İdari Yargılama Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri) Prof. Dr. Oğuz Sancakdar  - Kitap

İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

(İİBF ve AMYO Bölümleri)

2. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750287022
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"İdari Yargılama Hukuku El Kitabı" isimli bu eser; iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idari yargılama hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır.
Konular hakkında daha geniş ve derin bilgi sahibi olabilmek amacıyla yazarların, "İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar" ile idari yargılama hukuku olay ve çözümleri için de "İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı"ndan faydalanılabilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargılama Hukukuna Giriş
.
Temel İlkeler
.
İdari Yargı Teşkilatı ve Personeli
.
İdari Yargının Görev Alanı
.
İptal Davası
.
Yürütmenin Durdurulması
.
Tam Yargı Davası
.
İdari Yargılama Sürecinin Genel Esasları
.
Özel Yargılama Usûlleri
.
İdari Yargıda Kanun Yolları
.
Alternatif İdari Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Basıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
23
Bölüm I
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL İLKELER
I. İDARİ YARGININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ 
27
II. İDARİ YARGIYA YÖNELTİLEN BAŞLICA ELEŞTİRİLER VE İRDELENMESİ 
28
III. İDARİ YARGI DENETİMİNDE UYGULANAN BAŞLICA SİSTEMLER 
29
A. Yargı Birliği Sistemi 
29
B. İdari Yargı Sistemi 
30
IV. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
30
A. Asli Kaynaklar 
30
B. Yardımcı Kaynaklar 
34
V. İDARİ YARGILAMA SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 
35
VI. İDARİ YARGININ KISA TARİHİ GELİŞİMİ 
35
VII. İDARİ YARGIYA HAKİM BAŞLICA İLKELER 
36
A. Yazılılık İlkesi 
36
B. Re’sen Araştırma İlkesi 
36
C. Adil Yargılanma İlkesi 
37
D. İddianın Genişletilmesi Yasağı 
37
E. Talepten Fazlasına Hükmetme Yasağı 
38
F. Usulü Müktesep Haklara Saygı İlkesi 
38
VIII. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI 
39
A. Yerindelik Denetimi Yasağı/ İdarenin Takdir Yetkisi 
39
B. Yargı Kısıntısı 
39
C. Yasama Kısıntısı 
40
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
42
Bölüm II
İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ
I. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI 
43
II. DANIŞTAY’IN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 
45
A. Personel Yapısı ve Özlük İşleri 
45
B. Danıştay’ın Teşkilât Yapısının Genel Esasları 
48
C. İdari İşlerde Görev, Birinci Daire ve İdari İşler Kurulu 
52
D. Danıştay’ın Görevleri, Yargısal Fonksiyonu ve Yüksek Mahkeme İşlevi 
53
III. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE PERSONELİ 
56
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu ve Görevleri 
56
B. Personel ve Teşkilatı 
57
IV. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ İLE PERSONELİ 
60
A. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu 
60
B. İdare Mahkemelerinin Görevleri 
61
C. Vergi Mahkemelerinin Görevleri 
61
D. Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar 
61
V. İDARİ YARGIDA HAKİMİN REDDİ VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER 
62
A. Danıştay’da Çekinme ve Ret 
62
B. İdare Mahkemelerinde Çekinme ve Ret 
62
C. İYUK md.31 ile HMK’ya Yapılan Atıfta Yer Alan Düzenlemeler 
63
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılık Sebepleri 
63
2. Çekinme Kararının Sonuçları 
63
3. Ret Sebepleri 
64
4. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 
64
5. Ret Usulü 
64
6. Çekilme Kararının İncelenmesi 
65
7. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 
65
8. Ret Talebinin İncelenmesi 
65
9. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 
66
10. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 
66
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
67
Bölüm III
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. YARGI YOLU VE GÖREV KAVRAMI İLE İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI 
69
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER 
71
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR 
71
A. Yasama ve Yargı Organının İşlemleri 
71
B. Adli ve Anayasa Yargısının Görev Alanına Giren Başlıca Uyuşmazlıklar 
71
1. Abonman Sözleşmeleri 
71
2. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar 
71
3. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar 
72
4. Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davalar 
72
5. Tapu Siciliyle İlgili Davalar 
72
6. Nüfus Sicillerin Yanlış veya Eksik Tutulmasından Doğan Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davalar 
72
7. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali 
72
8. Kamulaştırmadan Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları 
73
9. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Davalar 
73
10. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar 
74
11. Fiili Yol (Voie de fait) 
74
12. İdareye Ait Motorlu Araçların Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar 
74
14. Diğer Bazı Kanunlar 
75
IV. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
76
A. Görev Uyuşmazlığı 
76
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
76
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
78
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
79
C. Uyuşmazlık Çıkarılmayacak Durumlar 
79
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Mesele Sayma 
80
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları 
80
V. İDARİ YARGIDA YER ALMAYAN DAVA TÜRLERİ 
80
A. Yorum Davaları 
80
B. Tespit Davaları 
81
C. Diğer Bazı Davalar 
81
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
82
Bölüm IV
İPTAL DAVASI
I. İPTAL DAVASININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
83
II. İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI 
86
III. İPTAL DAVASININ KONUSU 
86
A. İdari İşlem Tamamlanmış Olmalıdır 
87
B. İdari İşlem Etkili (İcrai) Olmalıdır 
87
C. İdari İşlem Kesinleşmiş Olmalıdır 
87
IV. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
87
A. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme (İYUK md.14) 
87
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar (İYUK md.15) 
88
C. İdari Yargıda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi ve Görev Uyuşmazlığı 
90
1. Görevli Mahkeme 
90
2. Danıştay’ın Görevli Olduğu Davalar 
90
3. Görev Kurallarının İhlâli 
91
D. İdari Yargıda Yetkili Mahkeme 
92
1. İdari Yargıda Genel Yetki Kuralı 
92
2. İdari Yargıda Özel Yetki Kuralları 
93
a. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki Kuralları 
93
b. Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki 
94
c. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki 
94
d. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
94
3. Yetki Kurallarının İhlâli 
95
4. İdari Yargıda Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler 
95
5. İdari Yargıda Görev–Yetkiye İlişkin Özel Durumlar 
96
a. Mercî Tâyini 
96
b. İdari Yargıda Bağlantılı Dava 
96
E. İdarî Merci Tecavüzü 
98
F. İdari Yargıda Ehliyet 
99
1. Genel Olarak 
99
2. Dava Ehliyeti 
100
3. Menfaat – Hak Kavramı ile Menfaatin İçeriğini Belirleyen Kriterler 
101
4. Menfaatin Tespitine İlişkin Kimi Durumlar 
104
5. Dava Ehliyetinin Bulunması Gereken Zaman ve Bazı Hukuki Sorunlar 
108
6. Taraf Ehliyeti 
110
7. Tarafların Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Olması ve İdari Yargı Bakımından Sonuçları 
111
G. İcrai İşlem Olup Olmama 
111
Ğ. İdari Yargıda Süreler 
112
1. İdari Yargıda Genel ve Özel Dava Açma Süreleri 
112
2. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği 
113
3. Sürelerin Başlangıcı, Hesaplanması ve Genel Esaslar 
113
4. Haricen Öğrenme 
115
5. Vekile Tebligat 
116
6. Süre Aşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi 
117
7. İdari Makamların Sükûtu, Zımni Ret ile Zımni Kabul 
119
8. Üst Makamlara Başvurmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
122
9. İYUK 10 ve 11. Maddeye İlişkin Başvuruların Karşılaştırılması 
123
10. Tatil Günleri ve Çalışmaya Ara Verme (Adli Tatil) 
123
11. İdari Yargıda Açılması Gereken Davanın Adli Yargıda Açılması Sorunu 
124
12. Dilekçelerin Reddi Kararından Sonraki Ek Süre 
124
H. İdari Yargıda Husumet 
125
1. Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlemler 
125
2. Bakanlıkların İşlemleri 
126
3. İl ve İlçe İdaresinin İşlemleri 
126
4. Yerel Yönetimlerin İşlemleri 
126
5. Kamu Tüzel Kişilerinin İşlemleri 
126
6. Vesayet Makamlarının İşlemleri 
127
I. İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” 
127
1. Genel Olarak 
127
2. Aynı Kişinin Tek Dilekçe ile Birden Çok İşleme Karşı Dava Açması 
128
a. Öze İlişkin Koşullar 
128
b. Yönteme İlişkin Koşullar 
132
3. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması 
134
a. Hak veya Menfaatte İştirak 
135
b. Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olması 
138
4. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması 
140
V. İPTAL DAVASINDA ESASIN İNCELENMESİ 
141
A. İdari İşlemlerin Özellikleri ve Türleri 
141
1. İdari İşlemin Tanımı ve Unsurları 
141
2. İdari İşlemin Özellikleri 
141
3. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 
142
4. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar 
142
5. Birel İşlem ve Türleri 
142
B. İdari İşlemin Unsurları 
143
1. Yetki 
144
a. Yetki Kavramı 
144
b. Yetkisizlik Türleri 
144
aa. Kişi Yönünden Yetkisizlik 
144
bb. Konu Yönünden Yetkisizlik 
144
cc. Yer Yönünden Yetkisizlik 
145
dd. Zaman Yönünden Yetkisizlik 
145
c. Yetki Kurallarına Aykırılık 
145
aa. Görev (Fonksiyon) Gaspı 
145
bb. Yetki Tecavüzü 
145
cc. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 
145
d. Fiili Memur 
145
2. Şekil 
145
3. Sebep 
146
4. Konu 
148
5. Amaç Unsuru 
148
VI. İPTAL KARARI, HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE UYGULANMASI 
149
A. İptal Davasının Ön Koşullar Nedeniyle Reddinin Sonuçları 
149
B. İptal Davasının Esastan Reddedilmesinin Sonuçları 
149
C. İptal Davasının Kabulünün Sonuçları 
149
1. İdari İşleme Etkisi ve Geçmişe Yürümesinin Sonuçları 
149
2. Taraflara Etkisi 
150
3. Üçüncü Kişilere Etkisi 
151
D. İptal Kararlarının Uygulanması 
151
1. Genel Olarak 
151
2. Yargı Kararlarının Uygulanmaması 
153
a. Hiç Uygulamama 
153
b. Gereği Gibi Uygulamama 
153
aa. Geç Uygulama 
153
bb. Eksik Uygulama 
153
cc. Biçimsel Uygulama 
153
3. Hükmün Yerine Getirilmesinde İmkansızlık 
154
a. Hukuki İmkânsızlık 
154
b. Fiili İmkansızlık 
154
E. AİHM Kararlarına Göre İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması 
155
F. İptal Kararının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk 
156
1. İdarenin Sorumluluğu 
156
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu 
156
a. Hukuksal Sorumluluk 
156
b. Cezai Sorumluluk 
156
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
157
Bölüm V
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
I. TANIMI, İPTAL KARARINDAN FARKLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
159
A. Tanımı 
159
B. İptal Kararından Farkları 
159
C. Hukuki Niteliği 
160
II. Yürütmenin Durdurulmasının Koşulları 
161
A. Öze İlişkin Koşullar 
161
1. Telafisi Güç veya İmkansız Zarar Doğması Şartı 
161
2. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı 
162
3. Koşulların Birlikteliği Sorunu 
162
B. Yönteme İlişkin Koşullar 
163
1. Açılmış Bir Dava Olmalıdır 
163
2. Yürütmenin Durdurulması Talep Üzerine Verilir 
163
3. Davalı İdareden Savunma Alınması 
163
4. Yürütmenin Durdurulması Gerekçeli Olmalıdır 
164
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN BAZI HUKUKİ KONULAR 
164
A. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İşlemlerin Durumu 
164
B. Yürütmenin Durdurulmasında Teminat 
165
C. Harç 
165
D. İstinaf veya Temyiz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması 
165
E. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi 
166
F. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmeyecek Durumlar 
167
IV. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINA KARŞI İTİRAZ 
167
V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI 
168
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
169
Bölüm VI
TAM YARGI DAVASI
I. TAM YARGI DAVASININ TANIMI, İPTAL DAVASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRLERİ 
171
A. Tanımı ve İptal Davası ile Karşılaştırılması 
171
B. Tam Yargı Davasının Türleri 
171
1. Tazminat Davaları 
171
2. İstirdat/Geri Alma Davaları 
172
3. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar 
172
4. Vergi Davaları 
172
II. TAM YARGI DAVALARININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 
172
A. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları 
172
1. İptal Davası ile Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması 
172
2. İptal Davası Sonuçlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması 
172
3. İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması 
173
4. İdari İşlemlerin Uygulanmasından Doğan Tam Yargı Davaları 
173
B. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları 
173
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları 
173
1. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Önceki Uyuşmazlıklar 
174
2. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Uyuşmazlıklar 
174
III. TAM YARGI DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
174
A. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme 
174
B. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme 
174
1. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki 
174
2. Bayındırlık, Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler Nedeniyle Oluşan Zararlara İlişkin Tam Yargı Davalarında Yetki 
174
3. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki 
175
4. Özel Yetki Kuralı Öngörülmeyen Tam Yargı Davalarında Yetki 
175
5. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki 
175
6. Manevi Tazminat İçeren Tam Yargı Davalarında Yetki 
175
C. Tam Yargı Davalarında İdareye Başvuru ve Ön Karar 
175
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri 
176
2. Ön Karar Süresi 
176
3. Ön Karar İsteminin Kısmen veya Tamamen Reddi 
177
4. Tam Yargı Davasında Taraflar 
177
a. Davacı 
177
b. Davalı 
177
aa. Ana Kural 
177
bb. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı 
177
cc. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı 
177
dd. Davalının Yanlış Gösterilmesi 
177
D. Tam Yargı Davasında Süre 
178
1. İdari İşlemlere ve İşlemin İcrasına Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre 
178
2. İşlemin İcrası Süreklilik Gösteriyorsa Dava Açma Süresinin Başlangıcı 
178
3. İptal Davası ile Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Halinde Süre 
178
4. İptal Davası Neticesinde Verilen Kararın Kesinleşmesi Üzerine Tam Yargı Davası Açılmasında Süre 
178
5. İdari Eylemlere Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre 
179
6. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davasında Süre 
179
7. İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Üzerine Açılan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
179
IV. TAM YARGI DAVASININ ESASI VE SORUMLULUK SEBEPLERİ 
179
A. İdarenin Mâli Sorumluluğunun Anayasal Temelleri 
179
B. Hizmet Kusuru 
180
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri 
180
2. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar 
181
a. Hizmetin Kötü İşlemesi 
181
b. Hizmetin Geç İşlemesi 
181
c. Hizmetin Hiç İşlememesi 
181
3. Hukuka Aykırılık ve Hizmet Kusuru İlişkisi 
182
4. Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayırımı ve Kişisel Kusur Sayılan Durumlar 
182
C. İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluk 
183
1. Dayandığı İlkeler 
183
a. Tehlike (=Risk) İlkesi 
183
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi) 
184
2. Kusursuz Sorumluluğun Koşulları 
184
a. İdari davranış 
184
b. Zarar 
184
c. Nedensellik bağı 
185
D. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller 
185
1. Mücbir Sebep 
185
2. Umulmayan Hal 
185
3. Zarar Görenin Kusuru 
185
4. Üçüncü Kişinin Kusuru 
186
E. İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması 
186
F. Tam Yargı Davasının Sonucu ile Verilecek Kararlar 
187
1. Tam Yargı Davasının Sonucu 
187
2. Tam Yargı Davasında Verilecek Kararlar 
187
a. Tam Yargı Davasının Reddi 
187
aa. Davanın Ön Koşullar Yönünden Reddi 
187
bb. Davanın Esastan Reddi 
187
b. Tam Yargı Davasının Kabulü 
187
3. Tam Yargı Davasında Özellik Arz Edebilen Bazı Durumlar 
187
a. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Bilinmemesi 
187
b. Tam Yargı Davasında Faiz 
188
c. Davacının Müterafik Kusuru 
188
4. Tam Yargı Davası Sonucu Verilen Kararların Yerine Getirilmesi 
188
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
190
BÖLÜM VII
İDARİ YARGILAMA SÜRECİNİN GENEL ESASLARI
I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 
191
A. İdari Davaların Açılması 
191
1. Dava Dilekçesi 
191
2. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 
191
a. Davanın Konusu 
191
b. Davanın Sebepleri 
192
c. Davanın Dayandığı Deliller 
192
ç. Davaya Konu İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi 
192
d. Talep Sonucu 
193
e. Diğer Hususlar 
193
f. Sonuç 
193
3. İdari Yargıda Dilekçeler, Savunmalar ve Her Türlü Evrakın Verileceği Yerler 
194
4. Dilekçenin Kaydı ve Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler 
195
6. Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme ve Verilecek Kararlar 
196
B. Davaya Vekâlet 
196
C. Replik – Düplik Aşaması 
197
D. Yargılama Giderleri 
198
E. Adli Yardım 
199
F. Teminat 
200
II. İDARİ YARGIDA DELİL TEORİSİ VE İSPAT 
200
A. İspat ve Delil Kavramlarının Genel Özellikleri 
200
1. İspat, İspatın Konusu ile Olay ve Olguların Niteliği 
200
2. İspat Yükü ve Karineler 
200
B. Delil ve Özellikleri ile Hukuka Aykırı Delil 
201
C. Resmi Belgeler 
202
D. Özel Belgeler 
202
E. İdari Yargıda Bilirkişilik 
203
F. İdari Yargıda Uzman Görüşü 
204
G. Keşif 
204
Ğ. Tanık Dinleme 
205
H. İspata Yarayan Diğer Belgeler 
205
I. İdari Davalarda Delil Tespiti ve Hukuki Sonuçları 
206
III. İDARİ YARGIDA DURUŞMA 
206
A. Genel Olarak 
206
B. Tarafların İstemi Üzerine Duruşma Yapılması 
207
C. Yargı Yerinin Kararı Üzerine Duruşma Yapılması 
207
IV. İDARİ YARGIDA DAVANIN İHBARI (DUYURULMASI), DAVAYA MÜDAHALE, DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
207
A. Davanın İhbarı 
207
B. İdari Yargıda Davaya Müdahale (Katılma) 
208
C. İdari Yargıda Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
209
1. Davadan Feragat 
209
2. Davanın Kabulü 
210
D. Davanın Konusuz Kalması 
210
V. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI 
211
A. Kararda Bulunması Gereken Hususlar 
211
B. Tek Hakimle Verilen Kararlar 
212
C. Karar Verme Süresi 
212
D. İdari Yargı Kararlarının Açıklanması (Tavzihi) 
213
E. İdari Yargı Kararlarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
213
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
214
Bölüm VIII
İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USÛLÜ İLE MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USÛLÜ
I. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
215
A. İvedi Yargılama Usulüne Konu İdari Uyuşmazlıklar 
215
B. İvedi Yargılamadaki Usûli Kurallar 
215
II. MERKEZÎ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ 
216
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
218
Bölüm IX
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. KANUN YOLU KAVRAMI 
219
II. İSTİNAF 
220
A. İstinaf Kavramı ve Türleri 
220
B. İdari Yargılama Usulü Kanununda İstinaf 
221
C. İstinafa Gidilemeyen Kararlar 
222
D. İstinaf Dilekçesi 
223
E. İstinaf Sonucu Verilebilecek Kararlar 
223
F. İstinaf ile Temyiz Arasında Temel Farklılıklar 
224
III. TEMYİZ KANUN YOLU 
227
A. Temyizde Usul 
227
B. Temyiz Sebepleri 
228
C. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar 
228
IV. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
229
A. Kanun Yararına Temyiz ve Hukuki Sonuçları 
229
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
230
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
232
Bölüm X
ALTERNATİF İDARİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
233
II. İDARE HUKUKU ALANINDAN ÖRNEKLER VE KISA BİLGİLER 
234
A. 659 S. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
234
B. Kamu Denetçiliği Kurumu 
235
C. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 
237
Ç. Tahkim 
238
D. Spor Uyuşmazlıklarında Zorunlu Tahkim 
238
E. Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşma 
238
F. Terörle Mücadele Kanunu Çerçevesinde “Zarar Tazmin Komisyonları” 
238
G. Kamulaştırma Bedelinde Anlaşmaya İlişkin Kararlar 
239
H. Kamu İhalelerinde İdari İtiraz Sonucu Verilen Kararlar 
239
I. İdari Merciler Tarafından Uyuşmazlıkların Çözülmesi Dahil Diğer Yasal Düzenlemelerden Bazıları 
239
1. Üst Makama Başvuru Sonucu Verilen Kararlar 
239
2. AİHM’e Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü 
240
3. Kamu Zararlarının Rızaen ve Sulh Yolu ile Tahsili 
240
4. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Kararları 
240
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları 
242
Kaynakça 
243