Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleriyle  Gümrük Hukuku ve Davaları Örnekler – Çözümler – İçtihatlar Cahit Yerci  - Kitap
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleriyle

Gümrük Hukuku ve Davaları

Örnekler – Çözümler – İçtihatlar

4. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1040
Barkod:
9789750285653
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.250,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Nisan 2022
730,00
730,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Önceki baskıları yoğun ilgiyle karşılanan kitap, güncellenmiş ve geliştirilmiş 4. baskısıyla yeniden okurlara sunulmaktadır.
Kitap, özellikle, kapsadığı geniş, ayrıntılı ve çözümlemeli mevzuat bilgisi dolayısıyla takdir görmüş; kitapta yer alan ve yaklaşık %80'i çözülmüş uygulama örnekleri ile konu hakkında aydınlatıcı ve ufuk açıcı bulunmuştur.
Bu baskıda da kitaba, tamamına yakını çözülmüş 40 yeni uygulama örneği eklenmiştir. Uygulama örneklerinin kimisi kanundaki bir hükmün ya da bir uygulamanın açıklanmasına yöneliktir. Örneklerin çoğu ise, uygulamada uyuşmazlık yaratmış ya da yaratabilecek olayların çözümünü hedeflemektedir. Örneklerdeki olaylar, salt Gümrük Kanunu'na değil, ilintili bütün kanunların hükümlerine başvurularak irdelenmiş ve çözülmüştür.
Kitapta, gümrük rejimlerinin ve dış ticarette alınan vergi ve mali yüklerin tamamı işlenmiştir. Rejimlerle ve dış ticarette alınan vergilerle/mali yüklerle ilintili idari uygulamalar, kesilen idari para cezaları, uygulanan diğer idari yaptırımlar ve bunlara ilişkin olarak doğan uyuşmazlıklar, ortaya çıkan adli soruşturma ve kovuşturma konuları ve bunların çözüm yolları kitapta irdelenmiştir.
Yazar, kitapta kendi görüşlerinin yanında, karşıt görüşlere de yer vermektedir. Bu, pek çok farklı görüşü kitapta görme fırsatı sunarken, aynı zamanda, bir değerlendirme ve tartışma temeli de yaratmaktadır.
Çalışmada, çok sayıda yargı kararına da yer verilmiştir. Bunlar arasında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararları bulunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
.
İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
.
Vergilerin Kaldırılması
.
Geri Verilmesi
.
Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu
.
Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
.
KDVK'nın, ÖTVK'nın ve GK'nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri
.
Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
.
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)
.
Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
.
İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
.
Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
.
Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
.
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
6
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
11
Birinci Baskının Önsözü 
13
Kısaltmalar 
33
Birinci Kısım
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME 
37
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ 
37
§3. “GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ“ TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER 
38
I. Gümrük Vergileri 
38
A. İthalat Vergileri 
40
1. “Eş Etkili Vergi – Mali Yük” Deyimlerinin/Tartışmasının Önemi 
44
B. İhracat Vergileri 
44
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR 
45
I. Gümrük Yükümlülüğünü Sona Erdiren Sebepler 
51
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER 
52
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV 
53
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 
54
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (SDGR) 
56
A. Finansal Kiralama Şirketince İthal Edilen Eşyada SDGR 
56
1. %1 KDV Oranı 
56
2. Finansal Kiralama Şirketince YTB İle Makine Teçhizat İthalatı 
58
3. Teşviklerin Geri Alınması 
59
B. Mahrece İade (İthal Eşyanın Geri Gönderilmesi) 
61
1. GK m. 235/4 Hükümleri 
61
2. GY m. 181 Hükümleri 
62
3. GY m. 465 Hükümleri (Mahrecine Yollanacak Koliler) 
63
4. Mahrece İade GGT’de Yapılan Açıklamalar 
63
a. Beyannamesi Tescil Edilmiş, Serbest Dolaşıma Girmemiş Eşyanın Geri Gönderilmesi 
63
b. Serbest Dolaşıma Girmiş Eşyanın Geri Gönderilmesi 
63
II. Transit Rejimi 
64
A. Telef Olan ya da Kayba Uğrayan Eşya (GY m. 228) 
84
III. Gümrük Antrepo Rejimi 
84
A. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Eşyanın Devri 
85
IV. Geçici İthalat Rejimi 
88
A. Finansal Kiralama Konusu Malların Geçici İthalatı 
96
1. Finansal Kiralama Tanımı 
96
2. Finansal Kiralamada Gümrüğe Dair Hükümler 
96
3. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Malda Teminat 
97
4. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Tam Muafiyet 
98
5. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Kısmi Muafiyet 
98
6. Finansal Kiralamaya Konu Malın İade Edilmek Üzere TGB Dışına Çıkarılması 
99
7. Finansal Kiralama Konusu Malın Kesin İthalatının Yapılması 
99
V. Dahilde İşleme Rejimi 
103
A. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) 
106
1. DİİB ya da Dİİ’nin Müeyyideli Kapatılması 
107
a. Müeyyideli Kapatma Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvurulmaması 
110
B. Eşdeğer Eşya Kullanımı 
114
C. Döviz Kullanım Oranı 
118
VI. Hariçte İşleme Rejimi 
119
A. Kısmi Muafiyet 
119
B. Tam Muafiyet 
120
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
120
VIII. İhracat Rejimi 
121
§7. TARH–TAHAKKUK 
121
İkinci Kısım
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 
130
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 
130
A. DFİF’de Ceza Uygulaması 
131
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği 
131
II. Telafi Edici Vergi (TEV) 
131
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri), 
133
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta 
133
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında 
134
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller 
135
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında 
136
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında 
136
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru 
137
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi 
137
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi 
137
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 
138
1. Para Cezası Kime Uygulanacak? 
141
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi 
142
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza 
143
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 
144
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar 
144
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar 
144
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler 
146
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur 
148
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 
148
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı 
150
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları 
150
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği 
150
1. A.TR Dolaşım Belgesi 
151
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal 
152
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 
154
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması 
155
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi 
155
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi 
155
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir 
156
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 
156
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar 
156
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat 
156
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması 
157
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları 
157
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük 
158
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi 
158
ae. İlave Toplu Konut Fonu 
160
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları 
161
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler 
162
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi 
165
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler) 
165
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta) 
165
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi 
167
E. GTS’de Fatura Beyanı 
168
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı 
168
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı 
169
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi 
170
V. İthalat Vergileri 
170
A. Gümrük Vergisi 
170
1. Genel Açıklama 
170
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar 
173
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler 
173
aa. İthalatta KDV’nin Durumu 
175
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu 
178
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler 
180
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler 
180
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler 
183
3. Spesifik ya da Ad Valorem Esas 
183
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar 
183
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı 
190
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11 
191
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13 
191
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00 
192
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00 
192
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00 
193
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12 
193
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00 
195
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19 
195
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00 
196
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi 
197
aba. Gümrük Vergisi Matrahı 
197
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir? 
197
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi 
198
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış) 
258
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 
262
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar 
263
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler 
272
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri 
273
abaabd. Know–How Ödemeleri 
292
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller 
293
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler 
293
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler 
293
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı 
294
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması 
297
abaabfb. Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda 
299
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee) 
299
abaabh. İskontolar 
300
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri 
300
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi 
302
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 
308
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu) 
308
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu 
309
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi 
310
abaabi. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti 
311
abaabj. Veri ya da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti 
311
abaabk. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru 
312
abaabka. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması 
312
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
313
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
314
abaae. İndirgeme Yöntemi 
315
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi 
316
abaag. Son Yöntem 
316
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı 
316
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması 
317
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık ya da İstisna Uygulanacak Durumlar 
317
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat 
320
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV) 
322
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi 
327
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat 
329
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı 
329
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı 
329
C. Tek ve Maktu Vergi 
330
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır. 
331
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya 
331
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi) 
332
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği 
332
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler 
333
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı 
333
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları 
334
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 
334
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 
335
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 
337
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı 
338
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi 
339
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi 
341
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
352
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 
353
1. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği 
353
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler 
354
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı 
355
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları 
355
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 
356
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 
357
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 
357
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 
357
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
357
F. Toplu Konut Fonu 
358
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği 
358
G. İlave Toplu Konut Fonu 
367
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır? 
368
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi? 
370
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY) 
370
1. Yasal Dayanağı 
370
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi 
371
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama 
372
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama 
373
5. Hariç Sektör Uygulaması 
373
6. 2018/11799 Sayılı BKK 
374
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 
375
1. KKDF’nin Niteliği 
375
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri 
377
a. Kabul Kredili Ödeme 
377
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C) 
378
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 
378
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery) 
379
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF 
380
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF 
381
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 
382
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF 
382
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF 
384
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 
384
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 
385
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF 
385
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF 
386
14. Takas Durumunda KKDF 
387
15. Transit Ticarette KKDF 
388
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi 
388
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat 
389
18. Kitap İthalatında KKDF 
390
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF 
390
20. Enerji İthalatında KKDF 
390
21. KKDF Oranı 
390
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF 
391
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat 
391
24. KKDF’nin Ödenmesi 
393
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü 
393
26. KKDF Matrahı 
395
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması 
395
28. KKDF’de Ceza 
396
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
397
J. Tütün Fonu 
397
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması 
400
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 
400
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 
401
K. Çevre Katkı Payı 
402
1. Çevre Katkı Payı Tanımı 
402
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı 
402
3. Çevre Katkı Payı‘nın Amacı 
402
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu 
402
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı 
402
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı 
403
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması 
403
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
403
9. Yaptırım – Belgelerin İptali 
403
10. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği 
404
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm 
404
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm” 
405
11. Gümrük İdaresince Çevre Katkı Payı Hesaplanması 
405
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri 
407
a. İdari Aşamada 
407
c. Yargısal Aşamada 
408
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir mi? 
408
L. İthalat Vergilerinden Muafiyet 
409
VI. İthalat Aşamasında Alınan–İthalat Vergileri Dışında Kalan–Vergiler 
410
A. TRT Bandrolü 
410
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin) 
410
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin) 
411
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır? 
416
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi? 
416
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi 
417
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır? 
418
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi? 
420
C. Damga Vergisi 
420
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi 
421
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi 
422
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri 
423
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi 
423
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi 
424
7. Damga Vergisi İstisnası 
425
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar 
426
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı 
426
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi 
428
1. Verginin Konusu 
428
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar 
429
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar 
429
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar 
430
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar 
430
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar 
430
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar 
430
2. İthalat Tanımı 
431
3. Vergiyi Doğuran Olay 
432
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 
432
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi 
433
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı 
433
6. İthalatta ÖTV İstisnası 
435
a. Diplomatik İstisna 
435
b. Diğer İstisnalar 
435
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda 
435
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 
437
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 
438
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 
438
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul 
439
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı 
440
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür? 
440
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh 
440
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh 
441
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali 
441
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası 
441
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda 
442
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda 
442
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında 
443
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda 
443
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda 
443
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta 
443
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası 
445
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 
446
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 
448
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası 
450
bia. Geçici İthalat Rejiminde 
450
bib. Diğer Rejimlerde 
450
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda 
451
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna 
451
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar 
452
bjb. Standart Yakıt Deposu 
453
7. Verginin Tecili 
453
8. Verginin İndirimi 
453
9. Müteselsil Sorumluluk 
453
10. Verginin Beyanı 
456
11. Verginin Tarhı 
456
12. Verginin Ödenmesi 
456
13. İthalatta Eksik Ödenen ya da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi 
456
14. İhtilaflar 
456
15. Teminatlı İşlemler 
456
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı 
457
aa. Gümrükte Alınacak Teminat 
457
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza 
458
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV 
459
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) 
461
1. Verginin Konusu 
461
a. Mal İthalatında KDV 
461
aa. İthalat Tanımı 
461
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay 
462
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri 
462
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri 
462
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri 
463
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler 
464
abd. KDV Doğuran Olaylar 
464
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması 
465
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması 
465
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi 
465
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması 
466
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV 
467
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 
468
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 
469
2. İthalatta KDV İstisnası 
470
3. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü 
482
4. İthalatta KDV Matrahı 
482
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti) 
484
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması 
484
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar 
486
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler 
487
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar 
493
f. Kur Farkları 
494
g. Fiyat Farkları 
496
5. KDV’nin Tarhı 
496
a. Vergilendirme Dönemi 
497
b. Beyan Usulü 
497
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar 
498
d. Beyanname Verme Zamanı 
499
e. Tarh Yeri 
500
f. Tarhiyatın Muhatabı 
501
6. KDV’nin Ödenmesi 
501
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı 
501
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı 
502
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 
502
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi 
503
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 
506
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi 
507
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 
508
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta 
508
7. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler 
509
a. Verginin Ödenmesi 
509
b. Vergilerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi 
510
c. Gümrük Beyannamesinin İptali 
511
8. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 
511
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim 
512
b. İndirilemeyecek KDV 
512
c. Kuralın İstisnaları 
514
9. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm 
515
10. Gereksiz Yere ya da Fazla Ödenen Vergiler 
518
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade 
518
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade 
522
c. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması 
523
d. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması 
524
11. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması 
525
a. GK Hükümleri Uyarınca 
525
aa. İade Kararının Üç Ay İçinde Uygulanmaması 
525
ab. Geri Verilen Alacaklarda Faiz 
527
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca 
529
ba. İadenin Üç Ay İçinde Yapılmaması 
529
F. Dış Ticaret Vergilerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Karşısında Durumu 
530
1. Gümrük Vergisi 
530
2. Telafi Edici Vergi 
531
3. Katma Değer Vergisi (KDV) 
531
a. İndirilebilir KDV (Gider ya da Maliyet Unsuru Olmayacak KDV) 
531
b. Maliyet ya da Gider Unsuru Olacak KDV 
532
4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
532
a. ÖTV’nin Maliyet Unsuru Olacağı Durumlar 
532
b. ÖTV’nin Maliyet Unsuru Olmayacağı Durumlar 
532
§10. SORUMLULUK HALLERİ 
533
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu 
533
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar 
533
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu 
541
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar 
543
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk) 
545
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları 
547
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu 
553
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu 
553
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
557
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk 
561
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
561
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 
563
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu 
563
A. Limited Şirket Ortaklarının Mirasçılarının Sorumluluğu 
575
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk 
575
A. Yetkisiz Temsilde Ceza 
575
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3) 
576
X. Ulusal ve Uluslararası Kefil Kuruluşların Sorumluluğu 
577
A. ATA Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 
577
B. CPD Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 
579
C. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi’nden (YTGGK’den) Sorumluluk 
582
D. TIR Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 
583
E. TIR Karnesi Hamili Taşımacıların Sorumluluğu 
586
XI. Ulusal Transit Rejiminde Taşıyıcının Sorumluluğu 
588
XII. Kontrol, Muayene ve İkinci Muayene Yapanların Sorumluluğu 
589
XIII. ÖTVK’nın 13/3’üncü Maddesinin Gümrük Memurlarına Yüklediği Sorumluluk 
591
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI 
592
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı 
592
B. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı 
600
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı 
605
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı 
605
IV. Tahsil Zamanaşımı 
606
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı 
607
V. Geri Vermede/Kaldırmada Zamanaşımı 
608
A. Üç yıllık Zamanaşımı Süresi (Genel Süre) 
609
B. Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi (Özel Süre) 
609
C. 20 ve 45 Günlük Süreler (Özel Süre) 
610
D. 30 Günlük Süre (Özel Süre) 
610
Üçüncü Kısım
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR 
611
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ 
614
I. Tanım Yönünden 
614
II. Kapsam Yönünden 
615
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden 
615
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI 
616
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ 
617
I. Genel Hükümler 
617
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller 
617
III. Cezaların Gruplandırılması 
622
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 
622
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
623
C. Nispi–Maktu Para Cezaları 
624
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı 
624
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar 
625
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı 
626
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller 
628
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma 
629
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma 
630
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar 
634
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza 
634
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü? 
655
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi? 
655
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3) 
657
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4) 
662
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 
662
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza 
662
1. Genel Düzenleyici İşlemlerle Yasaklanan Eşyada Ceza 
662
a. Eşyanın Mahrece İadesi ya da Üçüncü Ülkeye Transiti 
667
2. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza 
667
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a) 
679
I. Fiiller Gümrük İdaresinin Tespitinden Önce Bildirildiğinde Ceza (GK m. 235/6) 
685
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması 
686
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi 
686
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması 
686
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza 
686
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi 
696
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması 
697
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza (GK m. 236/2) 
700
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2) 
700
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 
702
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 
703
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 
704
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 
704
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 
704
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 
704
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5) 
705
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241) 
706
1. Özet Beyana İlişkin Açıklamalar 
706
a. TGB’ye Gelen Eşyada Özet Beyan 
706
b. Serbest Bölgeye Gelen–Serbest Bölgeden Giden Eşyada Özet Beyan 
706
c. Özet Beyanı Kim Verir? 
706
d. Özet Beyan Aranmayacak Durumlar 
707
e. Özet Beyandan Vazgeçilebilmesi 
708
f. Özet Beyanın İçeriği 
708
g. Özet Beyanın Veri İşleme Tekniği Yoluyla Verilmesi Zorunluluğu 
709
h. Özet Beyanın Yazılı Olarak Verilmesi 
709
ı. Özet Beyan Olarak Kullanılan Bilgiler 
710
ıa. Transit Rejimi Kapsamında Verilen Bilgilerin Özet Beyan Olarak Kullanımı 
710
i. Beyanın Bağlayıcılığı 
712
j. Dolaylı Temsilde Sorumluluk 
712
k. Özet Beyanın Verileceği Gümrük İdaresi 
712
l. Özet Beyanın Verilme Süresi 
713
la. Deniz Taşımacılığında 
713
lb. Hava Taşımacılığında 
713
lc. Demiryolu Taşımacılığında 
714
ld. Karayolu Taşımacılığında 
714
m. Bilgisayar Sistemi Çalışmadığında Özet Beyan 
714
n. Özet Beyanda Düzeltme 
714
2. Usulsüzlük Cezaları 
714
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza 
714
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar 
715
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza 
716
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza 
716
3. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar 
716
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza 
717
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı 
717
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları 
718
4. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması 
719
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238/1) 
721
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1–a) 
721
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi 
728
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması 
730
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1–a) 
731
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Ceza 
733
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası 
733
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası 
733
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası 
734
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238) 
734
a. GK m. 238/1–a Kapsamında Ceza 
734
b. GK m. 238/1–c Kapsamında Ceza 
735
c. GK m. 238/2 Kapsamında Ceza 
736
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası 
736
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza 
736
Ö. GK’nın 239/1’inci maddesinde Yazılı Ceza 
736
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1). 
737
2. “İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1) 
738
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak 
738
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza 
738
R. Saklanması Gereken Belgeler İbraz Edilmediğinde Ceza (GK m. 241/6–d) 
739
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı, 241/6–d) 
740
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a) 
741
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b) 
741
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI 
741
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri 
744
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 
745
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı 
745
§17. İŞTİRAK 
748
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza 
751
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI 
752
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 
755
I. İtiraz 
756
§20. CEZANIN ÖDENMESİ 
757
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ 
760
§22. CEZADA İNDİRİM 
765
§23. CEZALARDA UZLAŞMA 
765
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI 
766
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı 
766
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum 
766
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması 
769
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı 
777
III. Düşük Kıymet Beyanı 
779
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum 
780
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir? 
783
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI 
784
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA 
785
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
791
I. Kaçakçılık Suçları 
791
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması 
791
1. Bekletici Sorun 
805
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması 
812
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak 
818
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak 
822
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hileli İşlemlerle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek 
823
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması 
834
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak 
835
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması 
835
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek 
836
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek 
836
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması 
838
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması 
838
M. Tütün Mamullerinin ve Alkollü İçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması 
838
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya 
839
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık 
840
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık” 
842
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç 
842
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
842
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
846
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi 
847
VIII. Müsadere 
849
Dördüncü Kısım
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI 
853
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK) 
854
I. Uzlaşma 
854
II. İdari İtiraz 
855
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru 
860
1. “İdari Karar” Deyimi 
860
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz 
866
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi –İdari Karar–İdari İtiraz 
867
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz 
868
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz 
869
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz 
870
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 
871
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru 
872
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru 
872
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI 
874
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
875
II. İdari Başvuru Olanakları 
875
A. Uzlaşma 
876
1. Genel Bilgi 
876
2. Uzlaşmanın Yapılamayacağı Durumlar 
876
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler 
876
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması 
877
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu 
877
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu 
878
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar 
878
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar/Yaptırımlar/Tedbirler 
880
aa. Adli Para Cezaları 
880
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı 
880
ac. Müsadere 
881
ad. İdari Tedbirler 
881
8. Fer’i Gümrük Alacakları 
881
9. Uzlaşma Talep Süresi 
881
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı 
881
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı 
882
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması 
882
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi 
882
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları 
883
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları 
883
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 
883
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 
884
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği 
885
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi 
885
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi 
886
a. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı 
888
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması 
889
B. İdari İtiraz 
890
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz 
892
2. İtirazın Süresi 
892
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi 
894
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi 
895
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler 
895
3. İtirazı Yapacak Kişi 
897
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz 
897
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz 
898
c. Avukatlar Eliyle İtiraz 
898
4. İtiraza Cevap Süresi 
899
a. Zimnî Ret ve Anayasa’nın 40’ıncı Maddesinin Uygulanması 
902
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi 
903
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği 
904
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme 
908
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi 
911
C. Tahlile İtiraz 
913
III. Yargı Yolu 
920
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz 
920
1. Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Dava Yolu 
929
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık 
933
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri 
945
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma 
945
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi 
948
4. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılmaması 
949
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz 
950
1. İhtiyati Haciz Konulması 
950
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler 
958
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu 
959
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu 
960
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu 
960
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 
962
4. İhtiyati Hacze İtiraz 
962
D. İdari Yargıda Görevli Merciler 
962
1. Vergi Mahkemeleri 
963
2. İdare Mahkemeleri 
965
3. Danıştay 
968
E. Yargısal Başvuru Olanakları 
970
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler 
970
2. Vergi Mahkemeleri‘nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler 
972
3. Teminat Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 
974
F. Dava Açma Süresi 
974
1. İlan Yoluyla Yapılan Bildirimlerde Dava Süresi 
975
2. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Süresi 
975
3. Sürelerin Hesaplanması 
976
4. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre 
977
5. Dava Süresi ve Mücbir Sebepler 
977
G. Davanın Açılması 
979
1. Dava Dilekçesi 
979
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler 
979
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
979
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih 
979
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması 
980
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi 
980
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi 
981
b. İdari Merci Tecavüzü 
984
c. Ehliyet Yönünden İnceleme 
984
ca. Adi Ortaklıklarda Dava Ehliyeti 
991
cb. İş Ortaklıklarında Dava Ehliyeti 
992
d. Gümrük İşlemlerine Karşı Davalarda Dava Açmaya Yetkili Kişiler 
993
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme 
994
f. Süreaşımı Yönünden İlk İnceleme 
995
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme 
996
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi 
997
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi 
998
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar 
999
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu 
1000
a. Tahsilatın Durması 
1000
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları 
1005
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu 
1007
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları 
1007
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu 
1010
11. Yürütmenin Durdurulması 
1011
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar 
1012
a. Zamanaşımı 
1012
aa. Zamanaşımının Durması 
1012
ab. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması 
1013
b. Ödeme Süresinin Uzaması 
1014
c. Kesinleşme 
1014
13. Duruşma 
1015
14. Kanun Yararına Temyiz 
1018
Kaynakça 
1019
Kavram Dizini 
1033
Yazar Hakkında 
1040