İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Hukuki Sonuçları ve Çözüm Önerileri Muhammed Batuhan Gün  - Kitap

İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Hukuki Sonuçları ve Çözüm Önerileri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
157
Barkod:
9786052648452
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hukuk devletinin bir gereği olarak idarenin yaptığı işlemler yargı denetimine tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre idari yargı makamının esasa ya da yürütmenin durdurulmasına yönelik aldığı kararlar idareler tarafından geciktirilmeksizin uygulanması gerekmektedir. İdari yargı makamının almış olduğu yürütmenin durdurulması veya işlemin iptali kararları uygulamada bazı güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu çalışmada idari yargı kararlarının uygulanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunları ve bu sorunlar karşısında yargı yoluyla nasıl bir çözüm yolu aranabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. İdari yargı kararlarının uygulanmamasının sonuçları konusunu işlediğimiz bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Kitap çalışmasının ilk bölümünde Hukuk Devleti ve Yargı Kararlarının Uygulanması kaleme alınmış olup ikinci bölümü İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması ve Kamu Görevlileri ile İdarenin Sorunluluğu anlatılmış ve nihayetinde üçüncü bölümünde İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Hukuki Sonuçları ve Çözüm Önerileri incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk Devleti ve Yargı Kararlarının Uygulanması
.
İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması ve Kamu Görevlileri İle İdarenin Sorumluluğu
.
Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Çözüm Önerileri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
ÖZET 
13
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK DEVLETİ VE YARGI KARARLARININ UYGULANMASI
I. YARGI KARARLARININ UYGULANABİLMESİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİ 
19
A. İdarenin Kanuniliği İlkesi 
20
B. Hukuki Güvenlik İlkesi 
22
1. Belirlilik İlkesi 
23
2. Öngörülebilirlik ve Hukuki İstikrar İlkesi 
25
a. Mevzuat Üzerinden Hukuka ve Devlete Olan Güveni
Zedelememe 
26
b. Aynı Durumda Olan Kişilere Hukuka Uygun ve Eşit
İşlemlerde Bulunulması 
27
c. İdarenin Bireyin Haklı Beklentilerine Uygun Davranması 
28
d. İdari İşlemlerin ve Yargı Kararlarının Öngörülebilir Olması 
29
II. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 
30
A. Yetki 
31
B. Şekil 
32
C. Sebep 
33
D. Konu 
35
E. Maksat 
36
III. YARGI KARARLARININ UYGULANABİLMESİ AÇISINDAN İDARENİN YARGISAL DENETİMİ 
37
A. Yargısal Denetim Açısından “Certiorari” İlkesinin İncelenmesi 
41
B. Yargısal Denetim Açısından İngiltere Hukukundaki “Prohibition”
İlkesinin İncelenmesi 
42
C. Yargı Kararlarının Uygulatılabilmesi için İngiltere Hukukundaki
“Mandamus” İlkesinin İncelenmesi 
43
IV. İDARİ DAVA TÜRLERİ 
44
A. İptal Davası 
44
B. Tam Yargı Davası 
45
C. Vergi Davası 
46
D. İdari Sözleşmeden Doğan Davalar 
48
V. İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLAR VE KARARLARIN UYGULANMASI 
49
A. İdari Yargı Kararlarından İptal Kararlarının Uygulanması 
50
B. İdari Yargı Kararlarından Yürütmenin Durdurulması Kararlarının
Uygulanması 
53
C. İdari Yargı Kararlarından Tam Yargı Kararlarının Uygulanması 
59
D. İdari Yargı Ara Kararlarının Uygulanması 
60
VI. YARGI KARARLARININ UYGULANABİLMESİ AÇISINDAN İDARİ YARGI
KARARLARININ ANAYASAL GÜVENCELERİ 
61
A. Anayasa’nın 125. Maddesi 
64
B. Anayasa’nın 129/5 Maddesi 
66
C. Anayasa’nın 40/2 Maddesi 
67
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI VE KAMU
GÖREVLİLERİ İLE İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMAMA TEKNİKLERİ 
71
A. Yargı Kararının Hiç Uygulanmaması 
72
B. Yargı Kararının Eksik Uygulanması 
74
C. Yargı Kararının Geç Uygulanması 
75
D. Yargı Kararının İcaplarına Uygun Uygulanmaması 
75
E. Yargı Kararının Şeklen Uygulanması 
77
F. Hüküm Uyuşmazlığının Bulunması Sebebiyle Yargı Kararının
Uygulanmaması 
77
G. İmkânsızlık Hallerinin Varlığı Sebebiyle Yargı Kararının
Uygulanmaması 
78
1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Yargı Kararının Uygulanmaması 
79
2. Hukuki İmkânsızlık Sebebiyle Yargı Kararının Uygulanmaması 
79
H. Davacıdan yahut Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Sebeplerle Yargı Kararının Uygulanmaması 
82
I. Kamu Görevlisinin Uygulamama Kastının Varlığı Sebebiyle Yargı
Kararının Uygulanmaması 
83
II. İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU 
85
A. İdarenin Yargısal Kararları Uygulamamasından Doğan Kusursuz
Sorumluluğu 
86
B. İdarenin Yargısal Kararların Uygulamamasından Doğan Hizmet
Kusuru Sorumluluğu 
88
C. İdarenin Yargısal Kararların Uygulamamasından Doğan
Sorumluluğuna İlişkin Anayasal ve Yasal Düzenlemeler 
90
III. YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI DURUMLARINDA İDARE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI 
94
A. Maddi Tazminat 
96
B. Manevi Tazminat 
99
IV. KAMU GÖREVLİSİNİN YARGISAL KARARLARIN UYGULAMAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 
101
A. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. Maddesi 
102
B. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi 2.
Fıkrası 
102
V. YARGI KARARINI KASTEN UYGULAMAYAN KAMU GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU 
103
A. Yargı Kararını Kasten Uygulamayan Kamu Görevlisinin Cezai
Sorumluluğu 
104
B. Yargı Kararını Kasten Uygulamayan Kamu Görevlisinin İdari
Sorumluluğu 
105
C. Yargı Kararını Kasten Uygulamayan Kamu Görevlisinin Hukuki
Sorumluluğu (Rücu) 
108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. YARGI KARARINI UYGULAMAMA SORUNLARI 
111
II. YARGI KARARINI UYGULAMAMA SORUNLARININ ÇÖZÜM YOLLARI 
113
A. Yargı Kararını Uygulamama Sorunlarının Çözüm Yolu olarak
Yargısal Emir ve Yargısal Emirin Dünya’daki Örnekleri 
113
1. İngiltere’de Yargısal Emir 
115
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Yargısal Emir 
117
3. Fransa’da Yargısal Emir 
117
4. İtalya’da Yargısal Emir 
119
B. Yargı Kararlarını Uygulamama Sorunlarının Çözüm Yolu olarak
Cezalandırıcı Tazminat ve Cezalandırıcı Tazminatın Dünya’daki
Örnekleri 
120
1. İngiltere’de Cezalandırıcı Tazminat Örnekleri 
123
a. Bir Kimsenin, Kamu Görevlilerinin Baskıcı, Keyfi veya
Anayasaya Aykırı Davranışı Sonucu Zarar Görmesi Durumu 
125
b. Zarar Verenin, Zarar Görene Ödeyeceği Tazminatı Aşan Bir
Fayda Elde Edeceğini Hesaplayarak Fiili İşlemesi Durumu 
125
c. Kanunla Kabul Edilen Hallerin Varlığı 
126
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Cezalandırıcı Tazminat
Örnekleri 
126
C. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “Yargı Kararları Uygulama Usul Kanunu” Düzenlenmesi 
128
D. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “Yargı Kararlarını Uygulamama Durumuna Özel Cezai
Düzenleme” Yapılması 
129
E. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Öneri Olarak
Mahkemeler Tarafından “Yargısal Denetleme” Düzenlenmesi 
130
F. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “Danıştay Koruyucu Daire” Oluşturulması 
131
G. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak Yargı Kararlarının Uygulanması Konusunda Mahkeme
Tarafından “(Declaration)Açıklanma” Yapılmasının Düzenlenmesi 
131
H. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “İdari Savcılık” Düzenlenmesi 
132
I. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “Yargısal Para Cezası” Düzenlenmesi 
133
J. Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorununa Çözüm Önerisi
Olarak “Rücu Mekanizmasının İşletilmesi ve Müteselsil
Sorumluluk” Düzenlenmesi 
133
SONUÇ 
135
KAYNAKÇA 
139