Hukuk Yargılamasında Hüküm ve Gerekçe Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Hukuk Yargılamasında Hüküm ve Gerekçe

2. Baskı, 
Mart 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
632
Barkod:
9789750227943
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
900,00
İndirimli (%79):
193,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Haziran 2007
45,50
9,90 (%78)
Kitabın Açıklaması
Her yargılamanın amacı uyuşmazlığı bir hükümle sona erdirmektir. Bu bağlamda hüküm, bir yönüyle uyuşmazlığı sona erdiren bir söylem, bir yönüyle taraflara hak bahseden, ödevler yükleyen edim-söz niteliğinde hukuki irade beyanıdır. Özellikle ikinci işlevi, hükmün düzenlenmesinde hâkimin özel bir duyarlılıkla davranmasını gerektirmektedir.
Bu kitapta, hükmün yasal unsurları ve uygulamada alımlama biçimleri 6100 sayılı HMK bağlamında, mülga HUMUK ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiş, yeni içtihatlar ışığında hatalı uygulamalara ayrıca işaret edilmiştir. Norm ile olay arasında ontolojik bağı oluşturan gerekçe ise bu kitapta pozitif hukuk, hukuk felsefesi, yargılama etıği, hukuk yazını gibi birçok perspektiften ele alınarak islenmiş, geçici hukuki korumalar bağlamında ayrıca gerekçenin özelliklerine ve buna ilişkin yeni Yargıtay kararlarına yer verilerek konunun çoğul bir yöntemle aydınlanmasına ve hukuk uygulamacılarına daha yararlı bir çalışmanın ortaya konmasına çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karar Kategorileri
.
Karar, Hüküm ve İlam Kavramları
.
Hükmün Unsurları ve Düzenlenmesi
.
Hükmün Hukukî Varlık Kazanma Koşulları
.
Hüküm Yasakları
.
Hüküm Sakatlıkları
.
Gerekçe: Amaç, Önem, Kapsam, Yazım Tekniği, Üslup ve İfade
.
İhtiyati Tedbirlerde Gerekçe
.
Konuların HMK‘daki Düzenlenişi– HUMK’un Karşılık Hükümleri
.
Hatalı, Sakat, Yetersiz Hüküm Düzenlemeleri ve Gerekçeli Kararlara İlişkin Yargıtay İBK, HGK ve Özel Daire Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskının Önsözü 
7
Kısaltmalar 
15
Birinci BölümKARAR KATEGORİLERİ: TANIM, AÇIKLAMA, UYGULAMA
§ 1. KARAR, HÜKÜM VE İLÂM KAVRAMLARI 
17
I. Karar 
17
II. Hüküm 
17
III. İlâm 
18
§ 2. KARAR KATEGORİLERİ 
18
I. Davayı Sonuçlandırmaları Açısından 
18
A. Ara Kararları 
18
1. Genel İlkeler 
18
2. Yargılamanın Durması Kararlarının Niteliği 
23
B. Nihai Kararlar 
25
1. Usule İlişkin Nihai Kararlar 
26
a. Görevsizlik 
26
b. Yargı Yolunun Caiz Olmaması 
29
c. İşbölümü İtirazı Nedeniyle Verilen Gönderme Kararı 
30
d. Yeni Mahkemeler (Özel Mahkemeler) Kurulması Nedeniyle Verilen Görevsizlik Kararları 
31
e. Yetkisizlik 
31
f. Davanın Konusuz Kalması 
33
g. Davanın Açılmamış Sayılması 
35
aa. Vekâletname Aslı veya Örneğinin Verilmemesi 
35
cc. Davanın Geri Alınması 
36
dd. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 
36
ee. Tahkim İtirazının Kabulünden Sonra Yasal Süresinde Hakeme Gidilmemesi 
36
ff. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden Sonraki İki Haftalık Yasal Sürede Tahrik Dilekçesinin Verilmemesi 
37
II. İstenen Hukuki Koruma Açısından 
40
A. Eda Kararları 
40
B. Tespit Kararları 
41
C. İnşai Kararlar 
45
III. Kapsamları Bakımından Kararlar 
50
A. Kısa Karar (Hüküm Sonucu) 
50
B. Gerekçeli Karar 
51
IV. Davaların Yürütülmesi Bakımından 
52
A. Ayırma (Tefrik) Kararı 
52
B. Birleştirme Kararı 
53
V. Bekletici Sorun Kararı 
54
VI. Ön Sorun (Hadise) Kararları (HMK m.163/1) 
55
VII. Davayı Sonuçlandıran Taraf Beyanları ile İlgili Kararlar 
56
A. Feragat 
56
B. Kabul 
57
C. Sulh 
57
VIII. Tensip Kararları 
58
İkinci BölümMAHKEME KARARININ (HÜKMÜNÜN) DÜZENLENMESİ
§ 1. KARARIN (HÜKMÜN) UNSURLARI 
59
I. “Türk Milleti Adına” İbaresi 
59
II. Mahkemenin Adı ve Davaya Hangi Sıfatla Baktığı 
61
III. Hâkimin ve Tutanak (Zabıt) Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları 
63
IV. Tarafların, Davaya Katılanların Kimlikleri –TC Kimlik Numaraları ile Varsa Yasal Temsilcilerin ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri 
63
V. İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özeti, Çekişme Konusunun Tespiti, Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Çıkarsamalar ve Hukuki Sebebin Yazılması (HMK m.297/1-c) 
67
A. İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özeti 
67
B. Çekişme Konusunun Tespiti 
67
C. Delillerin Belirtilmesi ve Tartışılması 
68
D. Çıkarsamalar ve Hukuki Sebebin Yazılması 
68
VI. Gerekçe: Tüm Mahkeme Kararlarının Yasal ve Etik Unsuru 
69
A. Giriş: Ontolojik Boyut 
69
B. Hukuk Dogmatiği (Medeni Usul Hukuku) 
71
1. Gerekçenin Zorunlu Olması 
71
a. Türk Mahkeme Kararları 
71
b. Yabancı Mahkeme Kararları 
72
2. Gerekçe Eksikliğinin ve Yanlışlığının Bozma Nedeni Sayılması 
89
3. Gerekçenin Amacı ve Önemi 
91
a. Amacı 
91
b. Önemi 
92
c. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu İle İlişkisi 
93
4. Gerekçenin Kapsamı ve Yazım Tekniği 
142
a. Kapsamı 
142
b. Yazım Tekniği ve Üslup 
145
c. Dil ve Terim Sorunu (Hukuk Dilinin Türkçeleştirilmesi) 
149
d. Gerekçede Hesaplamalara Yer Verilebilir mi? 
151
e. Gerekçede Fotoğrafa, Grafik vb. Çizimlere Yer Verilebilir mi? 
151
f. Gerekçede Hukuki Kaynaklara (Asıl ve Yardımcı) Yollama Yapılması 
153
g. Karşıoy (Muhalefet) Gerekçesi 
155
5. Gerekçe Türleri 
156
a. İlgi Derecesi Yönünden 
156
b. Temellendirme Tarzı Yönünden 
156
c. Söylem Tarzı Yönünden 
156
6. İhtiyati Tedbirlerde Gerekçe “Gerilimi” 
157
a. Genel Olarak 
157
b. Gerekçe Zorunluluğu ve Bunun Görüş Açıklama Yasağı İle İlişkisi 
158
c. Üslup ve İfade 
159
Gerekçe ile İlgili İçtihatlar 
161
VII. Hüküm Sonucu 
230
A. Hükmün Oluşma (Hukuki Varlık Kazanma) Koşulları 
230
1. Taraflara Tanınan Hak ve Yüklenen Borçların Gösterilmesi 
230
2. İçtihatlar 
234
3. Hükmün Tefhim Edilmesi 
425
4. Hükümde Karşılanması Gereken Talepler 
427
a. Asıl Talepler 
427
aa. Genel Olarak 
427
bb. Dava Sayısı, Dava Konusu ve Taraf Bakımından Özellik Gösteren Durumlar 
428
aaa. Birleştirilen Davalarda Hüküm 
428
bbb. Karşılık (Karşı) Davalarda Hüküm 
431
ccc. Terditli Davalarda Hüküm 
437
ddd. Davaların Yığılmasında (Objektif Dara Birleşmesinde) Hüküm 
440
eee. Seçimlik Davalarda Hüküm 
441
fff. Asıl Talebin (Davanın) Konusuz Kalması 
443
ggg. Dava Sürerken Dava Konusu Hakkın 3. Kişiye Devredilmesi Hâlinde Verilecek Karar 
443
hhh. Taraf Sıfatını Kazanamayan Kişiler Hakkında Hüküm Kurulamayacağı 
450
aaaa. Asli Müdahil 
450
bbbb. Fer’i Müdahil 
451
cccc. İhbar Olunan 
451
dddd. Diğer Katılanlar 
451
b. Yardımcı Talepler 
457
aa. Faiz 
457
bb. Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti (HMK m.323) 
464
cc. Nafaka 
502
dd. İcra Tazminatı 
506
VIII. Kanun Yollarının ve Süresinin Gösterilmesi 
511
IX. Karar Tarihinin Gösterilmesi 
515
X. Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Gösterilmesi 
515
XI. Kararın Hâkim ve Zabıt Katibi Tarafından İmzalanması (HUMK. m. 388/5, 390; HMK Tasarısı m.301/d) 
516
Üçüncü BölümHÜKÜM YASAKLARI VE HÜKÜM SAKATLIKLARI
§ 1. HÜKÜM YASAKLARI 
523
I. Talepten Fazlasına ve Başka Bir Şeye Karar Verme Yasağı 
523
A. Talepten Fazlasına Karar Verme Yasağı 
523
B. Talepten Başka Bir Şeye Karar Verme Yasağı 
524
C. Her İki Kuralın İstisnaları 
524
D. İlgili Kararlar 
526
II. Terditli Hüküm Verme Yasağı 
541
A. Genel Olarak 
541
B. Bir İstisna: İşe İade Davalarında Verilen Hükümler 
543
III. Şarta Bağlı Hüküm Verme Yasağı 
546
IV. Nihai Kararın Değiştirilmesi Yasağı 
549
A. Genel Olarak 
549
B. Örnek Bir Olay Bağlamında İlkenin Değerlendirilmesi 
553
1. Görevsizlikten Dönülmesi 
553
a. Olay ve Karar 
553
b. Değerlendirme 
553
V. Hüküm Sakatlığı Sayılmayan Maddi Hatalar 
555
§ 2. HÜKÜM SAKATLIKLARI 
557
I. Yok Hüküm 
557
A. Genel Olarak 
557
B. Bir Karar İncelemesi “Yok Hüküm”den Dönülmesi Sorunu 
559
1. Karar Konusu 
559
2. Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2005 t. ve E.2005/4 – 517, K.2005/595 s. Kararı 
559
3. Hukuki Sorun 
563
4. Değerlendirme 
564
C. İlgili Kararlar 
567
II. Etkisiz Hüküm 
581
III. Unutkanlık Nedeniyle Bir Talep Hakkında Hüküm Kurulmamış Olması 
581
A. Gerekçeli Kararın Eksik de Olsa Kısa Karara Göre Düzenlenmesi Gerektiği 
581
B. Kısa Kararda Unutulan Talep Hakkında Gerekçeli Kararda Hüküm Kurulamayacağı 
582
C. Hüküm Kurulması Unutulan Dava (Talep) Hakkında Ek Karar Verilerek Bu Sakatlığın Giderilemeyeceği 
585
D. İlk Kararda Unutulan Talep Hakkında Tavzihle Hüküm Kurulamayacağı 
587
E. Hakkında Hüküm Kurulması Unutulan Talep Hakkında Kesin Hükümden Sözedilemeyeceği ve Yeni Bir Dava Açılabileceği 
588
IV. Yanlış Bir Uygulama: Önceki (Bozulan) Hükme Atıfla Direnme Kararı Oluşturmak 
591
Kaynakça 
599
Özgeçmiş ve Yayınlanmış Eserleri 
605
Karar Dizini 
619
Kavram Dizini 
631