Kamu Hizmetine Girme Hakkı Bakımından Eşitlik İlkesi Miray Özhan  - Kitap

Kamu Hizmetine Girme Hakkı Bakımından Eşitlik İlkesi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
214
Barkod:
9786053006732
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu hizmetine girme hakkı, temel bir insan hakkı olarak, uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemelerde eşitlik ilkesini içkin bir biçimde ele alınmıştır. Eşitlik ilkesinin bütün haklar gibi kamu hizmetine girme hakkını da kapsadığı noktasında şüphe bulunmamaktadır. Bununla birlikte eşitlik ilkesinin dinamik yapısı, hukuki zeminde tanımlanmasını ve ilkeye ilişkin ölçütler getirilmesini zorlaştırabilmektedir. Söz konusu durum, kamu hizmetine alınacak personelin hizmeti en iyi şekilde sunmasındaki kamu yararı ile her vatandaşın kamu hizmetine girme hakkına sahip olması arasında dengenin kurulmasını güçleştirmektedir. Çalışmanın temel amacı, kamu hizmetine girme hakkı bakımından eşitlik ilkesinin nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koymaktır.
Bu amaçla çalışmada, kamu hizmetine girişte eşitlik ilkesini sağlayacak olan aktörlerden yasama organı ve idarenin yükümlülükleri ile yargı organının ilkeye uygunluk denetiminde esas alması gereken ölçütler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca mevcut hukuki düzenlemeler bağlamında hizmete giriş şartlarının ve personel alım yöntemlerinin eşitlik ilkesine uygunluğu değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Hizmeti Kavramı ve Kamu Hizmetine Girme Hakkı
.
Kamu Hizmetine Girme Hakkına Hakim Olan İlkelerden Eşitlik İlkesi
.
Eşitlik İlkesi Bağlamında Kamu Hizmetine Girişte Aranan Şartlar ve Şartları Sağlamada Dezavantajlı Gruplar
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR DİZİNİ 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI
1. KAMU HİZMETİ KAVRAMI 
17
1.1. Kamu Hizmeti Kavramının Belirsizliği Sorunu 
17
1.2. Kamu Hizmeti Teorileri 
21
1.2.1. Mutlakçı (Objektivist) Kamu Hizmeti Teorisi 
21
1.2.2. Göreceli (Subjektivist) Kamu Hizmeti Teorisi 
24
1.3. Kamu Hizmetinin Tanımı 
25
2. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 
27
2.1. Uluslararası İnsan Hakları Metinlerinde Kamu Hizmetine Girme Hakkı 
28
2.2. Türk Hukukunda Kamu Hizmetine Girme Hakkının Tarihsel Gelişimi 
30
2.3. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Hukuki Niteliği 
36
2.4. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Kapsamı 
38
2.4.1. Kişi Bakımından Kamu Hizmetine Girme Hakkının Kapsamı 
39
2.4.1.1. Kamu Görevlisi Kavramı 
39
2.4.1.2. Kamu Görevlilerinin Türleri 
44
2.4.1.2.1. Memur 
44
2.4.1.2.2. Diğer Kamu Görevlileri 
45
2.4.2. Güvence Altına Aldığı Süreç Bakımından Kamu Hizmetine Girme Hakkının Kapsamı 
47
2.5. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Sınırlanması 
49
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKINA HAKİM OLAN İLKELERDEN EŞİTLİK İLKESİ
1. GENEL ANLAMDA EŞİTLİK İLKESİ 
57
1.1. Eşitlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 
57
1.2. Eşitlik İlkesinin Görünümleri 
63
1.2.1. Şekli Eşitlik İlkesi–Maddi Eşitlik İlkesi 
64
1.2.2. Fırsat Eşitliği 
68
1.2.3. Pozitif Ayrımcılık 
70
1.3. Türk Hukukunda Eşitlik İlkesi 
73
1.3.1. Eşitlik İlkesinin Hukuki Dayanakları 
73
1.3.2. Yargı Mercilerinin Eşitlik İlkesine Yaklaşımı 
82
2. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKINA HAKİM OLAN İLKELER 
88
2.1. Serbestlik İlkesi 
89
2.2. Görevin Gerekleri İlkesi 
94
2.3. Eşitlik İlkesi 
99
3. KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE EŞİTLİK 
101
3.1. Kamu Hizmeti İlkesi Olarak Eşitlik 
101
3.2. Yargı Kararlarında Kamu Hizmetine Girişte Eşitlik 
105
3.3. İdarenin Kamu Hizmetine Personel Almada Eşitlik İlkesine
Uyma Yükümlülüğü 
113
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞİTLİK İLKESİ BAĞLAMINDA KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE ARANAN ŞARTLAR VE ŞARTLARI SAĞLAMADA DEZAVANTAJLI GRUPLAR
1. KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE ARANAN ŞARTLARIN EŞİTLİK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
123
1.1. Kamu Hizmetine Girişte Aranan Genel Şartlar 
123
1.1.1. Vatandaşlık Şartı 
124
1.1.2. Yaş Şartı 
128
1.1.3. Öğrenim Şartı 
135
1.1.4. Kamu Haklarından Mahrum Olmama Şartı 
138
1.1.5. Belli Suçlardan Mahkum Olmama Şartı 
139
1.1.6. Askerlik Şartı 
143
1.1.7. Sağlık Şartı 
144
1.2. Kamu Hizmetine Girişte Özel Şartlar 
147
1.2.1. Diploma Şartı 
147
1.2.2. Kurumların Mevzuatında Aranan Özel şartlar 
148
1.3. Sınav Şartı 
150
1.3.1. Kamu Personeli Seçme Sınavı 
152
1.3.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan
Yazılı ve/veya Sözlü Sınav 
155
1.3.3. Sınavsız Atama 
163
1.4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Şartı 
168
2. KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE DEZAVANTAJLI GRUPLAR 
179
2.1. Engelliler 
180
2.2. Diğer Dezavantajlı Gruplar 
189
SONUÇ 
201
KAYNAKÇA 
205