İfade Hürriyetinin Yatay Etkisi Bağlamında Sosyal Medya Platformlarının İdari Denetimi Çağrı Çeliköz  - Kitap
İfade Hürriyetinin Yatay Etkisi Bağlamında

Sosyal Medya Platformlarının İdari Denetimi

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
143
Barkod:
9786052647165
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İlk olarak ifade hürriyetinin yatay etkisi karşısında sözleşme hürriyetinin durumu ele alınarak çatışan hakların sınırlanabilmesi ile hakkın sınırlılığı problemleri, pratik uyuşum ve hakkın nesnel sınırları teorisi ışığında aydınlatılacaktır. Ancak ve ancak ifade hürriyetinin sözleşme hürriyeti karşısındaki norm alanı belirlendikten sonra sözleşme hürriyeti ihlal edilmeksizin bu alanda idari bir faaliyet yürütülebilecektir. Bu aşamada ise idare hukukunun en temel iki kavramı olan kolluk ve kamu hizmeti öne çıkmaktadır.
Genel manada kolluk, kamu düzeninin bozulmasını önleme ve bozulan kamu düzenini sağlama faaliyetidir. O halde ilk olarak kamu düzeninin insan onuru unsuru yönünden bozulması ele alınarak kolluğun rolü ve mahiyeti araştırılacaktır. Sonrasında 6701 sayılı Kanun'la kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'nun kurumsal yapısı ile ayrımcılıkla mücadele kolluğu vasfını haiz olup olmadığı değerlendirilecektir. TİHEK'in ayrımcılıkla mücadeleyle görevlendirilmiş bir kolluk makamı olduğunun ortaya konması hukuki bazı sonuçların çıkarsanmasını zorunlu kılmaktadır. Sözgelimi idari yaptırım kararı tesis edebilecek TİHEK, Kabahatler Kanunu'nun 4 maddesi uyarınca ayrımcılık fiillerini düzenleyerek tekil ihlalleri denetleyebilecek ve tesis edeceği çerçeve normlarla sosyal medya platformlarının topluluk kurallarını şekillendirebilecektir.
İdarenin bir diğer faaliyet alanını teşkil eden kamu hizmeti problemin çözümlenebilmesine dair yeni bir perspektif sunmaktadır. Sosyal medya hizmetlerinin kamu hizmeti olarak nitelenmesi durumunda, Rolland Kanunları'n dan olan eşitlik ilkesi tatbik edilebilecek ve sosyal medya hizmet standartları idarece düzenlenebilecektir. Zira bu doğrultuda virtüel kamu hizmetleri ve evrensel hizmet kavramlarının durumu da ayrıca incelenecektir. Bununla birlikte sosyal medya hizmetlerinin kamu hizmeti olarak nitelenmesinden doğan ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edebilecek muhtelif sakınca da ortaya konacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ve Sınırlılığı İle İfade Hürriyetinin Yatay Etkisi
.
Sosyal Medya Platformlarının İdari Kolluk Denetiminde Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Modeli
.
Kamu Hizmeti İlkelerinin Uygulanabilirliği Çerçevesinde Sosyal Medya Platformlarının İdari Denetimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
TEŞEKKÜR 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI VE SINIRLILIĞI İLE İFADE HÜRRİYETİNİN YATAY ETKİSİ
I. TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN
SINIRLANDIRILMASI REJİMİ 
23
A. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KAVRAMI ÜZERİNE 
23
1. Temel Hak ve Hürriyetler Anayasal Haklara İndirgenebilir mi? 
23
2. Genel Anlamıyla Hak ve Hürriyet 
24
3. İsimsiz Hürriyetlerin Durumu 
26
4. İnsan Hakları ile Temel Hak ve Hürriyetlerin Kapsam Farkı 
26
B. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN OLAĞAN DÖNEMDE SINIRLANMASI VE KOŞULLARI 
29
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Tabiatı ve Sınırlanması Gerekliliği 
29
2. Sınırlama Koşulları 
31
a. Sınırlamanın Kanuniliği 
31
b. Sınırlamanın Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluğu 
32
c. Sınırlamanın Ölçülü Olması 
32
ç. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine
Uygunluğu 
34
d. Öze Dokunma Yasağı 
36
e. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Uygunluğu 
37
f. Sınırlamanın Özel Sınırlama Sebebine Dayanması 
37
C. SÖZLEŞME HÜRRİYETİNİN SINIRLANABİLMESİ 
39
1. Milli Ekonominin Gerekleri ve Sosyal Amaçlara Uygunluk Bir
Sınırlama Sebebi midir? 
39
2. Milli Ekonominin Gerekleri ve Sosyal Amaçlara Uygunluğun
Sözleşme Hürriyetine Etkisi 
41
3. Milli Ekonominin Gereklerine ve Sosyal Amaçlara Uygunluğun
Kapsamı 
42
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLILIĞI 
42
A. İçkin Sınırlar Teorileri 
43
B. Hakkın Nesnel Sınırları 
45
C. Pratik Uyuşum 
46
III. İFADE HÜRRİYETİNİN YATAY ETKİSİ 
48
A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Dikey ve Yatay Etkisi 
48
1. Dikey Etki Modeli 
48
2. Yatay Etki Modeli 
49
a. Doğrudan Yatay Etki 
49
b. Dolaylı Yatay Etki 
51
B. İfade Hürriyeti ve Kapsamı 
52
1. İfade Hürriyetinin İçeriği 
52
2. İfade Hürriyetinin Unsurları 
55
3. İfade Hürriyetinin Korunmasında Devletin Yükümlülüğü 
56
a. Devletin Negatif Yükümlülüğü 
56
b. Devletin Pozitif Yükümlülüğü 
57
4. İfade Hürriyetinin Sınırlılığı 
58
C. Çatışan Hakların Dengelenmesi 
59
1. Çatışan Hakların Dengelenmesinde Yetkili Organlar 
59
a. Yasama Organı 
59
b. Yargı Organı 
60
c. Yürütme Organı ve İdare 
60
2. Ayrımcılık Yasağı ve İfade Hürriyetinin Sözleşme Hürriyetiyle
Çatışması 
61
a. Ayrımcılık Yasağı ve Anayasa’nın 10. Maddesi Bağlamında
Eşitlik İlkesi 
61
b. İfade Hürriyeti ve Ayrımcılık Yasağı İlişkisi 
62
İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ İDARİ KOLLUK DENETİMİNDE
ULUSAL İNSAN HAKLARI ve EŞİTLİK KURUMU MODELİ
I. ULUSAL İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMLARININ ROLÜ VE TARİHÇESİ 
65
A. Tarihsel Süreç ve Paris Prensipleri 
65
B. Eşitlik Kurumları ve Ayrımcılıkla Mücadele 
67
C. Ulusal İnsan Hakları Kurumu Modelleri 
68
Ç. Ulusal Önleme Mekanizması 
70
II. TİHEK’İN TÜRK İDARİ TEŞKİLATINDAKİ YERİ 
71
A. Kuruluş Süreci 
71
B. Görev ve Yetkileri 
73
1. İdari Yapısı 
73
2. İşkenceye ve Diğer İnsan Onuruna Aykırı Muamelelere İlişkin
Önleme Görevi 
74
3. Ayrımcılıkla Mücadele 
76
a. Bilimsel Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri 
77
b. Üniversitelerle İşbirliği 
78
c. Kamu Görevlilerinin Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimi 
78
ç. Kamuoyunu Bilgilendirme 
79
d. Raporlama, Tavsiye ve Görüş Verme, Mevzuat Çalışmalarına
Katkı Sağlama 
79
III. AYRIMCILIK YASAĞI BAĞLAMINDA TİHEK’İN İDARİ KOLLUK VE
DÜZENLEME YETKİSİ 
81
A. İdari Kolluk Makamı Olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
81
1. Kamu Düzeni Kavramı 
82
a. Klasik Anlayış 
82
b. Modern Anlayış 
83
2. Kamu Düzeninin İnsan Onuru Unsuru 
84
3. Kolluk Kavramı ve Tasnifi 
85
a. Adli ve İdari Kolluk Ayrımı 
85
aa. Önleyici–Bastırıcı Kriter 
86
bb. Suç Merkezli Kriter 
86
b. Genel–Özel İdari Kolluk Ayrımı 
88
aa. Genel Kolluk 
88
bb. Özel Kolluk 
89
4. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Ayrımcılıkla Mücadele
Kolluğu Yetkisi 
89
B. İfade Hürriyetine Yönelik Ayrımcı Fiillerin Düzenleyici İdari İşlemle
Belirlenebilmesi 
90
1. Kabahatler Kanunu’nun Genel Norm Niteliği ve Kanunilik İlkesinin
Tatbiki 
90
2. TİHEK’in Kamu Tüzel Kişiliğinden Doğan Düzenleme Yetkisi 
91
a. Kamu Tüzel Kişiliği ve Genel Çerçevesi 
91
b. Kamu Tüzel Kişisinin Yönetmelik Tesis Edebilmesi ve Kapsamı 
92
aa. Yönetmeliğin Secundum Legem Özelliği 
92
bb. Yönetmeliğin Intra Legem Özelliği 
93
3. Sosyal Medya Platformlarına Ait Topluluk Kuralları ile Tekil
İhlallerin Denetlenmesi 
94
a. Topluluk Kurallarının Mahiyeti ve Önleyici Bir Kolluk İşlemi
Olarak Çerçeve Norm İhdası 
97
aa. Topluluk Kurallarının Negatif Olarak Düzenlenmesi 
100
bb. Topluluk Kurallarının Pozitif Olarak Düzenlenmesi 
100
b. Tekil İhlallere İlişkin Ayrımcılık Yasağı Denetimi 
102
aa. İfade Hürriyetinin Fikir ve Haber Alma Unsuru Bağlamında
Felsefi ve Siyasi Görüşler Yönünden Ayrımcılık Fiilleri 
103
bb. İfade Hürriyetinin Düşünceyi Yayma Unsuru Bağlamında
Felsefi ve Siyasi Görüşler Yönünden Ayrımcılık Fiilleri 
104
C. İdari Yaptırım Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
105
1. İdari Para Cezası yahut Uyarı Cezası Uygulanması 
105
2. İdari Para Cezası Üst Sınırının Yetersizliğine Yönelik Bir Eleştiri 
106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ İLKELERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ İDARİ DENETİMİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ 
107
A. Geleneksel Kamu Hizmeti Kavramı ve Rolland İlkeleri 
107
1. Tanımı 
107
a. Kamu Hizmeti Tesis Etmeye Yetkili Organ yahut Makam ve
Kamu Yararı Unsuru 
109
b. Kamu Hizmetinin Bizzat İdarece Görülmesi yahut Özel Kişilere
Gördürülmesi 
111
2. Eşitlik İlkesi 
112
3. Süreklilik İlkesi 
113
4. Değişebilirlik İlkesi 
113
B. Virtüel Kamu Hizmeti 
114
1. Tanımı 
114
2. Virtüel Kamu Hizmetinin Güncel Durumu 
115
C. Evrensel Hizmet 
116
II. SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ KAMU HİZMETİ OLARAK
NİTELENEBİLMESİ PROBLEMİ 
118
A. Geleneksel Kamu Hizmeti ve Virtüel Kamu Hizmeti Yönünden 
118
1. Geleneksel Kamu Hizmeti ve Virtüel Kamu Hizmeti Kavramlarının
Tatbiki 
118
2. Geleneksel Kamu Hizmeti ve Virtüel Kamu Hizmeti Kavramlarının
Sosyal Medya Platformlarına Tatbikinden Doğan Olumsuzluklar 
120
B. Evrensel Hizmet Yönünden 
121
SONUÇ 
123
KAYNAKLAR 
133
İNTERNET KAYNAKLARI 
138
DİZİN 
141