Hukuk, Ceza, Vergi ve İdari Yargılama Usulünde  Tebligat Murat Koper  - Kitap
Hukuk, Ceza, Vergi ve İdari Yargılama Usulünde

Tebligat

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
974
Barkod:
9789750289033
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.050,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gerek yargı organları gerek kamu kurum ve kuruluşlarının almış oldukları kararların ilgilisine hızlı ve doğru şekilde tebliği çok önemlidir. Tebligatın savunma hakkı, adil ve makul sürede yargılanma hakkıyla ilişkili olduğu dikkate alındığında, hızlı ve sağlıklı şekilde yapılması şarttır.
11.2.1959 tarihli Tebligat Kanunu zaman içinde birçok kez değişmiş ise de yayımlandığı tarihten itibaren sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin hızına ayak uydurabilmiş değildir. Kanunda yer alan prosedür ve uygulamalar; dağınık, karışık ve kapsamlıdır.
Tebliğ birimleri iş yoğunluğundan, dönen tebliğin kontrolünü gerektiği gibi yapamamaktadır. Yüksek yargı organlarının Tebligat Kanunu'nun uygulamasında farklı görüşlere sahip oldukları dikkate alındığında, tebliği yapan memur ve dağıtıcıların, gün geçtikçe artan bu karışık prosedürü bilmeleri mümkün olmamaktadır.
Tebligatın yapıldığı an değil de yargılama sürecinin sonunda hatalı olduğuna karar vermek, makul sürede yargılanma hakkının ihlalini oluşturacaktır. Tebligatın yapılış aşamasında yapılan hataları, hak arayan vatandaşlara yüklemek, zaman ve masraf açısından büyük külfete, hatta hak kaybına neden olacaktır.
Doktrin, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Daire Kararları, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Danıştay Daire Kararları ışığı altında hazırlanan kitapta konu; hukuk, ceza, vergi ve idari yargılama usulüne göre incelenmiş, okuyucuya kolaylık sağlaması için tebligata ilişkin uygulama cetvelleri eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat Kanunu'nun Önemi, Konusu, Amacı, Kapsamı, Uygulaması ile Adil ve Makul Sürede Yargılanma ve Savunma Hakkı ile İlişkisi
.
Gerçek ve Tüzel Kişilerde ve Şirketlerde Tebligat
.
Elektronik Tebligat, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Özel Kanunlarda Tebligat Usulleri
.
Vergi Usul Kanunu ve Tebligat Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması
.
Avukatlar İçin Tebligat Usulü
.
Tebligata İlişkin Uygulama Cetvelleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
TEBLİGAT KANUNA GÖRE TEBLİGAT
I. TEBLİGAT KANUNA GÖRE TEBLİGAT 
19
A. Genel Olarak Tebligat 
19
1. Tebligat Tanımı 
19
2. Tebligat Kanunun Amacı ve Şekilciliği 
24
3. Tebligatın Önemi 
30
4. Tebligat Kanuna ve Uygulamasına Hakim Olan İlkeler 
42
a. Adil Yargılanma Hakkı ve Hak arama Hürriyeti 
42
b. Savunma Hakkı 
46
c. Taraf Teşkili ve Hukuki Dinlenilme Hakkı 
47
aa. Bilgilenme Hakkı 
50
bb. Açıklama ve İspat Hakkı 
50
cc. Tarafların İddia ve Savunmalarını Yargı Organlarının Tam Olarak Dikkate Alıp Değerlendirmesi 
50
d. Makul Sürede Yargılanma ve Usul Ekonomisi 
51
5. Muhatap (Tebliğ Yapılacak Kişi) 
52
a. Muhataba İlişkin Şartlar 
52
aa. Gerçek kişilere İlişkin Muhatabın Hak Ehliyetinin Olması Gerekmektedir 
52
bb. Gerçek Kişilere İlişkin Muhatabın Fiil Ehliyetinin Tam Olması Gerekmektedir 
54
cc. Tüzel Kişilerde Muhatabın Da Hak Ehliyetinin Olması Gerekmektedir 
60
6. Tebligatın Konusu 
63
7. Tebligat Kanunun Kapsamı ve Tebligatın Yapılması 
64
8. Tebligatın Hazırlanması 
74
9. Adres 
75
10. Yerleşim Yeri (İkametgah) 
84
11. Konut ve İkametgah Kavramı 
86
12. Tacir ve Şirketler İçi Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres ve Kanuni Temsilci 
87
a. Kollektif Şirketlerde 
88
b. Komandit Şirketlerde 
90
c. Anonim Şirketlerde 
91
d. Limited Şirketlerde 
94
e. Adi Ortaklıkta 
97
f. Kooperatiflerde 
97
g. Derneklerde 
97
h. Vakıflarda 
98
13. Tebliğ Öncesi Kimlik Araştırması 
99
B. Gerçek Kişilere Tebligat 
99
1. Bilinen Adreste Tebligat (Beyan Adresi) 
99
2. Aynı Konutta Oturanlara ve Hizmetçilere Tebligat 
115
a. Tebligat Kanunun 16. Maddesinin Uygulama Şartları 
115
aa. Muhatap Tebliğ Adresinde İkamet Etmelidir 
115
bb. Muhatap Adreste Geçici Olarak Bulunmamalı ve Nedeni Tebliğ Mazbatasına Yazılmalıdır 
115
cc. Tebligat Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye İsim ve İmza Şerh Verilerek Yapılmalıdır 
117
dd. Muhatap Yerine Kendisine Tebliğ Yapılacak Kimse Görünüşüne Göre Onsekiz Yaşından Aşağı Olmamalı ve Bariz Bir Surette Ehliyetsiz Bulunmamalıdır 
118
ee. Tebligat Evrakını İmzadan Ve Kabulden Çekinme Halinde, TK 21. Madde Uygulanır 
120
3. İşyeri Adresinde Tebligat (Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası) 
127
a. Tebligat Kanunun 17. Maddesinin Uygulama Şartları 
128
aa. Muhatabın Öncelikle, Oturduğu Adrese Tebligat Çıkartılmalı ve İade Gelmelidir 
128
bb. Muhatap İşyeri Adresinde Geçici Olarak Bulunmamalıdır 
129
cc. Muhatabın İşyeri Adresinde Geçici Olarak Bulunmama Nedeni Tebliğ Mazbatasına Yazılmalıdır 
129
dd. Tebligata Daimi Yetkili Memur veya Müstahdemin İsim ve İmzasını Alınması Gerekmektedir 
138
ee. Muhatap Yerine Kendisine Tebliğ Yapılacak Kişi Görünüşüne Göre Onsekiz Yaşından Aşağı Olmamalı Ve Bariz Bir Surette Ehliyetsiz Bulunmamalıdır 
151
ff. Meslek veya Sanatını Evinde İcra Edenlerin, Memur ve Müstahdemleri Bulunmaz İse Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçilere Tebligat 
163
4. Serbestçe Girilemeyen Yerlerde 
165
5. Askeri Şahıslara Tebligat 
168
6. Kanuni Temsilcilere Tebligat 
173
7. Vekile Tebligat 
179
8. TK. 20 Ortak Hükümler Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 
236
a. Muhatap Yerine Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler 
237
b. Tebligat Kanunun 20. Maddesinin Uygulama Şartları 
238
aa. Muhatap Adreste Geçici Olarak Bulunmamalıdır 
238
bb. Adreste Muhatap Dışında TK.13, 14, 16, 17 ve 18’inci Maddelerinde Yazılı Bir Kişinin Bulunması Gerekmektedir 
238
cc. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeni Araştırılmalıdır 
238
dd. Tebliğ Evrakı, Muhatap Adına Kabul Etmeye Yetkili Kişilere, İmza Karşılığında Teslim Edilmelidir 
238
c. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Şahsa İlişkin Şartlar 
238
9. Çıkış Merciine İade, (Muhatap Bilinen Adreste Sürekli Ayrılmış Adres Yıkılmış Ölmüş İse) 
253
10. (TK. 21/1, Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina) Muhatap Bilinen Adreste Geçici Yok veya Tebligatı Almıyorsa 
255
a. Tebligat Kanunun 21/1. Maddesinin Uygulama Şartları 
256
aa. Muhatabın Tebliğ Adresinde İkamet Etmelidir 
256
bb. Muhatap, Geçici Olarak Adreste Bulunamamalı ve Bulunmama Nedeni Araştırılarak Tutanağa Yazılmalıdır 
258
cc. Muhatap Adreste Olmasına Rağmen Tebliğ Evrakını Almamalıdır 
265
dd. Tebligat, O Yerin Muhtar veya İhtiyar Heyeti Azası veya Zabıtaya İmza Karşılığında Teslim Edilmelidir 
265
ee. İki Numaralı Haber Kağıdı Muhatabın Kapısına Yapıştırılmalıdır 
267
ff. Adreste Bulunmama Halinde Tebliğ Olunacak Şahsa Keyfiyetin Haber Verilmesi Mümkün Oldukça En Yakın Komşularından, Varsa Yönetici Veya Kapıcıya Bildirilmelidir 
267
gg. Komşu–Yöneticinin İsmi Mutlaka Tebliğ Tutanağına Yazılmalıdır (İmzadan İmtina Etse Dahi) 
271
11. (TK. 21.2) Mernis Adresinde Tebligat 
306
a. Tebligat Kanunun 21/2 Maddesinin Uygulama Şartları 
311
aa. Mernis Adresinin Fiilen Varolması Gerekir 
311
bb. Muhataba Önce Beyan Adresine Normal Tebligat Çıkartılması ve Bu Tebligatın Usulüne Uygun Çıkartılmasına Rağmen Yapılamaması Gerekir 
312
cc. Muhataba Beyan Adresinde Çıkartılan Tebligatın Yapılamamasında, Kanun ve Yönetmeliğin Aradığı Şekil Şartlarına Uyulması 
328
dd. Akabinde Mernis Adresine TK 21/1 Şerhi Verilerek Meşruhatlı Tebligat Çıkartılmalıdır 
334
ee. Muhatab Tebliğ Adresinde İkamet Etmekle Birlikte, Adreste Bulunmamalıdır 
338
ff. Tebligat, O Yerin Muhtar veya İhtiyar Heyeti Azası veya Zabıtaya İmza Karşılığında Teslim Edilerek ve İki Nolu İhbarname Muhatabın Kapısına Yapıştırmalıdır 
342
12. TK. 21. Maddenin Uygulanmasıyla İlgili Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 2019/2 Esas ve 2020/3 Karar Numaralı İlamı 
367
13. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 
386
14. Tebliğ Mazbatası ve İmzalanması 
397
15. İmza Edemeyecek Durumda Olmak 
416
16. İlanen Tebligat 
417
a. İlanen Tebligatın Şartları 
421
aa. Muhatabın Kimliğinin Bilinmesi Gerekir 
421
bb. Muhatabın Adresinin Meçhul Olması Gerekir 
421
cc. Adresin Meçhul Olduğu Tutanağa Yazılmalıdır 
423
dd. Muhatabın Adresinin Araştırılması Gerekir 
423
ee. İlanen Tebligat, Tebliği Çıkaran Merciin Bulunduğu Yerde Yayımlanan Bir Gazetede ve Elektronik Ortamda Basın İlan Kurumu Vasıtasıyla Yapılmalıdır 
430
ff. Tebliğ Olunacak Evrak ve İlan Sureti, Tebliği Çıkaran Merciin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerine Asılmalıdır 
431
17. Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
441
18. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Aracılığı İle Tebligat 
471
19. Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 
472
C. Tüzelkişilere İlişkin Tebligat 
472
1. Genel Olarak Yetkili Temsilciye 
472
2. Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
482
3. Ortak Hükümler 
483
4. Tüzelkişilerde ve Şirketlerde, TK 35–4 Maddesine Göre Tebligat 
489
a. Uygulama Şartları 
490
aa. Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligatın, Tüzel Kişinin Merkez Adresi Esas Alınarak Yapılması Gerekmektedir 
490
bb. Tebligat, Tüzel Kişinin Yetkili Temsilcisine veya Evrak Memuruna Yapılmalıdır 
490
cc. Yetkili Temsilcisine veya Evrak Memurunun Bulunmaması Hâlinde, Tebliğ, O Yerdeki Diğer Bir Memur veya Müstahdeme Yapılır 
492
dd. Tüzelkişilerde ve Şirketlerde Kimse Bulunmaz İse TK 21/1 Maddesine Göre Tebligat Yapılması Mümkündür 
493
ee. Tüzelkişilere ve Şirkete Çıkartılan Tebligatın, Yapılamaması Durumunda TK 35/4 Maddesine Göre Tebligat Yapılır 
493
D. Elektronik Tebligat 
541
E. Tebligatın Usulsüzlüğü ve Tebligatın Yokluğu 
591
F. Tebligatın Yapılma Zamanı 
604
G. Kazai Tebligat 
604
1. Uygulama Şartları 
606
2. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 
629
3. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
634
4. Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 
635
5. Cumhuriyet Başsavcılığınca Tebligat 
635
6. Memur Vasıtasıyla Tebligat 
637
H. Askerde Cezaevinde ve Yurtdışında Olan Muhatap İçin TK 20, 21, 21/2, 35, 28’e Göre Tebligat Yapılamaz 
637
I. Tebligat Kanunun Uygulanmasında 10, 21, 21–2, 35, 28 Madde Sıralaması 
642
İ. Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması Durumunda Tebligat 
651
J. İdari Tebligat 
655
K. Mali Tebligat 
659
L. Cezai Hükümler 
664
M. Tebligatın Yapılamaması 
675
N. Son Hükümler 
675
İkinci Bölüm
VERGİ USUL KANUNA GÖRE TEBLİGAT
I. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MÜKELLEF GERÇEK VE TÜZELKİŞİLERE TEBLİGAT 
677
A. Dairede ya da Komisyonda Tebliğ ve Tebliğ Esasları 
681
B. Tebliğ Yapılacak Kimseler 
686
1. Gerçek Kişilerde 
687
2. Tüzel Kişilerde 
690
a. Kollektif Şirketlerde Temsil ve Tebligat 
692
b. Komandit Şirketlerde Temsil ve Tebligat 
694
c. Limited Şirketlerde Temsil ve Tebligat 
695
d. Anonim Şirketlerde Temsil ve Tebligat 
696
e. Adi Ortaklıkta 
697
f. Kooperatiflerde 
698
3. Umumi Vekile Tebligat 
699
C. Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ 
710
D. Askerlere Yapılacak Tebliğ 
714
E. Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ 
714
F. Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ 
717
G. Posta ile Tebliğ Usulü 
719
H. Bilinen Adreslere Tebliğ 
720
I. Tebliğ Evrakının Teslimi, Tebliğden Kaçınma ve Adreste Bulunmama Durumunda Tebliğ 
725
1. Tebliğden Kaçınma 
727
2. İşyerinde Bulunmama Durumunda Tebligat 
728
3. Mernis Adresinde Bulunmama Durumunda Tebligat 
733
İ. İlan Yoluyla Tebliğ 
740
J. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
746
K. Elektronik Ortamda Tebliğ 
747
1. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 456 
750
2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 511) 
757
3. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkılması 
758
4. Elektronik Tebliğ ile İlgili Yükümlülükler 
760
L. Hatalı Tebliğler 
771
M. Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu Yönünden Vergi Dairesince Yapılan Tebligat 
775
N. Mali Tatil ve Tebligat 
782
Ö. Vergi Usul Kanuna Göre Tebligat ile İlgili İçtihatlar 
789
Üçüncü Bölüm
CMK’YA GÖRE TEBLİGAT
I. CMK’YA GÖRE TEBLİGAT 
793
Dördüncü Bölüm
İDARİ VE ÖZEL KANUNLARDA TEBLİGAT
I. İDARİ VE ÖZEL KANUNLARDA TEBLİGAT 
815
A. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Tebligat 
815
B. 2004 Sayılı İcra İflas Kanununa Göre Tebligat 
817
C. 5941 Sayılı Çek Kanunu’na Göre Tebligat 
818
D. 2942 Sayılı Kamulaştırma ve 6830 Sayılı İstimlak Kanuna Göre Tebligat 
822
E. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Göre Tebligat 
839
F. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tebligat 
839
G. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna Göre Tebligat (Hakem Heyeti Kararlarının Tebliği) 
840
H. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’u ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Tebligat 
844
L. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Tebligat 
847
H. 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Tebligat 
854
I. 3213 Sayılı Maden Kanunu’na Göre Tebligat 
854
İ. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tebligat 
861
K. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Tebligat 
864
M. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na Göre Tebligat 
866
N. 5015 Sayılı Kanun Uyarınca EPDK Tarafından Düzenlenen Cezai İşlemler ve Ödeme Emirlerinde Tebligat 
870
O. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Tebligat 
881
Ö. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a Göre Tebligat 
884
P. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na Göre Tebligat 
887
R. 6183 Sayılı Kanuna Göre Tebligat 
891
N. 634 Sayılı KAT Mülkiyeti Kanununa Göre Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
900
Beşinci Bölüm
USULSÜZ TEBLİGATA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI
I. USULSÜZ TEBLİGATA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI 
909
Altıncı Bölüm
TEBLİGAT TUTANAĞININ KONTROLÜ VE TUTANAĞA İTİRAZ
I. TEBLİGAT TUTANAĞININ KONTROLÜ VE TUTANAĞA İTİRAZ 
917
A. Tebligat Mazbatasında Yazılan Hususların ve Eksikliklerin Araştırılması 
917
B. Tebligat Mazbatasında Yazılan Hususlara ve İmzaya İtiraz 
928
Yedinci Bölüm
ADLİ TATİLDE TEBLİGAT
I. ADLİ TATİLDE TEBLİGAT 
935
Sekizinci Bölüm
TEBLİGAT UYGULAMA CETVELLERİ
I. TEBLİGAT UYGULAMA CETVELLERİ 
937
Kaynakça 
955
İçtihatlar Dizini 
957
Kavramlar Dizini 
975
Yazar Hakkında 
977