Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku Prof. Dr. Metin İkizler, Prof. Dr. Yasin Kurban  - Kitap
2. Baskı, 
Şubat 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
264
Barkod:
9789750267062
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Şubat 2020
150,00
19,00 (%87)
Kitabın Açıklaması
Vakıflar gerek İslam ve Osmanlı gerekse bugünkü medeniyetimizde sosyal, iktisadi, toplumsal ve hukuki açıdan önem arz etmiş kurumlardır. Bu geniş tarihî arka plandan dolayı, vakıflar günümüzde tek bir hukuki rejime tabi değildir. Bazı vakıflara, genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır; bu Kanun'a göre kurulur ve varlık kazanırlar. 1926 tarihli Kanun, yerini daha sonra 2002 yürürlük tarihli yeni Türk Medeni Kanunu'na bırakmıştır ki, her iki Kanun'a göre kurulan vakıflar "yeni vakıflar" olarak adlandırılır. 1926 tarihinden önce yani çoğunluğu Osmanlı döneminde kurulmuş olan vakıflar ise "eski vakıflar" olarak anılır ve bunlara uygulanacak kurallar ayrıca özellik arz eder. İşte bu eserde, eski ve yeni vakıflar hukuku, vakıfla ilgilenen her kesime hitap edecek bir üslup, içerik ve kapsamda ele alınmıştır.
Çalışmada, konunun hukuki boyutu önemli bir yer tutmakla birlikte, vakfın menşei ve tarihsel gelişimine değinilmesi de ihmal edilmemiştir. Günümüzde kurulan vakıflar, hukuki açıdan "yeni vakıf" niteliğinde olduğundan, eserde bu vakıflara daha fazla yer ayrılmıştır. Türk Medeni Kanunu yanında, vakıflar açısından Türk pozitif hukukunda önemli bir yeri olan Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuata da yeri geldiğince değinilmiş.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vakfın Tarihsel Arka Planı, Tanımı ve Menşei, Eski Vakıflar Hukuku
.
Yeni Vakıflar Hukuku
Kitabın İçindekileri
2. Baskı İçin Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş
1. VAKIFLARIN YAYGINLAŞMASININ BAŞLICA SEBEPLERİ 
18
a. Fert Açısından 
18
b. Devlet Açısından 
21
2. VAKIFLARIN GENEL HUKUKİ SERENCAMI 
24
3. 2019 VGM VERİLERİNE GÖRE SAYILARLA VAKIFLAR 
26
a. Türkiye’de Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı 
26
b. Coğrafî Bölgelere Göre Vakıf Sayısı 
27
4. AMAÇ VE YÖNTEM 
27
Birinci Bölüm
VAKFIN TARİHSEL ARKA PLANI, TANIMI VE
MENŞEİ, ESKİ VAKIFLAR HUKUKU
§ 1. TARİHSEL ARKA PLAN VE MENŞE PROBLEMİ 
29
I. Mezopotamya'da Vakıf Benzeri Kurumlar 
32
II. Eski Yunan'da Vakıf Benzeri Kurumlar 
33
III. Roma'da Vakıf Benzeri Kurumlar 
34
IV. Cermen Hukukunda Vakıf Benzeri Kurumlar 
34
V. Bizans’ta Vakıf Benzeri Kurumlar 
36
§ 2. İSLAM HUKUKUNDA VAKIF 
37
I. Kuran’da ve Sünnette Vakfın Temelleri 
37
A. Kuran’da Vakıf 
37
B. Sünnette Vakıf 
39
II. Tanımlar ve Vakfın Unsurları 
41
A. Vakfın Genel Tanımı 
41
B. Vakfın Unsurları 
45
1. Vâkıfta Aranan Şartlar 
45
a. Tasarruf Yetkisi 
45
b. Vakfedilen Malın Vâkıfın Mülkiyetinde Olması 
46
c. Hürriyet 
47
d. İradenin İkrah İle Sakatlanmamış Olması 
47
e. Sefih Olmamak 
47
f. Müslüman Olmak 
47
g. İrade Beyanı 
48
2. Mevkufta Aranan Şartlar 
48
3. Mevkufun Aleyhte Aranan Şartlar 
51
4. Sığada Aranan Şartlar 
52
a. Genel Olarak 
52
b. Vakfın Muhtemel Bir İşe Bağlanarak Şart Edilmesi ve Muhayyerlik 
54
§ 3. OSMANLI MEDENİYETİNDE VAKIFLAR 
54
I. Vakıf Çeşitleri 
54
A. Konusuna Göre 
55
1. Sahih Vakıflar 
55
2. Gayrısahih Vakıflar 
55
B. Yararlananlara Göre 
56
1. Hayrî Vakıflar 
57
2. Zürrî Vakıflar 
57
C. Kendilerinden Yararlanılma Açısından Vakıf Çeşitleri 
58
1. Hayır Kurumları 
58
2. Vakıf İşletmeleri 
58
D. Avarız Vakıfları 
59
E. İşletilmeleri İtibariyle Vakıf Çeşitleri 
59
F. İdareleri Bakımından Vakıf Çeşitleri 
62
1. Mazbut Vakıflar 
62
2. Mülhak Vakıflar 
62
3. Müstesna Vakıflar 
63
II. Vakıflarda Yönetim 
63
A. Osmanlı Devletinde Vakıf İdare Sistemi 
63
B. Yönetici ve Yardımcıları 
65
C. Görevlilerde Aranan Vasıflar 
67
D. Vakıf Yöneticilerinin Görevleri ve Gelirleri 
68
E. Tevlitte Yaşanan Sorunlar 
69
III. Vakıflarda Denetim 
70
A. Asr–ı Saadetten Osmanlı’ya Uzanan Süreçte Vakıfların Denetimi 
70
B. Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Denetimi 
72
1. Usulsüz Gelir Fazlası Paylaşımı 
72
2. İsraf 
72
3. Ehliyetsiz Gereksiz İstihdam 
72
4. Yeni Görev İhdası 
73
5. Görevde Hile 
73
6. Zimmete Para Geçirme 
73
7. Amaç Dışı Kullanma 
73
C. Denetimin Önemli Aşamaları 
75
D. Evkaf–ı Hümayun Nezareti 
77
E. Şeriyye ve Evkaf Vekâleti 
79
§ 4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAKIFLAR 
81
I. Cumhuriyet Döneminde Vakıfların Genel Hukuki Serencamı 
81
II. Cumhuriyet Dönemi Vakıfları 
84
A. Mazbut Vakıflar 
85
B. Mülhak Vakıflar 
88
C. Cemaat ve Esnaf Vakıfları 
92
1. Genel Olarak 
92
2. Cemaat Vakıflarının Hukuki Serencamı 
93
D. Yeni Vakıflar 
96
E. Kamuya Yararlı Vakıflar 
96
F. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 
97
G. Aile Vakıfları 
98
III. Yeni Vakıflarda Denetim 
99
A. Denetim Makamı 
100
B. Denetimin Kapsamı ve Niteliği 
101
§ 5. ESKİ VAKIF DAVALARIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ MESELELER 
102
I. Sık Karşılaşılan İhtilaflı Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
102
A. Eski Vakıf Senetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
102
B. Tevliyet ve Galle Meselesi 
105
C. Ana Hatlarıyla Vakıf Senedi ve Tahlili 
106
1. Senetle İlgili Genel Değerlendirmeler 
110
a. Nitelik 
110
b. Tevliyet Esası 
111
c. Batın Tertibi 
111
d. Senette Yer Alan Hukuki Belirlemeler 
112
D. Vakfiyeden Bazı Nakiller 
113
a. Giriş 
113
b. Sebep 
113
c. Vakfa Konu Olan Mallar 
115
d. Tevliyet Şartı 
115
e. Hitam 
116
f. Şahitler 
116
II. Vakıflarla İlgili Belge ve Bilgilerin Bulunduğu Defterler 
117
III. Genel Değerlendirme ve Sonuç 
119
İkinci Bölüm
YENİ VAKIFLAR HUKUKU
§ 6. VAKFIN TANIMI, NİTELİĞİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 
123
I. Medeni Kanun’da Düzenlenen Vakıflar: Yeni Vakıflar 
123
II. Vakfın Tanımı 
124
III. Vakfın Kurucuları 
125
A. Vakfın Kurucusu Olarak Gerçek ya da Tüzel Kişiler 
125
B. Vakfın Kurucusu Olarak Yabancılar 
129
IV. Vakıfta Amaç 
129
A. Belirli ve Sürekli Bir Amacın Varlığı 
130
1. Amacın Belirliliği 
130
2. Amacın Sürekliliği 
132
B. Vakıflarda Birden Çok Amacın Varlığı 
133
C. Vakıflarda Yasak Amaçlar 
135
D. Vakıf Kurma Özgürlüğü ve Amacın Serbetçe Belirlenebilmesi 
137
1. Vakıf Kurma Özgürlüğü 
137
2. Amacın Serbestçe Belirlenebilmesi 
139
a. Genel Olarak 
139
b. İktisadi Amaçlı Vakıflar 
141
V. Vakıfta Mal Unsuru 
144
VI. Vakıfta Özgüleme ve Tüzel Kişilik 
153
VII. Vakıfta Üyelik 
157
§ 7. VAKFIN KURULUŞU 
157
I. Vakıf Kurma İşlemi 
158
A. Resmî Senetle Vakfın Kurulması 
158
B. Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakfın Kurulması 
160
C. Vakıf Kurma İşleminin Geri Alınması 
162
II. Vakıf Kurma İşleminin Temsilci Aracılığıyla Yapılması 
164
III. Tüzel Kişiliğin Kazanılması Anı 
166
IV. Tescil İçin Mahkemeye Başvurma 
166
A. Genel Olarak 
166
B. Gerekli Önlemlerin Alınması 
168
C. Kanun Yolu ve İptal 
168
V. Tescil ve İlan 
169
VI. Mal ve Hakların Kazanılması ve Sorumluluk 
171
VII. Mirasçıların ve Alacaklıların Dava Hakkı 
172
§ 8. VAKIF SENEDİ 
176
I. Senedin İçeriği 
176
1. Tescil Kararından Önce Tamamlanması Zorunlu Olan Noksanlıklar 
181
2. Tescil Kararından Önce Tamamlanması Zorunlu Olmamakla Birlikte Mahkemece Tamamlattırılabilecek Diğer Noksanlıklar 
183
3. Tescil Kararından Önce Noksanlıkların Tamamlanmasının Kendisinden İsteneceği Kişi 
183
1. Tescil Kararından Sonra Noksanlıkların Tamamlattırılmasında Yetkili Yargı Mercii 
184
2. Tescil Kararından Sonra Noksanlıkların Tamamlanmasının Kendisinden İsteneceği Kişi 
184
3. Noksanlıkların Tamamlattırılması İçin Başvuruda Bulunabilecek Makam 
185
§ 9. VAKFIN ÖRGÜTÜ 
186
I. Vakfın Yönetim Organı 
187
A. Yönetim Organının Oluşumu 
187
B. Vakıf Yöneticilerinde Aranan Özellikler 
188
C. Vakıflarda Yönetim Organının İşlevi ve Görevleri 
189
II. Vakfın Seçimlik Organları 
192
III. Vakıf Organlarında Kamu Görevlilerinin Görev Alması 
193
IV. Vakıf Organlarının Tamamlanması 
195
§ 10. VAKFIN ÇEŞİTLERİ 
196
I. Aile Vakıfları 
197
II. Kamuya Yararlı Vakıflar 
198
III. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 
200
A. Genel Olarak 
200
B. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıflarının TTK İle İlişkisi 
201
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıflarının Özellikleri 
202
§ 11. VAKFIN DENETİMİ 
205
I. Genel Olarak 
205
II. Yıllık Rapor Alınması, Beyanname ve Bildirimler 
208
§ 12. VAKFIN YÖNETİMİNİN, AMACININ VE MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
209
I. Vakfın Yönetiminin, Örgütünün, İşleyişinin Değiştirilmesi ve Vakıf Yöneticilerinin Değiştirilmesi 
209
A. Vakfın Yönetiminin, Örgütünün, İşleyişinin Değiştirilmesi 
209
1. Değişikliğin Vakfın Örgütüne, Yönetimine ya da İşleyişine İlişkin Olması 
210
2. Haklı Nedenin Varlığı 
211
3. İstemde Bulunabilecekler ve Yetkili ve Görevli Yargı Mercii 
213
B. Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması 
217
1. Genel Olarak 
217
2. Mahkemenin Başvuruyu Değerlendirmesi 
219
II. Amacın ve Malların Değiştirilmesi 
222
A. Vakfın Amacının Değiştirilmesi 
223
1. Genel Olarak 
223
2. Vakfın Amacının Değiştirilmesi için Aranan Koşullar 
224
3. Vakfın Amacının Değiştirilmesi için Aranan Koşulların Değerlendirilmesi ve Örneklerle Açıklanması 
226
4. Vakfın Yeni Amacının Belirlenmesi 
228
B. Vakfın Amacının Gerçekleşmesini Güçleştiren Koşulların ve Yükümlülüklerin Değiştirilmesi 
231
C. Vakfın Amacına Özgülenen Mal ve Hakların Değiştirilmesi 
233
1. Değiştirilmeleri Senet Değişikliğini Gerektiren Mal ve Haklar 
233
2. Değiştirilmeleri Senet Değişikliğini Gerektirmeyen Mal ve Haklar 
234
III. TMK m. 107, 112 ve 113’ün Karşılaştırılması ve Birbirleriyle İlişkisi 
235
A. 112. ve 113. Maddelerin 107. Madde ile Karşılaştırılması ve İlişkisi 
236
B. 112. Maddenin 113. Madde ile Karşılaştırılması ve İlişkisi 
238
IV. Vakıf Senedinde Sonradan Değişiklik Yapılmasında Usul 
239
§ 13. VAKFIN SONA ERMESİ 
241
I. Vakfın Dağılarak Sona Ermesi 
242
A. Dağılma Nedenleri 
242
B. Vakfın Amacının Değiştirilmesi Yolu 
243
II. Vakfın Dağıtılarak Sona Ermesi 
244
III. Dağılan ya da Dağıtılan Vakıfta Tasfiye ve Özgüleme 
246
IV. Faaliyetten Geçici Alıkoyma 
247
§ 14. VAKIFLARIN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ 
249
Kaynakça 
251
Kavramlar Dizini 
263