İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri – IV Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu–II: Vergi Suçları Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Ezgi Çırak Karalı  - Kitap
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri – IV

Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu–II: Vergi Suçları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
300
Barkod:
9789750292958
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
410,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
2022 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı bünyesinde başlatılan Ceza Hukuku Günleri kapsamındaki dördüncü etkinlik olan "Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu-II: Vergi Suçları" 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum kapsamında sunulan; "Şirket ve Yöneticilerin Vergi Kabahatlerinden Sorumluluğu", "Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK m. 362)", "Mesleki Davranışların Bir Vergi Suçuna Yardım Etme Olarak Değerlendirilmesinin Koşulları", "Vergisel Kabahatlerin Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Güvencelerinin Uygulanması", "Vergi Kabahatlerine Uygulanan Yaptırımların Hukuka Uygunluk Denetiminde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Güncel İçtihatları", "Vergi Kaçakçılığı Suçunda Etkin Pişmanlık Kurumu ve Vergi Yapılandırma Kanunlarının Etkileşim Sorunu", "Vergi Kaçakçılığı Suçunda Dava Şartı Olarak Mütalaa ve Görüş", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Ceza Sorumluluğu", "Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (BEPS) Projesinin Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı Boyutu", "Vergi Kaçakçılığı Suçunda Bilirkişilik Sorunu", "Hırsızlık Suçunun Hileli Hareketlerle İşlenmesi", "Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Belgenin Aldatma Kabiliyeti", "Gümrük Hukukunda Yanlış Beyanda Bulunma Kabahati" başlıklı tebliğlere kitapta yer verilerek, bir yandan sunulan tebliğlerin yazılı hale getirilip kalıcı olması ve böylece kamuoyuyla paylaşılarak daha geniş bir kitlelere ulaştırılması, diğer yandan da ekonomi ceza hukukuna katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
ŞİRKET VE YÖNETİCİLERİN VERGİ KABAHATLERİNDEN SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Koray DOĞAN 
15
GİRİŞ 
15
I. YASAL DÜZENLEMELER 
16
II. TARTIŞMA KONUSU 
17
A. Cezanın Tüzel Kişi Adına Kesilmesi Cezaların Şahsiliği Prensibine Uygun mudur? 
17
B. Cezanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahsi Malvarlıklarından Tahsili Cezaların Şahsiliği Prensibine/Kusur İlkesine Uygun mudur? 
21
SONUÇ 
26
KAYNAKÇA 
28
VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU (VUK m. 362)
Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI 
29
GİRİŞ 
29
I. KANUNİ DÜZENLEME 
30
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
32
III. SUÇUN UNSURLARI 
33
A. Maddi Unsurlar 
33
1. Fail 
33
2. Mağdur 
35
3. Konu 
35
4. Fiil 
37
B. Manevi Unsur 
38
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
38
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
40
A. Teşebbüs 
40
B. İştirak 
40
C. İçtima 
40
IV. YAPTIRIM VE MUHAKEME 
41
SONUÇ 
41
KAYNAKÇA 
44
MESLEKİ DAVRANIŞLARIN BİR VERGİ SUÇUNA YARDIM ETME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN KOŞULLARI
Doç. Dr. Serkan MERAKLI 
45
GİRİŞ 
45
I. KAVRAM 
45
II. YARDIM ETMENİN BELİRLENMESİ 
49
A. Genel Olarak 
49
B. Yardım Etmenin Belirlenmesinde Objektif Unsur: Katkı Sağlama 
49
C. Yardım Etmenin Belirlenmesinde Sübjektif Unsur 
49
III. MESLEKİ DAVRANIŞLA YARDIM ETMENİN CEZALANDIRILABİLMESİ İÇİN KRİTERLER 
50
SONUÇ 
53
KAYNAKÇA 
55
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ PROBLEMİ
Doç. Dr. Candide ŞENTÜRK AKANER 
57
GİRİŞ 
58
I. VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 
59
A. Değişiklik Öncesi VUK m.359 ve TCK m.43 Uygulaması 
59
II. ZİNCİRLEME SUÇ VE UYGULANMA KOŞULLARI 
61
A. Kavram–Tanım 
61
B. Koşulları 
61
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 
61
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi (Zamansal Farklılık) 
62
3. Aynı Suç İşleme Kararı (Suç İşleme Kararının Tekliği). 
62
4. Suçun Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi 
63
III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLLERİNDE ZİNCİRLEME SUÇUN TESPİTİ SORUNU 
63
A. Vergi Kaçakçılığının Farklı Seçimlik Hareketlerle İşlenmesi Halinde Suçun Ayniyeti Sorunu 
64
B. Vergi Kaçakçılığında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasında Hukuki Kesinti Sorunu 
69
C. Hesap Dönemi ve Vergilendirme Dönemi Uygulamaları 
69
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
71
KAYNAKÇA 
72
VERGİSEL KABAHATLERİN YARGILAMASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI GÜVENCELERİNİN UYGULANMASI
Yüksel GÜNARSLAN 
73
GİRİŞ 
74
I. ADİL YARGILANMA HAKKI 
75
A. Genel Olarak 
75
B. Hakkın Koruma Alanı 
77
1. Cezai Alanda Suç İsnadı Kavramı 
78
2. Vergisel Düzenlemeler Yönünden Suç İsnadı Kavramı 
80
a. Genel Olarak 
80
b. Türk Vergi Hukuku Çerçevesinde Suç İsnadı Kavramı 
80
II. VERGİSEL KABAHATLERİN YARGILAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN ADİL YARGILANMA HAKKI GÜVENCELERİ 
81
A. Genel Olarak 
81
B. Aleni Yargılanma Hakkı 
82
C. Tanık Dinletme ve Sorgulama Hakkı 
85
D. Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri 
90
E. Masumiyet Karinesi 
93
SONUÇ 
97
KAYNAKÇA 
100
VERGİ KABAHATLERİNE UYGULANAN YAPTIRIMLARIN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNDE DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN GÜNCEL İÇTİHATLARI
Dr. Yunus Emre YILMAZOĞLU 
105
GİRİŞ 
106
I. VERGİ KABAHATLERİNE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR BAĞLAMINDA İDARİ YARGI – CEZA YARGISI İLİŞKİSİ 
107
A. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Ortaya Çıkan Hukuki Durum 
108
B. Mevzuat Hükümlerinin Etkileşim Yönünden Bir Kural İçermemesi 
109
C. İdari Yargı ve Ceza Yargısı Arasında Kurulması Gereken Etkileşimin Esas ve Usul Boyutu 
111
1. Vergi Kaçaklığı Suçu–Vergi Ziyaı Kabahati Karşılaştırma 
112
2. Etkileşimin Esas Boyutu/ Bağlayıcılık 
114
a. Mahkûmiyet Kararının İdari Yargı Mercii Açısından Bağlayıcılığı 
116
b. Ceza Soruşturması/Kovuşturması Sonucunda Verilen Diğer Kararların Bağlayıcılığı 
116
c. Ceza Yargısı Yönünden Bağlayıcı Sonuç Doğuran ve Doğurmayan İdari Yargı Kararları ile İdari İşlemler 
118
d. Bağlayıcılıkla İlgili Hukuki Güvenlik İlkesine Aykırılık Oluşmaması Açısından Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Görüşler 
119
e. Bağlayıcılıkla İlgili Kurul Kararı 
120
3. Etkileşimin Usul Boyutu: Ne bis in idem İlkesine Aykırılığın Bir İstisnası Olarak “Bağlantılı Yürütülme” 
121
a. Ön Şartlar 
122
b. İlkeye Aykırılık Oluşturan Koşullar 
123
c. Bağlantılı Yürütülme Koşulları 
126
d. İlkeye Riayet İçin Alınması Gereken Tedbirler 
128
e. Ne bis in idem İlkesi ile İlgili Kurul Kararı 
129
f. Bağlantılı Yürütülme ve Bağlayıcılık Yönünden Öneri 
130
II. KABAHATLER KANUNU’NUN VERGİ UYUŞMAZLIĞINDAN DOĞAN İDARİ DAVALARDA UYGULANABİLİRLİĞİ 
131
A. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Ayrıksı Bir Tespit 
131
B. İlgili Kurul Kararları 
132
C. Kabahatler Kanunu’nun 15. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasına Yönelik Değerlendirme 
133
III. VERGİ KABAHATLERİNE UYGULANAN YAPTIRIMLARIN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER KURUL KARARLARI 
134
A. Geçici Verginin Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilebilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı 
134
B. Tek Bir Fiil ile Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Kabahatleri Birlikte İşlenirse Fikrî İçtima Kuralının Uygulanmasının Gerektiği 
136
C. Vergi Ziyaı Cezasında Tekerrür Uygulaması 
137
D. En Az Ceza Haddi Uygulaması 
138
E. İştirak Nedeniyle Ceza Kesilebilmesi İçin Somut Tespit Bulunması Gerektiği 
138
F. Özel Usulsüzlük Cezası Uygulamaları 
139
1. 213 Sayılı Kanun’un 353. Maddesi ile İlgili Kararlar 
139
2. 213 Sayılı Kanun’un 355. Maddesi ile İlgili Kararlar 
140
SONUÇ 
141
KAYNAKÇA 
142
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK KURUMU VE VERGİ YAPILANDIRMA KANUNLARININ ETKİLEŞİM SORUNU
Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevcan ARTUN 
147
GİRİŞ 
148
I. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE VERGİ YAPILANDIRMA KANUNLARI KAVRAMLARI 
148
A. Genel Açıklama 
148
B. Vergi Kaçakçılığı Suçu Kavramı 
149
1. Genel Olarak 
149
2. Vergi Kaçakçılığı Suçu ile Korunan Hukukî Değer 
150
3. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsurları 
150
a. Fail 
150
b. Fiil 
151
4. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsurları 
152
5. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Takip Usulü 
153
6. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Yaptırımı ve Etkin Pişmanlık Düzenlemesi 
154
C. Vergi Yapılandırma Kanunları 
156
II. YAPILANDIRMA KANUNLARI VE ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİNİN BİRLİKTE UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR 
157
A. Genel Açıklama 
157
B. Yapılandırma Kanununa Başvurmak Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? 
158
C. Mükelleflerin Yapılandırma Kanunları Çerçevesinde Ödeme Yapması Mükellef Olmayan Faillerin Etkin Pişmanlıktan Faydalanmasını Sağlayabilir mi? 
162
D. Yapılandırma Kanunu Çerçevesinde Yapılan Vergi ve Ceza İndirimleri Etkin Pişmanlıktan Faydalanmaya Engel Oluşturur mu? 
162
E. Yapılandırma Kanunu Çerçevesinde Taksitle Ödeme Seçeneği ile Etkin Pişmanlık Müessesesi Birlikte Uygulanabilir mi? 
164
SONUÇ 
165
KAYNAKÇA 
168
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA DAVA ŞARTI OLARAK
MÜTALAA VE GÖRÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI 
171
GİRİŞ 
171
I. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA KISA BİR BAKIŞ 
171
A. Genel Olarak 
171
B. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Unsurlarına İlişkin Değerlendirmeler 
172
II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA TAKİP USULÜ 
175
A. Genel Olarak 
175
B. VUK m. 367’deki Düzenleme 
175
C. Mütalaa ve Görüş Alınmasının Hukuki Niteliği 
177
D. Mütalaa ve Görüş Alınmasının Sebepleri 
179
E. Mütalaa ve Görüşün Özellikleri, İçeriği ve Hukuki Sonuçları 
181
1. Mütalaa ve Görüşün Özellikleri ve İçeriği 
181
2. Mütalaa ve Görüşün Hukuki Sonuçları 
183
III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAKİ TAKİP USULÜNE İLİŞKİN SORUNLAR 
185
A. Mütalaa ve Görüş Şartına İlişkin Sorunlar 
185
1. Anayasaya Aykırılık Sorunu 
185
2. Diğer Sorunlar 
186
B. VUK m. 367/4 ve 5’e İlişkin Sorunlar 
187
1. Genel Olarak 
187
2. VUK m. 367/4’e İlişkin Sorunlar 
187
3. VUK m. 367/5’e İlişkin Sorunlar 
189
SONUÇ 
190
KAYNAKÇA 
192
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN
CEZA SORUMLULUĞU
Dr. Öğretim Üyesi Pınar BACAKSIZ 
195
GİRİŞ 
195
I. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 
196
II. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 
197
III. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA İŞLEYEBİLECEKLERİ SUÇLAR 
198
IV. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN CEZA SORUMLULUKLARININ FAİLLİK VE İŞTİRAK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
200
1. Genel Olarak 
200
2. Faillik 
201
3. Azmettirme 
203
4. Yardım Etme 
203
V. İSPAT SORUNU 
205
SONUÇ 
206
KAYNAKÇA 
207
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜS
Dr. Öğr. Üyesi Gizem DURSUN ÖZDEMİR 
209
GİRİŞ 
209
I. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN HAREKET VE NETİCE UNSURU 
209
A. Hareket 
209
B. Netice 
213
II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLULARINA TEŞEBBÜS 
214
A. Genel Olarak 
214
B. Vergi Kaçakçılığı Suçları Teşebbüse Elverişli Midir? 
214
1. Genel Olarak 
214
2. Vergi Kaçakçılığı Suçları Bakımından Teşebbüs 
215
3. Konuya Dair Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 
220
a. Yar. 11. Ceza Dairesi, E. 2017/11309, K. 2017/8665 T. 6.12.2017 
220
b. Yar. 11. Ceza Dairesi, E. 2013/2593, K. 2014/21446, T. 11.12.2014 
220
c. Yar. 11. Ceza Dairesi, E. 2004/5044, K. 2004/4078, T. 10.5.2004 
222
III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜSÜN SONUÇLARI 
222
SONUÇ 
223
KAYNAKÇA 
224
MATRAH AŞINDIRMA VE KAR KAYDIRMA (BEPS) PROJESİNİN VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI BOYUTU
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK 
225
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA BİLİRKİŞİLİK SORUNU
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TAYLAR 
229
GİRİŞ 
230
I. BİLİRKİŞİLİĞİN (BİLİRKİŞİ RAPORUNUN) DELİL NİTELİĞİ 
231
II. VERGİ YARGISI İLE ADLİ YARGI ARASINDAKİ YAKLAŞIM FARKI 
233
III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI GEREKMEYEN BİRÇOK KONUDA RAPOR İSTENMESİ HUSUSU 
235
IV. BİLİRKİŞİLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPMASI HUSUSU 
238
V. BİLİRKİŞİLERİN ALMIŞ OLDUĞU DOSYA SAYISININ FAZLA OLMASI HUSUSU 
240
VI. SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE BİLİRKİŞİ OLARAK BAŞVURULMASI HUSUSU 
241
VII. VERGİ (GELİR) İDARESİNDE GÖREVLİ OLANLARIN BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ HUSUSU 
242
VIII. BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ SORUNU 
244
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
245
KAYNAKÇA 
248
VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLLERİNİN «KAST» YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK 
251
I. SORUNUN TESPİTİ 
251
II. SORUNUN KAYNAĞI VE ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKLİ 
252
A. Vergi Kaçakçılığı ile Vergi Kaybı Bağlantısı 
252
B. Vergi Kaybının Manevi Unsura Etkisi 
253
IV. SORUNUN YARATTIĞI BELİRSİZLİK 
254
VI. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ 
257
KAYNAKÇA 
258
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA BELGENİN ALDATMA KABİLİYETİ
Arş. Gör. Dr. Ezgi ÇIRAK KARALI 
259
I. TCK'DAKİ SAHTECİLİK SUÇLARI İLE VUK'DAKİ SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇLARININ FARKLILIKLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 
260
II. ALDATMA KABİLİYETİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 
263
III. ALDATMA KABİLİYETİNİN SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇLARININ BİR UNSURU OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU 
267
A. TCK’da Yer Alan Suçlar Bakımından Aldatma Kabiliyeti 
267
B. VUK’da Yer Alan Suçlar Bakımından Aldatma Kabiliyeti 
269
C. TCK ve VUK’taki Düzenlemeler Bakımından Karşılaştırma 
270
SONUÇ 
272
KAYNAKÇA 
274
GÜMRÜK HUKUKUNDA YANLIŞ BEYANDA BULUNMA KABAHATİ: UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK 
279
GİRİŞ 
280
I. GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA BEYANDA BULUNMA ÖDEVİ 
281
II. YANLIŞ BEYANDA BULUNMA KABAHATİNİN UNSURLARI 
284
A. Genel Olarak Kabahatin Unsurları 
284
B. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Fiil (Hareket) Unsuru 
285
C. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Netice Unsuru ve Objektif Cezalandırma Şartı 
286
Ç. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Fail Unsuru 
287
D. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Konu Unsuru 
288
E. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Mağdur ve Korunan Hukukî Değer 
289
F. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Manevî Unsur 
290
G. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinin Yaptırımı 
290
H. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde İştirak ve İçtima 
291
I. Yanlış Beyanda Bulunma Kabahatinde Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık 
292
III. YANLIŞ BEYANDA BULUNMA KABAHATİNİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR 
293
A. Genel Açıklama 
293
B. Yaptırımın Hesaplanmasında Dikkate Alınacak İthalat Vergileri 
293
C. Menşe ve Tarife Unsurundaki Yanlış Beyanda Bulunma Fiilleri 
295
Ç. Yaptırımın Ölçülülük ve Hukukî Güvenlik İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi 
296
SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
298
KAYNAKÇA 
299