İdare Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin) Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üyesi Eser Us Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan, Arş. Gör. Serkan Seyhan  - Kitap
3. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
303
Barkod:
9789750280443
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İdare Hukuku El Kitabı; üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idare hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır.
Konular hakkında daha geniş ve derin bilgi sahibi olabilmek için yazarların, "İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı" ile idare hukuku olay ve çözümleri için de "İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı"ndan faydalanılabilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdare Hukukuna Giriş – Temel İlkeler
.
T.C. İdare Teşkilâtı
.
İdari İşlemler
.
Kamu Personel Hukuku
.
Kamu Hizmeti
.
İdarenin Sözleşmeleri
.
Kamu İhaleleri
.
Kamu Malları
.
İdari Kolluk
.
İdarenin Mâli Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
3. Basıya Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
23
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI 
25
II. İDARE HUKUKU 
27
A. İdare Hukukunun Tanımı 
27
B. İdari Rejim 
27
C. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri 
28
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER 
29
A. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesi 
29
B. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi 
31
C. Eşitlik İlkesi 
32
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesi 
32
E. Demokratik Devlet İlkesi 
33
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
33
A. Anayasa 
34
B. Kanun 
34
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar 
34
D. Düzenleyici İdari İşlemler 
37
E. Yargısal İçtihatlar 
40
F. İdari Teamül ve Tatbikat 
40
G. Öğreti (Doktrin) 
40
H. Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas 
41
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK 
43
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
43
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema) 
47
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
48
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema) 
48
B. Hiyerarşi 
48
C. İdari Vesayet 
49
D. Merkezden Yönetim 
50
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 
50
2. Yetki Genişliği İlkesi 
51
E. Yerinden Yönetim İlkesi 
51
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri 
51
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 
52
V. MERKEZDEN YÖNETİM 
52
A. Başkent Örgütü 
52
1. Cumhurbaşkanı 
52
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 
52
b. Devlet Denetleme Kurulu 
54
c. Milli Güvenlik Kurulu 
54
2. Bakanlıklar 
55
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi 
55
b. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu 
57
c. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 
58
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar 
60
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları 
60
b. Danıştay 
60
c. Sayıştay 
61
B. Taşra Örgütü 
62
1. Valiler ve İl Yönetimi 
63
2. Kaymakam ve İlçe Yönetimi 
65
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler 
66
VI. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
67
A. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) 
67
1. Belediyeler 
68
a. Belediyelerin Kurulması, Başlıca Görev ve Yetkileri 
68
b. Belediye İdaresinin Organları (şema) 
69
aa. Belediye Meclisi 
69
bb. Belediye Encümeni 
72
cc. Belediye Başkanı 
72
2. Büyükşehir Belediyesi 
73
3. İl Özel İdaresi 
74
a. İl Özel İdaresinin Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi 
74
b. İl Özel İdaresinin Organları 
75
aa. İl Genel Meclisi 
75
bb. İl Encümeni 
76
cc. Vali 
76
4. Köy İdaresi 
76
5. Mahalli İdare Birlikleri 
78
6. Mahalle 
79
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 
80
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri 
80
2. Üniversiteler 
81
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
82
4. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 
84
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) 
85
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER 
89
A. Tanımı 
89
B. İdari İşlemin Özellikleri 
90
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 
93
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI 
95
A. İdari İşlemin Yetki Unsuru 
95
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar 
98
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 
99
B. İdari İşlemin Şekil Unsuru 
100
1. İdari Usûl 
100
2. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 
100
C. İdari İşlemin Sebep Unsuru 
101
1. İdari İşlemlerde Sebep 
101
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki 
102
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları 
104
4. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları 
106
D. İdari İşlemin Konu Unsuru 
106
E. İdari İşlemin Amaç Unsuru 
107
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi 
108
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema) 
109
A. Düzenleyici İşlem 
109
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar 
111
C. Birel İşlem ve Türleri 
112
D. Düzenleyici İşlem ile Birel (Bireysel) İşlem Arasındaki Başlıca Farklar 
113
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması 
114
1. Tek Yanlı İşlemler 
114
a. Tek İradeli İşlemler 
114
b. Bileşik (Çok) İradeli İşlemler 
115
2. İki Yanlı İşlemler 
115
3. Ayrılabilir İşlem 
116
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler 
116
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler 
116
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler) 
118
G. Diğer Sınıflandırmalar 
119
H. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır? 
120
I. İdari Kararların Yargısal Kararlar ile Karşılaştırılması 
121
İ. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar 
121
1. Hata 
121
2. İlgilinin Hilesi 
123
J. Kazanılmış Hak 
124
K. Müesses Durum 
126
L. Haklı Beklenti 
128
M. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler 
128
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 
128
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 
129
a. Geri Alma 
129
b. Değiştirme 
131
c. Kaldırma 
131
d. Düzeltme 
131
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema) 
133
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
133
A. Sözleşmeli Personel 
133
B. Mükellefler 
134
C. Fahri Ajanlar 
134
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı 
135
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI 
136
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri 
136
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri 
137
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri 
137
D. Atama Kriteri 
138
E. Kadro Kriteri 
138
F. Aylık Tahsisi Kriteri 
139
G. Hiyerarşi Kriteri 
139
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? 
140
A. Genel Koşullar 
141
1. Vatandaşlık 
141
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul) 
141
3. Yaş 
142
4. Askerlik 
144
5. Öğrenim Koşulu 
144
6. Sağlık 
144
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak 
145
B. Özel Koşullar 
145
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ 
145
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız 
145
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız 
148
C. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz 
149
VI. MEMURİYETE GİRİŞE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR? 
149
A. Serbestlik İlkesi 
150
B. Eşitlik İlkesi 
150
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi 
150
VII. ADAY MEMURİYET 
151
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi 
151
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri 
151
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz 
152
VIII. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
153
IX. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ 
154
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık 
155
B. Tarafsızlık 
155
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir 
155
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet 
155
E. Mal Bildiriminde Bulunma 
157
F. Uyumlu Giyinme 
157
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade 
158
H. Davranış ve İşbirliği 
158
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı 
158
X. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI 
158
A. İzin Hakkı 
158
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız 
159
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 
160
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır? 
163
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 
164
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18) 
166
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68) 
167
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21) 
168
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22) 
169
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı 
169
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25) 
170
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.) 
170
1. Aylık Hakkı 
170
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar 
171
3. Yolluk Hakkı 
173
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar 
173
5. İstifa Hakkı 
175
XI. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 
175
A. Başka Görev Alma Yasağı 
176
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı 
176
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 
177
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı 
177
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 
177
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 
177
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 
178
H. Grev Yasağı (md. 27) 
179
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu 
180
XII. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
181
XIII. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 
181
A. Becayiş 
181
B. Kurumlararası Atama 
182
C. Kurum İçi Naklen Atama 
182
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları 
183
XIV. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR? 
184
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 
184
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 
184
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
185
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
185
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
186
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği 
187
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu 
187
XV. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
187
XVI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
188
XVII. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ 
188
A. Disiplin Nedir? 
188
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir? 
188
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları 
191
1. Uyarma 
191
2. Kınama 
192
3. Aylıktan Kesme 
193
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
193
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma 
194
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız 
195
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz 
196
1. Soruşturmaya Başlanması 
196
2. Soruşturma Emri 
196
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir? 
197
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması 
198
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz 
198
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır? 
199
İ. Cezai Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz 
199
XVIII. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 
200
A. İzin Safhası 
201
B. Ön İnceleme Safhası 
202
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü 
203
XIX. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER 
204
A. Kadro Açığı 
204
B. Görevden Uzaklaştırma 
205
XX. MEMURİYETİN SONA ERMESİ 
205
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi 
207
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız 
207
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir? 
208
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
209
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
209
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
210
G. Memurların Emekliliği 
210
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI 
213
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI 
215
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER 
216
A. Süreklilik ve Düzenlilik 
216
B. Değişkenlik–Uyarlanma 
217
C. Nesnellik ve Eşitlik 
217
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği) 
217
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri 
218
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
219
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri 
219
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri 
219
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri 
219
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri 
220
V. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ 
221
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi 
221
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi 
222
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler 
222
2. Müşterek Emanet Usulü 
223
3. İltizam Usulü 
223
4. Ruhsat Usulü 
224
5. İmtiyaz Usulü 
224
6. Yap–İşlet–Devret Usulü 
225
7. Yap–İşlet Usulü 
226
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü 
227
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ 
230
II. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR 
233
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi 
233
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları 
233
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler 
235
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
236
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
237
B. Mali İltizam Sözleşmeleri 
238
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi 
238
D. Müşterek Emanet 
238
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri 
239
F. Orman İşletme Sözleşmeleri 
239
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri 
239
III. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 
240
A. Özel Kişinin (Akidin) Hak ve Borçları 
240
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri 
243
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ 
244
A. Süresinden Önce Sona Erme 
244
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih 
244
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi 
245
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi 
245
B. Olağan Sona Erme 
246
V. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR 
246
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR? 
247
II. İHALE AŞAMALARI (Şema) 
248
III. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER 
248
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ 
250
A. Açık İhale Usulü 
250
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
250
C. Pazarlık Usulü 
251
V. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ 
251
VI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 
252
A. Şikâyet 
252
B. İtirazen Şikâyet 
253
C. Yargısal Başvuru 
253
VII. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
255
Bölüm VIII:
KAMU MALLARI
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI 
257
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 
257
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ 
258
IV. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI 
259
V. TAHSİS (ÖZGÜLEME) 
260
VI. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA ve YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER 
261
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema) 
263
II. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR 
265
III. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI 
267
A. Genel Güvenlik 
267
B. Dirlik ve Esenlik 
268
C. Genel Sağlık 
268
D. Genel Ahlâk 
269
IV. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI 
269
A. Genel İdari Kolluk 
269
B. Özel İdari Kolluk 
270
V. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR 
271
VI. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 
272
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar 
272
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi 
272
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması 
273
VII. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 
273
A. Kolluk Makamları 
274
B. Kolluk Amirleri 
274
C. Kolluk Personeli 
274
D. Özel İdari Kolluk Makam, Amir ve Personeli 
274
VIII. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ 
274
IX. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDA USÛLLER 
275
A. İzin Usûlü 
275
B. Bildirim Usûlü 
275
C. Re’sen İcra 
276
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (ŞEMA) 
277
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ 
277
III. HİZMET KUSURU 
279
A. Hizmetin Kötü İşlemesi 
280
B. Hizmetin Geç İşlemesi 
280
C. Hizmetin Hiç İşlememesi 
280
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 
281
V. FİİLİ YOL 
281
A. Tanımı 
281
B. Özellikleri 
282
VI. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI 
282
VII. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI 
283
VIII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ 
284
A. Tehlike (=risk) İlkesi 
285
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 
286
IX. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER 
287
A. Mücbir Sebep 
287
B. Umulmayan Hal 
288
C. Zarar Görenin Kusuru 
288
D. Üçüncü Kişinin Kusuru 
288
X. KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ ESASLARI 
289
Yararlanılan Kaynaklar 
291
Kavramlar Dizini 
300