İdari Yargılama Usulü Hukuku Prof. Dr. Halil Kalabalık  - Kitap

İdari Yargılama Usulü Hukuku

17. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
472
Barkod:
9789750290756
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
16. baskı
Şubat 2022
370,00
145,00 (%61)
Kitabın Açıklaması
İdarî işlemlerin hukuka aykırılığına karşı, siyasi ve idarî çeşitli denetim yollarına başvurulabilir. Ancak ülkemizde vatandaşlara tanınan bu yolların yetersiz ve etkisiz olması nedeniyle, yargısal başvurunun önemi bir kat daha artmaktadır. İdarî yargı, demokratik hukuk devletinin esasını teşkil eden denetim düşüncesinin ve mekanizmalarının önemli bir bileşenini oluşturur.
Genel olarak yargı işlevinin iki özgül görünümde ortaya çıktığı söylenebilir; bunlardan biri hukuksal koruma, diğeri de yargısal denetimdir. Hukuksal koruma; subjektif bireysel hakların gerçekleşmesini, idarenin işlem ve eylemlerinden bireylerin/vatandaşların korunmasını, yargısal denetim ise objektif hukuk düzeninin korunmasını, diğer bir ifadeyle hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlar. Temel işlevi, idarenin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve sağlanması olan bu iki işlev idarî yargıda, diğer yargı kollarına göre daha çok iç içe geçmiştir. Şöyle ki; idarî yargı birinci işlevi dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin idareye karşı korunmasına ve idare aracılığıyla gerçekleşmesine hizmet ederken, yargısal denetim, işlevi dolayısıyla demokrasi düşüncesini somutlaştırmak olan hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesini sağlar.
İdari yargılama usulü hukuku alanında mevzuattaki, doktrindeki ve içtihattaki gelişmeler dikkate alınarak kitap güncellenip gözden geçirilmiştir. Kitabın amacı; programında idari yargılama hukuku derslerine yer veren hukuk fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi gibi yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin derli toplu, kısa ve özet nitelikte ders notu ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu nedenle gereksiz dipnotlardan kaçınılmış, zorunlu dipnotlara yeri geldiğince yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargılama Usul Hukukuna Giriş
.
İdari Yargı Hâkimlerinin Hukuki Statüsü
.
İdari Yargı Kuruluşları
.
İdari Yargının Görev Alanı
.
Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
.
İdari Yargıda Davalar
.
İptal Davası
.
Tam Yargı Davası
.
İdari Yargılama Usulünün Özellikleri
.
İdari Yargıda Görev ve Yetki
.
İdari Davalarda Taraflar
.
İdari Dava Açma Süresi
.
İdari Yargıda
.
Dava Açılması ve Sonuçları
.
İdari Dava Sürecinde
.
Taraf İstekleri
.
Dosyaların İncelenmesi ve Karar
.
İdari Yargıda Kanun Yolları
Kitabın İçindekileri
Onyedinci Baskı İçin Önsöz 
5
Kısaltmalar 
21
Birinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNA GİRİŞ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN AMACI 
23
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ SİSTEMLERİ 
24
A. Yargı Birliği Sistemi 
24
B. İdari Yargı Sistemi 
25
1. Kavram 
25
2. İdari Yargı Tipleri 
26
III. İDARİ YARGININ DOĞUŞU, ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI 
29
A. İdari Yargının Doğuşu ve Gelişimi 
29
1. Fransa’da 
29
2. Türkiye’de 
29
B. İdari Yargı Sisteminin Özellikleri ve Anayasal Sınırları 
32
IV. İDARİ YARGIYA HAKİM OLAN İLKELER VE SAVCILIK 
36
A. İdari Yargıya Hakim Olan İlkeler 
36
1. Basitlik ve Ucuzluk İlkesi (Usul Ekonomisi) 
36
2. Aleni Yargılama ve Gerekçe İlkesi 
37
3. Kendiliğinden (Resen) Araştırma İlkesi 
38
4. Yazılılık (Yazılı Yargılama) İlkesi 
39
5. Usuli Kazanılmış Hak ilkesi 
40
6. Taleple Bağlılık ilkesi 
42
B. İdari Yargıda Savcılık 
42
V. YARGILAMA YOLLARI VE İDARİ YARGININ DİĞER YARGI YOLLARIYLA İLİŞKİSİ 
43
A. Yargılama ve Yargı Yolu Kavramı 
43
1. Yargılama Kavramı 
43
2. Yargı Yolu (Düzeni) Kavramı 
44
B. İdari Yargının Diğer Yargı Düzenleriyle İlişkisi 
49
1. Anayasa Yargısı İle İlişkisi 
49
2. Medeni Yargı İle ilişkisi 
49
3. Ceza Yargısı İle İlişkisi 
50
VI. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKU 
50
A. Terim Sorunu ve Tanım 
50
B. İdare Hukuku İle İlişkisi 
50
C. İdari Yargılama Usulü Hukukunun Kaynakları 
51
İkinci Bölüm
İDARİ YARGI HÂKİMLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
I. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE GÜVENCESİ 
55
A. Hâkimlik Mesleğine Giriş 
55
1. İdari Yargı Ön Sınavı 
55
2. Hâkim ve Savcı Yardımcılığı 
58
3. Hâkim ve Savcılığa Atama 
62
B. Hâkimlik Mesleği 
63
C. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Teminatı 
64
1. Hâkimlerin Bağımsızlığı 
64
2. Hâkimlik Teminatı 
66
II. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU 
67
A. Disiplin Sorumluluğu 
67
B. Cezai Sorumluluk 
68
1. Görevleriyle İlgili Suçlar 
68
2. Kişisel Suçlar 
69
3. Görevden Uzaklaştırma 
70
C. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanı ve Üyelerin Sorumluluğu 
70
Ç. Hukuki Sorumluluk 
71
Üçüncü Bölüm
İDARİ YARGI KURULUŞLARI
I. DANIŞTAY 
75
A. Yargısal Görevleri 
75
1. Temyiz Yeri Olarak 
76
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak 
76
B. Yapısı 
79
1. Dava Daireleri 
79
2. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 
81
3. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
82
4. Başkanlar Kurulu 
83
5. Başkanlık Kurulu 
83
C. Danıştay Yargı Personeli 
85
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 
88
A. Teşkilatı 
88
1. Kurulması ve Kaldırılması 
88
2. Oluşumu 
88
3. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Görevleri 
88
4. Başkanlar Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri 
89
5. Dairelerin Görevleri 
90
6. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları 
91
7. Dairelerin Çalışma Usulü 
91
B. Görevleri 
92
C. İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetleri 
93
1. İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri 
93
2. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu 
93
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ 
95
A. Kurulması ve Kaldırılması 
95
B. Görevleri 
95
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri 
96
2. Vergi Mahkemelerinin Görevleri 
96
3. Tek Hâkimle Bakılan Davalar 
97
4. Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri 
98
C. İşleyişi 
98
IV. ÖZEL MAHKEMELER 
99
A. Sayıştay 
99
1. Yargısal Görevleri 
99
2. Yapısı 
103
3. Konumu 
104
4. Kararlarının Niteliği 
107
5. Sayıştay Personeli 
107
B. Yüksek Seçim Kurulu 
109
Dördüncü Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. İDARİ YARGIDA GÖREV KAVRAMI 
111
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI 
111
A. Görev Alanının Belirlenmesinde İlkeler 
112
1. İdari Yargının Görev Alanı Anayasa ve Yasalarla Belirlenmiştir 
112
2. Yargı Yerlerinin Görevleri Kamu Düzeni İle İlgilidir 
112
3. Uyuşmazlığın Niteliği 
113
4. Özel Hukuk Kişilerine Karşı İdari Yargı Kuruluşlarında İdarî Dava Açılamaz 
113
5. İdare Tarafından Açılan Davalar Adalet Mahkemelerinde Görülür 
114
B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesinde Ölçütler 
114
1. Hâkimiyet – Temşiyet Ölçütü 
115
2. Kamu Hizmeti Ölçütü 
115
3. İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşme Ölçütü 
116
a. İdari İşlem 
116
b. İdari Eylem 
118
c. İdari Sözleşme 
120
ç. Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylem Ölçütü 
121
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DAVALAR 
125
A. Genel Olarak İdarî Yargının Görev Alanı Dışındaki Davalar 
126
B. Hükümet Tasarrufları ve Yasama Kısıntısı 
128
1. Hükümet Tasarrufları 
128
2. Yasama Kısıntısı 
130
C. İdarî Nitelikte Olmalarına Rağmen İdarî Yargının Görev Alanı Dışında Tutulan Davalar 
137
Beşinci Bölüm
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
159
A. Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları 
159
1. Yapısı 
159
2. Çalışma Usul ve Esasları 
160
B. Görev Alanı 
161
II. YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI 
162
A. Görev Uyuşmazlığı 
162
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
162
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
164
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
167
Altıncı Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVALAR
I. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DAVALAR 
169
A. Genel Olarak Dava Kavramı 
169
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava Türleri 
170
II. İDARİ DAVA KAVRAMI VE İDARİ DAVALAR 
172
A. İdari Dava Kavramı 
173
B. İdari Davalar 
175
III. YORUM DAVALARI 
175
A. Tanım 
175
B. Yorum Davasının Türleri 
176
1. Doğrudan Yorum Davası 
176
2. Mahkeme Kararı Üzerine Açılan Yorum Davası 
176
C. Yorum Davasının Sonuçları 
177
Yedinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. TANIM 
179
II. İPTAL DAVASININ ÖZELLİKLERİ 
179
III. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 
181
A. Göreve İlişkin Şartlar 
181
B. Konusuna İlişkin Şartlar 
182
1. İdari İşlemin Var Olması 
182
2. İdari İşlemin Kesin ve İcraî Nitelikte (Yürütülmesi Zorunlu) Olması 
184
3. İdarî Başvuru Yollarının Tüketilmesi 
190
4. İptal Davasının Konusuz Kalması 
192
C. Davacıya İlişkin Şart: Menfaat İhlali 
194
1. İdari Yargıda Menfaat Kavramı ve Hak–Menfaat İhlali 
194
2. Menfaat İhlalinin Tespiti 
197
Ç. Davalıya İlişkin Şartlar 
204
D. Süresine İlişkin Şartlar 
204
E. Şekline İlişkin Şartlar 
205
IV. İPTAL NEDENLERİ: HUKUKA AYKIRILIK 
205
A. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık 
205
1. Kişi Yönünden Yetkisizlik (Yetki Gaspı) 
206
2. Konu Yönünden Yetkisizlik 
206
3. Zaman Yönünden Yetkisizlik 
208
4. Yer Yönünden Yetkisizlik 
210
5. Fonksiyon Gaspı 
211
6. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri Kurallarına Aykırılık 
211
7. Fiilî Memur Teorisi 
211
8. Yetkide Paralellik İlkesine Aykırılık 
212
B. Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık 
212
1. Esaslı Şekil Kurallarına Aykırılık 
214
2. Tali (İkinci Derecede) Şekil Kurallarına Aykırılık 
219
C. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık 
219
1. İdari İşlemlerde Sebep Kavramı 
220
2. Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri 
220
Ç. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık 
222
1. İdari İşlemlerde Konu Unsuru 
222
2. Konu Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri 
223
D. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık 
225
1. İdari İşlemlerde Amaç (Maksat) Unsuru 
225
2. Amaç Unsuru Açısından Hukuka Aykırılık Halleri 
226
V. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI 
227
A. Reddedilmesi Yönünden 
227
B. İptal Kararı Yönünden 
228
VI. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 
229
Sekizinci Bölüm
TAM YARGI DAVASI
I. TANIM VE TÜRLERİ 
233
A. Tanım 
233
B. Türleri 
234
II. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 
235
A. Görevli Yargı Yeri 
235
B. Konusuna İlişkin Şartlar 
235
1. İdarî İşlemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması 
235
2. İdarî Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması 
238
3. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması 
239
C. Taraflarına İlişkin Şartlar 
240
1. Davacı Bakımından 
240
2. Davalı Bakımından 
241
Ç. Süresine İlişkin Şartlar 
241
D. Şekline İlişkin Şartlar 
242
III. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ 
243
A. Hizmet Kusuru 
244
1. Tanım ve Özellikleri 
244
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller 
247
3. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı 
255
B. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 
259
1. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri 
259
a. Risk (Hasar=Tehlike İlkesi 
260
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 
264
2. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk 
265
3. Kamu Hizmetlerine Katılmada Kusursuz Sorumluluk 
266
C. İdarenin Sorumluluğunun Şartları 
266
Ç. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran Ya Da Azaltan Nedenler 
269
1. Zorlayıcı Sebep 
269
2. Beklenilmeyen Haller 
270
3. Zarar Görenin Kusuru 
271
4. Üçüncü Kişinin Kusuru 
271
D. Tazminatın Şekli ve Hesaplanması 
272
IV. TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 
274
V. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI 
275
Dokuzuncu Bölüm
İDARİ YARGIDA GÖREV VE YETKİ
I. GÖREV 
279
A. Görev Kurallarının Hukuki Niteliği 
279
B. Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi 
280
C. Görev Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi 
280
1. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları 
280
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Giderilmesi 
281
II. YETKİ 
282
A. Yetki Kurallarının Hukuki Niteliği 
282
B. Genel Yetki 
282
C. Özel Yetki Kuralları 
284
1. Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki 
284
2. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
288
3. Mahalli İdareleri İlgilendiren Mevzuatın Uygulanmasından Doğan Davalarda Yetki 
288
4. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
289
5. Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklarında Yetki 
289
6. Tam Yargı Davalarında Yetki 
290
7. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme 
291
Ç. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı ve Giderilmesi 
292
1. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı 
292
2. Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi 
292
D. Yargı Yeri Belirtilmesi (Merci Tayini) 
293
1. Görevli ve Yetkili mahkemenin Davaya Bakmasına Fiili veya Hukukî Engel Çıkması 
293
2. İki Mahkemenin Yetki Sınırında Tereddüt Edilmesi 
294
3. Olumlu Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları 
294
4. Yargı Yeri Belirtilmesinde (Merci Tayininde) Yetki ve İzlenecek Usul 
295
Onuncu Bölüm
İDARİ DAVALARDA TARAFLAR
I. EHLİYET 
297
A. Objektif Ehliyet 
297
1. Davada Taraf Olma Ehliyeti 
297
2. Dava Açabilme Ehliyeti 
298
3. Objektif Ehliyet İdari Davalarda Kabul Edilebilirlik Şartıdır 
300
B. Sübjektif Ehliyet 
301
1. Menfaat İhlali 
301
2. Hak İhlali 
302
II. DAVALI 
303
III. DAVAYA VEKÂLET 
304
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLARIN YANINDA YER ALMASI 
307
A. Davaya Katılma (Feri Müdahale) 
307
B. Davanın İhbarı 
309
Onbirinci Bölüm
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
311
II. DAVA AÇMA SÜRESİ TÜRLERİ 
312
A. İdari Yargılama Usulü Kanununda Dava Açma Süreleri 
312
1. Genel Dava Açma Süresi 
312
2. İvedi Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda 
312
3. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda 
313
B. Özel Dava Açma Süresi 
314
1. 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu Maddesinin (a) Fıkrasına Göre Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerine Karşı Açılan Davalarda 
314
2. İdare Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda 
314
3. Vergi Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda 
316
III. SÜRENİN BAŞLANGICI 
316
A. İdari Davalarda 
316
1. Yazılı Bildirimde 
316
2. İdareye Başvuru Durumunda 
318
3. İlan Yoluyla Bildirimlerde 
321
4. Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda 
321
5. İdari İşlemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında 
322
6. İdari Eylemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında 
323
7. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında 
324
B. Vergi Davalarında 
324
1. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde 
325
2. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde 
325
3. Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde 
326
4. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde 
327
5. Tescile Bağlı Vergilerde 
327
6. Vergi Dairesinin Davacı Olduğu Davalarda 
328
7. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergilerde 
328
C. İdari İşlemlerde Dava Açma Süresinin Gösterilmediği Hallerde 
329
IV. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
330
V. SÜRELERİN DURMASI VE EK SÜRELER 
333
A. Üst İdari Makamlara Başvuru Durumunda Sürelerin Durması 
333
1. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru 
333
2. Gümrük Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru 
336
3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru 
336
4. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru 
337
5. İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Halli Amacıyla İdareye Başvuruda 
338
B. Mücbir Sebebin Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı 
339
C. Ek Süreler 
341
1. Görevsiz Yargı Yerine Başvurmada Ek Süreler 
341
2. Dava Dilekçesinin Reddini Gerektiren Eksikliklerin Giderilmesi İçin Ek Süre 
342
3. Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Ek Süre 
342
VI. DAVA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
343
Onikinci Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI
I. DAVA DİLEKÇESİ 
345
II. DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER 
347
III. DİLEKÇELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 
347
A. Dava Açılırken Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması 
347
B. Davanın Yürütülmesi Sırasında Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması 
348
IV. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER 
349
A. Tek Dilekçe ile Birden Çok Dava Açılması 
349
B. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açabilmesi 
353
C. Birlikte Dava Açılma Şartlarının İncelenmesi 
353
V. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 
354
A. Davaların Birleştirilmesi 
354
B. Bağlantı İsteminin Mahkemece Kabul Edilmemesi 
356
C. Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar 
356
Ç. Davaların Ayrılması 
357
VI. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI 
357
Onüçüncü Bölüm
İDARİ DAVA SÜRECİNDE TARAF İSTEKLERİ
I. İVEDİLİK GEREKTİREN TARAF İSTEKLERİ 
363
A. İdarî Yargıda Deliller ve Delil Tespiti 
363
1. İdarî Yargıda Deliller 
363
2. İdarî Yargıda Delil Tespiti 
363
B. Yürütmenin Durdurulması 
365
1. Nitelikleri 
366
2. Yürütmenin Durdurulması Şartları 
367
3. Yürütmenin Durdurulması Kararı 
371
4. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller 
373
5. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz 
374
6. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması 
377
7. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları 
378
8. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Kaldırılmasının İstenebilmesi 
379
II. İVEDİLİK GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA İSTEMLERİ 
380
A. Bilirkişi İncelemesi 
380
B. Keşif 
381
C. 6/2/2023’te Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Hazırlanan Hasar Tespit Raporlarına Dayalı Olarak Tesis Edilen İdari İşlemlere Karşı Açılan Davlarda Keşif ve Bilirkişi İncelemesi 
382
III. DAVA SÜRECİNDE YARGILAMAYI DURDURAN İSTEMLER 
383
A. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması, Çekinmesi ve Reddi 
383
1. Ret Sebepleri 
384
2. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması 
384
3. Hâkimin Çekinmesi ve Reddi Usulü 
385
4. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması 
385
a. Danıştay’da 
386
b. Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde 
386
B. Anayasa’ya Aykırılık İddiası 
387
C. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik 
388
1. Taraflardan Birinin Ölmesi 
388
2. Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması veya Kendisine Kayyım Ya Da Kanunî Müşavir Tayin Edilmesi 
389
3. Gösterilen Adrese Tebligat Yapılamaması 
389
IV. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
390
A. Feragat 
390
B. Kabul 
394
C. İdari Yargıda Ek Karar Müessesesi Mümkün Müdür? 
396
Ondördüncü Bölüm
DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR
I. İLK İNCELEME VE SONUÇLARI 
399
A. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
399
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 
399
1. Görev ve Yetki 
400
2. Ehliyet 
400
3. Süre Aşımı 
401
4. İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler 
401
5. Husumet 
402
7. İdarî Merci Tecavüzü 
403
C. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirilmesi 
405
1. Normal İdari Davalarda 
405
2. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar Nedeniyle Açılan İdari Davalarda 
406
3. Merkezi ve Ortak Sınavlar ve Bu Sınavlara İlişkin İşlemler İle Sınav Sonuçları Hakkında Açılan Davalara İlişkin Yargılama Usulünde 
407
3. 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Olarak Kabul Edilen Yerlerde Depremlerin Neden Olduğu Hasarlar Dolayısıyla Açılan Davalarla İlgili Geçici Yargılama Usulünde 
408
II. YARGILAMA VE HÜKÜM 
408
A. Dosyaların İncelenmesi 
408
1. Yazılı Yargılama Usulünde 
408
2. İvedi Yargılama Usulünde 
410
3. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünde 
413
B. Duruşma 
414
C. Davaların Karara Bağlanması 
416
III. YARGI KARARLARININ UYGULANMASI 
417
A. Mahkeme Kararlarının Uygulanması Zorunludur 
418
B. Kararların Uygulanma Süresi 
418
C. Kararların Uygulanmaması veya Geciktirilmesi 
420
Ç. Tam Yargı Kararlarının Uygulanmaması 
421
D. Kararların Uygulanmaması veya Uygulanmasının Geciktirilmesinin Sonuçları 
422
1. İdarenin Sorumluluğunu Gerektirmesi: Tazminat 
422
2. Gecikme Faizi 
423
Onbeşinci Bölüm
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. KANUN YOLU KAVRAMI 
427
II. İSTİNAF 
428
A. İstinaf Kavramı 
428
B. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 
430
C. İstinaf Yoluna Başvurulamayacak Kararlar 
432
1. Nihai Kararlar 
432
2. Nihai Olmayan Kararlar 
433
Ç. İstinaf Usulü 
434
III. TEMYİZ 
436
A. Temyiz Yerleri 
436
B. Temyize Konu Kararlar 
436
1. Danıştay Dava Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdikleri Temyize Konu Kararları 
437
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf İncelemesi Sonucunda Verdikleri Temyize Konu Kararları 
438
C. Temyiz Edilemeyecek Kararlar 
440
Ç. Temyiz Sebepleri 
443
1. İlk Derece Mahkemesince Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması 
443
2. Temyiz Olunan Kararın Hukuka Aykırı Olması 
444
3. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması 
444
D. Temyiz Yoluna Başvurma 
446
E. Temyiz Süresi 
447
F. Temyiz Dilekçesi 
448
G. Temyiz veya İstinaf Yoluna Başvurmanın Kararın Yürütülmesine Etkisi 
449
H. Temyiz İncelemesi 
450
1. Temyiz Kararı 
450
2. Temyiz Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
452
I. Kanun Yararına Temyiz 
452
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
453
A. Şartları 
453
B. Yenilenme Sebepleri 
453
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi 
454
Ç. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 
454
V. AÇIKLAMA 
455
VI. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 
456
Yararlanılan Kaynaklar 
457
Kavramlar Dizini 
465