İcra ve İflâs Hukuku Pratik El Kitabı Dr. Halil Polat  - Kitap

İcra ve İflâs Hukuku Pratik El Kitabı

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1720
Barkod:
9786052647806
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.650,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, tamamen uygulamaya yönelik bir el kitabı mantığıyla hazırlanmıştır. Kitabın bilimsellik iddiası bulunmamaktadır. Kanunun maddeleri açıklanırken, teorik tartışmalardan mümkün mertebe uzak durularak, maddenin uygulamasına ve konuya dair karar özetlerine yer verilmiştir. Kitabın açıklamaları karar özetleriyle harmanlanarak gerçekleştirilmiştir. Kararlar ham haliyle konulmamış, çok daha fazla karara yer vermek adına her bir karara birkaç cümlelik özetler yapılarak konulmuştur. Bu bakımdan, her bir sayfada yaklaşık 10-15 farklı karar özetine yer verme imkânı doğmuştur. Bu yöntem sonucunda, binlerce karar taranmış ve sayısı 5.000'e yaklaşan farklı karar özetine yer verilmiştir. Ayrıca, yer yer bu kararların başına birkaç anahtar kelime konulup koyulaştırılmıştır. Bu sayede okuyucunun ilgili sayfayı göz ucuyla tararken aradığı karara veya bilgiye daha kısa sürede ulaşması sağlanmış ve düz paragraf yığınları içerisinde kaybolmasının önüne geçilmiştir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
VII
İÇİNDEKİLER 
XI
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. TAKİP HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
1
A) Takip Hukuku Kavramı 
1
B) Takip Hukukunun Türleri 
1
II. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
2
III. TAKİP HUKUKUNDA ALACAK–BORÇ ve ALACAKLI–BORÇLU KAV–
RAMLARI 
2
– İCRA ve İFLÂS KANUNU –
BİRİNCİ BAP
1. Madde / İcra daireleri 
5
I. İCRA ORGANLARI (TEŞKİLATI) 
7
II. İCRA DAİRESİ 
7
A) Kuruluşu 
7
B) Yapısı 
8
C) Hukukî Konumu 
8
D) İcra Dairesinin Başı Olarak İcra Müdürünün Atanması 
9
E) İcra Başmüdürünün Atanması 
10
2. Madde / İflas daireleri 
11
3. Madde / İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi 
11
3/a. Madde / İcra daireleri başkanlığı 
12
AÇIKLAMALAR 
12
4. Madde / İcra mahkemesi 
13
I. İCRA MAHKEMESİNİN KURULUŞU 
13
II. İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 
14
III. İCRA MAHKEMESİNİN YETKİSİ 
17
IV. İCRA MAHKEMESİNİN NİTELİĞİ 
18
V. İCRA MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 
21
VI. İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ 
22
A) Kararları Kural Olarak Kesin Hüküm Teşkil Etmez 
22
B) Kararlarının İcrası İçin Kural Olarak Kesinleşmesi Gerekmez 
23
1. Kural 
23
2. İstisnaları 
23
3. Konuya İlişkin Önemli Notlar 
25
5. Madde / Sorumluluk 
27
I. HUKUKÎ SORUMLULUK 
27
II. CEZAİ SORUMLULUK 
28
III. DİSİPLİN SORUMLULUĞU 
29
6. Madde / Zimmet 
30
AÇIKLAMALAR 
30
7. Madde / Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı 
31
AÇIKLAMALAR 
31
8. Madde / Tutanaklar 
32
AÇIKLAMALAR 
32
8/a. Madde / Elektronik işlemler 
40
AÇIKLAMALAR 
41
9. Madde / Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası 
46
AÇIKLAMALAR 
46
10. Madde / İş görmekten memnuiyet 
48
AÇIKLAMALAR 
48
10/a. Madde / İcra mahkemesi hâkiminin reddi 
50
AÇIKLAMALAR 
50
11. Madde / Memnu İşler 
53
AÇIKLAMALAR 
53
12. Madde / İcra dairesine ödeme 
53
13. Madde / Gözetim ve denetim 
54
AÇIKLAMALAR 
54
13/a. Madde / Birinci teftiş 
56
AÇIKLAMALAR 
56
14. Madde / Yönetmelik ve Yargıtay kararları 
59
AÇIKLAMALAR 
59
15. Madde / Harçlar 
60
I. TAKİP HUKUKUNDA İCRA HARÇ ve GİDERLERİ 
60
A) İcra Harcı – İcra Gideri Kavramları 
60
B) İcra Harçları 
61
1. İcra Harçlarında Temel İlkeler 
61
a) Harcın Tamamı Ödenmedikçe Harca Konu İşlem Yapılamaz 
61
b) Gerekli Harcı Almadan İşlem Yapan Memurlar Müteselsil
Sorumludur 
61
c) Başka Yer İcra Dairesi Kanalıyla Yapılan İşlemlerde Usul 
61
2. İcra Takiplerinde Alınan Harç Türleri 
61
a) Başvurma Harcı 
61
b) Peşin Harç 
61
c) Tahsil Harcı 
62
aa) Genel Olarak 
62
bb) Tahsil Harcının Özellikleri 
62
cc) Tahsil Harcı Oranları 
63
dd) Hacizlerin Kaldırılması Talebinin Tahsil Harcına Etki–
leri 
65
ee) İpotek Şerhinin Kaldırılmasının Tahsil Harcına Etkisi 
65
ff) Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmasının
Tahsil Harcına Etkisi 
65
gg) Birden Fazla Borçlu Olmasının Tahsil Harcına Etkisi 
66
hh) Tahsil Harcı Ve İhtiyati Haciz İlişkisi 
66
ii) Takipten Sonra İşleyecek Faizlerin Tahsil Harcına Et–
kisi 
66
jj) Üst Sınır İpoteğinde Limitlerin Tahsil Harcına Etkisi 
67
kk) Kısmi Ödeme Halinin Tahsil Harcına Etkisi 
67
ll) Yabancı Para Alacağının Tahsil Harcına Etkisi 
67
mm) 5320 s. Yasanın 11. Maddesinin Tahsil Harcına Etki–
si 
67
nn) Menkul Teslimine Dair İlamlarda Tahsil Harcı 
68
d) Cezaevleri Harcı 
68
e) İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 
69
f) Merkezi Takip Sistemi Harcı 
69
g) Feragat Harcı 
70
3. İcra Mahkemesinde Alınan Harç Türleri 
70
a) Başvurma Harcı 
70
b) Karar ve İlam Harcı 
70
4. Harçtan Muaf Olan İşlemler 
71
C) İcra Giderleri 
72
1. Genel Olarak 
72
2. Vekalet Ücreti 
73
16. Madde / Şikâyet ve şartlar 
76
I. KAVRAM ve HUKUKİ NİTELİK 
76
II. ŞİKÂYETİN KOŞULLARI 
77
A) Şikâyete Konu Olabilecek Bir İşlem Bulunması 
77
1. İcra ve İflas Dairelerinin İşlemleri 
77
2. Kanunun Açıkça Öngördüğü Şikâyet Konusu İşlemler 
77
B) Bir Şikâyet Nedeni Bulunması 
78
1. İşlemin Kanuna Aykırı Olması 
78
2. İşlemin Olaya Uygun Olmaması 
78
3. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 
78
4. Bir Hakkın Sebepsiz Şekilde Sürüncemede Bırakılması 
79
C) Şikâyetin Süresinde Yapılması 
79
1. Yedi Günlük Şikâyet Süresi 
79
2. Süresiz Şikâyete Tabi Haller 
80
a) Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz Yere Sürüncemede Bırakılması 
80
aa) Genel Olarak 
80
bb) Konuyla İlgili Yargıtay Uygulaması 
80
b) Kamu Düzenine Aykırılık 
85
aa) Genel Olarak 
85
bb) Konuyla İlgili Yargıtay Uygulaması 
85
III. ŞİKÂYETTE TARAFLAR 
97
A) Şikâyet Eden 
98
B) Şikâyet Olunan 
100
IV. ŞİKÂYET ARKADAŞLIĞI 
101
A) Genel Olarak 
101
B) Mecburi (Zorunlu) Şikâyet Arkadaşlığı 
101
C) İhtiyari Şikâyet Arkadaşlığı 
101
V. GÖREVLİ MAHKEME 
102
A) Kural 
102
B) İstisnaları 
102
1. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması 
102
2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması (İİK m. 174) 
102
3. İhtiyati Tedbir Kararını Veren Mahkemenin Görevli Olması 
103
4. İdari Yargının Görevli Olması 
103
C) Görevsizlik Kararı 
104
VI. YETKİLİ MAHKEME 
104
VII. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
106
A) İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–1 
106
B) İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–2 
107
C) İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–3 
107
D) Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–1 
107
E) Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–2 
108
F) Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–3 
108
G) Takibin İptali/Kısa Karara Dayanan Takip Nedeniyle 
108
H) Takibin İptali/Vekaletin Ölümle Sona Ermesi/Husumet Nedeniyle 
109
İ) Takibin İptali/Önce Rehne Başvurma Zorunluluğuna Uyulmaması 
109
J) Takibin İptali/Mirasçılara Yönelik Süre Dolmadan Takip Yapılması 
109
K) Taşınır Teslimi İlamında Taşınırın Tespit Edilen Değerine Karşı 
110
L) Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–1 
110
M) Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–2 
110
N) Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–3 
111
O) Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 
111
Ö) Nafaka Ödeme Yükümlülüğüne Aykırılık Şikâyeti 
111
P) Karşılıksız Çek Şikâyeti–1 
112
R) Karşılıksız Çek Şikâyeti–2 
112
S) Karşılıksız Şek Şikâyeti–3 
112
Ş) Karşılıksız Çek Şikâyeti–4 
113
T) Haczedilmezlik Şikâyeti/İşsizlik Maaşı 
113
U) Haczedilmezlik Şikâyeti/Tazminat 
113
Ü) Haczedilmezlik Şikâyeti/Traktör 
114
V) Aşkın Haciz Şikâyeti 
114
Y) Aşkın Haciz Şikâyeti/Tehir–i İcra Nedeniyle 
114
Z) Haciz İhbarnamesinin İptaline Dair Şikâyet 
115
17. Madde / Şikâyet üzerine yapılacak muameleler 
116
I. ŞİKÂYET SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 
116
A) Şikâyetin Kabulü 
116
1. İşlemin İptali (Bozulması) 
116
2. İşlemin Düzeltilmesi 
117
3. İşlemin Yapılmasını Emretme 
118
B) Şikâyetin Reddi 
118
1. Usulden Red 
118
2. Esastan Red 
120
II. İCRA DAİRESİNİN İCRA MAHKEMESİ KARARI KARŞISINDAKİ KO–
NUMU 
120
III. ŞİKÂYET SONUCUNDA KURULAN HÜKMÜN NİTELİĞİ 
120
IV. MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
121
A) İcra Emrinin İptali 
121
B) İcra İşleminin İptali 
121
C) Memurluk İşleminin İptali 
121
D) Ödeme Emri Düzenlenme Talebinin Reddinin İptali 
122
E) Ödeme Emrinin İptali 
122
F) Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi 
122
G) Haczedilmezlik Şikâyeti/Meskeniyet–1 
123
H) Haczedilmezlik Şikâyeti/Meskeniyet–2 
123
İ) Haczedilmezlik Şikâyeti/Traktör 
123
18. Madde / Yargılama usulleri 
124
I. ŞİKÂYET YÖNTEMİ 
124
II. HARÇ YATIRILMASI 
124
III. YARGILAMA USULÜ 
125
IV. KARAR VERME SÜRESİ 
126
V. ŞİKÂYETİN İCRAYA ETKİSİ 
127
VI. ŞİKÂYETTE YARGILAMA GİDERLERİ 
127
19. Madde / Müddetler / Başlaması ve bitmesi 
128
I. SÜRELERİN ÖNEMİ 
128
II. SÜRELERLE İLGİLİ TEMEL İLKELER 
129
A) Sürelerin Hesabına İlişkin İlkeler 
129
1. Süreler Gün, Hafta, Ay ve Yıl Hesabı İle Hesaplanır 
129
2. Resmî Tatil Günleri Sürelere Dahildir 
130
3. Sürenin Resmî Tatilde Başlamasına Bir Engel Yoktur 
130
4. Sürenin Sonuncu Gününün Resmî Tatile Rastlaması Halinde
Süre, Tatili Takip Eden Günde Sona Erer 
130
5. İdari İzinler Sürelerin Hesabında Hesaba Katılır 
130
6. Yarım Gün Tatil Olan Günlerde Süre O Gün Saat 13’te Sona
Erer 
130
B) Sürelerin Niteliğine İlişkin İlkeler 
131
1. Süreler Hak Düşürücü Nitelik Taşır 
131
2. Adli Tatil Hükümleri Uygulanmaz 
131
3. Sürelerin Başlangıç Tarihleri Değişebilmektedir 
131
4. Süreler Sözleşme ile Değiştirilemez 
132
5. Eski Hale Getirme Hükümleri Uygulanmaz 
132
20. Madde / Müddetlerin değiştirilmemesi 
132
AÇIKLAMALAR 
132
21. Madde / İcra tebliğleri 
133
I. TEBLİGAT VE TEFHİM KAVRAMLARI 
133
II. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE TEBLİGAT 
134
A) Doğrudan Tebligat 
134
1. Genel Bilgi 
134
2. Celse Arasında veya Kalemde Tebligat 
134
3. Avukat Katiplerine veya Stajyerlerine Tebligat 
135
4. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması 
135
5. Elektronik Ortamda Tebligat 
135
B) Dolaylı Tebligat 
138
1. PTT aracılığıyla Tebligat 
138
2. Memur Vasıtası ile Yapılması 
139
3. İlan Yolu ile Yapılması 
139
a) Genel Olarak 
139
b) Şartları 
139
III. YAPILABİLECEĞİ KİŞİLER BAĞLAMINDA TEBLİGAT 
141
A) Tebligatın Muhatabı 
141
1. Gerçek Kişiler 
141
2. Tüzel Kişiler 
146
B) Tebligatın Muhatap Dışındaki Kişilere Yapılması 
147
IV. Adreste Tebligat Kuralları ve Önemli Noktaları 
150
A) Genel Olarak 
150
B) Gerçek Kişiler Yönüyle Adreste Tebligat 
150
1. Bilinen Son Adrese Tebligat 
150
a) Genel Olarak 
150
b) Çeşitli Olasılıklar 
150
c) Özet ve İlgili Yargıtay Kararları 
152
2. MERNİS Adresine Tebligat 
155
C) Tüzel Kişiler Yönüyle Adreste Tebligat 
158
1. Genel Olarak 
158
2. Adresin Kapalı Olması veya Tebliğden İmtina Edilmesi 
158
V. TEBLİGAT KANUNU 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT 
159
VI. YURTDIŞINA TEBLİGAT 
160
A) Genel Olarak 
160
B) Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi ve Tercüme Ettirilmesi 
161
C) Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat 
161
D) Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat 
162
E) Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği 
162
F) Türkiye’de Yabancılara Tebligat 
163
G) Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat 
163
H) Yabancı Ülkelerde Türk Askerî Şahıslarına Tebligat 
163
VII. TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI 
164
VIII. USULSÜZ TEBLİGAT, SONUÇLARI VE İSPATI 
164
IX. TEBLİĞ İŞLEMİNİN DÜZELTİLMESİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
165
22. Madde / İcranın durdurulması 
166
AÇIKLAMALAR 
166
23. Madde / Kanundaki Istılahlar 
167
AÇIKLAMALAR 
167
İKİNCİ BAP
İlamların İcrası
24. Madde / I. Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların
İcrası / Taşınır teslimi 
170
I. TAŞINIR TESLİMİNE DAİR İLAMLARDA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ 
171
II. İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN SONRAKİ SÜREÇ 
172
A) Malın Teslim Edilmesi 
172
B) Malın Teslim Edilmemesi 
172
1. Mal Borçlunun Elinde İse 
172
2. Mal Borçlunun Elinde Değilse 
173
a) İlamda Bir Bedel Yazılı İse 
173
b) İlamda Bir Bedel Belirtilmemişse veya İhtilaflı ise 
173
25. Madde / Çocuk teslimi 
179
I. DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ YARGITAY UYGULAMASI 
179
II. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE TESLİME DAİR İLAMLARIN ve
TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 
181
A) Görevli ve Yetkili Birim 
181
B) İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 
182
C) Teslim Mekanları 
183
D) Şikâyet ve İtiraz 
183
E) İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet 
184
25/a. Madde / Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası 
186
I. DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ YARGITAY UYGULAMASI 
186
II. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE TESLİME DAİR İLAMLARIN ve
TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 
187
A) Görevli ve Yetkili Birim 
187
B) İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 
187
C) İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet 
190
25/b. Madde / Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına
dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması 
191
26. Madde / Taşınmaz tahliye ve teslimi/ 1 – Borçlunun elinde ise 
193
I. TAŞINMAZLA İLGİLİ İLAMLARIN ÖZELLİĞİ ve KESİNLEŞME 
194
II. İLAMIN İCRA DAİRESİNE VERİLMESİ ve İCRA EMRİ ÇIKARILMASI 
201
III. İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ ve SONRAKİ SÜREÇ 
202
27. Madde / 2–Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise 
204
AÇIKLAMALAR 
204
28. Madde / Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine
tebliği 
205
AÇIKLAMALAR 
205
29. Madde / Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü 
206
30. Madde / Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar 
207
I. GENEL OLARAK 
208
II. BİR İŞİN YAPILMASINA DAİR İLAMLAR AÇISINDAN 
210
A) İcra Emri Gönderilmesi 
210
B) İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Süreç 
212
1. Borçlunun Süresinde Gereğini Yapması 
212
2. Borçlunun İcra Emrinin Gereğini Yerine Getirmemesi 
213
a) İşin Bir Başkasına Yaptırılması Mümkün İse 
213
b) İşin Başkasına Yaptırılması Mümkün Değilse 
215
III. BİR İŞİN YAPILMAMASINA DAİR İLAMLAR AÇISINDAN 
215
31. Madde / İrtifak haklarına mütedair ilamlar 
216
AÇIKLAMALAR 
216
31/a. Madde / Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların
icrası 
218
I. KESİNLEŞME ŞARTI 
220
II. HÜKÜM ÖZETİNİN GEMİ SİCİLİNE GÖNDERİLMESİ ve ŞERHİ 
220
III. GEMİNİN TAHLİYE ve TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMIN İCRASI 
220
A) İcra Emri Gönderilmesi 
220
B) İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Süreç 
220
1. Borçlunun Emre Uyması 
220
2. Borçlunun Emre Uymaması 
221
3. Eşyalarla İlgili İşlemler 
221
IV. İPOTEK VEYA İNTİFA HAKKINA DAİR İLAMIN İCRASI 
222
V. TAHLİYE, TESLİM, İPOTEK ve İNTİFA HAKKI İLE İLGİLİ OLMAYAN
İLAMLARIN İCRASI 
222
32. Madde / II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası / İcra
emri ve muhtevası 
223
I. GENEL OLARAK 
224
II. İLAMIN İCRA DAİRESİNE VERİLMESİ/TAKİP TALEBİ 
224
A. Kesinleşme Konusu 
224
1. Genel Kural: İlamın Kesinleşmesine Gerek Olmaması 
224
2. İcrası İçin Kesinleşmesi Gerekmeyen Bir Kısım İlamlar 
224
3. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlar 
226
a) Kira Tespit İlamları 
228
b) Menfi Tespit Davasına İlişkin İlamlar 
228
c) Boşanmanın Fer’ilerine (Tazminat/Nafaka vs.) İlişkin İlam–
lar 
229
d) Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklara İlişkin Olan
İlamlar 
232
e) Kamulaştırmasız Elatmada Bedel ve Tazminat Talepleri 
233
f) Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma, Çıkarma Payı ve
Kar Payı Ödenmesine İlişkin İlamlar 
233
g) Ceza Mahkemelerinin, Tazminata ve Yargılama Giderleri–
ne İlişkin Hükümleri 
234
h) Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesine Dair Hükümler 
234
i) İhalenin Feshi Talebinin Reddine İlişkin İlamlar 
235
j) Mirasın Borca Batık Olduğunun ve Mirasın Hükmen Red–
dinin Tespitine İlişkin İlamlar 
235
k) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata Dair Kararlar 
235
B) Her Bir Alacak İçin Ayrı Takip Yapılıp Yapılamayacağı Hususu 
235
C) Vekâlet Ücreti İçin Ayrı Takip Yapılıp Yapılamayacağı 
236
D) İlama Dayalı Olarak İlamsız Takip Yapılamayacağı 
237
E) Birden Fazla Takip Yapılamayacağı 
237
F) Faizle İlgili Hususlar 
237
G) Takip Talebinin İçeriği 
241
III. İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ 
244
A) Genel Olarak 
244
B) İcra Emrinin İçeriği 
246
C) İcra Emrinden Sonraki Süreç 
247
1. İcra Emrinin Tebliği 
247
ler 
247
a) Ödeme Yapılması 
247
b) İcra Mahkemesine Şikâyet 
247
aa) Genel Olarak 
247
bb) Başvuru Süresi 
248
cc) Şikâyetin Takibe Etkisi 
248
dd) İcra Mahkemesince Verilecek Karar 
248
ee) Şikâyet Dilekçesi Örnekleri 
250
aaa) İlamın Kesinleşmemiş Olması Nedeniyle
Şikâyet Dilekçesi 
250
bbb) Faiz Hesabı Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
251
c) İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması 
251
d) Borcun Ödenmemesi 
251
e) İflas Talebinde Bulunma 
253
33. Madde / İcranın geri bırakılması 
254
I. GENEL OLARAK 
255
II. İLAMSIZ TAKİPTEKİ ÖDEME EMRİNE İTİRAZDAN FARKI 
256
III. İTİRAZ (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) SEBEPLERİ 
256
A) İtfa (Borcun Sona Ermesi) İtirazı 
256
1. Kavram 
256
2. İtiraz Süresi 
257
3. İtiraz Mercii ve İnceleme Şekli 
257
4. İtiraz Usulü 
257
5. İtirazın Takibe Etkisi 
257
6. İspat 
258
a) İcra Emrinin Tebliğinden Önceki İtfa İtirazları Açısından 
258
b) İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki İtfa İtirazları Açısından 
259
c) Nafaka Ödemeleri Açısından 
259
7. Mahkemece Verilecek Karar 
261
B) İmhal (Borcun Ertelenmesi/Borçluya Süre Verilmesi) 
263
C) Zamanaşımı 
263
1. Genel İlkeler 
263
2. İspat 
264
IV. İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELERE DAYANAN TAKİPLERDE İCRA–
NIN GERİ BIRAKILMASI 
265
V. İSTİRDAT DAVASI AÇILMASI 
265
33/a. Madde / İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası 
266
I. ZAMANAŞIMI İDDİASININ İNCELENMESİ 
266
II. ALACAKLININ DAVA HAKKI 
267
34. Madde / Müşterek Hükümler / İcranın nereden isteneceği 
269
AÇIKLAMALAR 
269
35. Madde / Takibin başlaması 
271
I. ORTADA BİR İLAM VEYA İLAM NİTELİĞİNDE BELGE BULUNMASI 
271
II. TAKİP TALEBİNİN YAPILMASI 
274
A) Takip Talebinde Bulunma Hakkı 
274
B) Takip Talebinin Yöneltileceği Kişi (Borçlu) 
276
C) Takip Talebinin Oluşturulması 
278
III. İCRA EMRİNİN GÖNDERİLMESİ 
280
36. Madde / İcranın geri bırakılması için verilecek süre 
283
I. GENEL OLARAK 
284
II. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR–İ İCRA) KARARI VERİLMESİNE
İLİŞKİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ 
285
A) Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurulması 
285
B) Borçlunun İcra Dairesinden Süre (Mühlet) İstemesi 
286
C) İcra Dairesince Borçluya Süre Verilmesi 
287
D) İcra Mahkemesinden Tehir–i İcra Kararı Alınması 
290
E) İcra Mahkemesi Kararının Takip Dosyasına Sunulması 
290
F) Kanun Yolu İncelemesi ve Sonuçları 
291
1. İstinaf Kanun Yolunda 
291
2. Temyiz Kanun Yolunda 
292
37. Madde / Haciz veya iflas istemek yetkisi 
294
AÇIKLAMALAR 
294
38. Madde / İlam mahiyetini haiz belgeler 
295
I. KAVRAM 
295
II. İLAM NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGELER 
295
III. İİK m. 38’DE SAYILAN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 
297
A) Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler 
297
B) Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller 
297
C) Para Borcu İkrarını İçeren ve Re'sen Düzenlenmiş Noter Senetleri 
297
D) İstinaf ve Temyiz Kefaletnameleri 
298
1. Genel Olarak 
298
2. Geçerlilik Koşulları 
299
a) Yazılı Olmalıdır 
299
b) Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar Gösterilmelidir 
299
c) Kefalet Tarihi Gösterilmelidir 
301
d) İcra Kefaletleri Kanun Gereği Müteselsil Kefalet Olduğun–
dan, Müteselsil Olduğuna Dair İbareye Gerek Yoktur 
301
d) Diğer Eşin Rızası Alınmalıdır 
302
e) Kefilin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır 
303
f) Kefilin, Adına İşlem Yaptığı Şirketi Temsil Yetkisi Bulun–
malıdır 
303
3. İcra Kefilinin Takibi Usulü 
303
4. Geçersizliğin İleri Sürülmesi 
304
5. İcra Kefaletinin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi Hâlinde Verile–
cek Karar 
307
6. İcra Kefaletinde Zamanaşımı 
309
IV. DİĞER KANUNLARDA SAYILAN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 
310
A) Avukatlar ve Müvekkil Tarafından İmzalanan Uzlaşma Tutanakları 
310
B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin Krediyle İlgili Bir Kısım Belgeleri 
311
C) Tüketici Hakem Heyeti Kararları 
313
D) Arabuluculuk Uzlaşma Tutanağı 
313
E) Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca Verilen Para Cezası veya
Giderlerin Ödenmesi Hakkındaki Kararlar 
314
F) Noter Stajyerlik Ücretinin Geri Verilmesi Kararı 
314
G) Baroların Para Cezası veya Giderlerin Ödenmesine Dair Kararları 
314
H) Mühendis ve Mimar Odalarınca Alınacak Aidat ve Kesilen Para
Cezaları Kararları 
315
İ) Esnaf ve Sanatkârlar Odalarınca Alınacak Aidat ve Kesilen Para
Cezaları Kararları 
315
J) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu–
nun 77. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Bazı
Kararlar 
315
K) 3533 s. Kanun m. 7’ye İstinaden Verilen Hakem Kararları 
315
L) 5957 s. Kanun m. 10’a İstinaden Verilen Hakem Heyeti Kararları 
315
M) Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na Göre Aidat Alacağına Dair
Kararlar 
316
N) CMK m. 253/19’a Göre Uzlaşma Raporu veya Belgesi 
316
O) Dispeç Raporlarının Onaylanmasına Dair Kesinleşmiş Karar 
316
39. Madde / Zamanaşımı 
317
AÇIKLAMALAR 
317
40. Madde / İcranın iadesi 
319
I. GENEL OLARAK 
319
II. İCRANIN OLDUĞU YERDE DURDURULMASI (İİK m. 40/1) 
320
III. İCRANIN KISMEN VEYA TAMAMEN İADESİ (İİK m. 40/2) 
326
A) Karar Kaldırılmış, Yeniden Esas Hakkında Hüküm Kurulmuş veya
Bozulmuş Olmalıdır 
326
B) Borçlunun Hiç veya O Kadar Borcu Olmadığı Kesin Hükümle Orta–
ya Çıkmış Olmalıdır 
326
C) Yargıtay Uygulaması 
326
IV. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 
330
41. Madde / Umumi hükümler 
332
AÇIKLAMALAR 
332
ÜÇÜNCÜ BAP
İlamsız Takip
42. Madde / I. Takibin Muhtelif Tarzları / Para borcu ve teminat için
takip 
333
I. GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİBİN KONUSU 
333
II. İLAMSIZ TAKİBE KONU EDİLEMEYECEK HALLER 
334
III. GENEL İFLAS YOLU 
335
43. Madde / İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip 
337
I. GENEL OLARAK 
337
II. İFLAS YOLUYLA TAKİP EDİLEBİLECEK KİŞİLER 
337
A) Tacirler 
337
B) Tacir Sayılanlar 
338
C) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
338
D) Tacir Olmadıkları Halde Özel Yasaları Gereği İflasa Tâbi Olduğu
Belirtilen Kişiler 
339
III. İFLASA TABİ OLMAYANLARIN ÖDEME EMRİNE KARŞI KOYMALARI 
339
IV. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
340
44. Madde / Ticareti terk edenler 
341
I. TİCARETİ TERK KAVRAMI 
342
II. TİCARETİ TERK USULÜ 
342
III. İLANIN YAPILMASI 
344
IV. İLANIN SONUÇLARI 
344
45. Madde / Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 
345
I. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ZORUNLULUĞU 
345
II. İSTİSNALARI 
347
A) Rehin Tutarının Alacağı Karşılamaması Hâli 
347
B) Kambiyo Senedi Bulunması Hâli 
347
C) Konut Finansmanı Kaynaklı Alacaklar ile TOKİ Alacakları 
347
D) İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit Alacakları 
348
46. Madde / Haciz yoliyle takip / 1 – Umumiyetle 
348
47. Madde / 2 – Hukuku amme borçları 
349
I. KAMU ALACAKLARININ İCRASINDA KURAL 
349
II. SÖZLEŞMEDEN VEYA HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ALACAKLARA
DAİR İSTİSNA 
351
48. Madde / Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 
352
AÇIKLAMALAR 
352
49. Madde / Rehin karşılığı ödünç verenler 
352
50. Madde / II. YETKİ 
353
Yetki ve itirazları 
353
I. PARA VEYA TEMİNAT BORCU İÇİN TAKİPTE YETKİ 
353
A) Genel Yetkili İcra Dairesi 
353
B) Özel Yetkili İcra Daireleri 
354
1. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi 
354
2. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi 
356
3. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminatlarda Yetkili İcra Dairesi 
357
4. Çeke Dayalı Takiplerde Yetki 
357
5. Bonoya Dayalı Takiplerde Yetki 
358
6. İşçilik Alacaklarında Yetki 
359
C) Yetki Sözleşmesi 
359
1. Genel Olarak 
359
2. Geçerlilik Koşulları 
361
II. KESİN YETKİ HALLERİ 
362
III. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
362
IV. YETKİ İTİRAZININ ETKİSİ, SONUÇLARI ve ALACAKLININ TUTUMU 
364
V. YETKİ İTİRAZININ İNCELENME USULÜ 
366
VI. YETKİ İTİRAZINDA MAHKEMECE KURULACAK HÜKÜM 
367
VII. MAHKEMECE VERİLECEK KARAR SONRASINDAKİ İŞLEMLER 
368
51. Madde / III. TATİLLER VE TALİKLER / Tatiller / 1 – Bütün borçlular
hakkında 
369
I. İCRA TAKİP İŞLEMİ KAVRAMI 
369
II. İCRA TAKİP İŞLEMİNİN YAPILAMAYACAĞI ZAMAN 
371
52. Madde / 2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü hâlinde 
371
53. Madde / 3 – Terekenin Borçlarında 
372
I. TAKİPTEN SONRA ÖLMÜŞ BORÇLUNUN MİRASÇILARINA VEYA
TEREKEYE KARŞI TAKİP YAPILMASI 
372
II. TAKİPTEN ÖNCE ÖLMÜŞ BORÇLUNUN MİRASÇILARINA KARŞI
TAKİP YAPILMASI 
375
A) Mirası Ret Süresi Dolmadan Takip Yapılması 
375
B) Mirası Ret Süresi Geçtikten Sonra Mirası Reddedenlere Karşı Ta–
kip Yapılması 
376
III. MİRASÇILARA KARŞI DEVAM EDEN TAKİPTE MİRASÇILARIN KONUMU 
376
IV. ALACAKLININ ÖLÜMÜ HALİNDE TARAF EHLİYETİ 
377
54. Madde / 4 – Tutukluluk ve hükümlülük hâlinde 
378
I. MAHKÛMİYET HÂLİ 
378
II. TUTUKLULUK HALLERİNDE 
379
54/a. Madde / 5 – Askerlik hâlinde 
380
AÇIKLAMALAR 
380
55. Madde / 6 – Borçlunun ağır hastalığı hâlinde 
381
AÇIKLAMALAR 
381
56. Madde / Talikın müddetlerin cereyanına tesiri 
382
57. Madde / IV. İCRA TEBLİĞLERİ 
382
İcra tebliğleri 
382
AÇIKLAMALAR 
382
58. Madde / V. TAKİP TALEBİ 
383
Takip talebi ve muhtevası 
383
I. GENEL OLARAK 
384
II. TAKİP TALEBİNİN YAPILMA ZAMANI ve ŞEKLİ 
386
III. TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR 
387
A) Alacaklıya İlişkin Kayıtlar 
387
B) Borçluya İlişkin Kayıtlar 
387
C) Alacağın Miktarı 
388
D) Senet, Senet Yoksa Borcun Sebebi 
391
E) Seçilen Takip Türü 
392
F) Alacaklının veya Vekilinin İmzası 
392
IV. TAKİP TALEBİNİN EKİ ve İCRA DAİRESİNE VERİLMESİ 
392
V. TAKİP TALEBİNDE BULUNMANIN SONUÇLARI 
395
59. Madde / Takip masrafları 
396
I. HARÇ ve MASRAFLARIN YATIRILMASI 
396
II. ÖRNEK HESAP 
397
60. Madde / VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 
398
1 – Ödeme emri ve muhtevası 
398
I. ÖDEME EMRİNİN MAHİYETİ 
399
II. ÖDEME EMRİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 
399
III. ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR 
400
IV. ÖDEME EMRİNİN TAKİP TALEBİNE UYGUN DÜZENLENMESİ 
402
V. ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (ŞİKÂYET) 
404
61. Madde / 2 – Ödeme emrinin tebliği 
406
I. ÖDEME EMRİNİN DÜZENLENME ve TEBLİĞ SÜRESİ 
406
II. ÖDEME EMRİNİN ve EKLERİNİN TEBLİĞİ 
407
III. MÜŞTEREK BORÇLULAR AÇISINDAN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 
411
IV. BİR BORÇLU HAKKINDA AYNI GÜNDE BİRDEN FAZLA TAKİP BULUNMASI 
412
V. ESKİ TARİHLİ TAKİBE İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN ÖNCE GÖNDERİLMESİ 
412
62. Madde / İTİRAZ / 1 – Süresi ve şekli 
413
I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ KAVRAMI 
414
II. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN TEBLİĞ GEREKMEZ 
414
III. İTİRAZ SÜRESİ 
414
IV. İTİRAZI YAPACAK KİŞİ (İTİRAZ HAKKI) 
416
V. İTİRAZIN YAPILACAĞI MERCİ 
418
VI. İTİRAZIN YAPILIŞ ŞEKLİ 
419
VII. İTİRAZIN YAPILMIŞ SAYILDIĞI TARİH 
421
VIII. İTİRAZ SEBEPLERİ 
423
A) Borca İtiraz 
423
1. Genel Olarak 
423
2. Kısmî İtiraz 
426
B) İmzaya İtiraz 
428
IX. İTİRAZIN ALACAKLIYA BİLDİRİLMESİ 
428
63. Madde / 2 – İtiraz sebepleri 
429
AÇIKLAMALAR 
429
64. Madde / 3 – Alacaklıya verilecek nüsha 
431
65. Madde / 4 – Gecikmiş itiraz 
432
I. GECİKMİŞ İTİRAZ KAVRAMI 
432
II. GECİKMİŞ İTİRAZIN KOŞULLARI 
433
A) Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmış Olmalıdır 
433
B) Borçlunun Engel Hâli (Geçerli Mazereti) Bulunmalıdır 
435
C) İtiraz Engelin Kalktığı Günden İtibaren 3 Gün İçinde Yapılmalıdır 
436
D) Duruşma Giderleri Ödenmelidir 
437
III. GECİKMİŞ İTİRAZ MERCİİ 
437
IV. İNCELEME ve KARAR 
437
V. KARARIN ETKİSİ 
438
66. Madde / 5 – İtirazın hükmü 
440
AÇIKLAMALAR 
440
67. Madde / 6 – İtirazın hükümden düşürülmesi / a) İtirazın iptali 
445
I. AMACI, TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 
446
A) Amacı 
446
B) Tanımı 
446
C) Hukuki Niteliği 
446
D) Dava Dilekçesinin Tebliği 
446
II. KOŞULLARI 
447
A) Yetkili İcra Dairesinde Geçerli İlamsız İcra Takibinin Bulunması 
447
1. Genel Olarak 
447
2. İcra Takibinin İlamsız İcra Takibi Olması Gerekir 
447
3. İcra Takibinin Yetkili İcra Dairesince Yürütülmesi Gerekir 
449
4. İtirazın İptali Davasının Açıldığı Tarihte Takibin Geçerli Olması
Gerekir 
452
5. İtirazın İptali Davasının Karara Bağlanacağı Tarihte Takibin
Ayakta (İptal Edilmemiş) Olması Gerekir 
453
B) Davalıya Geçerli Bir Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olması 
454
C) Ödeme Emrine Geçerli Bir İtiraz Bulunması 
454
D) Davacının Hukuki Yararının Bulunması 
456
E) Davanın Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılması 
459
1. Genel Olarak 
459
2. Davanın Bir Yıllık Süreden Sonra Açılması 
460
3. Bir Yıllık Sürenin İstisnaları 
462
4. Süreyle İlgili Yargıtay Uygulaması 
462
F) İtirazın İcra Hukuk Mahkemesince Kaldırılmamış Olması 
464
G) Derdestlik ve Kesin Hüküm Bulunmaması 
464
H) İş ve Ticari Davalarda Arabulucuya Başvurma Şartının Gerçekleşti–
rilmesi 
464
1. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Uyuşmazlıklar 
464
a) İş Davalarında 
464
b) Ticari Uyuşmazlıklarda 
466
2. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Uyuşmazlıklara İlişkin İcra Takip–
leriyle İlgili İtirazın İptali Davasında Usul Kuralları 
466
III. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
466
A) Görevli Mahkeme 
466
1. Genel Olarak 
466
2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması 
467
3. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması 
468
4. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması 
468
5. İş Mahkemesinin Görevli Olması 
471
6. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması 
471
7. Aile Mahkemesinin Görevi 
473
8. İdari Yargının Görevli Olması 
473
B) Yetkili Mahkeme 
474
1. İtirazın İptali Davasında Uygulanacak Yetki Kuralının Tespiti 
474
2. Yetki Kurallarının Genel Özellikleri 
474
3. İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazlarına İlişkin Çeşitli Olasılıklar 
478
a) İcra Dairesinin Sadece Yetkisine İtiraz Edilmiş Olup, Borca
vs. İtiraz Edilmemişse 
478
b) Sadece İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilip, Mahkemenin
Yetkisine İtiraz Edilmemişse 
478
c) İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilmemiş Olup, Mahkemenin Yetkisine İtiraz Edilmişse 
479
d) Hem İcra Dairesinin, Hem de Mahkemenin Yetkisine İtiraz
Edilmişse 
479
4. Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 
479
5. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
482
6. İtirazın İptali Davasında Yetkiye İlişkin Özellik Arzeden Diğer
Durumlar 
482
IV. DAVANIN TARAFLARI 
484
A) Davacı 
484
B) Davacı 
487
V. İSPAT YÜKÜ 
489
VI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ÇEŞİTLİ DELİLLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
497
A) Senet 
497
1. Senet Kavramı ve Türleri 
497
2. Senetle İspat Zorunluluğu 
497
3. İlgili Yargıtay Kararları 
499
B) Ticari Defterler 
500
C) Fatura 
504
1. Fatura Kavramı ve Delil Olabilmesi 
504
2. Açık Fatura–Kapalı Fatura Ayrımı 
506
VII. ISLAH 
507
VIII. YARGILAMA USULÜ 
508
IX. MAHKEMECE VERİLECEK HÜKÜM 
508
A) Davanın Kabulü 
508
1. Genel Olarak 
508
2. Kabul Kararının Sonuçları 
509
a) Takibin Devamı 
509
b) Haciz ve Satış İstenebilmesi 
510
B) Davanın Reddi 
511
X. İCRA İNKÂR TAZMİNATI 
511
A) Genel Olarak 
511
B) Koşulları 
512
1. Ortada Bir İlamsız İcra Takibi Bulunmalıdır 
512
2. İlamsız İcra Takibi Geçerli Olmalıdır 
512
3. Yedi Gün İçerisinde Ödeme Emrine İtiraz Edilmiş Olmalıdır 
513
4. Süresinde Açılmış Bir İtirazın İptali Davası Bulunmalıdır 
513
5. İcra İnkâr Tazminatı Talebinde Bulunulmuş Olmalıdır 
515
6. İtirazın Haksızlığına Karar Verilmiş Olmalıdır 
516
C) Miktarı 
519
1. Oran Yönünden 
519
2. Kısmi Ödemenin İcra İnkâr Tazminatına Etkisi 
520
3. Diğer Yönlerden 
520
D) Kötüniyet Tazminatı 
521
XI. YARGILAMA GİDERLERİ 
521
A) Harç 
521
B) Vekâlet Ücreti 
522
XII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
523
A) Dilekçe Örneği–1 
523
B) Dilekçe Örneği–2 
523
XIII. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
524
XIV. CEVABA KARŞI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
524
XV. MAHKEME GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ 
524
A) Karar Örneği–1 
524
B) Karar Örneği–2 
525
C) Karar Örneği–3 
525
D) Karar Örneği–4 
525
E) Karar Örneği–5 
526
F) Karar Örneği–6 
526
68. Madde / b) İtirazın kesin olarak kaldırılması 
527
I. GENEL OLARAK 
528
II. İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI 
529
A) Genel Olarak 
529
B) Takibe İtiraz ve Takibin Durması Açısından Konunun Değerlendi–
rilmesi 
530
C) İlgili Belgeler 
531
1. İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet 
531
2. İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senet 
538
3. Resmî Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde
ve Usulüne Göre Verdikleri Bir Makbuz veya Belge 
539
a) Genel Olarak 
539
b) Rehin Açığı Belgesi 
539
c) Kesin Aciz Vesikası 
540
d) Kat Malikleri Kurulunun İşletme Giderleri ile İlgili Kararları
ve Kesinleşen İşletme Projeleri 
540
e) Resmî Kurumlarca Verilmekle Birlikte İİK m. 68 Kapsa–
mında Olmayan Belgeler 
542
4. Kredi Kurumları Tarafından Düzenlenen Belge ve Makbuzlar 
542
5. Borçlunun Resmi Kurum veya Memurlar Önünde Bulunduğu
Borç İkrarlarına İlişkin Belgeler 
544
6. Birbiriyle Bağlantılı Birden Fazla Belgeye Dayanılması 
544
D) Borçlunun İtirazını İspat Etmesi 
545
1. Genel Olarak 
545
2. Borçlunun Belge İle İspatı Mümkün Olmayan İtirazlarını İspat
Etmesi 
545
3. Borçlunun Belge İle İspatı Mümkün İtirazlarını İspat Etmesi 
546
4. Yargıtay Uygulaması 
546
E) İtirazın Kaldırılmasında Taraflar 
549
F) Görevli Mahkeme 
549
G) Yetkili Mahkeme 
550
1. Genel Olarak 
550
2. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 
551
3. Yetki Sözleşmesi 
553
H) İtirazın Kaldırılması Talebi 
554
İ) Süre 
554
J) İtirazın Kaldırılmasının İstenemeyeceği Durumlar 
556
K) Yargılama Usulü 
557
L) İtirazın Kesin Kaldırılması Başvurusunda Hüküm 
559
1. Ret Kararı 
559
2. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı 
560
3. Hüküm Kurarken Dikkat Edilecek Hususlar 
561
4. Tazminata Hükmedilmesi 
562
5. Faiz 
565
6. Vekâlet Ücreti 
567
M) Zamanaşımı 
567
N) Kararın İcrası 
567
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
568
IV. MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
568
A) Karar Örneği–1 
568
B) Karar Örneği–2 
569
C) Karar Örneği–3 
569
D) Karar Örneği–4 
569
68/a. Madde / c) İtirazın geçici olarak kaldırılması 
570
I. GENEL OLARAK 
572
II. İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI 
572
A) Adi Senetteki İmza İnkâr Edilmiş (İmzaya İtiraz Etmiş) Olmalıdır 
572
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
573
C) Süre 
573
D) Yargılama Usulü 
573
E) İtirazın Geçici Kaldırılması Başvurusunda Hüküm ve Sonuçları 
576
1. Ret Kararı 
576
2. İtirazın Geçici Kaldırılması Kararı 
576
68/b. Madde / Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şek–
linde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması 
578
AÇIKLAMALAR 
579
69. Madde / İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 
583
I. GENEL OLARAK BORÇTAN KURTULMA DAVASI 
584
II. SÜRE 
584
III. TEMİNAT YATIRILMASI 
585
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
585
V. DAVANIN TARAFLARI 
586
VI. YARGILAMA USULÜ 
586
VII. DAVANIN AÇILMASIYLA DOĞAN SONUÇLAR 
587
VIII. BORÇTAN KURTULMA DAVASINDA HÜKÜM 
587
70. Madde / Karar ve müddet 
589
AÇIKLAMALAR 
589
71. Madde / İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali 
591
AÇIKLAMALAR 
591
72. Madde / Menfi tesbit ve istirdat davaları 
594
I. MENFİ TESPİT DAVASI 
595
A) Kavram 
595
B) Takipten Önce Menfî Tespit Davasının Açılması 
595
C) Takipten Sonra Menfî Tespit Davasının Açılması 
597
D) Davanın Tarafları 
599
E) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
600
1. Görevli Mahkeme 
600
2. Yetkili Mahkeme 
602
F) İspat Yükü 
603
1. Genel Olarak 
603
2. İspata Dair Yargıtay Uygulaması 
604
G) Menfî Tespit Davasının Açılması 
612
H) Menfî Tespit Davasının İncelenmesi ve Somut Olaylara Göre Araş–
tırma Yöntemleri 
614
İ) Ceza Davasının Menfî Tespit Davasına Etkisi 
625
J) Mahkemece Verilecek Hüküm 
626
1. Davanın Kabulü 
626
a) Genel Olarak 
626
b) Zararın Tahsiline Hükmedilmesi 
629
2. Davanın Reddi 
631
3. Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (Davanın Konusuz
Kalması Hali) 
632
K) Usule Dair Çeşitli Hususlar 
633
L) Yargılama Giderleri 
636
M) Zamanaşımı 
638
N) Menfî Tespit Davası Dilekçe Örneği 
639
O) Menfî Tespit Davasında Mahkeme Karar Örnekleri 
639
II. İSTİRDAT DAVASI 
641
A) Kavram ve Hukuki Nitelik 
641
B) İstirdat Niteliğinde Olan ve Olmayan İsteklerin Ayrımı 
641
C) Davanın Koşulları 
643
1. Borç Olmayan Bir Para Ödenmiş Olmalıdır 
643
2. Ödeme, İcra Takibi Sırasında ve İcra Tehdidi Altında Yapılmış
Olmalıdır 
644
D) Dava Açma Süresi 
645
E) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
647
F) Davanın Tarafları 
647
G) İspat Yükü 
648
H) Mahkemece Verilecek Hüküm 
649
1. Davanın Kabulü 
649
2. Davanın Reddi 
651
İ) Yargılama Usulü 
651
J) Mahkeme Karar Örneği 
651
73. Madde / Hususi hükümler 
652
DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz Yoluyla Takip
74. Madde / I. MAL BEYANI / Beyanın muhteviyatı 
653
I. MAL BEYANI KAVRAMI ve NİTELİĞİ 
653
II. MAL BEYANI SUNMA ŞEKLİ ve MERCİİ 
654
III. MAL BEYANININ İÇERİĞİ 
654
IV. BEYANDA BULUNMA SÜRESİ 
655
75. Madde / Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 
656
I. GENEL OLARAK MAL BEYANINDA BULUNMA SÜRESİ 
656
II. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN BEYANDA BULUNMA SÜRESİNE ETKİSİ 
656
76. Madde / Hapis ile tazyik 
658
I. HAPİSLE TAZYİKİN ŞARTLARI 
658
A) Ortada Bir İcra Takibi Bulunmalıdır 
658
B) Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olmalıdır 
658
C) Ödeme Emrinde Gerekli İhtarat Bulunmalıdır 
659
D) Mal Beyanında Bulunulmamış Olmalıdır 
659
II. SUÇUN FAİLİ ve MÜŞTEKİSİ 
659
III. TAKİP USULÜ 
660
IV. KARAR MERCİİ 
660
V. YAPTIRIM 
660
VI. CEZANIN İNFAZI 
660
A) İnfaz Merci 
660
B) İnfaz Usulü 
660
C) Tazyik Hapsinin Özellikleri 
661
77. Madde / Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı 
662
78. Madde / II. HACİZ / Haciz / 1 – Talep Müddeti 
663
I. HACİZ KAVRAMI 
664
II. ÇEŞİTLİ HACİZ TÜRLERİ 
664
III. HACİZ İSTEMENİN ŞARTLARI 
665
A) Takip Kesinleşmiş Olmalıdır 
665
B) Alacaklı İstemde Bulunmalıdır 
665
C) Haciz İsteme Süresi Geçmemiş Bulunmalıdır 
665
D) Yapılacak Giderler Alacaklı Tarafından Ödenmelidir 
667
IV. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ UYAPTAN SORGULANMASI 
667
79. Madde / 2 – Hacze başlama müddeti 
671
I. HACİZ TALEBİNDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ 
671
II. HACİZ YAPMA SÜRESİ ve TAKDİR YETKİSİ 
672
III. HACZİN MUHATABI 
673
79/a. Madde / Konutta haciz 
674
AÇIKLAMALAR 
674
80. Madde / Haciz yapan memurun yetkisi 
677
AÇIKLAMALAR 
677
81. Madde / Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri 
679
AÇIKLAMALAR 
679
82. Madde / Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 
680
I. DEVLET MALLARI 
682
A) Genel Olarak 
682
B) Köy Orta Malları 
685
C) Belediyenin Mal ve Hakları 
686
1. Genel Olarak 
686
2. Belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelir–
ler haczedilemez 
687
3. Belediyenin elde ettiği şartlı bağışlar haczedilemez 
687
4. Belediyelerin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları haczedi–
lemez. 
688
5. Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez 
690
II. EKONOMİK FAALİYETİ, SERMAYESİNDEN ZİYADE BEDENÎ ÇA–
LIŞMASINA DAYANAN BORÇLUNUN MESLEĞİNİ SÜRDÜREBİLME–
Sİ İÇİN GEREKLİ OLAN HER TÜRLÜ EŞYA 
693
III. BORÇLU VE AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN AİLE BİREYLERİNE AİT
KİŞİSEL EŞYA İLE AİLENİN ORTAK KULLANIMINA HİZMET EDEN
TÜM EV EŞYASI 
694
IV. ÇİFTÇİ OLAN BORÇLUNUN, KENDİSİNİN VE AİLESİNİN GEÇİMİ
İÇİN ZARURİ OLAN EŞYALAR İLE ÇİFTÇİ OLMAYANLARIN SANAT VE MESLEKİ İÇİN LÜZUMLU OLAN ALET VE EDEVAT VE KİTAPLA–
RI VE ARABACI, KAYIKÇI, HAMAL GİBİ KÜÇÜK NAKLİYE ERBABI–
NIN GEÇİMLERİNİ TEMİN EDEN NAKİL VASITALARI 
698
A) Borçlunun Çiftçi Olması 
698
B) Borçlunun Çiftçi Olmaması 
703
V. BORÇLU VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZORUNLU OLAN HAYVAN İLE
BUNLARIN YEM VE YATAKLIKLARI 
705
VI. BORÇLUNUN VE AİLESİNİN İKİ AYLIK YİYECEK VE YAKACAKLARI
VE BORÇLU ÇİFTÇİ İSE GELECEK MAHSÜL İÇİN LAZIM OLAN TO–
HUMLUĞU 
706
VII. BORÇLUNUN KENDİSİNİN VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZARURİ
OLAN BAĞ BAHÇE VE BU SANAT İÇİN LÜZUMLU BULUNAN ALET
VE EDEVAT 
706
VIII. HACZOLUNMAMAK ÜZERE KURULMUŞ OLAN ÖMÜR BOYU GE–
LİRLER 
706
IX. ORDU VE KOLLUK HİZMETİNDEN MALUL OLANLARA BAĞLANAN
EMEKLİ MAAŞLARI İLE BİR KISIM MAAŞ, TAZMİNAT VE İKRAMİYELER 
707
X. BİR YARDIMLAŞMA SANDIĞI VEYA DERNEĞİ TARAFINDAN HASTA–
LIK, ZARURET VE ÖLÜM GİBİ HALLERDE BAĞLANAN MAAŞLAR 
707
XI. ZARAR GÖRENE VE AİLESİNE TAZMİNAT OLARAK TOPTAN VEYA
İRAT ŞEKLİNDE ÖDENEN PARALAR 
707
XII. BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ 
708
A) Genel Olarak 
708
B) Genel Araştırma Yöntemleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
708
C) Arazilerde Yapılması Gerekenler 
714
D) Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmaz Hakkında Sonradan
Haczedilmezlik Şikâyetinde Bulunması Şartları 
714
E) Şikâyet Hakkı ve Süresi 
716
F) Yetkili İcra Mahkemesi 
716
G) Hüküm 
717
XIII. ÖĞRENCİ BURSLARI 
718
XIV. ÖZEL KANUNLARDA HACZEDİLEMEYECEĞİ BELİRTİLEN MAL VE
HAKLAR 
718
A) Belediye Kanunu m. 15/9 
718
B) Bankacılık Kanunu 
719
C) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
719
D) Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun 
721
E) Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun 
721
F) Kamulaştırma Kanunu 
721
G) Maden Kanunu 
721
H) Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu 
722
İ) İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
723
J) Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 
723
K) Elektronik Haberleşme Kanunu 
723
L) İskan Kanunu 
723
M) Noterlik Kanunu 
723
N) Avukatlık Kanunu 
724
O) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
724
Ö) Sigortacılık Kanunu 
724
P) Sermaye Piyasası Kanunu 
724
R) Devlet Memurları Kanunu 
728
S) Gecekondu Kanunu 
728
Ş) Sosyal Hizmetler Kanunu 
728
T) Orman Kanunu 
728
U) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk Ve Emekli–
liklerine Dair Kanun 
728
Ü) Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye
Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci
Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
728
XV. HACZEDİLMEZLİĞİN BELİRLENMESİ 
729
XVI. HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİNDE YARGILAMA 
730
A) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
730
B) Şikâyetin Tarafları 
731
C) Şikâyet Süresi 
733
D) Şikâyet Usulü 
736
E) Harç 
736
F) Yargılama Usulü 
737
G) Hüküm 
739
1. Şikâyetin Kabulü 
739
2. Şikâyetin Reddi 
741
3. Şikâyetin Konusuz Kalması Hâli 
741
H) Şikâyetin İcraya Etkisi 
741
XVII. HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
742
A) İşsizlik Maaşı 
742
B) Tazminat Parası 
742
C) Traktör 
742
XVIII. HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
743
A) Traktör Haczi 
743
B) Meskeniyet İddiası–1 
743
C) Meskeniyet İddiası–2 
743
83. Madde / Kısmen haczi caiz olan şeyler 
744
AÇIKLAMALAR 
744
83/a. Madde / Önceden yapılan anlaşmalar 
749
HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT 
749
83/b. Madde / Yavrulu hayvanların haczi 
751
83/c. Madde / Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi 
752
AÇIKLAMALAR 
752
84. Madde / Yetişmemiş mahsullerin haczi 
755
AÇIKLAMALAR 
755
85. Madde / Taşınır ve taşınmaz malların haczi 
756
I. HACİZDE UYULACAK İLKELER 
757
A) Hacizde Sıra (Tertip) İlkesine Uyulmalıdır 
757
B) Alacak ve Fer’ilerine Yetecek Kadar Haciz İlkesine Uyulmalıdır 
758
C) Geliri, Satış ve Muhafaza Masraflarını Karşılamayan Şeyler Haczo–
lunmamalıdır 
759
II. HACZİN YAPILMASI 
759
86. Madde / Taşınır mallarda haczin neticeleri 
761
AÇIKLAMALAR 
761
87. Madde / Kıymet takdiri 
762
AÇIKLAMALAR 
762
88. Madde / Mahcuz malları muhafaza tedbirleri / 1 – Taşınırlar hakkın–
da 
764
I. İCRA DAİRESİNDE MUHAFAZA EDİLECEK DEĞERLER 
765
II. DİĞER TAŞINIR MALLARIN MUHAFAZASI 
767
III. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZASI 
768
IV. YAKALANAN ARAÇLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM 
768
V. YEDİEMİN ÜCRETİ 
768
88/a. Madde / Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi 
769
I. TASFİYEYE DAİR İHTARLAR ve SONUÇLARI 
772
II. İCRA MAHKEMESİNDE İNCELEME ve KARAR VERME USULÜ 
774
III. MALIN İDARİ BORÇLARININ AKIBETİ 
774
IV. YEDİEMİNLİK ÜCRETİNİN DEVRE ETKİSİ 
774
V. TASFİYE MASRAFLARI 
775
VI. TASFİYE KAPSAMINDA ÖDENEN BEDELİN NEMALANDIRILMASI 
775
VII. BAKANLIĞIN MASRAFININ KARŞILANAMAMASI HALİNDE BORÇ–
LUNUN TAKİBİ 
775
89. Madde / 2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar
hakkında 
776
I. GENEL OLARAK HACİZ İHBARNAMELERİ 
781
II. KİMLERE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEBİLİR? 
782
III. HANGİ ALACAKLAR İÇİN HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEBİLİR? 
783
IV. HACİZ İHBARNAMESİ İLE İLGİLİ İLKELER 
786
A) Talep Bulunmalıdır 
786
B) İcra Müdürlüğünün Takdir Yetkisi Yoktur 
786
V. BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ 
786
A) İhbarnamenin Şekli 
786
B) İhbarnamenin Tebliğe Çıkarılması 
788
C) İhbarnameye Karşı Üçüncü Kişinin Tutumu 
789
1. İhbarnameye İtiraz Edilmesi Hâli 
789
2. İhbarnameye İtiraz Edilmemesi Hâli 
791
3. Borcun Kabul Edildiğinin İcra Dairesine Bildirilmesi 
791
VI. İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ 
791
A) Genel Olarak 
791
B) İhbarnameye Karşı Üçüncü Kişinin Tutumu 
793
VII. ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ 
793
VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SO–
RUMLULUĞU 
796
A) Genel Olarak 
796
B) Şartları 
796
1. Usulüne Uygun Gönderilmiş Birinci veya İkinci Haciz İhbarna–
melerinden Birine İtiraz Edilmiş Olmalıdır 
796
2. İstenebilir, Kesin Nitelikte Bir Alacak Bulunmalıdır 
798
C) Davanın Açılma Şekli 
799
D) Zamanaşımı 
799
E) Görev ve Yetki 
800
F) Harç İkmali 
801
G) Yargılama Usulü ve Yöntemi 
801
H) İspat 
802
İ) Hüküm Kurulması 
802
1. Tazminat Yönüyle 
802
a) Kabul Kararı 
802
b) Ret Kararı 
803
2. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu Yönüyle 
804
90. Madde / 3 – Diğer haklar için 
804
91. Madde / 4 – Taşınmazlar hakkında 
805
AÇIKLAMALAR 
805
92. Madde / I – Taşınmaz haczinin şümulü / II – Alacakları rehinle sağ–
lanmış alacaklıların mahfuz hakları / III – İdare ve işletme 
808
AÇIKLAMALAR 
808
93. Madde / Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı 
809
94. Madde / İştirak halinde tasarruf edilen mallar 
810
I. ŞİRKET HİSSESİ HACZİ 
811
II. MİRAS HİSSESİ HACZİ ve YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 
814
III. ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ ve TESCİL İSTEĞİNDE BULU–
NULMASI 
815
95. Madde / İştirak halinde tasarruf edilen mallar 
816
96. Madde / İstihkak iddiasına itiraz / A – Borçlunun zilyedliği / 1 –
Hazırlık safhası 
817
I. İSTİHKAK İDDİASININ ANLAMI ve AMACI 
817
II. MALIN BORÇLUNUN VEYA BORÇLUYLA BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİ–
NİN ELİNDE BULUNMASI HALİNDE PROSEDÜR 
818
97. Madde / 2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası 
820
I. HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK DAVASI 
822
A) Tanımı ve Hukukî Niteliği 
822
B) Amacı 
822
C) İleri Sürülecek İddialar / İstihkak İddiasının Kapsamı 
823
D) Davanın Tarafları 
825
E) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
826
F) Dava Şartı 
827
G) Hak Düşürücü Süre 
827
H) Dava Açmaya Kadar Varan Prosedür 
828
İ) Harç ve Yargılama Gideri 
832
J) İspat 
833
K) Yargılama Usulü 
835
L) Hüküm 
835
1. Davanın Kabulü 
835
2. Davanın Reddi 
836
3. Davanın Konusuz Kalması 
837
M) İstinaf 
838
N) Temyiz 
838
O) Hükmün İcrası 
838
II. İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI 
839
III. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
839
97/a. Madde / İstihkak davalarında mülkiyet karinesi 
841
I. AÇIKLAMALAR 
841
II. YARGITAY UYGULAMASI 
842
98. Madde / 3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler 
847
99. Madde / B – Üçüncü şahsın zilyetliği 
848
I. MALIN SADECE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI HALİ 
848
II. İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI 
849
A) Davanın Anlam ve Mahiyeti 
849
B) İstihkak Prosedürü 
850
1. Alacaklıya Süre Verilmesi 
850
2. Alacaklının Dava Açmaması 
853
3. Alacaklının Dava Açması 
853
B) Davanın Tarafları 
853
C) İspat Yükü 
854
D) Ön Koşullar 
854
1. Geçerli Bir İstihkak İddiası Bulunmalıdır 
854
2. Haciz Devam Etmelidir 
855
E) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
856
F) Hak Düşürücü Süre 
856
G) Harç ve Yargılama Giderleri 
857
H) Yargılama Usulü 
857
İ) Hüküm 
857
J) İstihkak İddiasının Reddine Dair Dilekçe Örneği 
858
100. Madde / Hacze iştirak derecelerinin teşkili 
859
I. HACZE İŞTİRAK KAVRAMI 
859
II. HACZE ADÎ (TAKİPLİ) İŞTİRAK KOŞULLARI 
860
III. YARGITAY UYGULAMASI 
861
101. Madde / Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 
863
I. HACZE İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) İŞTİRAK KAVRAMI 
863
II. HACZE İMTİYAZLI İŞTİRAK KOŞULLARI 
864
III. HACZE İŞTİRAK USULÜ 
865
102. Madde / Haciz tutanağı tanzimi 
866
I. AÇIKLAMALAR (HACİZ TUTANAĞI) 
866
II. TAŞINMAZ MAL HACZİNDE 
868
103. Madde / Davet 
869
I. 103 DAVETİYESİ GÖNDERİLMESİ 
869
II. SÜRELERİN BAŞLAMASI 
870
III. YARGITAY UYGULAMASI 
871
104. Madde / Hacze iştirak halinde davet 
872
105. Madde / Borç ödemeden aciz vesikası 
873
I. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI 
873
II. YARGITAY UYGULAMASI 
873
106. Madde / III. PARAYA ÇEVİRME / 1 – Satış Talebi / Talep için müd–
detler ve giderlerin yatırılması 
875
I. MADDENİN 7343 S.K. DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ ŞEKLİ 
876
II. DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜRLÜĞÜ 
876
III. 7343 S.K. İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 
877
A) Borçluya da Satış Talep Etme Hakkı Verilmiştir 
877
C) Satış Giderlerinin Ödenmesi Ayrıntılı Şekilde Düzenlenmiştir 
877
IV. SATIŞ İSTEME SÜRELERİ 
877
A) Genel Olarak 
877
B) Sürelerin Başlangıcı 
880
C) Sürelerin Uzaması Hâli 
881
D) Sürelerin Durması (İşlememesi) Halleri 
881
V. GİDERLERİN YATIRILMASI 
883
VI. SATIŞ TALEBİNİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI 
884
107. Madde / Talep hakkı 
886
AÇIKLAMALAR 
886
108. Madde / Muvakkat haciz hâlinde 
887
AÇIKLAMALAR 
887
109. Madde / Satışın tatili 
888
AÇIKLAMALAR 
888
110. Madde / Haczin kalkması 
889
I. HACZİN KALKMASI HALLERİ 
889
111. Madde / Taksitle ödeme 
892
I. GENEL OLARAK TAKSİTLE ÖDEME (ÖDEME TAAHHÜDÜ) 
892
II. HACİZ ÖNCESİ TAKSİT ANLAŞMASI (ÖDEME TAAHHÜDÜ) 
893
A) Uygulamada Görülme Şekilleri 
893
B) Özellikleri 
893
C) İçeriği 
894
D) Sonuçları 
894
III. HACİZ SONRASI TAKSİT ANLAŞMASI (ÖDEME TAAHHÜDÜ) 
894
A) Koşulları ve İçeriği 
894
B) Sonuçları 
895
111/a. Madde / Borçluya satış yetkisi verilmesi 
896
I. GENEL OLARAK 
897
II. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
897
III. USUL 
897
111/b. Madde / Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış 
899
I. GENEL OLARAK 
900
II. GETİRİLEN HÜKMÜN GEREKÇESİ 
900
III. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
901
IV. TEKLİF VERME SÜRESİ 
901
V. EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENİN DURUMU 
901
VII. KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI KAĞITLAR 
901
112. Madde / 2 – Taşınırların satışı / Müddetler 
903
I. TAŞINIRLARIN SATIŞ SÜRESİ ve GİDERLER 
903
II. SATIŞA ENGEL OLMAYAN HALLER 
903
113. Madde / Vaktinden evvel satış 
904
I. AÇIKLAMALAR 
904
II. YARGITAY UYGULAMASI 
904
114. Madde / Artırma hazırlık tedbirleri 
905
I. GENEL OLARAK 
909
II. HÜKMÜN YENİ ŞEKLİNİN YÜRÜRLÜĞÜ 
910
III. TAŞINIR SATIŞLARINDA SATIŞ İLANININ YAPILMASI 
910
A) İlanın Yapılma Zamanı 
910
B) İlanın Yapılacağı Yer 
910
C) İki Artırma Arasında Bulunacak Asgari Süre 
911
D) İlanın Gazete İle Yapılmasına Karar Verilmesi Hâlinde Usul 
911
E) Elektronik Satış Portalında İlan ve İlanın İçeriği 
912
IV. ARTIRMA ŞARTNAMESİ 
915
V. TAŞINIRIN TESLİM ve TESCİLİNİN KOŞULU 
915
115. Madde / İhalenin yapılması 
916
I. GENEL OLARAK 
918
II. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
918
III. ARTIRMAYA KATILABİLMEK İÇİN YATIRILACAK TEMİNAT MİKTARI
ve YATIRMA USULÜ 
918
IV. TEKLİF VERME SÜRESİ VE USULÜ 
920
V. İHALENİN YAPILMASI 
921
VI. İHALENİN İCRA MÜDÜRÜNCE İPTAL EDİLMESİ 
923
116. Madde / İkinci artırma 
923
117. Madde / Altın ve gümüş eşya 
923
118. Madde / İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi 
924
I. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
924
III. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ve MALIN TESLİMİ 
925
119. Madde / Pazarlık suretiyle satış 
926
AÇIKLAMALAR 
926
120. Madde / Ödeme yerine alacakların devri 
927
AÇIKLAMALAR 
927
121. Madde / Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet
hisseleri 
929
AÇIKLAMALAR 
929
122. Madde / Aile mal ortaklığı 
931
123. Madde / 3 – Taşınmazların satışı / Satış müddeti 
932
I. TAŞINMAZLARIN SATIŞ SÜRESİ ve GİDERLER 
932
II. SATIŞA ENGEL OLMAYAN HALLER 
933
III. SATIŞIN TÜRÜ 
933
124. Madde / Artırma şartları / 1 – Şartname 
934
I. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
935
II. HÜKÜMDEKİ FIKRALARIN ILGA EDİLMESİNDEKİ AMAÇ 
935
125. Madde / 2 – Münderecatı 
936
ARTIRMA ŞARTNAMESİNİN İÇERİĞİ 
936
126. Madde / Artırma hazırlık tedbirleri 
938
I. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
939
II. 7343 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLER 
939
127. Madde / Ayrıca tebliğler 
942
I. SATIŞ İLANIN TEBLİĞİ 
942
II. YARGITAY UYGULAMASI 
942
128. Madde / Mükellefiyetlerin listesi 
945
I. MÜKELLEFİYETLER LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 
946
II. YARGITAY UYGULAMASI 
947
128/a. Madde / Kıymet takdirine ilişkin şikâyet 
949
I. KIYMET TAKDİRİNİN HAZIRLANMASI VE TEBLİĞİ 
950
II. KIYMET TAKDİRİNE KARŞI ŞİKÂYET 
951
129. Madde / İhale 
955
I. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
955
II. TAŞINIR İHALESİNE DAİR HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 
956
130. Madde / İhale bedelinin ödenmesi 
957
I. HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞÜ 
957
II. AÇIKLAMALAR 
957
131. Madde / Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi 
959
AÇIKLAMALAR 
959
132. Madde / Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotek–
li ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm 
960
133. Madde / İhalenin feshi ve farkının tahsili 
961
I. YÜRÜRLÜK 
961
II. AÇIKLAMALAR 
962
134. Madde / İhalenin neticesi ve feshi 
963
I. DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ 
966
II. 7343 s. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLER ve GETİRİLEN YENİLİK–
LER 
967
III. İHALENİN FESHİ 
969
A) Genel Olarak 
969
B) İhalenin Feshi Sebepleri 
970
1. Genel Olarak 
970
2. İhale Hazırlığı Aşamasındaki Sebepler 
971
a) Satış İlanının Yapılmasıyla İlgili Sebepler 
971
b) Satış İlanının Tebliğiyle İlgili Sebepler 
973
c) Kıymet Takdiriyle İlgili Sebepler 
979
3. İhale Aşamasındaki Sebepler 
980
4. İhaleye Fesat Karıştırılması 
988
5. Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşülmesi 
990
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
990
D) Şikâyet Süresi 
991
E) İhalenin Feshinde Taraflar 
992
1. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 
992
2. Karşı Taraf 
995
F) Yargılama Usulü 
996
1. Fesih Talebinin Sonuçları 
996
2. Yargılamaya Hâkim Olan Usul Kuralları 
997
a) Talep Şekli 
997
b) Harç 
997
c) Teminat Yatırılması 
998
d) Yargılama Usulü 
998
G) Hüküm 
1000
1. Şikâyetin Kabulü 
1000
2. Şikâyetin Reddi 
1000
H) Karara Karşı Kanun Yolu 
1003
İ) Dilekçe Örneği 
1003
J) Mahkeme Karar Örnekleri 
1003
1. Karar örneği–1 
1003
2. Karar örneği–2 
1004
3. Karar örneği–3 
1004
135. Madde / Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 
1005
I. TESCİL İÇİN TAPUYA YAZI YAZILMASI 
1005
II. TAHLİYE EMRİ GÖNDERME 
1006
136. Madde / Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygu–
lanması 
1012
AÇIKLAMALAR 
1012
137. Madde / Aile yurtları 
1012
138. Madde / 4 – Paranın paylaştırılması 
1013
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti 
1013
AÇIKLAMALAR 
1013
139. Madde / İcra dairesinin tamamlama hacizleri 
1015
AÇIKLAMALAR 
1015
140. Madde / Sıra cetveli 
1016
I. SIRA CETVELİ KAVRAMI 
1016
II. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 
1016
A) Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Gereken Durumlar 
1016
B) Sıra Cetvelini Düzenleme Yetki ve Görevi 
1019
C) Sıra Cetvelinin Kapsamı 
1020
141. Madde / Cetvel suretlerinin tebliği 
1020
142. Madde / Cetvele itiraz 
1021
I. HACİZDE SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET YOLU 
1021
A) Genel Olarak 
1021
B) Şikâyetin Ön Şartı/Bir Sıra Cetvelinin Bulunması 
1021
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1022
D) İcra Mahkemesinde Görülebilecek Şikâyet Sebepleri 
1023
E) Şikâyet Süresi 
1025
F) Şikâyette Taraflar 
1026
1. Şikâyette Bulunan (Müşteki–Şikâyetçi) 
1026
2. Şikâyet Edilen 
1027
G) Yargılama Usulü 
1028
H) Şikâyetle İlgili Karar Verilmesi 
1032
1. Ret Kararı 
1032
2. Kabul Kararı 
1032
3. Hükmün İcrası 
1034
İ) Harç ve Yargılama Giderleri 
1034
J) Karara Karşı Kanun Yolları 
1035
K) Dilekçe Örneği 
1036
II. HACİZDE SIRA CETVELİNE İTİRAZ 
1036
A) Sıra Cetveline İtiraz Sebepleri 
1036
B) İtiraz Süresi 
1037
C) İtirazda Taraflar 
1038
D) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1038
E) Yargılama Usulü 
1039
F) İtirazla İlgili Karar Verilmesi 
1039
G) Harç ve Yargılama Giderleri 
1041
H) Karara Karşı Kanun Yolları 
1041
İ) Dilekçe Örneği 
1042
J) Mahkeme Karar Örnekleri 
1042
1. Karar örneği–1 
1042
2. Karar örneği–2 
1042
3. Karar örneği–3 
1043
142/a. Madde / Teminat karşılığı ödeme 
1044
AÇIKLAMALAR 
1044
143. Madde / Borç ödemeden aciz vesikası 
1046
I. GEÇİCİ VE KESİN ACİZ BELGESİ KAVRAMLARI 
1047
II. ACİZ BELGESİ İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI 
1050
A) Aciz Belgesinin İptali Davası Beklenmelidir 
1050
A) Aciz Belgesi, Alacaklının Yaptığı Takibe İlişkin Olmalıdır 
1050
C) Aciz Belgesi İptal Edilmedikçe Aksi İleri Sürülemez 
1050
ğince “Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belge” Niteliğindedir 
1050
E) Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemenin Aciz Belgesinin
İçeriğini İrdeleme Yetkisi Yoktur 
1050
F) Aciz Belgesinin Bulunup Bulunmadığı Re’sen Denetlenir 
1050
G) Aciz Belgesi Bulunması Şartı, Karar Kesinleşinceye Kadar İkmali
Mümkün Olan Bir Dava Şartıdır 
1051
H) Borçlunun Kayıp ve Adresinin Bulunmaması Nedeniyle Acizlik Du–
rumu 
1051
III. SOMUT OLAYLAR BAĞLAMINDA ACİZ BELGESİYLE İLGİLİ KARARLAR 
1051
IV. ACİZ BELGESİNİN DAVA ŞARTI OLMADIĞI HALLER 
1053
144. Madde / Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası 
1054
AÇIKLAMALAR 
1054
144/a. Madde / Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması 
1055
BEŞİNCİ BAP
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
145. Madde / I–TAŞINIR REHNİNİ PARAYA ÇEVRİLMESİ / Takip talebi 
1056
I. ÖNCE REHNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU ve İSTİSNALARI 
1056
II. TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TA–
KİPTE TAKİP TALEBİ 
1056
146. Madde / Ödeme emri 
1059
AÇIKLAMALAR 
1059
147. Madde / Ödeme emrine itiraz 
1061
AÇIKLAMALAR 
1061
148. Madde / II – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ / Takip talebi 
1064
I. İPOTEK KAVRAMI 
1064
II. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİPTE TA–
KİP TALEBİ 
1066
148/a. Madde / Adres gösterme zorunluluğu 
1068
149. Madde / 1 – İcra emri 
1069
AÇIKLAMALAR 
1069
149/a. Madde / İcranın geri bırakılması 
1071
AÇIKLAMALAR 
1071
149/b. Madde / 2 – Ödeme emri 
1074
AÇIKLAMALAR 
1074
150. Madde / Ödeme emrine itiraz 
1077
AÇIKLAMALAR 
1077
150/a. Madde / İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 
1078
AÇIKLAMALAR 
1078
150/b. Madde / Kiracılara haber verme 
1081
AÇIKLAMALAR 
1081
150/c. Madde / Tapu idaresine haber verme 
1083
AÇIKLAMALAR 
1083
150/d. Madde / Satış hazırlıkları 
1084
AÇIKLAMALAR 
1084
150/e. Madde / III – MÜŞTEREK HÜKÜMLER / Paraya çevirme müddeti 
1085
I. SATIŞ İSTEME SÜRELERİ 
1085
II. SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMESİNİN NETİCELERİ 
1087
III. SÜRELERİN İŞLEMEMESİ HALİ 
1087
150/f. Madde / Muvakkat rehin açığı belgesi 
1089
I. GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ VERİLMESİ 
1089
II. GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİNİN SAĞLADIĞI YETKİLER 
1090
III. İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KONUMU 
1090
150/g. Madde / Paraya çevirme usulü 
1091
AÇIKLAMALAR 
1091
150/h. Madde / Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması 
1092
AÇIKLAMALAR 
1092
150/ı. Madde / Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi
şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen
alınan ipotekler 
1093
I. MADDENİN KAPSAMI ve AMACI 
1094
II. BANKA VEYA KREDİ KURULUŞLARININ İPOTEĞE BAĞLI KREDİ
ALACAKLARININ İLAMLI TAKİP YOLUYLA TAHSİLİNİN KOŞULLARI 
1095
A) Borçlu Cari Hesap veya Nakdi yahut Gayrinakdi Kredi Kullanmış
Olmalıdır 
1095
B) Alacaklı Banka veya Diğer Kredi Kuruluşu Olmalıdır 
1096
C) Noter Vasıtasıyla Alacak Muaccel Kılınmalıdır 
1098
D) İhtara İtiraz Edilmesi ve Sonuçları 
1100
III. İLAMLI TAKİP USULÜ 
1101
A) Noter Vasıtasıyla Tebliğe İlişkin Belgeler İcra Dairesine Verilmelidir 
1101
B) İcra Müdürlüğünce İcra Emri Çıkarılmalıdır 
1101
151. Madde / Paylaştırma 
1103
AÇIKLAMALAR 
1103
152. Madde / Rehin açığı belgesi 
1105
I. REHİN AÇIĞI BELGESİ ve DÜZENLENECEĞİ HÂLLER 
1105
II. REHİN AÇIĞI BELGESİNİN DÜZENLENECEĞİ KİŞİLER 
1106
III. REHİN AÇIĞI BELGESİNİN HÜKMÜ 
1107
IV. İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNE GEREK KALMAYAN HÂL 
1108
153. Madde / İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı 
1109
AÇIKLAMALAR 
1109
153/a. Madde / Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması 
1111
AÇIKLAMALAR 
1112
ALTINCI BAP
İflas Yoluyla Takip
154. Madde / I – YETKİ / İflas takiplerinde yetkili merci 
1113
AÇIKLAMALAR 
1113
155. Madde / II – İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP / Ödeme emri ve mündere–
catı 
1116
AÇIKLAMALAR 
1116
156. Madde / İflas talebi ve müddeti 
1118
AÇIKLAMALAR 
1118
157. Madde / Talebin geri alınması ve yenilenmesi 
1119
158. Madde / Yargılama usulü 
1120
AÇIKLAMALAR 
1120
159. Madde / Muhafaza tedbirleri 
1123
AÇIKLAMALAR 
1123
160. Madde / Masrafların peşin verilmesi 
1124
AÇIKLAMALAR 
1124
161. Madde / Defter tutulması / 1 – Usulü 
1125
162. Madde / 2 – Neticeleri 
1125
163. Madde / 3 – Devam müddeti 
1125
164. Madde / Kanun yollarına başvurma 
1126
AÇIKLAMALAR 
1126
165. Madde / İflas tarihi 
1128
AÇIKLAMALAR 
1128
166. Madde / İflas kararının tebliği ve ilanı 
1130
AÇIKLAMALAR 
1131
167. Madde / III – KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MU–
HARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ / Taki–
bin kabulü şartları 
1132
I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLUYLA İLGİLİ GENEL
BİLGİLER 
1132
II. KAMBİYO SENETLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER 
1134
A) Kambiyo Senetleri ve Unsurları 
1134
1. Çek 
1134
a) Genel Olarak 
1134
b) Mutlak Zorunlu Unsurlar 
1134
aa) Çek Kelimesi 
1134
bb) Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi 
1135
cc) Muhatabın (Ödeyecek Kimsenin) Unvanı 
1135
dd) Keşidecinin İmzası 
1135
ee) Keşide (Düzenlenme) Tarihi 
1136
ff) Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 
1137
gg) Karekod 
1137
c) Alternatif Zorunlu Unsurlar 
1137
aa) Keşide (Düzenlenme) Yeri 
1137
bb) Ödeme Yeri 
1138
c) Çek Kanunu’nda Yer Alan Yardımcı Unsurlar 
1139
d) Çeke Konulabilecek İhtiyari Kayıtlar 
1139
e) Çeke Konulamayacak Kayıtlar 
1140
aa) Çek Vasfını Etkilemeyen Kayıtlar 
1140
bb) Çek Vasfını Etkileyen Kayıtlar 
1141
f) Çekin Tedavülü ve Ciro 
1141
aa) Emre Yazılı Çekin Devri 
1141
bb) Nama Yazılı Çekin Devri 
1143
cc) Hamile Yazılı Çekin Devri 
1143
2. Bono 
1143
a) Anlam ve Niteliği 
1143
b) Unsurları 
1143
c) Düzenleyenin Sorumluluğu 
1144
3. Poliçe 
1145
B) Aval 
1146
C) Zamanaşımı 
1147
II. ALACAK REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ OLSA DAHİ KAMBİYO SENET–
LERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLUNA GİDİLEBİLİR 
1148
III. TAKİBİN BAŞLAMASI 
1149
A) Yetkili İcra Dairesi 
1149
B) Takipte Taraflar 
1150
1. Takipte Alacaklı Sıfatı 
1150
2. Takipte Borçlu Sıfatı 
1152
C) Takip Talebinin Verilmesi 
1153
1. Takip Talebinin İİK m. 58’e Göre Hazırlanması 
1153
2. Belirtilmesi ve Eklenmesi Gereken Ek Hususlar 
1153
a) Hangi Takip Usulünü Seçtiğini Belirtmek 
1153
b) Senet Aslını Takip Talebine Eklemek 
1154
c) Protestoyu Eklemek 
1155
D) Takipte Faiz Türü 
1157
168. Madde / A) Haciz yolu ile takip / Ödeme emri 
1158
I. İCRA MEMURUNUN TAKİP TALEBİNİ ve EKLERİNİ İNCELEMESİ 
1159
II. ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ 
1160
169. Madde / a) Borca itiraz 
1163
I. BORCA İTİRAZ KAVRAMI, NİTELİĞİ ve TÜRLERİ 
1163
II. İTİRAZ SÜRESİ 
1167
III. İTİRAZ MERCİİ 
1168
IV. İTİRAZ USULÜ 
1168
V. İTİRAZIN ETKİSİ 
1168
VI. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ 
1169
VII. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1169
A) Bonoya, İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği 
1169
B) Tahrifat İddiası İtiraz Dilekçesi Örneği 
1169
C) Borca İtiraz Dilekçesi Örneği–1 
1169
D) Borca İtiraz Dilekçesi Örneği–2 
1170
E) Ödeme Emrinin iptali–Çek Aslının Verilmemesi Dilekçe Örneği 
1170
169/a. Madde / İtirazın incelenmesi 
1171
I. 30 GÜN İÇİNDE DURUŞMALI İNCELEME 
1173
II. İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ DURDURULMASI HÂLİ 
1173
III. BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ 
1174
IV. BORCA İTİRAZLA İLGİLİ KARAR VERİLMESİ 
1176
A) İtirazın Kabulü 
1176
1. Genel Olarak 
1176
2. Alacaklının İmza İnkârı ve İmzanın Alacaklıya Ait Çıkması
Hâlinde Tazminat 
1176
3. Alacaklı Hakkında Kötüniyet Tazminatı 
1177
B) İtirazın Reddi 
1178
170. Madde / b) İmzaya itiraz 
1180
I. İMZAYA İTİRAZ USULÜ, SÜRESİ, MERCİİ ve İTİRAZIN ETKİSİ 
1181
II. İMZA İTİRAZININ İNCELENMESİ 
1181
III. İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ 
1186
IV. İMZAYA İTİRAZIN REDDİ 
1188
170/a. Madde / Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 
1190
I. KAMBİYO ŞİKÂYETİ KAVRAMI 
1190
II. KAMBİYO ŞİKAYETİNDE SÜRE, MERCİ ve USUL 
1190
III. RE’SEN ve ÖNCELİKLE NAZARA ALINMASI 
1191
IV. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 
1192
A) Alacaklının Takip Hakkının Olmaması 
1192
B) Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımaması 
1193
V. İMZA İNKÂRI İTİRAZININ GERİ ALINMIŞ VEYA BORCUN KISMEN
VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMİŞ OLMASI HÂLİ 
1196
VI. MAHKEMECE VERİLECEK KARAR 
1197
170/b. Madde / Uygulanacak diğer hükümler 
1198
AÇIKLAMALAR 
1198
171. Madde / B) İFLAS YOLU İLE TAKİP / Ödeme emri 
1199
AÇIKLAMALAR 
1199
172. Madde / İtiraz veya şikâyet 
1201
I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
1201
II. ŞİKÂYET 
1201
173. Madde / İflas davası / a) İtiraz veya şikâyet olunmaması 
1203
I. İFLAS TALEBİNDE BULUNULMASI 
1204
II. İFLAS TALEBİNİN İLANI 
1204
III. ALACAKLILARIN DAVAYA MÜDAHALE ETMESİ 
1204
IV. TİCARET MAHKEMESİNİN İNCELEME USULÜ 
1204
174. Madde / b) İtiraz veya şikâyet olunması 
1206
AÇIKLAMALAR 
1206
175. Madde / c) İstirdat davası 
1206
176. Madde / d) Uygulanacak hükümler 
1207
176/a. Madde / C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER / Alacaklı ve borçluya veri–
lecek belgeler 
1207
176/b. Madde / Birden fazla borçlu bulunması 
1208
177. Madde / IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ / Evvelce
takibe hacet kalmaksızın iflas / A – Alacaklının talebi 
1209
I. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 
1209
II. ALACAKLININ TALEBİYLE DOĞRUDAN İFLAS HALLERİ 
1209
178. Madde / B – Borçlunun müracaatiyle 
1212
I. ACİZ HALİNDEKİ BORÇLUNUN MÜRACAATIYLA DOĞRUDAN İFLAS
TALEBİ (İHTİYARİ İFLAS TALEBİ) 
1212
II. ZORUNLU OLARAK İFLAS TALEBİNDE BULUNMA 
1213
179. Madde / Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı 
1214
AÇIKLAMALAR 
1214
179/a. Madde / Erteleme yargılaması 
1217
179/b. Madde / Erteleme kararı ve sonuçları 
1217
179/c. Madde / Kanun yolları 
1217
180. Madde / Reddolunan miraslar 
1218
AÇIKLAMALAR 
1218
181. Madde / Usul 
1220
182. Madde / V. İFLASIN KALDIRILMASI / İflasın kaldırılması 
1220
183. Madde / Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 
1221
YEDİNCİ BAP
İflası Hukukî Neticeleri
184. Madde / I–BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCE–
LERİ / İflas masası 
1222
AÇIKLAMALAR 
1222
185. Madde / Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler 
1223
AÇIKLAMALAR 
1223
186. Madde / İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler 
1225
AÇIKLAMALAR 
1225
187. Madde / İptal davasına tabi haklar 
1226
188. Madde / Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muhar–
rer senetler 
1226
189. Madde / Başkasına ait malın satış bedeli 
1226
190. Madde / Satıcının geri alma hakkı 
1227
191. Madde / Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hü–
kümleri 
1227
AÇIKLAMALAR 
1227
192. Madde / Müflise ödeme 
1231
AÇIKLAMALAR 
1231
193. Madde / Takibin durması ve düşmesi 
1232
I. İFLASIN AÇILMASIYLA TAKİPLERİN DURMASI 
1232
II. TAKİPLERİN DÜŞMESİ 
1233
III. TAKİP YAPILAMAMASI 
1234
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN TAKİPLERE DAİR ÖZEL
DURUM 
1234
194. Madde / Hukuk davalarının tatili 
1235
I. KURAL: HUKUK DAVALARININ DURMASI 
1235
II. İFLASIN DURDURMAYACAĞI HUKUK DAVALARI 
1238
195. Madde / II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİR–
LERİ / Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi 
1239
I. VADESİ GELMEMİŞ BORÇLARIN MUACCEL HALE GELMESİ 
1239
II. İSTİSNA 
1240
196. Madde / Faiz 
1241
AÇIKLAMALAR 
1241
197. Madde / Şarta muallak alacaklar 
1242
AÇIKLAMALAR 
1242
198. Madde / Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi 
1243
AÇIKLAMALAR 
1243
199. Madde / Tamam olmuş satışların ifası 
1243
200. Madde / Takas 
1244
201. Madde / Takasa itiraz 
1244
202. Madde / Müflisin kefil olduğu borçlar 
1245
203. Madde / Müşterek borçluların bir zamanda iflası 
1245
204. Madde / Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 
1246
205. Madde / Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflası 
1246
206. Madde / Adi ve rehinli alacakların sırası 
1247
I. GENEL OLARAK 
1248
II. ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI 
1249
A) Genel Olarak 
1249
B) Rehinli Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 
1249
1. KDV ile Zam ve Cezalar 
1249
2. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları 
1249
3. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Ala–
caklar 
1250
C) Rehinli Alacakların Sırası 
1250
D) Rehinli Olmayan Alacakların Sırası 
1251
1. İmtiyazlı Alacaklar 
1251
a) Birinci Sıra 
1251
b) İkinci Sıra 
1251
c) Üçüncü Sıra 
1251
2. İmtiyazsız (Adi) Alacaklar 
1251
III. ÖNCELİK İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YARGITAY KARARLARI 
1252
207. Madde / Sıralar arasındaki münasebet 
1254
AÇIKLAMALAR 
1254
SEKİZİNCİ BAP
İflasın Tasfiyesi
208. Madde / I – MASANIN TEŞKİLİ / Defter tanzimi 
1255
AÇIKLAMALAR 
1255
209. Madde / Müflisin vazifeleri 
1256
210. Madde / Teminat tedbirleri 
1256
211. Madde / Haczi caiz olmıyan eşya hakkında 
1257
212. Madde / Üçüncü şahıslara ait mallar 
1257
213. Madde / Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları 
1257
214. Madde / Kıymet takdiri 
1257
215. Madde / Defterin müflis tarafından tanınması 
1258
216. Madde / Müflisin mükellefiyetleri 
1258
217. Madde / Tasfiyenin tatili 
1258
218. Madde / II. ALACAKLILARI DAVET / Basit tasfiye 
1259
219. Madde / Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı 
1260
220. Madde / Reddedilen miraslarda alacaklıları davet 
1261
221. Madde / III. MASANIN İDARESİ / İlk alacaklılar toplanması 
1261
222. Madde / Toplantı veya karar nisabının oluşmaması 
1262
223. Madde / İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri 
1263
AÇIKLAMALAR 
1264
224. Madde / Toplanmada verilen kararlar 
1265
225. Madde / Kararlar aleyhine müracaat 
1265
226. Madde / İflas idaresinin vazifesi 
1266
AÇIKLAMALAR 
1266
227. Madde / İflas idaresinin vazife ve mes’uliyeti 
1267
228. Madde / Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 
1268
229. Madde / Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış 
1268
230. Madde / IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ / İddia
edilen alacakların tetkiki 
1269
231. Madde / Tapu sicilline yazılı alacaklar 
1269
232. Madde / Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli 
1269
233. Madde / Reddedilen alacaklar 
1270
AÇIKLAMALAR 
1270
234. Madde / Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar 
1271
AÇIKLAMALAR 
1271
235. Madde / Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 
1272
I. İFLASTA SIRA CETVELİNE İTİRAZ SEBEPLERİ 
1272
I. İTİRAZ SÜRESİ 
1274
III. İTİRAZDA TARAFLAR 
1274
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
1275
V. YARGILAMA USULÜ 
1275
VI. İTİRAZLA İLGİLİ KARAR VERİLMESİ 
1276
VII. HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİ 
1277
VIII. KARARA KARŞI KANUN YOLLARI 
1277
236. Madde / Geç kalan müracaatlar 
1278
AÇIKLAMALAR 
1278
237. Madde / V. MASANIN TASFİYESİ / İkinci alacaklılar toplanması 
1280
238. Madde / İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi 
1280
239. Madde / Toplantı ve karar nisabının oluşmaması 
1281
240. Madde / Yeniden alacaklılar toplanması 
1281
241. Madde / Malların paraya çevrilmesi usulü 
1282
242. Madde / Artırmanın ilanı 
1282
243. Madde / Artırma ve İhale 
1283
244. Madde / Artırma suretiyle satışın şartları 
1283
245. Madde / Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 
1284
AÇIKLAMALAR 
1284
246. Madde / Aile yurtları 
1285
247. Madde / VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI / Pay cetveli ve son
hesap 
1285
248. Madde / İflas masrafları ve masanın borçları 
1285
249. Madde / Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması 
1286
250. Madde / Dağıtma 
1286
251. Madde / Borç ödemeden aciz vesikası 
1287
252. Madde / Muvakkat dağıtmalar 
1287
253. Madde / Kaydettirilmemiş alacaklar 
1288
254. Madde / VII. İFLASIN KAPANMASI / Nihai rapor ve kapanma kararı 
1288
255. Madde / İflas kapandıktan sonra 
1289
256. Madde / İflasın tasfiyesi müddeti 
1289
DOKUZUNCU BAP
İhtiyatî Haciz
257. Madde / İhtiyati haciz şartları 
1290
I. İHTİYATÎ HACİZ TANIMI ve NİTELİĞİ 
1291
II. İHTİYATİ TEDBİRDEN FARKI 
1292
III. İHTİYATÎ HACZİN ŞARTLARI 
1292
A) Alacak Para Alacağı Olmalıdır 
1293
B) Alacak Rehinle Temin Edilmemiş Olmalıdır 
1293
C) Kural Olarak Alacağın Vadesi Gelmiş Olmalıdır 
1293
D) Alacağın Varlığı Yaklaşık İspatla Ortaya Konulmalıdır 
1295
IV. İHTİYATİ HACİZ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
1296
258. Madde / İhtiyati haciz kararı 
1297
I. İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE TARAFLAR 
1297
II. TALEP ŞEKLİ 
1297
III. GÖREV ve YETKİ 
1298
IV. YARGILAMA ŞEKLİ 
1299
V. HÜKÜM 
1299
VI. KANUN YOLU 
1300
VII. İHTİYATİ HACİZ MAHKEME KARARI ÖRNEĞİ 
1301
259. Madde / İhtiyati hacizde teminat 
1302
I. KURAL: TEMİNAT ÖDEME MECBURİYETİ 
1302
II. TEMİNAT ARANMAYACAK HALLER 
1303
III. TEMİNAT KONUSUNDA HÂKİMİN TAKDİR HAKKININ BULUNDUĞU
HAL 
1303
IV. İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
1303
260. Madde / İhtiyati haciz kararının muhtevası 
1304
AÇIKLAMALAR 
1304
261. Madde / İhtiyati haciz kararının icrası 
1306
AÇIKLAMALAR 
1306
262. Madde / Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği 
1308
AÇIKLAMALAR 
1308
263. Madde / Borçlu tarafından gösterilecek teminat 
1309
AÇIKLAMALAR 
1309
264. Madde / İhtiyati haczi tamamlıyan merasim 
1310
I. 7 GÜN İÇİNDE DAVA AÇMA ŞARTI 
1310
II. İHTİYATİ HACZİN KALKMASI/HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ 
1311
III. İCRA TAKİBİNDE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ 
1311
IV. İHTİYATİ HACZİN İCRAİ HACZE DÖNÜŞMESİ 
1312
265. Madde / İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz 
1314
I. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 
1315
A) Borçlunun İtirazı 
1315
B) Üçüncü Kişilerin İtirazı 
1316
II. İTİRAZLA İLGİLİ GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1316
III. İTİRAZI İNCELEME USULÜ 
1318
IV. İTİRAZLA İLGİLİ KARAR VERİLMESİ 
1318
V. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARA KARŞI KANUN YOLU 
1318
266. Madde / İhtiyati haczin kaldırılması 
1319
AÇIKLAMALAR 
1319
267. Madde / İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip 
1321
268. Madde / İcrai hacizlere iştirak 
1322
AÇIKLAMALAR 
1322
ONUNCU BAP
Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
269. Madde / Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müd–
deti 
1323
I. GENEL OLARAK 
1324
II. TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI 
1324
III. ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ 
1326
IV. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
1328
V. İTİRAZIN KALDIRILMASI 
1329
269/a. Madde / İtiraz etmemenin sonuçları 
1331
I. TAHLİYE DAVASININ AÇILABİLECEĞİ ZAMAN 
1331
II. TAHLİYE DAVASININ AÇILABİLECEĞİ AZAMİ SÜRE 
1331
III. TAHLİYE DAVASINDA GÖREV ve YETKİ 
1332
IV. TAHLİYE DAVASINDA TARAFLAR 
1332
V. TAHLİYE DAVASININ AÇILMASI 
1333
VI. YARGILAMA USULÜ 
1334
VII. TAHLİYE KARARI 
1335
VIII. TAHLİYE KARARI ÖRNEKLERİ 
1336
A) Örnek–1 
1336
B) Örnek–2 
1336
IX. TAHLİYE KARARININ İCRASI 
1336
269/b. Madde / İtiraz ve kaldırılması usulü 
1337
AÇIKLAMALAR 
1337
269/c. Madde / Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye 
1340
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN REDDEDİLMEDİĞİ DURUMLARDA DİĞER
İTİRAZLARIN İSPAT USULÜ 
1340
II. TAHLİYE KARARININ İCRASI 
1342
269/d. Madde / Kıyasen uygulanacak maddeler 
1343
AÇIKLAMALAR 
1343
270. Madde / Hapis hakkı için defter yapılması 
1345
AÇIKLAMALAR 
1345
271. Madde / Kaçırılan eşyayı takip hakkı 
1346
272. Madde / Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 
1347
1 – Tahliye emri ve münderecatı 
1347
I. GENEL OLARAK 
1347
II. TAHLİYE İSTEME SÜRESİ 
1349
III. TAHLİYE İSTEME ŞEKLİ 
1349
IV. TAHLİYE EMRİ GÖNDERİLMESİ ve TAHLİYE SÜRESİ 
1349
V. TAHLİYE EMRİNDE BULUNMASI GEREKENLER 
1349
273. Madde / 2 – Tahliye ve teslim 
1350
AÇIKLAMALAR 
1350
274. Madde / İtiraz / 1 – Müddet ve şekli 
1352
AÇIKLAMALAR/TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ 
1352
275. Madde / 2 – İtirazın kaldırılması 
1354
AÇIKLAMALAR/ İTİRAZIN KALDIRILMASI 
1354
276. Madde / Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa 
1356
AÇIKLAMALAR 
1356
ONBİRİNCİ BAP
İptal Davası
277. Madde / İptal davası ve davacılar 
1359
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
1359
II. İPTAL DAVASININ TANIMI 
1361
III. İPTAL DAVASININ AMACI 
1361
IV. İPTAL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ ve BENZER DAVALARDAN
FARKI 
1362
A) Davanın Hukuki Niteliği 
1362
B) Benzer Davalardan Farkları 
1363
1. Muvazaa Davasından Farkı 
1363
2. Butlan Davasından Farkı 
1367
V. TASARRUF KAVRAMI 
1367
VI. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER 
1369
A) Genel Olarak 
1369
B) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler Açısından 
1369
C) Haciz Yetkisi Verilmiş Taşınmazlar Açısından 
1369
D) İlerde Doğacak (Muaccel Olmayan) Alacalar Açısından 
1370
E) Bir Anlaşmazlığı Hükme Bağlayan İlamlara Karşı Tasarrufun İptali
Davası Açılamaz 
1370
F) Borçlandırıcı İşlemler Açısından 
1370
G) Geçersiz Tasarruflar Açısından 
1370
H) Haczi Kabil Olmayan Mallara Yönelik Tasarruflar 
1371
İ) Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar 
1371
J) Bağışlama Taahhüdü 
1371
VII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KOŞULLARI 
1371
A) Genel Olarak 
1371
B) Davacının Borçluda Gerçek Bir Alacağı Mevcut Olmalıdır 
1372
C) Borçlu Hakkındaki Takip Kesinleşmiş Olmalıdır 
1375
D) Borç, İptali İstenen Tasarruftan Önce Doğmuş Olmalıdır 
1376
1. Genel Olarak 
1376
2. Kambiyo Senetlerine Bağlı Borçlar Açısından 
1377
3. Faturalara ve Fişlere Bağlanan Borçlar Açısından 
1379
4. İlama Bağlanan Borçlar Açısından 
1379
a) Haksız Fiil Kaynaklı Tazminatlar Açısından 
1379
b) İlama Bağlanan Vekalet Ücreti Alacağı Açısından 
1379
c) Menfi Tespit veya Alacak Davasına İlişkin İlamlardaki
Borçlar Açısından 
1379
5. Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borçlar Açısından 
1380
6. Kredi Kartından Doğan Borçlar Açısından 
1380
7. Kefilin Kefaletten Kaynaklı Alacağı Açısından 
1380
8. İcra Kefili Açısından 
1381
9. Sözleşmeden Kaynaklanan Borçlar Açısından 
1381
10. Vergi Borçları Açısından 
1382
11. Taşınmaz Devirlerinde Tasarruf Tarihinin Belirlenmesi 
1382
12. Katkı Payına Dayanan Alacaklar Açısından 
1382
E) Borçlu Hakkında Alınmış Bir Aciz Vesikası Bulunmalıdır 
1382
1. Geçici ve Kesin Aciz Belgesi Kavramları 
1382
2. Aciz Belgesi ile İlgili Yargıtay Uygulaması 
1385
a) Aciz Belgesinin İptali Davası Beklenmelidir 
1385
b) Aciz Belgesi, Alacaklının Yaptığı Takibe İlişkin Olmalıdır 
1385
c) Aciz Belgesi İptal Edilmedikçe Aksi İleri Sürülemez 
1385
Niteliğindedir. 
1385
e) Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemenin Aciz Belgesinin İçeriğini İrdeleme Yetkisi Yoktur 
1385
f) Aciz Belgesinin Bulunup Bulunmadığı Re’sen Denetlenir 
1386
g) Aciz Belgesi Bulunması Şartı, Karar Kesinleşinceye Kadar
İkmali Mümkün Olan Bir Dava Şartıdır 
1386
h) Borçlunun Kayıp ve Adresinin Bulunmaması Nedeniyle
Acizlik Durumu 
1386
3. Somut Olaylar Bağlamında Aciz Belgesiyle İlgili Kararlar 
1386
4. Aciz Belgesinin Dava Şartı Olmadığı Haller 
1388
VIII. İPTAL DAVASININ TARAFLARI 
1389
A) Davacı 
1389
1. Alacağını Kısmen veya Tamamen Alamamış Olup Elinde Aciz
Belgesi Bulunan Alacaklı 
1389
2. İflas İdaresi 
1390
B) Davalı 
1392
IX. KAMU ALACAKLARINDAN DOLAYI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
1392
A) Genel Olarak 
1392
B) İptal Davasının Ön Koşulları 
1393
1. Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağı Bulunmalıdır 
1393
2. Kamu Alacağının Tahsiline Olanak Kalmamış Olmalıdır 
1395
3. Borç, İptali İstenen Tasarruftan Önce Doğmuş Olmalıdır 
1396
C) İptale Tabi Tasarruflar 
1397
1. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptali (6183 s.k. m. 27–
28) 
1397
2. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s.k. m. 29) 
1398
3. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Amacıyla Yapılan Ta–
sarruflar (6183 s.k. m. 30) 
1398
D) İptal Davasının Tarafları 
1399
1. Davacı 
1399
2. Davalı 
1399
E) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1401
1. Görevli Mahkeme 
1401
2. Yetkili Mahkeme 
1402
F) Hak Düşürücü Süre 
1402
G) Yargılama Usulü 
1402
H) İptal Davasında Verilecek Hüküm 
1403
İ) Yargılama Harç ve Giderleri 
1404
X.DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
1405
278. Madde / İvazsız tasarrufların butlanı 
1406
BAĞIŞLAMALAR ve KARŞILIKSIZ TASARRUFLAR
I. GENEL OLARAK 
1407
II. BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR (İİK m. 278/3) 
1409
A) Belli Yakınlıktaki Kişiler Arasındaki Tasarruflar (İİK m. 278/3–birinci
bent) 
1409
B) İvazlar Arasında Fahiş Fark Bulunması (İİK m. 278/3–ikinci bent) 
1411
C) Ömür Boyu Gelir, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi veya İntifa
Hakkı Tanınması (İİK m. 278/3–üçüncü bent) 
1415
279. Madde / Acizden dolayı butlan 
1417
ACİZ HALİNDEYKEN YAPILAN TASARRUFLAR
I. GENEL OLARAK 
1417
II. BORÇLUNUN DAHA ÖNCE TEMİNAT GÖSTERMEYİ TAAHHÜT ET–
TİĞİ REHİNLER HARİÇ OLMAK ÜZERE MEVCUT BİR BORCUNUN
TEMİNATI OLARAK REHİN TESİS ETMESİ (İİK m. 279/1–birinci bent) 
1418
III. PARA VEYA MUTAT ÖDEME ARAÇLARINDAN BAŞKA YAPILAN
ÖDEMELER (İİK m. 279/1–ikinci bent) 
1419
IV. VADESİ GELMEMİŞ BORÇ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER (İİK m. 279/1– üçüncü bent) 
1419
V. KİŞİSEL HAKLARIN KUVVETLENDİRİLMESİ İÇİN TAPUYA VERİLEN
ŞERHLER (İİK m. 279/1–dördüncü bent) 
1420
280. Madde / Zarar verme kastından dolayı iptal 
1421
ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFLAR
I. GENEL OLARAK 
1422
II. ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFUN İPTALİ İÇİN
GEREKEN ŞARTLAR 
1423
A) Ön Şartlar Bulunmalıdır 
1423
B) Borçlunun Malvarlığı, Borçlarını Karşılamaya Yetmemelidir 
1423
C) Tasarruf İşlemi Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılmalıdır 
1423
D) Borçlunun Tasarruf İşleminde Bulunduğu 3. Kişi İyiniyetli Olmama–
lıdır 
1424
E) Alacaklı, Tasarruf İşleminin Yapıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl İçinde
Borçlu Aleyhine Haciz veya İflas Yoluyla Takibe Başlamış Olmalı–
dır 
1428
281. Madde / İptal davalarında yargılama usulü 
1430
I. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 
1430
A) Görevli Mahkeme 
1430
B) Yetkili Mahkeme 
1431
II. YARGILAMA USULÜ 
1432
A) Genel Olarak 
1432
B) Çeşitli Usul Kuralları 
1435
C) İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 
1436
D) Bekletici Mesele Yapılacak Hâller 
1438
III. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA HARÇ ve GİDERLERİ 
1439
282. Madde / İptal davasında davalı 
1441
I. BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVALI SIFATI 
1441
II. DAVALININ ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAKLAR 
1442
III. DÖRDÜNCÜ KİŞİNİN DAVALI SIFATI 
1443
V. BEŞİNCİ KİŞİNİN DAVALI SIFATI 
1444
VI. İFLASTAKİ İPTAL DAVASINDA DAVALI SIFATI 
1445
283. Madde / İadenin şümulü 
1446
I. DAVANIN KABULÜ 
1446
A) Davanın Kabulüne İlişkin Genel İlkeler 
1447
1. Kabul Kararı Sadece Davacı Alacaklının Alacağı Yönüyle Ku–
rulur 
1447
2. Kabul Kararı Davacının Sadece Davaya Konu Ettiği Alacağı
İçin Kurulur 
1447
3. Davacının Başka Alacakları İçin Açtığı Davalar Kesin Hüküm
Oluşturmaz 
1447
4. Kabul Kararı Kurulurken Mülkiyet Naklini Doğurmayacak Şe–
kilde Hüküm Kurulmalıdır 
1448
5. Hüküm, Takibe Konu Alacak ve Ferileriyle Sınırlı Olarak Haciz
ve Satış Yetkisi Verilmek Suretiyle Kurulur 
1449
6. Kabul Kararı Verilirken, Takibe Konu İcra Dosyası Belirtilmelidir 
1449
7. Kabul Hükmü Kurulurken, Alacaklının Tahsiline Şeklinde Hü–
küm Kurulmamalıdır 
1449
8. Kabul Kararında, Hacze Yönelik Hüküm Kurulmamalıdır 
1449
9. Üçüncü Kişi Malı Elden Çıkarmış ve Dördüncü Kişi İyiniyetli
İse, Üçüncü Kişi Bakımından Bedele Hükmedilmelidir 
1449
10. Üçüncü Kişi Malı Elden Çıkarmış ve Dördüncü Kişi Kötüniyetli
İse Yapılması Gerekenler 
1450
11. İptale Konu Tasarruf Bağışlama Olup, Bağış Yapılan Kişi İyini–
yetli İse Yalnız Dava Zamanında Elinde Bulunan Miktarı Geri
Vermeye Mecburdur 
1450
12. İptale Konu Taşınmazlardan Birisinin Satışının Alacağı Karşı–
Reddedilmemelidir 
1451
13. Daha Önce Başka Bir İptal Davası Kapsamında İptal Edilmiş
Bir Tasarrufun, Başka Bir Alacak İçin İptali Mümkündür 
1451
14. Dava Konusu Taşınır ve Taşınmaz Mal, Dava Esnasında
Üçüncü Kişinin Kendi Borcu Nedeniyle Cebri İcra Suretiyle Satılırsa, Malın İhaledeki Gerçek Değeri Oranında Üçüncü Kişinin
Sorumluluğu Devam Eder 
1451
B) Tasarrufun Konusuna Göre Kabul Kararının İçeriği 
1451
1. Taşınmaz ve Araç Gibi Sicile Kayıtlı Mallara Dair Tasarruflar 
1452
2. İpotek Kurulmasına Dair Tasarruflar 
1452
3. Rehin Kurulmasına Dair Tasarruflar 
1453
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine İlişkin Tasarruf 
1453
5. Muvazaalı Temlike İlişkin Tasarruf 
1453
6. Adi Ortaklığın Feshi Sözleşmesinin İptali 
1453
C) İflasta İptal Davasının Kabulü 
1454
1. Davanın İflastan Sonra Açılmış Olması Hâlinde 
1454
2. Dava İflastan Önce Açılmış Olup, Dava Devam Ederken İflasın
Gerçekleşmesi Hâlinde 
1454
D) İptal Davasının Kabulü Kararının Sonuçları ve Kararın İnfazı 
1455
1. Genel Olarak 
1455
2. Üçüncü Kişinin Talep Hakkı 
1456
II. İPTAL DAVASININ REDDİ 
1456
III. DAVANIN KONUSUZ KALMASI 
1457
IV. MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
1458
A) Karar Örneği–1 
1478
B) Karar Örneği–2 
1458
C) Karar Örneği–3 
1458
D) Karar Örneği–4 
1459
284. Madde / Hak düşürücü müddet 
1460
AÇIKLAMALAR 
1460
ONBİRİNCİ BAP
Konkordato ile Sermaye
Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma
Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
285. Madde / I. ADÎ KONKORDATO / Konkordato talebi 
1462
I. KONKORDATO ve TÜRLERİ 
1463
II. ADÎ KONKORDATODA KONKORDATO TALEBİ 
1464
A) Talepte Bulunabilecek Kişiler 
1464
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1464
III. GİDER AVANSININ YATIRILMASI 
1464
286. Madde / Konkordato talebine eklenecek belgeler 
1466
287. Madde / Geçici mühlet 
1468
AÇIKLAMALAR 
1469
288. Madde / Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi 
1470
AÇIKLAMALAR 
1470
289. Madde / Kesin mühlet 
1471
290. Madde / Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların
görevleri 
1473
291. Madde / Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin
mühletin kaldırılması 
1475
292. Madde / Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın
açılması 
1476
MADDEYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KARARLAR 
1477
293. Madde / Kanun yolları 
1478
294. Madde / Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 
1479
295. Madde / Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları 
1480
296. Madde / Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları 
1481
297. Madde / Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları 
1482
298. Madde / Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 
1483
298/a. Madde / Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin
ertelenmesi 
1484
299. Madde / Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet 
1484
300. Madde / Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti 1485301. Madde / Alacaklılar toplantısına davet 
1485
302. Madde / Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli ço–
ğunluk 
1486
303. Madde / Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar 
1487
304. Madde / Konkordatonun mahkemede incelenmesi 
1488
305. Madde / Konkordatonun tasdiki şartları 
1489
306. Madde / Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı 
1490
307. Madde / Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama
konusu malların iadesinin ertelenmesi 
1491
308. Madde / Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı 
1493
308/a. Madde / Kanun yolları 
1494
308/b. Madde / Çekişmeli alacaklar hakkında dava 
1494
308/c. Madde / Konkordatonun hükümleri 
1495
308/ç. Madde / Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi 
1496
308/d. Madde / Konkordato haricinde yapılan vaatler 
1496
308/e. Madde / Konkordatonun kısmen feshi 
1497
308/f. Madde / Konkordatonun tamamen feshi 
1497
308/g. Madde / Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 
1498
308/h. Madde / II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI / Rehinli alacaklılarla müzakere şart–
ları ve yapılandırmanın hükümleri 
1499
309. Madde / III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO/ Şartları ve hükümleri 
1501
309/a. Madde / IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
/ Genel olarak 
1502
309/b. Madde / Zorunlu içeriği 
1503
309/c. Madde / Tasdikin sonuçları 
1504
309/ç. Madde / Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 
1505
309/d. Madde / Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 
1505
309/e. Madde / Paraya çevirme 
1506
309/f. Madde / Rehinli taşınmazlar 
1506
309/g. Madde / Taşınır rehinleri 
1507
309/ğ. Madde / Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 
1508
309/h. Madde / Paraların paylaştırılması 
1508
309/ı. Madde / Rehin açığı 
1509
309/i. Madde / Tevdi 
1509
309/j. Madde / Faaliyet raporu 
1510
309/k. Madde / Hukukî işlemlerin iptali 
1511
309/l. Madde / Uygulanacak ortak hükümler 
1511
309/m. Madde / V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI / Uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırma 
1512
309/n. Madde / Yeniden yapılandırma projesi 
1513
309/o. Madde / Başvuruya eklenecek belgeler 
1514
309/ö. Madde / Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak
işlem ve alınacak tedbirler 
1515
309/p. Madde / Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları 
1517
309/r. Madde / Kararın sonuçları 
1518
309/s. Madde / Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 
1519
309/ş. Madde / Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 
1519
309/t. Madde / Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli
ve muhtelif hükümler 
1520
309/u. Madde / Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 
1521
309/ü. Madde / Yönetmelik 
1522
ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve Hileli İflas
310. Madde / I – TAKSİRATLI İFLAS / Taksiratlı iflas halleri 
1523
311. Madde / II – HİLELİ İFLAS / Hileli iflas halleri 
1524
ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın Yerine Gelmesi
312. Madde / İtibarın yerine gelmesi / A – Hileli müflis 
1526
313. Madde / B – Taksiratlı müflis 
1526
314. Madde / C – Adi müflis 
1527
315. Madde / İlan 
1527
316. Madde / Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 
1527
ONBEŞİNCİ BAP
İptal Davası
317. Madde / I – FEVKALADE MÜHLET / Bu babın tatbiki şartları 
1528
318. Madde / Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 
1529
319. Madde / İcra mahkemesince yapılacak tetkikler 
1530
320. Madde / İstinaf yoluna başvurma 
1530
321. Madde / Defter tanzimi, komiser 
1531
322. Madde / Kararın tebliği 
1531
323. Madde / Neticeler, takipler ve müddetler 
1532
324. Madde / Borçlunun tasarruf hakları / A – Umumiyetle 
1532
325. Madde / B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hak–
kında 
1533
326. Madde / Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar 
1533
327. Madde / Uzatma 
1534
328. Madde / Refi 
1535
329. Madde / Fevkalade mühlet içinde kondordato ve yeniden mühlet
verilmemesi 
1536
329/a. Madde / İflâsın ertelenmesi ile ilişki 
1536
330. Madde / II – FEVKALADE HALLERDE TATİL / İcra takiplerinin
durdurulması halleri 
1536
ONALTINCI BAP
331. Madde / Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası 
1537
I. MADDİ UNSUR 
1538
II. MANEVÎ UNSUR 
1539
III. FAİL ve MAĞDUR 
1539
IV. YAPTIRIM 
1540
V. ŞİKÂYET ŞARTI 
1540
VI. GÖREV ve YETKİ 
1541
VII. UZLAŞMA 
1542
VIII. ÖNÖDEME 
1542
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1542
X. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
1542
332. Madde / Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin
fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 
1545
I. MADDİ UNSUR 
1545
II. MANEVÎ UNSUR 
1546
III. FAİL ve MAĞDUR 
1546
IV. YAPTIRIM 
1546
V. ŞİKÂYET ŞARTI 
1547
VI. GÖREV ve YETKİ 
1547
VII. UZLAŞMA 
1547
VIII. ÖNÖDEME 
1547
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1547
X. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
1548
333. Madde / İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin eden–
lerin cezası 
1549
I. MADDİ UNSUR 
1549
II. MANEVÎ UNSUR 
1549
III. FAİL ve MAĞDUR 
1549
IV. YAPTIRIM 
1550
V. SUÇUN TAKİBİ 
1550
VI. GÖREV ve YETKİ 
1550
VII. UZLAŞMA 
1550
VIII. ÖNÖDEME 
1550
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1550
333/a. Madde / Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 
1551
I. MADDİ UNSUR 
1551
II. MANEVÎ UNSUR 
1552
III. FAİL ve MAĞDUR 
1552
IV. YAPTIRIM 
1553
V. ŞİKÂYET ŞARTI 
1553
VI. GÖREV ve YETKİ 
1553
VII. UZLAŞMA 
1553
VIII. ÖNÖDEME 
1553
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1553
X. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
1554
334. Madde / Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin
uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya
düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
koşullarına uymayan borçlunun cezası 
1555
I. MADDİ UNSUR 
1555
II. MANEVÎ UNSUR 
1556
III. YAPTIRIM 
1556
IV. ŞİKÂYET ŞARTI 
1556
V. GÖREV ve YETKİ 
1556
VI. UZLAŞMA 
1556
VII. ÖNÖDEME 
1556
VIII. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1556
335. Madde / Kiracının cezalandırılacağı haller 
1557
AÇIKLAMALAR 
1557
336. Madde / Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 
1558
AÇIKLAMALAR 
1558
336/a. Madde / Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki
cezalar 
1559
337. Madde / Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
1559
337/a. Madde / Ticareti terk edenlerin cezası 
1560
I. MADDİ UNSUR 
1560
II. MANEVÎ UNSUR 
1562
III. FAİL ve MAĞDUR 
1563
IV. YAPTIRIM 
1563
V. ŞİKÂYET ŞARTI 
1564
VI. GÖREV ve YETKİ 
1564
VII. UZLAŞMA 
1564
VIII. ÖNÖDEME 
1564
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1565
X. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
1565
338. Madde / Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 
1566
I. MADDİ UNSUR 
1566
II. MANEVÎ UNSUR 
1567
III. FAİL ve MAĞDUR 
1567
IV. YAPTIRIM 
1567
V. ŞİKÂYET ŞARTI 
1568
VI. GÖREV ve YETKİ 
1568
VII. UZLAŞMA 
1568
VIII. ÖNÖDEME 
1568
IX. HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMETME 
1568
339. Madde / Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirme–
yen borçlunun cezası 
1569
AÇIKLAMALAR 
1569
340. Madde / Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza 
1571
AÇIKLAMALAR 
1571
341. Madde / Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası 
1573
342. Madde / İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası 
1574
AÇIKLAMALAR 
1574
343. Madde / 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 
1576
AÇIKLAMALAR 
1576
344. Madde / Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası 
1578
AÇIKLAMALAR 
1578
345. Madde / Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği 
1579
AÇIKLAMALAR 
1579
345/a. Madde / Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde
olanların cezası 
1580
AÇIKLAMALAR 
1580
345/b. Madde / Artırmadan çekilme 
1582
AÇIKLAMALAR 
1582
346. Madde / Görev ve birleştirilme yasağı 
1583
AÇIKLAMALAR 
1583
347. Madde / Şikâyet süresi 
1584
AÇIKLAMALAR 
1584
348. Madde / Yetki 
1584
AÇIKLAMALAR 
1584
349. Madde / Yargılama usulü 
1585
AÇIKLAMALAR 
1585
350. Madde / Duruşma 
1587
351. Madde / Tahkikat 
1587
AÇIKLAMALAR 
1587
352. Madde / Karar 
1588
AÇIKLAMALAR 
1588
352/a. Madde / Ceza kararnamesi 
1588
352/b. Madde / 
1588
353. Madde / İtiraz 
1589
AÇIKLAMALAR 
1589
354. Madde / Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 
1590
AÇIKLAMALAR 
1590
ONYEDİNCİ BAP
355. Madde / Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul 
1592
AÇIKLAMALAR 
1592
356. Madde / Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 
1594
AÇIKLAMALAR 
1594
357. Madde / Cumhuriyet savcılığınca takip 
1595
AÇIKLAMALAR 
1595
358. Madde / Üçüncü şahsa bırakılan mallar 
1596
AÇIKLAMALAR 
1596
359. Madde / İcra dairelerinin muhabereleri 
1597
360. Madde / Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı 
1598
AÇIKLAMALAR 
1598
361. Madde / Fazla verilen paranın geri alınması 
1599
AÇIKLAMALAR 
1599
362. Madde / Emanetler hakkında zamanaşımı 
1604
AÇIKLAMALAR 
1604
362/a. Madde / Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların
taşınır ve taşınmaz mallarının haczi 
1605
363. Madde / KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER /
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi 
1606
I. KANUN YOLUNDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR AÇIKLAMALAR 
1607
II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMANIN KOŞULLARI 
1608
A) İstinaf Yolu Açık Bir Karar Olmalıdır 
1608
B) Süresinde Başvurulmalıdır 
1609
C) İstinaf Yoluna Başvuranın Hukuki Yararı Bulunmalıdır 
1610
D) İstinaf Yoluna Başvuru Harcı Yatırılmalıdır 
1610
III. İSTİNAFA BAŞVURUNUN ETKİSİ 
1610
IV. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMAMIŞ OLMANIN ETKİSİ 
1610
V. KÖTÜNİYETLİ İSTİNAF 
1611
VI. İCRA ve İFLAS KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
1611
VII. İCRA MAHKEMESİNİN İCRA SUÇ VE CEZALARI İLE İLGİLİ KARARLARINA KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI 
1611
364. Madde / Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi 
1613
AÇIKLAMALAR 
1613
365. Madde / İstinaf dilekçesinin reddi 
1615
AÇIKLAMALAR 
1615
366. Madde / Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları 
1617
AÇIKLAMALAR 
1617
367. Madde / Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti 
1619
AÇIKLAMALAR 
1619
368. Madde / İlga edilen kanunlar 
1621
369. Madde / Meriyet zamanı 
1621
370. Madde / Kanunu icraya memur olanlar 
1621
EK ve GEÇİCİ MADDELER 
1622
DİLEKÇE–KARAR ve YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
(Toplu Şekilde
I. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
1649
A) İcra Mahkemesine Verilen Dilekçelere Örnekler 
1649
1. İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–1 
1649
2. İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–2 
1649
3. İcra Emrinin Düzeltilmesi/Faiz Yönüyle–3 
1650
4. Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–1 
1650
5. Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–2 
1650
6. Takibin İptali/Kesinleşmemiş İlam Nedeniyle–3 
1651
7. Takibin İptali/Kısa Karara Dayanan Takip Nedeniyle 
1651
8. Takibin İptali/Vekaletin Ölümle Sona Ermesi/Husumet Nedeniyle 
1651
9. Takibin İptali/Önce Rehne Başvurma Zorunluluğuna Uyulmaması 
1652
10. Takibin İptali/Mirasçılara Yönelik Süre Dolmadan Takip Yapılması 
1652
11. Taşınır Teslimi İlamında Taşınırın Tespit Edilen Değerine Karşı 
1652
12. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–1 
1653
13. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–2 
1653
14. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Şikâyeti–3 
1653
15. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 
1654
16. Nafaka Ödeme Yükümlülüğüne Aykırılık Şikâyeti 
1654
17. Karşılıksız Çek Şikâyeti–1 
1654
18. Karşılıksız Çek Şikâyeti–2 
1655
19. Karşılıksız Şek Şikâyeti–3 
1655
20. Karşılıksız Çek Şikâyeti–4 
1655
21. Haczedilmezlik Şikâyeti/İşsizlik Maaşı 
1656
22. Haczedilmezlik Şikâyeti/Tazminat 
1656
23. Haczedilmezlik Şikâyeti/Traktör 
1656
24. Aşkın Haciz Şikâyeti 
1657
25. Aşkın Haciz Şikâyeti/Tehir–i İcra Nedeniyle 
1657
26. Haciz İhbarnamesinin İptaline Dair Şikâyet 
1657
27. İcra Emrine İtiraz Dilekçesi (İİK m. 33)–İcranın Geri Bırakılması Ned 
1658
28. İcra Emrine İtiraz/Zamanaşımına İddiası Dilekçesi (İİK m. 33/a) 
1658
29. Tehir–i İcra Dilekçesi (İİK m. 36) 
1658
30. Tehir–i İcra Nedeniyle Aşkın Haczin Kaldırılması Talebi 
1659
31. İtirazın Kaldırılması Dilekçe Örneği (İİK m. 68) 
1659
32. Haciz İhbarnamesinin İptali Dilekçesi (İİK m. 89) 
1659
33. İstihkak Davası Dilekçe Örneği–1 (İİK m. 97) 
1660
34. İstihkak Davası Dilekçe Örneği–2 (İİK m. 97) 
1660
35. İstihkak İddiasının Reddine Dair Dilekçe Örneği (İİK m. 99) 
1660
36. Kıymet Takdirine İtiraz (İİK m. 128/a) 
1661
37. İhalenin Feshi (İİK m. 134) 
1661
38. Sıra Cetveline İtiraz (İİK m. 142) 
1661
39. Bonoya, İmzaya ve Borca İtiraz (İİK m. 169) 
1662
40. Tahrifat İddiası/Ödeme Emrine İtiraz 
1662
41. Borca İtiraz–1 (İİK m. 169) 
1662
42. Borca İtiraz–2 (İİK m. 169) 
1663
43. Ödeme Emrinin İptali/Çek Aslının Verilmemesi Nedeniyle (İİK m.
169) 
1663
44. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (İİK m. 269/a) 
1663
45. Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçun–
dan Şikâyet Dilekçesi (İİK m. 331) 
1664
B) İcra Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örnekleri 
1664
1. Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi/İlamsız Takip (İİK m. 62) 
1664
2. Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi/İlamsız Takip (İİK m. 62) 
1664
3. Ödeme Emrine (Yetkiye) İtiraz Dilekçesi/İlamsız Takip (İİK m. 62) 
1665
C) Diğer Mahkemeleri Verilecek Dilekçe Örnekleri 
1665
1. İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örnekleri (İİK m. 67) 
1665
a) Örnek 1 
1665
b) Örnek 2 
1665
2. İtirazın İptali Cevap Dilekçesi 
1666
3. İtirazın İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 
1666
4. Menfî Tespit Davası Dilekçe Örneği (İİK m. 72) 
1666
5. Tasarrufun İptali Davası Dilekçe Örneği (İİK m. 277 vd.) 
1667
6. İhtiyati Haciz Talep Dilekçesi Örneği (İİK m. 257 vd.) 
1667
7. Konkordato Mühlet Talebi 
1667
II. MAHKEME GEREKÇELİ KARAR ÖRNEKLERİ 
1668
A) İcra Emrinin İptali 
1668
B) İcra İşleminin İptali 
1668
C) Memurluk İşleminin İptali 
1668
D) Ödeme Emri Düzenlenme Talebinin Reddinin İptali 
1669
E) Ödeme Emrinin İptali 
1669
F) Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi 
1669
G) Haczedilmezlik Şikâyeti Karar Örnekleri 
1670
1. Meskeniyet–1 
1670
2. Meskeniyet–2 
1670
3. Traktör Haczi 
1670
H) İtirazın İptali Karar Örnekleri 
1671
1. Örnek–1 
1671
2. Örnek–2 
1671
3. Örnek–3 
1671
4. Örnek–4 
1672
5. Örnek–5 
1672
6. Örnek–6 
1672
İ) İtirazın Kaldırılması Karar Örnekleri 
1673
1. Örnek–1 
1673
2. Örnek–2 
1673
3. Örnek–3 
1673
4. Örnek–4 
1674
J) Menfî Tespit Karar Örnekleri 
1674
1. Örnek–1 
1674
2. Örnek–2 
1674
3. Örnek–3 
1675
4. Örnek–4 
1675
5. Örnek–5 
1675
K) İstirdat Davası Karar Örneği 
1676
L) Tasarrufun İptali Karar Örnekleri 
1676
1. Örnek–1 
1676
2. Örnek–2 
1677
3. Örnek–3 
1677
4. Örnek–4 
1677
5. Örnek–5 
1678
M) İhalenin Feshi Karar Örnekleri 
1678
1. Örnek–1 
1678
2. Örnek–2 
1678
3. Örnek–3 
1679
N) Sıra Cetveline İtiraz Karar Örnekleri 
1679
1. Örnek–1 
1679
2. Örnek–2 
1679
3. Örnek–3 
1680
O) İhtiyati Haciz Karar Örneği 
1680
Ö) Temerrüt Nedeniyle Tahliye Kararı Örneği (İİK m. 269 vd.) 
1680
1. Örnek–1 
1680
2. Örnek–2 
1681
III. YAZIŞMA ve TUTANAK ÖRNEKLERİ (Yönetmelik Ekleri) 
1681
– Örnek–1 (takip talebi) 
1681
– Örnek–2 (icra emri) 
1681
– Örnek–4–5 (icra emri) 
1681
– Örnek–6 (icra emri) 
1682
– Örnek–7 (ödeme emri) 
1682
– Örnek–8 (ödeme emri) 
1682
– Örnek–9 (ödeme emri) 
1682
– Örnek–10 (ödeme emri) 
1682
– Örnek–11 (ödeme emri) 
1683
– Örnek–12 (ödeme emri) 
1683
– Örnek–13 (ödeme emri) 
1683
– Örnek–14 (tahliye emri) 
1683
– Örnek–15 (mal beyanına davet kâğıdı) 
1683
– Örnek–16 (alındı makbuzu) 
1684
– Örnek–17 (makbuz) 
1684
– Örnek–18 (itiraz belgesi) 
1684
– Örnek–19 (haciz tutanağı) 
1684
– Örnek–20 (birinci haciz ihbarnamesi) 
1684
– Örnek–21 (ikinci haciz ihbarnamesi) 
1685
– Örnek–21/a (üçüncü haciz ihbarnamesi) 
1685
– Örnek–22 (davet tutanağı/103 davetiyesi) 
1685
– Örnek–28 (aciz vesikası) 
1685
– Örnek–29 (ilamın icrası belgesi) 
1685
– Örnek–30 (geçici rehin açığı belgesi) 
1686
– Örnek–31 (rehin açığı belgesi) 
1686
– Örnek–32 (ilan) 
1686
– Örnek–36 (sıra cetveli) 
1686
– Ödeme Taahhüdü (İİK m. 111) 
1686
İCRA ve İFLAS HUKUKUNDA ÖNEMLİ SÜRELER 
1687
KAVRAM İNDEKSİ 
1693
KAYNAKÇA 
1711
YAZARIN YAYIMLANMIŞ DİĞER ESERLERİ 
1715