İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt  - Kitap

İdari Yargılama Hukuku

Genel Esaslar

5. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
568
Barkod:
9789750286643
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"İdari Yargılama Hukuku - Genel Esaslar" isimli bu eser; nitelikli-özgün, güncel bilgiler içeren, geniş bir perspektifle kaleme alınmış, kolay anlaşılabilir ve akıcı bir dile sahiptir. Kuramsal bilgiler örnekler ve şemalarla desteklenmiş olup, çok yönlü, zengin ve özgün bir içeriğe sahiptir. Bilimsel bir sistematikle hazırlanan konu sıra akışı, üniversitelerarası öğrenci geçişlerindeki yatay-dikey hareketliliğe de uyumludur. Sadece öğrenciler ve teorisyenler için değil, bilgilerini güncellemek ve geliştirmek isteyen avukatlar, hâkimler ve diğer uygulamacılar için de oldukça yararlıdır. Öte yandan bu kitap yazarların tamamı çözümlü olaylar içeren "İdari Yargı Pratik Çalışma" kitabıyla da bütünleyici bir işleve sahiptir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargılama Hukukuna Giriş ve Temel İlkeler
.
İdari Yargı Teşkilâtı ve Personeli
.
İdari Yargının Görev Alanı
.
İptal Davası
.
Yürütmenin Durdurulması
.
Tam Yargı Davası
.
İdari Yargı Kararlarının Hukuki Sonuçları ve Uygulanması
.
İdari Yargılama Sürecinin Genel Esasları
.
Özel Yargılama ve Uyuşmazlık Usûlleri
.
İdari Yargıda Kanun Yolları
.
Yargı Dışı İdari Uyuşmazlık Çözüm Yolları
.
AİHM Kararlarının İdari Yargıya Etkisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
5. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
33
Bölüm I
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL İLKELER
I. YARGISAL KAMU HİZMETİ OLARAK İDARİ YARGININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ 
37
II. İDARİ YARGIYA YÖNELTİLEN BAŞLICA ELEŞTİRİLER VE KARŞI ELEŞTİRİLER 
41
III. İDARİ YARGI DENETİMİNDE UYGULANAN BAŞLICA SİSTEMLER 
43
A. Yargı Birliği Sistemi 
43
B. İdari Yargı Sistemi 
44
IV. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
45
A. Asli Kaynaklar 
45
B. Yardımcı Kaynaklar 
45
C. Asli Kaynaklar 
46
1. Anayasa 
46
2. Kanunlar/Kanun Hükmünde Kararnameler/Uluslararası Antlaşmalar/OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
47
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
48
4. Tüzükler 
49
5. Yönetmelikler 
50
6. Adsız Düzenleyici İşlemler 
51
D. Yardımcı Kaynaklar 
51
V. İDARİ YARGILAMA SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 
52
VI. İDARİ YARGININ KISA TARİHİ GELİŞİMİ 
52
VII. İDARİ YARGIYA HAKİM BAŞLICA İLKELER 
54
A. Yazılılık İlkesi 
54
B. Re’sen Araştırma İlkesi 
54
C. Adil Yargılanma İlkesi 
58
1. Genel Olarak 
58
2. Hızlı ve Etkin Yargılama Açısından Yapay Zeka ve Robot Hakimlere Rol
Verilebilir mi? 
60
D. İddianın Genişletilmesi Yasağı 
61
E. Talepten Fazlasına Hükmetme Yasağı 
63
F. Usûli Müktesep Haklara Saygı İlkesi 
64
VIII. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI 
65
A. Yerindelik Yasağı/ İdarenin Takdir Yetkisine Karışmama 
65
1. Yerindelik Yasağı/ İdarenin Takdir Yetkisi 
65
2. Fransa’da Yerindelik Yasağı ve İdarenin Takdir Yetkisine Karışmama 
67
B. Yargı Kısıntısı 
69
1. Kavram 
69
2. Hükümet Tasarruflarının Hukuki Mahiyetini İrdeleyen Başlıca Teoriler 
70
3. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum 
71
4. Cumhuriyetin Kuruluş Yılları ve Hükûmet Tasarrufları 
71
C. Yasama Kısıntısı 
72
1. Yasama kısıntısı kapsamındaki idari işlemler 
73
2. Yürütmenin siyasal nitelikteki işlevleri 
73
Kendimizi Sınayalım – Çalışma Soruları 
74
Bölüm II
İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ
I. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI 
75
II. DANIŞTAY’IN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 
78
A. Personel Yapısı ve Özlük İşleri 
79
1. Danıştay Meslek Mensupları ve Teminatı 
79
2. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri 
80
3. Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Verilmeleri 
81
4. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri 
82
5. Üye Seçimi 
83
6. Başkanlara ve Başsavcıya Vekâlet 
84
7. Görevin Sona Ermesi 
84
B. Danıştay’ın Teşkilât Yapısının Genel Esasları 
84
1. Daireler 
86
2. Danıştay Genel Kurulu 
87
3. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 
87
4. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
88
5. Başkanlar Kurulu 
89
6. Başkanlık Kurulu 
89
7. Yüksek Disiplin Kurulu 
90
C. İdari İşlerde Görev, Birinci Daire ve İdari İşler Kurulu 
91
D. Danıştay’ın Görevleri, Yargısal Fonksiyonu ve Yüksek Mahkeme İşlevi 
93
1. Danıştay’ın Görevleri 
93
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’da Görülecek Davalar 
93
3. Belediye ve İl Özel İdarelerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatının Kaybı Başvuruları 
95
4. Temyiz Yoluyla Danıştay’da Görülecek Davalar 
95
5. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev 
96
6. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Görevleri 
96
7. İçtihatları Birleştirme Kurulunun Görevleri 
96
III. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE PERSONELİ 
97
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu ve Görevleri 
98
B. Personel ve Teşkilatı 
99
1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerinin Görevleri 
99
2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu 
100
3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları 
101
4. Dairelerin görevleri 
102
5. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Müdürlükler 
103
IV. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ İLE PERSONELİ 
103
A. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu ve Kamu Personeli 
103
B. İdare Mahkemelerinin Görevleri 
107
C. Vergi Mahkemelerinin Görevleri 
107
D. Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar 
108
V. İDARİ YARGIDA HAKİMİN REDDİ VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER 
108
A. Danıştay’da Çekinme ve Ret 
108
B. İdare Mahkemelerinde Çekinme ve Ret 
109
C. İYUK md.31 İle HMK’ya Yapılan Atıfta Yer Alan Düzenlemeler 
109
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılık sebepleri 
109
2. Çekinme Kararının Sonuçları 
110
3. Ret Sebepleri 
110
4. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 
110
5. Ret Usulü 
110
6. Çekilme ve Ret Kararının İncelenmesi ve Diğer Bazı Hukuki Durumlar 
111
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
114
Bölüm III
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. YARGI YOLU VE GÖREV KAVRAMI İLE İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI 
115
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER 
117
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR 
118
A. Yasama ve Yargı Organının İşlemleri 
118
B. Adli Yargı ve Anayasa Yargısının Görev Alanına Giren Bazı Uyuşmazlıklar 
119
1. Abonman Sözleşmeleri 
119
2. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar 
120
3. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar 
120
4. Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davalar 
121
5. Tapu Siciliyle İlgili Davalar 
123
6. Nüfus Sicillerin Yanlış veya Eksik Tutulmasından Doğan Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davalar 
124
7. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali 
124
8. Kamulaştırmadan Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları 
125
9. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Davalar 
125
10. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar 
126
11. Fiili Yol (Voie de Fait), Fiili El Atma ve Hukuki El Atma 
126
12. İdareye Ait Motorlu Araçların Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar 
128
14. İdari Para Cezaları ile Kabahatler Kanunundaki Durum 
130
15. Diğer Bazı Kanunlar 
131
IV. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
131
A. Görev Uyuşmazlığı 
133
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
133
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
135
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
137
1. Tanımı 
137
2. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi 
138
C. Uyuşmazlık Çıkarılmayacak Durumlar 
139
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Mesele Sayma 
139
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları 
139
1. Kararların Bağlayıcılığı 
139
2. Kararların Kesinliği 
139
3. Kararlar Arasındaki Çelişkilerin İlke Kararıyla Giderilmesi 
140
V. İDARİ YARGIDA YER ALMAYAN DAVA TÜRLERİ 
140
A. Yorum Davaları 
140
B. Tespit Davaları 
142
C. Diğer Bazı Davalar 
143
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
144
Bölüm IV
İPTAL DAVASI
I. İPTAL DAVASININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
145
II. İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI 
149
III. İPTAL DAVASININ KONUSU 
150
A. İdari İşlem Tamamlanmış Olmalıdır 
150
B. İdari İşlem Etkili (İcrai) Olmalıdır 
150
C. İdari İşlem Kesinleşmiş Olmalıdır 
150
IV. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
151
A. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme (İYUK md.14) 
151
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar (İYUK md.15) 
152
C. İdari Yargıda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi ve Görev Uyuşmazlığı 
154
1. Görevli Mahkeme 
154
2. Danıştay’ın Görevli Olduğu Davalar 
154
3. Görev Kurallarının İhlâli 
155
D. İdari Yargıda Yetkili Mahkeme 
158
1. İdari Yargıda Genel Yetki Kuralı 
158
2. İdari Yargıda Özel Yetki Kuralları 
163
a. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki Kuralları 
163
b. Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 
164
c. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
165
d. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
165
3. Yetki Kurallarının İhlâli 
165
4. İdari Yargıda Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler 
166
5. İdari Yargıda Görev–Yetkiye İlişkin Özel Durumlar 
167
a. Mercî Tâyini 
167
b. İdari Yargıda Bağlantılı Dava 
168
E. İdarî Merci Tecavüzü 
170
F. İdari Yargıda Ehliyet 
171
1. Genel Olarak 
171
2. Dava Ehliyeti 
174
a. Genel Dava Ehliyeti 
174
b. Özel Dava Ehliyeti (Menfaat İhlali) 
175
c. Hak–Dava Hakkı İlişkisi 
176
3. Menfaat – Hak Kavramı ile Menfaatin İçeriğini Belirleyen Kriterler 
176
a. Genel Olarak 
176
b. Menfaatin Manevi Olması 
179
c. Menfaatin Maddi Olması 
179
ç. Menfaatin Meşru Olması 
179
d. Menfaatin Kişisel Olması 
179
e. Menfaatin Aktüel (Güncel) Olması 
180
4. Menfaatin Tespitine İlişkin Kimi Durumlar 
182
a. Vatandaş Olma 
182
b. Dernek Üyeliği 
183
c. Kamu Görevlisi Olma 
183
d. Baro 
183
e. Eser Sahibi Olma 
184
f. Semt Sakini Olma 
184
g. Vakıfların Dava Ehliyeti 
184
ğ. Milletvekili Sıfatı 
184
h. Siyasi Parti İl ve İlçe Örgütleri 
184
ı. Bakanlıklar 
185
i. Hiyerarşi İlişkisi 
185
j. Vesayet İlişkisi 
185
k. Vergi Yükümlülüğü 
185
l. İktisadi Menfaat 
185
m. Kiracılık Sıfatı 
185
n. Sendikaların Durumu 
186
ö. Diğer Bazı Durumlar 
186
5. Dava Ehliyetinin Bulunması Gereken Zaman ve Bazı Hukuki Sorunlar 
187
a. Dava Ehliyetinin Bulunması Gereken Zaman 
187
b. Menfaat İlişkisinin Dava Devam Ederken Ortadan Kalkması 
187
c. Menfaat İhlalinin Sonradan Ortaya Çıkması 
188
d. Avukat Olmayan Vekil Tarafından Dava Açılması 
188
e. Tarafın Dava Sırasında Dava Ehliyetini Kazanması 
189
6. Taraf Ehliyeti 
189
7. Tarafların Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Olması ve İdari Yargı
Bakımından Sonuçları 
191
G. İcrai İşlem Olup Olmama 
191
Ğ. İdari Yargıda Süreler 
195
1. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği 
195
2. Sürelerin Başlangıcı, Yazılı Bildirim, Sürelerin Hesaplanmasındaki Genel Esaslar 
196
3. İdari Yargıda Genel ve Özel Dava Açma Süreleri 
202
4. Haricen Öğrenme 
211
5. Vekile Tebligat 
212
6. Tebligatla İlgili Diğer Hususlar 
213
a. Tebligatın Yapılması 
213
b. Elektronik Tebligat (E–Tebligat) 
213
c. Bilinen Adreste Tebligat 
216
d. Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 
216
e. Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 
216
f. Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
217
g. Askeri Şahıslara Tebligat 
217
ğ. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
217
h. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 
217
ı. Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 
217
i. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 
217
j. Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat 
217
h. Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina 
218
l. Yaş ve Ehliyet Şartı 
218
m. İmza Atamayacakların Durumu 
218
n. Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
219
o. Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 
219
ö. Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslara Tebligat 
220
p. İlanen Tebligat 
220
r. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 
220
s. Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti 
220
ş. Yanlış Adres Bildirmek 
221
t. Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma 
221
7. Süre Aşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi 
221
a. Yokluk 
221
b. Çalışmaya Ara Verme Süresi 
223
c. İYUK md.7/4 
223
d. İdarî İtiraz Yoluna Başvurulması 
224
e. Mücbir Sebep 
225
f. İYUK md. 9/2 
225
8. İdari Makamların Sükûtu, Zımni Ret ile Zımni Kabul 
225
9. Üst Makamlara Başvurmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
228
10. İYUK 10 ve 11. Maddeye İlişkin Başvuruların Karşılaştırılması 
230
11. Tatil Günleri ve Çalışmaya Ara Verme (Adli Tatil) 
231
12. İdari Yargıda Açılması Gereken Davanın Adli Yargıda Açılması Sorunu 
232
13. Dilekçelerin Reddi Kararından Sonraki Ek Süre 
233
14. İptal ve Tam Yargı Davası İlişkisinde Tam Yargı Davasında Süre 
233
15. Tam Yargı Davalarında Ön Karar Süresi 
233
H. İdari Yargıda Husûmet 
234
1. Genel Olarak 
234
2. Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlemler 
235
3. Bakanlıkların İşlemleri 
237
4. İl ve İlçe Yönetiminin İşlemleri 
240
5. Yerel Yönetimlerin İşlemleri 
240
6. Kamu Tüzel Kişilerinin İşlemleri 
241
7. Vesayet Makamlarının İşlemleri 
241
I. İdari Yargıda “Tek Dilekçe İle Dava Açma” 
241
1. Genel Olarak 
241
2. Aynı Kişinin Tek Dilekçe ile Birden Çok İşleme Karşı Dava Açması 
243
a. Öze İlişkin Koşullar 
244
aa. Maddi Yönden Bağlılık 
244
bb. Hukuki Yönden Bağlılık 
245
cc. Sebep–Sonuç İlişkisi Bulunması 
247
b. Yönteme İlişkin Koşullar 
247
aa. İdari Kararların Yargısal Denetimi Aynı Yargı Düzeni ve Aynı 
248
bb. İdari Kararların Her Birisi İçin Dava Açma Süresi Geçirilmemiş Olmalıdır 
249
cc. Dava Açma Ehliyeti Bulunmalıdır 
249
dd. Davalı Aynı Olmalıdır 
249
3. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması 
250
a. Hak veya Menfaatte İştirak 
251
aa. Hakta İştirak 
251
bb. Menfaatte İştirak 
252
b. Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olması 
254
aa. Maddi Olayın Aynı Olması 
254
bb. Hukuki Sebebin Aynı Olması 
255
4. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması 
257
V. İPTAL DAVASINDA ESASIN İNCELENMESİ 
258
A. İdari İşlemlerin Özellikleri ve Türleri 
258
1. İdari İşlemin Tanımı ve Unsurları 
258
2. İdari İşlemin Özellikleri 
259
3. İdari İşlemler İle İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 
261
4. Düzenleyici İşlemler İle Genel Kararlar Arasındaki Farklar 
261
5. Birel İşlem ve Türleri 
262
a. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması 
263
aa. Tek Yanlı İşlemler 
263
aaa. Tek İradeli İşlemler 
263
bbb. Çok İradeli İşlemler 
263
aaaa. Kollektif İşlemler 
263
bbbb. Birleşme İşlemler 
263
bb. İki Yanlı İşlemler 
264
b. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler 
264
aa. Yok İşlemler 
264
bb. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler 
264
cc. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler 
265
aaa. Hükümet Tasarrufları 
265
bbb. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan ve Yasama Kısıntısı Oluşturan İşlemler 
265
çç. İcrai olmayan işlemler 
265
aaa. İç düzen işlemleri 
265
bbb. Gösterici İşlemler–Görüş ve Öneriler 
265
ccc. Hazırlık İşlemleri 
266
ççç. Yaptırım İçermeyen Bilgi Verici İşlemler 
266
ddd. İdarenin Yersiz İşlemleri 
266
c. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler) 
266
B. İdari İşlemin Unsurları 
266
1. Yetki 
267
a. Yetki Kavramı 
267
b. Yetkisizlik Türleri 
268
aa. Kişi Yönünden Yetkisizlik 
268
bb. Konu Yönünden Yetkisizlik 
268
cc. Yer Yönünden Yetkisizlik 
269
dd. Zaman Yönünden Yetkisizlik 
269
c. Yetki Kurallarına Aykırılık 
269
aa. Görev (Fonksiyon) Gaspı 
269
bb. Yetki Tecavüzü 
270
cc. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 
270
d. Fiili Memur 
270
2. Şekil 
270
3. Sebep 
271
4. Konu 
273
a. Konu Yönünden Başlıca Hukuka Aykırılık Durumları 
274
aa. Açık Sakatlıklar 
274
bb. Yasak Edilen Konular 
274
cc. Yükümlülük Getirme 
274
b. Sebep ve Konu Unsurları Arasında Bağlantı Kopukluğunun Mevcut Olması 
274
aa. Uygulama Alanının Genişletilmesi 
274
bb. İdari İşlemin Konusunun İmkânsız veya Gayrı Meşru Olması 
275
cc. İdari İşlemin Geçmişe Etkili Tesis Edilmesi 
275
5. Amaç Unsuru 
275
Bölüm V
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
I. TANIMI, İPTAL KARARINDAN FARKLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
279
A. Tanımı 
279
B. İptal Kararından Farkları 
280
C. Hukuki Niteliği 
281
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI 
284
A. Öze İlişkin Koşullar 
285
1. Telafisi Güç veya İmkânsız Zarar Doğması Şartı 
285
2. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı 
286
3. Koşulların Birlikteliği Sorunu 
287
B. Yönteme İlişkin Koşullar 
287
1. Açılmış Bir Dava Olmalıdır 
287
2. Yürütmenin Durdurulması Talep Üzerine Verilir. 
287
3. Davalı İdareden Savunma Alınması 
288
4. Yürütmenin Durdurulması Gerekçeli Olmalıdır 
288
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN BAZI HUKUKİ KONULAR 
289
A. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İşlemlerin Durumu 
289
B. Yürütmenin Durdurulmasında Teminat 
290
C. Harç 
290
D. İstinaf veya Temyiz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması 
290
E. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi 
291
F. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmeyecek Durumlar 
292
IV. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINA KARŞI İTİRAZ 
293
V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI 
297
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
299
Bölüm VI
TAM YARGI DAVASI
I. TAM YARGI DAVASININ TANIMI, İPTAL DAVASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRLERİ 
301
A. Tanımı ve İptal Davası İle Karşılaştırılması 
301
B. Tam Yargı Davası Türleri 
302
1. Tazminat Davaları 
302
2. İstirdat/Geri Alma Davaları 
302
3. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar 
302
4. Vergi Davaları 
302
II. TAM YARGI DAVALARININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 
303
A. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları 
303
1. İptal Davası İle Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması 
303
2. İptal Davası Sonuçlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması 
303
3. İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması 
303
4. İdari İşlemlerin Uygulanmasından Doğan Tam Yargı Davaları 
304
B. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları 
304
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları 
304
1. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Önceki Uyuşmazlıklar 
304
2. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Uyuşmazlıklar 
304
III. TAM YARGI DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
305
A. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme 
305
B. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme 
305
1. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki 
305
2. Bayındırlık, Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler Nedeniyle Oluşan Zararlara
İlişkin Tam Yargı Davalarında Yetki 
306
3. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki 
306
4. Özel Yetki Kuralı Öngörülmeyen Tam Yargı Davalarında Yetki 
306
6. Manevi Tazminat İçeren Tam Yargı Davalarında Yetki 
306
C. Tam Yargı Davalarında İdareye Başvuru ve Ön Karar (İYUK md.13) 
306
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri 
306
2. Ön Karar Süresi 
308
3. Ön Karar İsteminin Kısmen veya Tamamen Reddi 
308
4. Ön Kararın Kanuni İstisnası 
308
5. Tam Yargı Davasında Taraflar 
308
a. Davacı 
308
b. Davalı 
309
aa. Ana Kural 
309
bb. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı 
309
cc. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı 
309
dd. Davalının Yanlış Gösterilmesi 
309
D. Tam Yargı Davasında Süre 
309
1. İdari İşlemlere ve İşlemin İcrasına Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre 
309
2. İşlemin İcrası Süreklilik Gösteriyorsa Dava Açma Süresinin Başlangıcı 
310
3. İptal Davası İle Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Halinde Süre 
310
4. İptal Davası Neticesinde Verilen Kararın Kesinleşmesi Üzerine Tam Yargı
Davası Açılmasında Süre 
310
5. İdari Eylemlere Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre 
310
6. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davasında Süre 
311
7. İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Üzerine Açılan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
311
IV. TAM YARGI DAVASININ ESASI VE SORUMLULUK SEBEPLERİ 
312
A. İdarenin Mâli Sorumluluğunun Anayasal Temelleri 
312
B. Hizmet Kusuru 
312
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri 
312
2. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar 
314
a. Hizmetin Kötü İşlemesi 
314
b. Hizmetin Geç İşlemesi 
315
c. Hizmetin Hiç İşlememesi 
316
3. Hukuka Aykırılık ve Hizmet Kusuru İlişkisi 
317
4. Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayırımı ve Kişisel Kusur Sayılan Durumlar 
317
5. Görev Kusuru 
319
C. İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluk 
320
1. Dayandığı İlkeler 
320
a. Tehlike (=Risk) İlkesi 
320
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi) 
323
2. Kusursuz Sorumluluğun Koşulları 
323
a. İdari davranış 
323
b. Zarar 
323
c. Nedensellik Bağı 
324
3. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
324
a. Zarar Tespit Komisyonları 
325
b. Başvurunun Süresi, Şekli ve İncelenmesi 
325
D. Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Genel Esaslar 
326
1. Ölüm 
327
2. Bedensel Zarar 
327
3. Zararın Belirlenmesi 
328
4. İdari Yargıda Manevi Tazminat ve Kişilik Haklarının Zarara Uğraması 
329
5. Mala Verilen Zararlar 
330
6. Müddeabih Islahı 
331
E. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller 
331
1. Mücbir Sebep 
331
2. Umulmayan Hâl (Beklenmeyen Durum 
331
3. Zarar Görenin Kusuru 
332
4. Üçüncü Kişinin Kusuru 
332
F. İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması 
333
Bölüm VII
İDARİ YARGI KARARLARININ HUKUKİ SONUÇLARI VE
UYGULANMASI
I. TAM YARGI DAVASININ SONUCU İLE VERİLECEK KARARLAR 
335
A. Tam Yargı Davasının Sonucu 
335
B. Tam Yargı Davasında Verilecek Kararlar 
335
1. Tam Yargı Davasının Reddi 
335
a. Davanın Ön Koşullar Yönünden Reddi 
335
b. Davanın Esastan Reddi 
335
2. Tam Yargı Davasının Kabulü 
336
C. Tam Yargı Davasında Özellik Arz Edebilen Bazı Durumlar 
336
1. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Bilinmemesi 
336
2. Tam Yargı Davasında Faiz 
336
3. Davacının Müterafik Kusuru 
337
D. Tam Yargı Davası Sonucu Verilen Kararların Yerine Getirilmesi 
337
II. İPTAL KARARI, HÜKÜM VE SONUÇLARI ile UYGULANMASI 
339
A. İptal Davasının Ön Koşullar Nedeniyle Reddinin Sonuçları 
339
1. İşleme Etkisi 
339
2. Taraflara Etkisi 
339
3. Üçüncü Kişilere Etkisi 
339
B. İptal Davasının Esastan Reddedilmesinin Sonuçları 
340
1. İdari işleme etkisi 
340
2. Taraflara Etkisi 
340
3. Üçüncü Kişilere Etkisi 
340
C. İptal Davasının Kabulünün Sonuçları 
340
1. İdari İşleme Etkisi ve Geçmişe Yürümesinin Sonuçları 
340
2. Taraflara Etkisi 
341
3. Üçüncü Kişilere Etkisi 
343
D. İptal Kararlarının Uygulanması 
343
1. Genel Olarak 
343
2. Yargı Kararlarının Uygulanmaması 
346
a. Hiç Uygulamama 
346
b. Gereği Gibi Uygulamama 
346
aa. Geç Uygulama 
347
bb. Eksik Uygulama 
348
cc. Biçimsel Uygulama 
348
3. Hükmün Yerine Getirilmesinde İmkansızlık 
348
a. Hukuki İmkânsızlık 
349
b. Fiili İmkânsızlık 
349
E. AİHM Kararlarına Göre İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması 
350
F. İptal Kararının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk 
351
1. İdarenin Sorumluluğu 
351
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu 
353
a. Hukuksal Sorumluluk 
353
b. Cezai Sorumluluk 
353
c. Disiplin Sorumluluğu 
353
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
354
Bölüm VIII
İDARİ YARGILAMA SÜRECİNİN GENEL ESASLARI
I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 
357
A. İdari Davaların Açılması 
357
1. Dava Dilekçesi 
357
2. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 
358
a. Davanın Konusu 
358
b. Davaya Konu İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi 
359
c. Davanın Sebepleri 
359
ç. Davanın Dayandığı Deliller 
359
d. Sonuç 
360
3. İdari Yargıda Dava Dilekçelerinin Reddine Yol Açan Başlıca Sebepler 
360
4. İdari Yargıda Dilekçeler, Savunmalar ve Her Türlü Evrakın Verileceği Yerler 
361
5. Dilekçenin Kaydı ve Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler 
362
a. Dava Harcı veya Posta Ücreti Verilmeden ya da Eksik Harç veya Posta Ücreti ile Açılmış Olması 
363
b. Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinin Tebliğ İşlemlerinin Yapılmasının
Engelleyecek Şekilde Azalması 
364
7. Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme ve Verilecek Kararlar (Şema) 
364
B. Davaya Vekâlet 
366
1. Genel Olarak 
366
2. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 
366
3. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 
367
4. Vekâletnamenin İbrazı 
367
5. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılmasının Hukuki Sonuçları 
367
6. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 
368
7. Vekilin Azli ve İstifası 
368
C. Replik – Düplik Aşaması 
368
D. Yargılama Giderleri 
370
1. Yargılama Giderlerinin Kapsamı, Yol Giderleri, Tazminat ve Gündeliklerin Belirlenmesi, Tebliğ İşleri ve Ücretlerin Durumu 
370
2. Re’sen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 
373
3. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
374
4. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
374
5. Fer’î Müdahale Gideri 
374
6. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi 
374
7. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri 
374
8. Yargılama Giderlerinin Durumu 
375
9. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları 
375
E. Adli Yardım 
375
1. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 
375
2. Adli Yardımın Kapsamı 
376
3. Adli Yardım Talebi 
376
4. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 
376
a. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 
377
b. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 
377
c. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 
377
F. Teminat 
377
1. Teminat Gösterilecek Hâller 
377
2. Teminat Gerektirmeyen Hâller 
378
3. Teminat Kararı, Tutarı ve Şekli 
378
4. Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 
378
5. Teminatın İadesi 
378
II. İDARİ YARGIDA DELİL TEORİSİ VE İSPAT 
378
A. İspat ve Delil Kavramlarının Genel Özellikleri 
378
1. İspat, İspatın Konusu ile Olay ve Olguların Niteliği 
378
2. İspat Yükü ve Karineler 
379
B. Delil ve Özellikleri İle Hukuka Aykırı Delil 
380
C. Resmi Belgeler 
381
1. Re’sen Araştırma İlkesi, Verilmeyen Bilgi ve Belgeler ile Gizli Belgelerin Durumu 
381
2. Belgelerin Sonradan İbrazı 
382
3. Mahkemece Evrak Getirilmesi ve Yetkililerin Dinlenmesi 
383
D. Özel Belgeler 
383
E. İdari Yargıda Bilirkişilik 
384
1. Genel Bilgiler 
384
2. Temel İlkeler 
387
3. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller 
390
4. Bilirkişilik Rejiminin İşleyişi ve Genel Esasları 
391
F. Uzman Görüşü ve İdari Yargıda Uzman Görüşü 
397
G. Keşif 
399
1. Keşfin Yapılması 
399
2. Keşfe Katlanma Zorunluluğu 
399
Ğ. Tanık Dinleme(me) 
400
H. İspata Yarayan Diğer Belgeler 
401
I. İdari Davalarda Delil Tespiti ve Hukuki Sonuçları 
401
1. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller 
402
2. Görev ve Yetki 
402
3. Delil Tespiti Talebi ve Karar 
403
4. Acele Hâllerde Tespit 
403
5. Tutanak ve Diğer Belgeler 
403
6. Noterlerin Delil Tespiti Yapması Sorunu 
403
III. İDARİ YARGIDA DURUŞMA VE DURUŞMA DÜZENİ 
404
A. Genel Olarak 
404
B. Tarafların İstemi Üzerine Duruşma Yapılması 
405
C. Yargı Yerinin Kararı Üzerine Duruşma Yapılması 
406
D. Duruşmaya İlişkin Diğer Hususlar 
406
1. Duruşmaya İlişkin Esaslar 
406
2. Duruşma Düzeni 
407
3. Temyiz ve İstinafta Duruşmaya Karar Verilmesi 
408
4. AİHM Kararlarında İdari Yargı ve Duruşma 
409
IV. İDARİ YARGIDA DAVANIN İHBARI (DUYURULMASI), DAVAYA MÜDAHALE, DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
410
A. Davanın İhbarı 
410
1. Genel Olarak 
410
2. İhbar ve Koşulları 
411
3. İhbarın Şekli 
411
4. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 
411
5. İhbarın Etkisi 
412
B. İdari Yargıda Davaya Müdahale (Katılma) 
412
1. Genel Olarak 
412
2. (Fer’î) Müdahale Talebi ve Koşulları 
413
3. Fer’î Müdahilin Durumu 
413
4. Fer’î Müdahalenin Etkisi ve Sonuçları 
414
5. Fer’î Müdahale Gideri 
415
C. İdari Yargıda Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
415
1. Davadan Feragat 
415
2. Davanın Kabulü 
418
D. Davanın Konusuz Kalması 
419
V. YARGISAL GÖRÜŞ (AVIS CONTENTIEUX) 
419
VI. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI 
420
A. Karar 
420
B. Kararda Bulunması Gereken Hususlar 
421
C. Tek Hakimle Verilen Kararlar 
423
D. Karar Verme Süresi 
424
E. İdari Yargı Kararlarının Açıklanması (Tavzihi) 
424
F. İdari Yargı Kararlarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
425
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
426
I. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
427
A. İvedi Yargılama Usulüne Konu İdari Uyuşmazlıklar 
427
B. İvedi Yargılamadaki Usûli Kurallar 
427
C. Fransa’da Seri Muhakeme Usulünün Genel Esasları 
428
1. Özgürlüklerle İlgili Seri Muhakeme Usulü 
428
2. Yürütmenin Durdurulması Kararları 
429
3. Gerekli Önlemlerle İlgili Seri Muhakeme Usulü 
430
II. MERKEZÎ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ 
431
III. ASKERÎ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 
432
IV. GRUP YARGILAMA USÛLÜ 
434
Kendimizi Sınayalım – Çalışma Soruları 
438
Bölüm X
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. KANUN YOLU KAVRAMI 
439
A. Kanun Yolu Kavramı ve Tanımı 
439
1. Türleri 
439
2. Kanun Yollarına Başvurulamayacak Kararlar 
440
3. Kanun Yolları ve Kesin Hüküm 
441
4. İdari Yargıdaki Usule İlişkin Kararlar Bakımından Kesin Hüküm 
442
B. İdari Yargıda Kanun Yolu Türleri 
444
II. İSTİNAF 
445
A. İstinaf Kavramı ve Türleri 
445
B. İstinaf Sisteminin Fayda ve Sakıncaları 
447
C. İdari Yargılama Usulü Kanununda İstinaf 
449
D. İstinafa Gidilemeyen Kararlar 
450
E. İstinaf Dilekçesi 
453
F. İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 
455
G. İstinaf İncelemesi 
455
Ğ. İstinafta “Yeniden Karar Verme”nin İçeriği Sorunu 
457
I. İstinafta Yürütmenin Durdurulması 
461
İ. İstinaf Sonucu Verilebilecek Kararlar 
462
J. Okuma Parçası: Fransız İdari Yargısında İstinaf Sisteminin Genel Esasları 
462
III. TEMYİZ KANUN YOLU 
466
A. Temyizde Usul 
467
1. Temyize Tâbi Olan ve Olmayan Kararlar 
467
2. Temyiz ile İstinaf Arasında Temel Farklılıklar 
469
3. Temyiz Dilekçesi 
472
4. Temyizde Harç ve Posta Ücreti 
476
5. Temyiz Süresi 
477
6. Temyizde Ön İnceleme 
479
B. Temyiz Sebepleri 
481
1. Görev–Yetki Dışında Bir İşe Bakılması 
481
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması 
483
a. Uygulanacak Hukuk Kuralında Hata Yapılması 
484
b. Davaya Konu Olayın Tespitinde Hata Yapılması 
484
c. Davaya Konu Olayın Nitelendirilmesinde Hata Yapılması 
484
d. Usul Hükümlerine Uyulmamış Olması 
484
aa. Dosyanın Tekemmülünde Usulsüzlük Yapılmış Olması 
485
bb. Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulanmamış Olması 
485
cc. İddia ve Savunma Hakkına İlişkin Kurallara Uyulmaması 
486
dd. Mahkeme Kararının Gerekçesiz Olması 
486
ee. Vekil, Kanuni Mümessil Sıfatı Olmayan Kimseler Huzuruyla Davaya Bakılmış
ve Hüküm Verilmesi 
488
ff. Duruşmaya İlişkin Hükümlere Uyulmaması 
489
gg. Toplantı ve Karar Yeter Sayısına Uyulmadan Karar Verilmesi 
489
hh. Kararda Bulunması Gereken Unsurlardan Birinin Eksik Olması 
489
C. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar 
490
1. Onama Kararı 
490
2. Düzelterek Onama Kararı 
490
3. Bozma Kararı 
490
4. Bozmadan Sonraki Yargılama 
492
IV. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
494
A. Kanun Yararına Temyiz ve Hukuki Sonuçları 
494
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
495
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Süresi 
495
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü ve Başlıca Hususlar 
497
3. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Karara Bağlanması 
498
4. AİHM Kararlarının İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olması 
499
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
502
Bölüm XI
YARGI DIŞI İDARİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
503
II. İDARE HUKUKU ALANINDAN ÖRNEKLER ve KISA BİLGİLER 
505
A. 659 S. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
505
1. Kapsam ve İçeriği 
505
2. Takip ve Temsil Yetkileri İle Bunların Kapsamı, Niteliği ve Kullanılması 
506
3. İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Halli ve Vazgeçme 
507
B. Kamu Denetçiliği Kurumu 
508
1. Hukuki Niteliği 
508
2. Kurumun Görev Alanı ve Sınırları 
509
C. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 
512
1. Amaç ve Yetkili Makam 
512
2. Başvuru ve Süresi 
513
3. Soruşturma 
514
4. Kararların Kesinliği 
514
5. Kararın Uygulanması ve Güvenlik Kuvvetlerinin Görevi 
514
Ç. Tahkim 
515
D. Spor Uyuşmazlıklarında Zorunlu Tahkim 
515
E. Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşma 
515
F. Terörle Mücadele Kanunu Çerçevesinde “Zarar Tazmin Komisyonları” 
515
G. Kamulaştırma Bedelinde Anlaşmaya İlişkin Kararlar 
516
H. Kamu İhalelerinde İdari İtiraz Sonucu Verilen Kararlar 
516
I. Uzlaştırma Kurulu Kararları 
516
J. İdari Merciler Tarafından Uyuşmazlıkların Çözülmesi De Dahil Diğer Yasal Düzenlemelerden Bazıları 
516
1. Üst Makama Başvuru Sonucu Verilen Kararlar 
516
2. AİHM’e Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü 
517
3. Kamu Zararlarının Rızaen ve Sulh Yolu Tahsili 
517
4. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Kararları 
518
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
519
Bölüm XII
AİHM KARARLARININ İDARİ YARGIYA ETKİSİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİNDEKİ KONUMU 
521
A. Giriş 
521
B. AİHM Kararları Beyan Edicidir 
521
C. AİHM “Konu ve Madde İtibarıyla” İdare Hukuku Alanında Uzmanlaşmış Bir Mahkeme Değildir 
522
II. DANIŞTAY’IN AİHM KARARLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ 
524
III. AİHM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU (AİHS md.46) 
524
IV. İDARİ YARGI ve AİHM KARARLARINDAN ÖRNEKLER 
526
A. İdari Yargı ve AİHM’nin İdari Uyuşmazlıklara Bakışı 
526
B. Adil Yargılanma Hakkının İdari Yargıya Yansımaları Bağlamında AİHM Kararlarından Örnekler 
528
1. Bir Yargı Yerine Başvuru Hakkı 
529
2. İdari Yargı Bağlamında Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
530
3. İdari Yargılamada Makûl Süre 
533
4. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini İstemek Hakkı ve Silahların Eşitliği İlkesi 
536
5. Diğer Bazı Hususlar 
537
C. AİHM Kararları ve Etkileri Bağlamında İdari Yargıya İlişkin Değinilmesi
Gereken Bazı Hususlar 
537
1. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi 
537
2. Menfaat İlgisi 
539
3. AİHM’ce Başvuruya İlişkin Tedbir Kararı Verilmesi (İç Tüzük md.39) 
541
4. Üçüncü Tarafın Davaya Müdahalesi (AİHS md.36, İç Tüzük md.61) 
542
5. İddiayı Değiştirme Yasağı 
542
6. İspat Yükü ve Delil Konusundaki Bazı Düşünceler 
543
7. Derdestlik İtirazı 
543
8. Maddi, Manevi Tazminat ve Gelir Kaybına İlişkin Bazı Hususlar 
544
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
546
Kaynakça 
547
Kavram Dizini 
563