İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Yargı Dışı Korunması Dr. Bilge Bingöl Schrijer  - Kitap

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Yargı Dışı Korunması

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
520
Barkod:
9786052644867
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
563,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İnsan hakları ve yükümlülükleri birbirini tamamlayan çok yönlü ve karmaşık bir olgudur. İçinde eşitlik ve özgürlük ilkelerini barındıran "İnsan Hakları" olgusu toplumsal ilerlemenin de temelini oluşturur. Bu haklar, insanlık var olduğundan beri çeşitli derecelerde ve anlayışlarda korunmaya çalışılmıştır. Ancak, insan haklarının ihlalleri, bu hakların yeterince korunamadığını göstermektedir. Dünya tarihi insanların birbirlerine ve içinde bulundukları doğaya karşı uyguladıkları şiddet türleri ile doludur. Yine de insan haklarının korunması için gösterilen çabalar oldukça fazladır.
İnsan haklarının korunmasını konu edinen bu çalışmada devlet ve insan arasındaki ilişkinin biçimlerine ve söz konusu ilişkinin analizine odaklanan genel kamu hukuku disiplininin bakış açısının önemini vurgulamam gerekir. Çalışmanın her aşamasında zihnimin arka planında devlet egemenliğine ilişkin sorgulamalar, insan ve insanın onurlu yaşamı ile insan haklarının korunması için nelerin yapılabileceği bulunmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Hakları ve Uluslararası Sistem
.
İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Şartına Dayalı Korunması
.
İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Sözleşme Denetim Organları Tarafından Korunması
.
Yargı Dışı Denetim Yöntemlerinin Etkinliği
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI SİSTEM
I. Genel Olarak 
25
II. Uluslararası İnsan Hakları Normatif Düzeninin Ortaya Çıkışı 
26
A. İnsan Haklarının Korunmasında Öncüller 
33
B. Westphalia Antlaşması ile 20. Yüzyıl Arasındaki Gelişmeler 
37
1. Din ve İnanç Özgürlüğü 
37
2. Köle Ticaretinin Yasaklanması 
40
3. Yurtdışındaki Vatandaşların Korunması 
47
4. Uluslararası İnsancıl Hukukun Gelişmesi 
49
C. 20. Yüzyıl ve İnsan Haklarının Korunması 
51
1. 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Gelişmeler: Milletler Cemiyeti ve Uluslararası
Çalışma Örgütü 
52
2. 20. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Gelişmeler: İnsan Haklarını Koruma
Sisteminin Yaygınlaşması, Demokrasi, İyi Yönetişim Olgusu ve İnsan
Güvenliği 
59
III. 21. Yüzyıla Özgü Etkiler 
69
A. Şirketler ve İnsan Hakları 
72
B. Yoksulluk ve İnsan Hakları 
79
C. Dijital Teknolojiler ve İnsan Hakları 
84
D. Küresel Terör ve İnsan Hakları 
87
IV. Egemenlik Kuramındaki Dönüşüm ve Sorumluluk Olarak Egemenlik Yaklaşımı 
92
İKİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTINA DAYALI KORUNMASI
I. Genel Olarak 
109
II. BM Temel Organlarının İnsan Hakları Koruma İşlevleri 
111
III. BM İnsan Hakları Konseyi 
130
A. Evrensel Periyodik İzleme 
138
2. Eleştiriler, Tehditler ve Öneriler 
147
B. Özel Usuller 
154
1. Konu Odaklı Özel Usuller 
165
2. Ülke Odaklı Özel Usuller 
165
3. Özel Usullerin İşleyişine Yönelik Değerlendirmeler ve Vaka İncelemeleri 
166
a. Vaka İncelemesi: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) 
169
b. Vaka İncelemesi: Kamboçya 
173
c. Vaka İncelemesi: Kanada ve Barınma Hakkı 
177
d. Vaka İncelemesi: Konu Temelli Özel Usullerden Eğitim Hakkı 
181
e. Özel Usuller ile İlgili Değerlendirme 
186
f. Özel Usuller ve Reform Çalışmaları 
188
C. Şikâyet Usulü 
190
D. BM İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi 
195
E. İnsan Hakları Konseyine Yardımcı Diğer Oluşumlar 
198
1. Soruşturma Yapmakla Görevli Ad Hoc Komisyonlar 
203
2. Yeni İnsan Hakları Araçları Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Grupları 
211
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞME
DENETİM ORGANLARI TARAFINDAN KORUNMASI
I. Genel Olarak Birleşmiş Milletler Sözleşme İçi Koruma Sistemleri 
213
A. Sözleşme İçi Denetim Sisteminin Bütünselliği ve BM Sistemi ile İş birliği 
221
B. Sözleşme İçi Denetim Usullerinin Yürürlüğü ve Çekinceler 
226
C. Sözleşme Denetim Organlarının Üyeleri, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Bilgi Toplama 
240
II. BM Sözleşme İçi Denetim Sisteminde Yer Alan Yargı Dışı Denetim Yöntemleri ve
Sözleşme Denetim Organlarının Yetkileri 
245
A. Raporlara Dayalı Denetim 
245
1. Kısa Bir Tarihçe: MSHS’nin 40. Maddesi ve de facto Gelişen Bir Sistem 
246
2. Raporlara Dayalı Denetimin Amaçları 
253
3. Standart Raporlara Dayalı Denetim 
262
4. Basitleştirilmiş Raporlara Dayalı Denetim 
272
5. Raporlama Sürecine Katılım 
273
6. Raporlama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
275
B. Bireysel Şikâyet Usulü 
277
1. Bireysel Şikâyet Usulü ve Erişilebilirlik 
283
a. Kişi Bakımından Yetki: 
284
b. Konu Bakımından Yetki: 
287
c. Zaman Bakımından Yetki: 
289
d. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Şartı: 
290
e. Derdestlik İtirazı: 
290
2. Bireysel Şikâyet Usulünde Değerlendirme Süreci, Deliller, İspat ve Geçici
Önlemler 
292
3. Bireysel Şikâyet Süreci Sonundaki Kararların Etkililiği 
300
4. Bireysel Şikâyet Usulünün Hukuki Değeri ve Komite Kararlarının
Bağlayıcılığı Sorunu: İnsan Hakları Komitesinin 33 No.lu Genel Yorumu 
302
5. Bireysel Şikâyet Usulü Vaka İncelemesi: İnsan Hakları Komitesi ve İklim
Değişikliği 
308
C. Devletler Arası Şikâyet Usulü 
313
1. Vaka İncelemesi: Katar’ın Yaptığı Başvurular 
318
2. Vaka İncelemesi: Filistin’in Yaptığı Başvuru 
320
D. Soruşturma Usulü 
322
1. Soruşturma Usulünün Kapsamı: Ağır/Ciddi ve Sistematik İhlal Olgusu 
329
a. Bilgi Toplama ve Güvenilir Kaynak 
333
b. Gizlilik ve Etkililik 
335
c. Devletler ve İş Birliği 
337
3. Vaka İncelemesi: Çocuk Hakları Komitesi ve Şili Soruşturması 
339
E. Genel Yorumlar 
343
1. Belirsiz Bir Yetki Olarak Genel Yorumlar ve Gelişimi 
346
2. Genel Yorumların Hukuki Niteliği ve İnsan Haklarını Koruma İşlevi 
357
3. Genel Yorumlara Devlet İtirazları: İnsan Hakları Komitesi ve Yaşam Hakkı
Örneği 
361
4. Genel Yorumlara İlişkin Kısa Bir Değerlendirme 
372
F. Önleyici Sistemler: Erken Uyarı ve Acil Eylem 
373
G. Önleyici Sistemler: Ülke Ziyaretleri ve İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi 
383
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARGI DIŞI DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ
I. Genel Olarak 
391
II. Ritüelleşme ve İnsan Hakları: Devletler İnsan Hakları Sözleşmelerini Neden İmzalar? 
394
III. Kültürler Arası Yapıcı Diyalog Olgusu Karşısında Hukuki Bilgide Kültür Merkezcilik 
402
IV. İnsan Hakları Hukukunun Evrensel Genel Teorisi Sorunu 
417
V. Sistemlerin Etkinliğine Yönelik Çekinceler 
424
A. Personel Yapısı ve Sistemlerin Tarafsızlığına Yönelik Çekinceler 
427
B. Dağınık ve Çelişkili Yorumlar 
433
C. Mali Yapı ve Ortaya Çıkan Sorunlar 
436
D. Vaka Tespiti, Delil Toplama ve Metodoloji Sorunları 
439
VI. Devletlerin İş Birliği Konusundaki İsteksizliği ve Reform Gerçekleştirebilme
Kapasitelerinin Yetersizliği 
444
VII. Yargı Dışı Denetimin Sonunda Ortaya Çıkan Kararların Hukuki Niteliğine Yönelik
Tartışmalar 
448
SONUÇ 
453
EK– Dokuz Temel İnsan Hakkı Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Türkiye Bakımından
Geçerliliğine İlişkin Bilgiler Tablosu 
459
KAYNAKLAR 
465
KAVRAM FİHRİSTİ 
515