623