Haksız Rekabet Hukukunda Genel İşlem Şartı Kullanımı Abdüssamet Yılmaz  - Kitap
Haksız Rekabet Hukukunda

Genel İşlem Şartı Kullanımı

1. Baskı, 
Şubat 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
161
Barkod:
9789750231711
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
280,00
İndirimli (%76):
66,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Hukukuna ilişkin hükümleri, mehaz kanunda meydana gelen değişiklikler göz önünde tutularak genişletilmiş ve 6762 sayılı Kanunda yer almayan haksız rekabet halleri mevcut Kanun’da yerini almıştır. Bu yeni haksız rekabet teşkil eden davranışlardan birini de çalışmamızın da konusu olan, dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanımı oluşturmaktadır.
Genel işlem şartları ticari hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Taraflardan birinin, önceden tek taraflı olarak hazırlayıp karşı tarafa dayattığı bu sözleşme hükümlerinin denetime tabi tutulmaması ticari hayatta birçok sorunun doğmasına da sebebiyet verebilecek niteliktedir. Kanun koyucu dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartı kullanımının haksız rekabet kapsamında değerlendirerek pazarın dürüst ve bozulmamış bir şekilde işlemesini bu sayede temin etmeye çalışmıştır.
Çalışmamız, genel işlem şartlarına karşı koruma getiren TK md. 55/1-f hükmünün incelemesine ayrılmıştır. Uygulamada sıkça karşılaşılan bir kurum olması fakat buna rağmen koruma yollarının fazla bilinmemesi nedeniyle çalışmanın uygulamada eksik kalan bu boşluğu dolduracağı inancındayız.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak Suretiyle Haksız Rekabet Oluşturmak
.
Haksız Rekabet ve Genel İşlem Şartlarının Dürüstlük Kuralıyla İlişkiler
.
Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartı Kullanmanın Haksız Rekabet Oluşturmasına İlişkin Koşullar
.
Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarının Kullanılması Halinde Hak Sahipleri, Yaptırımlar ve Koruyucu Hükümler Arasında Çatışma Sorunu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
Kısaltmalar 
Giriş 
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI İŞLEM ŞARTLARI KULLANMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABET OLUŞTURMAK
§ 1. HAKSIZ REKABET VE GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DÜRÜSTLÜK KURALIYLA İLİŞKİLERİ 
I. Haksız Rekabet Kurumunun Dürüstlük Kuralıyla İlişkisi 
A. Haksız Rekabet Hukukunun Kaynakları ve Gelişimi 
B. Haksız Rekabete İlişkin Pozitif Düzenlemelere Bakış 
1. Haksız Rekabete İlişkin Genel Hükmün İncelenmesi 
a. Hükmün Kaynağı 
b. Genel Hükmün Özel Hükümle İlişkisi 
2. Haksız Rekabetin Dayandığı Esaslar 
a. Bütün Katılanların Menfaatine Dürüst ve Bozulmamış Rekabetin Sağlanması 
i. Korunmak İstenen Menfaat 
ii. Korumadan Yararlanan Kişiler: Bütün Katılanlar 
b. Haksız Rekabetin Temel Esası Olarak Dürüstlük Kuralı 
i. Dürüstlük Kuralının Haksız Rekabet Açısından Üstlendiği İşlev 
ii. Haksız Rekabet Uygulamasında Emek İlkesinin Rolü 
c. Haksız Rekabet Oluşturan Fiillerin TK md 54 ile Birlikte Değerlendirilmesi 
II. Genel İşlem Şartlarının Dürüstlük Kuralına Aykırılığının Koşulları 
A. Genel İşlem Şartı Kavramı ve Türk Hukukunda Düzenlenişi 
1. Genel İşlem Şartlarının Ekonomik Hayattaki Yeri ve Kullanılma Nedenleri 
2. Genel İşlem Şartlarının Türk Hukuku’nda Düzenlenişi 
3. Genel İşlem Şartlarının Dürüstlük Kuralı Bağlamında Değerlendirilmesi 
a. Dürüstlük Kuralının Sözleşmeler Hukuku’ndaki Görünümü 
b. Dürüstlük Kuralının Genel İşlem Şartları Açısından İşlevleri 
c. Dürüstlük Kuralının Genel İşlem Şartları Bağlamında Somutlaştırılması 
i. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Haksız Şartlara İlişkin Hükümlerinin Dürüstlük Kuralı Bağlamında İncelenmesi 
ii. Ticaret Kanununun Genel İşlem Şartlarına ilişkin Hükümlerinin Dürüstlük Kuralı Bağlamında İncelenmesi 
4. Değerlendirme 
§ 2. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI İŞLEM ŞARTI KULLANMANIN HAKSIZ REKABET OLUŞTURMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR 
I. Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Olarak Nitelendirilmesine Dair Özel Hükmün Ana Hatlarıyla İncelenmesi 
A. Genel Bakış 
B. Alman Hukuku 
C. İsviçre Hukuku 
D. Türk Hukuku 
E. Değerlendirme 
II. Genel İşlem Şartı Kullanımının Haksız Rekabet Oluşturması İçin Gereken Şartlar 
A. Genel İşlem Şartı Kullanımı 
B. Genel İşlem Şartlarının Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması 
1. Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılma 
a. Kanuni düzenleme 
b. Doğrudan ya da Yorum Yoluyla Uygulanma Kriteri 
c. Genel İşlem Şartlarının Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılığı Sorunu 
2. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Haklar ve Borçlar Dağılımının Öngörülmesi 
3. Alışılmamış ve Şaşırtıcı Kayıtlar 
4. Denetim Ölçütünden Sapma 
5. Haksız Rekabete Karşı Federal Kanun’da Yapılan Değişikliğin Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Belirlenmesinde Kullanılan Denetim Ölçütüne Getirdiği Yenilikler 
6. Genel İşlem Şartlarının Yanıltıcı Olması 
a. Yanıltıcılık Unsurunun Değerlendirilmesi 
b. Yanıltıcılık Unsurunun İsviçre Haksız Rekabet Kanunundaki Görünümü ve Yapılan Değişiklikler 
7. Genel İşlem Şartlarının Kullanımının Tüketici veya Girişimciye Yönelik Olması 
C. Genel İşlem Şartlarının Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti İhlal Etmesi 
§ 3. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI İŞLEM ŞARTLARININ KULLANILMASI HALİNDE HAK SAHİPLERİ, YAPTIRIMLAR VE KORUYUCU HÜKÜMLER ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU 
I. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartı Kullanımını Sadece Haksız Rekabet Yönünden Yaptırıma Tabi Tutan Sistemin İncelenmesi 
A. Modern Hukuk Sistemlerinde Kanun Koyucunun Genel İşlem Şartlarına Yönelik Olarak Getirdiği Yaptırımların Farklılaşması Sorunu 
B. Tek Yönlü Düzenleme İçeren Sistemin Çok Yönlü Düzenleme İçeren Sistemden Farkı ve Özü 
1. İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda 2011 Değişikliği Öncesi 8. Maddeye Aykırılık Durumunda Uygulanması İleri Sürülen Yaptırım Tartışmaları 
2. Değişiklik Sonrası 8. Maddeye Aykırılık Durumunda Uygulanması İleri Sürülen Yaptırım Tartışmaları 
a. Sözleşmenin Tamamlanması Sorunsalı 
b. İsviçre Hukuku’nda Hakların Yarışması Sorunu 
c. Zararın Tazmini ve Ceza Hukuku Yaptırımları 
II. Türk Hukuku’nda Genel İşlem Şartlarının Dürüstlük Kuralına Aykırılığının Hem Sözleşmeler Hukuku Hem de Haksız Rekabet Açısından Düzenlenmesinin Hak Sahipleri, Yaptırımlar ve Hükümlerin Çatışması Açısından Etkileri 
A. Hak Sahipleri 
1. TK Hükümleri Uyarınca Dava Açabilecek Kişiler ve Gruplar 
a. Haksız Rekabet Eyleminden Etkilenen Kişiler 
b. Müşteriler 
c. Mesleki ve Ekonomik Birlikler 
2. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Dava Açma Hakkını Haiz Olanlar 
3. Davalılar 
a. Haksız Rekabet Eylemini Gerçekleştiren Kişiler 
b. Adam Çalıştıran 
c. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları 
B. Yaptırımlar 
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Öngörülen Yaptırımlar 
2. Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Açılabilecek Davalar 
a. Tespit Davası 
b. Haksız Rekabetin Men’i Davası 
c. Düzeltme Davası 
3. İptal Edilen Genel İşlem Şartlarının Yerine Getirilecek Hükümler 
C. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartı Kullanılması Yoluyla Haksız Rekabetin Meydana Gelebileceği Haller 
D. Emredici Hükümlere Aykırı Genel İşlem Şartlarının TK md. 55/1-f Bağlamında Değerlendirilmesi 
E. Sigorta Genel Şartlarının TK md. 55/1-f Bağlamında Değerlendirilmesi 
III. Hükümler Arasında Çatışma Sorunu 
A. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
B. TBK ile TTK hükümlerinin Uygulanması Sorunu 
C. Hakların Yarışması 
Sonuç 
Kaynakça 
Kavramlar Dizini