Kambiyo Senetlerinde Rehin Cirosu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım  - Kitap

Kambiyo Senetlerinde Rehin Cirosu

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
466
Barkod:
9789750285004
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
575,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sahip oldukları özel nitelikler ve takip hukukuna ilişkin sağlanan kolaylık nedeniyle uygulamada, taraflar arasında mevcut bulunan borç ilişkisinden doğan edimin ifasını güvence altına almak amacıyla kambiyo senetlerinden teminat olarak yararlanıldığı ve bu amaçla senet üzerinde rehin hakkı tesis edildiği bir gerçektir. Kambiyo senetleri üzerinde rehin tesisi esas itibariyle TTK m. 689'da düzenlenen rehin cirosu ile mümkün olmaktadır. Rehin cirosu, öğreti ve uygulamadaki önemine rağmen kapsamlı bir şekilde inceleme konusu yapılmamıştır. Bu nedenle kambiyo senetleri üzerinde kambiyo senetlerine özgü rehin hakkının kurulmasını sağlamada belirleyici özelliğe sahip olan rehin cirosunun ayrıca incelenmesi, zaruret haline gelmiştir.
Giriş ve sonuç kısımları hariç olmak üzere, üç ana bölümden oluşan çalışmada, kambiyo senetlerinde rehin cirosunun kavramsal çerçevesinin çizilmesi ve kambiyo senetlerinde rehin cirosuna medeni hukukta, ticaret ve icra ve iflas hukukunda bağlanan sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. İncelenen konularla ilgili mevzuatımızda yer alan düzenlemeler, özellikle Alman ve İsviçre hukukuyla mukayeseli bir biçimde ele alınmıştır. Hukuki işlevleri yanı sıra iktisadi işlevleri de ihtiva eden rehin cirosuna ilişkin önem arz eden hususlar, yalnızca teorik açıdan değil, konunun daha iyi anlaşılması amacı ile uygulamaya yönelik olarak da değerlendirilmiş, yazarın şahsi kanaatlerinin dile getirilmesine özen gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kambiyo Senetleri ve Kambiyo Senetlerinin Devir ve İktisap Yolları
.
Hak ve Alacak Üzerinde Rehin ve Rehin Cirosu
.
Rehin Cirosunun Sona Ermesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
17
Birinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ VE KAMBİYO SENETLERİNİN
DEVİR VE İKTİSAP YOLLARI
I. KAMBİYO SENEDİ (TİCARİ SENET) 
23
A. Kambiyo Senedi Kavramı 
23
B. Kambiyo Senedinin Türleri 
26
1. Poliçe 
26
2. Bono (Emre Yazılı Senet) 
27
3. Çek 
29
C. Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri 
31
1. Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir 
31
2. Bir Alacak Hakkını İçerirler 
32
3. Sıkı Surette Şekle Bağlıdırlar 
33
4. Müteselsil Sorumluluk İlkesi Geçerlidir 
33
5. Soyut (Mücerret) Senetlerdir 
34
6. Kurucu (İhdasi) Senetlerdir 
36
7. İmzaların Bağımsızlığı (İstiklali) İlkesi Geçerlidir 
39
8. Kamu Güvenine Sahiptirler 
41
9. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulüne Tabidirler 
42
10. Uluslararası Nitelik Taşırlar 
43
II. KAMBİYO SENETLERİNİN DEVİR VE İKTİSAP YOLLARI 
43
A. Genel Olarak 
43
B. Kambiyo Senetlerinin Ciro Dışı Yollarla Devri ve İktisabı 
44
1. Alacağın Devri (Temliki) 
44
a. Kambiyo Senetlerinin Alacağın Devri Yoluyla İntikalinin Şartları 
46
aa. Yazılı Devir Beyanı 
46
bb. Zilyetliğin Devri 
47
b. Kambiyo Senetlerinin Alacağın Devriyle İntikalinin Hüküm ve Sonuçları 
47
2. Cebri İcra 
49
3. Miras 
50
4. Kanun Hükmü Gereği Devir 
51
a. Yetkisiz veya Temsil Yetkisini Aşan Temsilcinin Senet Bedelini Ödemesi 
51
b. Avalistin Senet Bedelini Ödemesi 
52
c. Araya Girerek Ödeme 
54
d. Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi 
56
e. Zilyetliğinin Devri (Teslim) 
59
C. Kambiyo Senetlerinin Ciro Yoluyla Devri 
61
1. Genel Olarak Ciro 
61
2. Cironun Hukuki Niteliği 
63
a. Teoriler 
64
aa. Havale Teorisi 
64
bb. İcap (Öneri) Teorisi 
66
cc. Şart (Koşul) Teorisi 
67
dd. Muntazar (Beklemece) Hak Teorisi 
68
ee. Modern Görüş/Temlik Teorisi 
68
ff. Değerlendirme ve Görüşümüz 
69
3. Cironun Şekli ve Taşıması Gereken Nitelikler 
75
a. Cironun Şekline İlişkin Özellikler 
75
b. Ciroda Kişiler 
79
aa. Ciranta 
79
bb. Ciro Edilen 
85
c. Ciroda Süre 
87
4. Cironun Türleri 
93
a. Ciro Edilenin Belli Olup Olmadığına Göre Ciro Türleri 
93
aa. Tam Ciro 
93
bb. Beyaz Ciro 
94
b. Amacına Göre Ciro Türleri 
97
aa. Temlik Cirosu 
97
aaa. Temlik (Devir) İşlevi 
98
bbb. Teşhis İşlevi 
102
aaaa. Genel Olarak 
102
bbbb. Cironun Çizilmesi ve Hukuki Sonuçları 
105
ccc. Teminat (Garanti) İşlevi 
110
bb. Tahsil Cirosu 
116
aaa. Genel Olarak 
116
bbb. Tahsil Cirosunun Türleri 
118
ccc. Şekli 
122
cc. Rehin Cirosu 
123
İkinci Bölüm
HAK VE ALACAK ÜZERİNDE REHİN VE REHİN CİROSU
I. HAK VE ALACAK ÜZERİNDE REHİN 
125
A. Rehin Hakkı Kavramı ve Özellikleri 
125
B. Hak ve Alacak Üzerinde Rehin 
129
1. Genel Olarak 
129
2. Hak ve Alacak Rehninin Konusu 
132
a. Genel Olarak 
132
b Nakdî Bir Değer Taşıyan Haklar ve Alacaklar 
132
c. Devredilebilen Haklar ve Alacaklar 
133
d. Rehin Verenin veya Rehin Alanın Borçlusu Olduğu Alacaklar 
136
e. Başkasına Ait Alacaklar 
137
f. Henüz Doğmamış Haklar ve Alacaklar 
137
g. Belirli Haklar ve Alacaklar 
138
3. Hak ve Alacak Üzerinde Rehin Hakkının Kurulması 
140
a. Borçlandırıcı İşlem (Rehin Sözleşmesi) 
140
b. Tasarruf İşlemi 
141
c. Alacakların Rehni 
142
aa. Kıymetli Evraka Bağlanmamış Alacakların Rehni 
142
bb. Kıymetli Evraka Bağlanmış Alacakların Rehni 
145
aaa. Genel Olarak 
145
bbb. Kıymetli Evrak Rehninin Hukuki Niteliği 
147
ccc. Kıymetli Evrakın Rehninde Aranan Müşterek Şartlar 
148
aaaa. Genel Olarak 
148
bbbb. Rehin Sözleşmesinin Varlığı 
148
cccc. Rehinle Temin Edilen Alacak 
153
dddd. Senet Zilyetliğinin Devri 
159
aaaaa. Genel Olarak 
159
bbbbb. Ayni Sözleşme 
160
ccccc. Zilyetliğin Devri 
164
eeee. Hukuki Sebebin Geçerliliği 
168
ffff. Tasarruf Yetkisi 
171
ddd Nama Yazılı Senetlerin Rehni 
174
eee. Hamiline Yazılı Senetlerin Rehni 
176
fff. Emre Yazılı Senetlerin Rehni 
180
aaaa. Genel Olarak 
180
ggg. Tür Değiştirmenin Rehin Hakkına Etkisi 
183
aaaa. Genel Olarak Tür Değiştirme 
183
bbbb. Tür Değiştirmenin Sonuçları 
185
d. Hak ve Alacak Üzerinde Art Rehin Hakkı Kurulması 
189
II. KAMBİYO SENEDİNE BAĞLANAN ALACAĞIN REHİN CİROSUYLA REHNEDİLMESİ 
193
A. Rehin Cirosu 
193
1. Genel Olarak 
193
2. Açık (Aleni) Rehin Cirosu 
196
3. Örtülü Rehin Cirosu 
201
a. Genel Olarak 
201
b. Örtülü Rehin Cirosunun Şekli 
204
c. Örtülü Rehin Cirosunun Geçerliliği 
204
d. Örtülü Rehin Cirosunun Hüküm ve Sonuçları 
208
e. Örtülü Rehin Cirosunun Tahsil Cirosu Biçiminde Yapılması 
210
4. Teminat Amacıyla Temlik (İnançlı Temlik) Cirosu 
212
a. Genel Olarak İnançlı İşlem 
212
b. İnançlı İşlemin Türleri 
214
c. İnançlı İşlemlerin Hüküm ve Sonuçları 
215
d. İnançlı Temlik Cirosu 
218
B. Rehin Cirosunda Özellik Arz Eden Durumlar 
225
1. Beyaz Rehin Cirosu 
225
a. Genel Olarak 
225
b. Beyaz Cironun Arz Ettiği Özellikler 
227
c. Değerlendirme 
231
aa Genel Olarak 
231
bb. Vekâlet Sözleşmesi Bakımından Konunun Değerlendirilmesi 
232
aaa. Vekalet Sözleşmesi, Tanımı ve Tarafları 
234
bbb. Alt Vekalet Sözleşmesi, Tarafları ve Hukuki Niteliği 
235
ccc. Alt Vekâlet–Beyaz Rehin Cirosu İlişkisi 
238
cc. Rehinli Senedin Yalnızca Zilyetliğin Geçirilmesiyle Devri Halinde Beyaz Rehin Cirosu 
240
dd. Türk Medeni Kanunu Hükümleri Kapsamında Kıymetli Evrak Üzerinde Rehin Tesisi Halinde Beyaz Rehin Cirosu 
242
2. Geriye Ciroda Rehin Cirosu 
242
3. Teminat Senedi ile Rehin Cirosu Arasındaki İlişkisi 
244
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile Rehin Cirosu Arasındaki İlişki 
249
C. Rehin Cirosunun Hükümleri 
252
1. Genel Olarak 
252
2. Rehnalan Hamilin Senetten Doğan Hakları Kullanma Yetkisi ve Yükümlülükleri 
254
a. Rehnalan Hamilin Senetten Doğan Hakları Kullanması 
254
b. Rehnalan Hamilin Yükümlülükleri 
256
c. Rehnalan Hamilin Senedinin Tahsili İçin Gerekli İşlemleri Yapma ve Cirantanın Haklarını Koruyucu Yollara Başvurmasının Zorunluluğuna İlişkin Görüşler 
260
aa. Rehnalan Hamilin Zorunlu Olduğunu Kabul Eden Görüş 
260
bb. Rehnalan Hamilin Zorunlu Olmadığını Kabul Eden Görüş 
261
cc. Değerlendirme 
263
d. Rehnalan Hamilin Haklarına ve Borçlarına İlişkin Sözleşme Kayıtlarının Geçerliliği 
272
3. Rehin Cirosunun Teminat İşlevi 
275
a. Genel Olarak 
275
b. Rehin Cirosunda Teminat İşlevinin Bulunmadığını Kabul Eden Görüş 
275
c. Rehin Cirosunda Teminat İşlevinin Bulunduğunu Kabul Eden Görüş 
280
d. Rehin Cirosunda Teminat İşlevine Dair Değerlendirme 
283
aa. Belirlilik İlkesi Yönünden Değerlendirme 
283
bb. Yargıtay İçtihatları Bakımından Değerlendirme 
285
cc. Hukuk Boşluğu Bakımından Değerlendirme 
293
4. Senedin Vadesinin Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın Vadesinden Farklı Olması Durumu 
300
a. Senet Vadesinin Teminat Altına Alınan Alacağın Vadesinden Önce Gelmesi 
301
aa. Genel Olarak 
301
bb. Senedin Vadesinden Önce Tahsil Edilen Bedelin Hukuki Niteliği ve Muhafazası ile İlgili Ortaya Çıkan Görüşler 
302
cc. Değerlendirme 
305
b. Teminat Altına Alınan Alacağın Vadesinin Senet Vadesinden Önce Gelmesi 
311
5. Rehin Cirosunda Def’iler 
315
6. Çekte Rehin Cirosu 
323
a. Genel Olarak 
323
b. Değerlendirme 
327
Üçüncü Bölüm
REHİN CİROSUNUN SONA ERMESİ
I. REHİN CİROSUNUN TEMİN ETTİĞİ ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ 
341
A. Temin Edilen Alacağa (Borca) Bağlı Olarak Sona Ermesi 
341
1. Genel Olarak 
341
2. İfa (Ödeme) 
343
3. Yenileme (Tecdit) 
348
4. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
350
5. İfa İmkansızlığı 
356
6. Takas 
358
7. Zamanaşımın Rehin Cirosuna Etkisi 
360
B. Temin Edilen Alacağın Sona Ermesinin Kefalet ile Rehin Cirosu Arasındaki İlişkiye Etkisi 
361
1. Genel Olarak 
361
2. Kefilin Asıl Borçluya Karşı Sahip Olduğu Yasal Rücu Hakkı Bakımından Teminatların Durumu 
362
3. Teminatları ve Borç Senetlerini Koruma ve Kefile Teslim ve Devir Yükümlülüğü 
364
a. Alacaklının Teminatları ve Borç Senetlerini Kefile Teslim ve Devir Yükümlülüğü 
364
b. Teminatların Kefile Geçişine İlişkin Özel Durumlar 
368
c. Alacaklının Teminatların Korunmasına Yönelik Yükümlülükleri 
371
C. Borç İlişkisine Bağlı Olarak Sona Ermesi 
374
1. Genel Olarak 
374
2. İkale (Bozma) Sözleşmesi 
375
3. Fesih 
375
4. Dönme 
376
5. Geri Alma 
377
6. Değerlendirme 
377
II. REHİN CİROSUNU DOĞRUDAN SONA ERDİREN NEDENLER 
378
A. Rehin Alanın Feragatiyle (Vazgeçmesiyle) 
378
B. Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesiyle 
380
C. Tarafların Anlaşmasıyla 
382
C. Rehin Muamelesinin İptaliyle 
383
D. Rehinli Alacağın Ödeme Yerine Kabulüyle 
383
E. Sürenin Dolması veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesiyle 
384
F. Rehinli Senedin Ödenmesi veya Paraya Çevrilmesiyle 
385
1. Rehinli Senedin Ödenmesi 
385
2. Rehinli Senedin Paraya Çevrilmesi 
393
a. Genel Olarak 
393
b. Rehinli Alacaklının Takip Yolu Seçimi ve Sonuçları 
394
c. Rehin Konusunun Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi 
404
aa. Genel Olarak 
404
bb. Mevzuatta Yer Alan Hükümler Çerçevesinde Özel Yoldan Paraya Çevirme 
406
cc. Değerlendirme 
410
dd. Taşınır Rehni Hükümleri Kapsamında Değerlendirme 
415
G. Rehinli Senedin Zilyetliğinin Kaybedilmesiyle 
420
Sonuç 
429
Kaynakça 
443
Kavram Dizini 
461