İdari Yargılama Usulü Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi İbrahim Koçer  - Kitap
İdari Yargılama Usulü Hukukunda

Yargılamanın Yenilenmesi

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9786052647073
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
244,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İdarelerin işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olması zorunluluğu, hukuk devletinin gereklerinden biridir. İdarelerin bu gerekliliği yerine getirip getirmedikleri, kural olarak yargı denetimine açık bulunmaktadır. Bu yargı denetimi ise yine kural olarak idari yargı yerlerince yapılmaktadır. Hukuk devleti ilkesinin sağlanabilmesi için bu yargılama faaliyetinin de hukuka uygun yapılması gerekmektedir. Ancak yargılama sonunda verilen kararın, çeşitli sebeplerle hukuka aykırı olma ihtimali de bulunmaktadır. Yargı yerlerince verilen kararların bir üst yargı yerinin denetimine tabi tutulması suretiyle bu ihtimalin mümkün olan en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Üst yargı yerinin denetiminden geçerek veya diğer yollarla kesinleşmiş yargı kararlarının çok ağır hukuki sakatlıklar içermesi ve hukuk âleminde var olarak uygulanmaya devam etmesi halinde hukuki güvenlik ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesi zarar görebilecektir. Yargılamanın yenilenmesi kurumu, bu yönde bir zararın giderilmesi adına öngörülmüş bir kanun yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma da, idari yargılama usulü hukukunda yargılamanın yenilenmesi kurumunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde öncelikle olağanüstü kanun yolu olarak yargılamanın yenilenmesi kurumu genel itibarıyla açıklanmıştır. Devamında çalışma konusunun gerektirdiği ölçüde kanun yolu ve kesin hüküm kavramlarına değinildikten sonra yargılamanın yenilenmesinin kanun yolları arasındaki yeri ortaya konulmuştur. Sonrasında ise yargılamanın yenilenmesinin şartları ve kapsamı incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde İYUK madde 53'te düzenlenen yargılamanın yenilenmesi sebepleri ve üçüncü bölümünde yargılamanın yenilenmesi usulü Danıştay'ın güncel içtihatlarından örnekler verilmek suretiyle irdelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Olağanüstü Kanun Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi, Şartları ve Kapsamı
.
Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri
.
Yargılamanın Yenilenmesi Usulü ve Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Üzerine Verilebilecek Kararlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU OLARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ,
ŞARTLARI VE KAPSAMI
I. Olağanüstü Kanun Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi 
17
A. Genel olarak 
17
B. Kanun yolu ve kesin hüküm kavramları ve yargılamanın
1. Kanun yolu 
21
a) Kanun yolu kavramı 
21
b) Kanun yolunun amacı 
22
c) Kanun yolu çeşitleri 
24
(1) Olağan kanun yolları 
24
(2) Olağanüstü kanun yolları 
25
2. Kesin hüküm 
26
a) Kesin hüküm kavramı 
26
b) Kesin hüküm çeşitleri 
29
(1) Şekli anlamda kesin hüküm 
30
(2) Maddi anlamda kesin hüküm 
30
c) Kesin hükmün etkisi 
31
(1) Genel olarak 
31
(2) İdari yargılama usulü hukukunda kesin hükmün etkisi 
32
II. Yargılamanın Yenilenmesinin Şartları ve Kapsamı 
35
A. Yargılamanın yenilenmesinin şartları 
35
1. Genel olarak 
35
2. Kesin hüküm teşkil eden nihai karar şartı 
36
3. Süresinde başvuru şartı 
36
4. Başvurunun, İYUK madde 53’te belirlenen yargılamanın
yenilenmesi sebeplerinden birine dayanması şartı 
37
5. Yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin sınırlı sayıda olup
olmadığı ve kıyas veya yorum yoluyla genişletilebilip
genişletilemeyeceği sorunu 
40
a) Genel olarak 
40
b) Özel olarak 
45
(1) Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin tarafsız
ve bağımsız olmadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine yapılan başvurunun derdest olması 
45
(2) Anayasa Mahkemesi iptal kararları 
49
(3) Anayasa Mahkemesi tarafından, hak ihlalinin
giderilmesi için dosyanın derece mahkemesine
gönderilmesi 
53
(4) Anayasa Mahkemesi tarafından tazminat verilmesi ile
sonuçlanan diğer hak ihlali kararları 
57
B. Yargılamanın yenilenmesinin kapsamı 
59
1. Kararları yargılamanın yenilenmesine konu edilebilecek
yargı yerleri 
59
2. Yargılamanın yenilenmesine konu olabilecek kararlar 
60
3. Yargılamanın yenilenmesine konu olamayacak kararlar 
61
İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ
I. Yargılama aşamasında elde edilemeyen belgenin karardan
sonra ele geçirilmesi 
74
II. Karara esas alınan belgenin sahte olması 
81
III. Karara esas alınan bir hükmün ortadan kalkmış olması 
85
IV. Bilirkişinin kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmiş olması 
88
V. Lehine karar verilen tarafın, karara etki eden bir hile kullanmış
olması 
91
VI. Davanın, vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile
görülüp karara bağlanmış olması 
96
VII. Çekinmeye mecbur olan hâkimin katılmasıyla karar verilmiş
olması 
100
VIII. Tarafları, sebebi ve konusu aynı olan başka bir davada, önceki
hükme aykırı bir karar verilmiş olması 
103
IX. Kararın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı verildiğinin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla belirlenmiş olması 
110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ VE
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ÜZERİNE
VERİLEBİLECEK KARARLAR
I. Yargılamanın Yenilenmesinde Taraflar 
119
A. Yargılamanın yenilenmesine başvurabilecekler 
119
B. Yargılamanın yenilenmesinde karşı taraf 
125
II. Yargılamanın Yenilenmesinde Görevli İdari Yargı Yeri 
125
III. Yargılamanın Yenilenmesinde Başvuru Süresi 
131
IV. Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunun İncelenmesi ve
Karara Bağlanması 
136
V. Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Üzerine Verilen
Kararların Tabi Olduğu Kanun Yolları 
142
SONUÇ 
147
KAYNAKÇA 
153
KARARLAR İNDEKSİ 
159