Elektronik Ticarette Marka Hakkına Tecavüz ve Tazminat Davaları – Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri – Mehmet Asil Yılmaz  - Kitap

Elektronik Ticarette Marka Hakkına Tecavüz ve Tazminat Davaları

– Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
174
Barkod:
9789750292316
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
288,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ticari faaliyetlerde elektronik aletlerin kullanılmasıyla beraber elektronik ticaret kavramı ortaya çıkmış, geleneksel ticarette bir dijital dönüşüm başlamıştır. Bu dijital dönüşüm; çevrimiçi pazar yerleri, internet adresleri gibi araçlarla elektronik ticaret faaliyeti taraflarının zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde hukuki işlem gerçekleştirmelerine imkân tanımaktadır. Ancak elektronik ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin denetiminin zorluğu ile elektronik ticaretin hızla değişerek gelişip farklı şekillere bürünmesi nedeniyle, üçüncü kişiler sıklıkla marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilen fiilleri gerçekleştirip, marka sahibine zarar verebilmektedir.
Bu kitap; elektronik ticaret faaliyetleri kapsamında gerçekleşen fiilleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda öngörülen markanın korunması hükümleri ve marka hakkına tecavüz hükümleri açısından inceleyerek, açılabilecek tazminat davalarına açıklama getirmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
SMK'nın Markanın Korunmasının ve Marka Hakkına Tecavüz Hallerinin Elektronik Ticaret Açısından Değerlendirilmesiİleri Sürülebilecek Savunmalarİnternet Aktörlerinin (Çevrimiçi Pazar Yerleri, Erişim Sağlayıcıları, Yer Sağlayıcıları vb.) Sorumluluğu Açılabilecek Hukuk Davaları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
KONUYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
I. ELEKTRONİK TİCARET 
17
A. Elektronik ticaret kavramı ve tanımı 
17
1. Genel Olarak 
17
2. Elektronik Ticaretin Geniş Anlamı Hakkında Yapılan Tanımlar 
18
3. Elektronik Ticaretin Dar Anlamı Hakkında Yapılan Tanımlar 
19
4. Elektronik Ticarete İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve Diğer Hukuk Sistemlerinde Yer Alan Tanımlar 
21
5. Ara Değerlendirme 
22
B. Elektronik ticaretin kapsamı 
25
II. MARKA 
26
A. Marka Kavramı ve Tanımı 
26
B. Markanın Hukuki Niteliği 
27
C. Markanın Süresi 
29
D. Marka Olabilecek İşaretlerin Özellikleri 
30
1. Genel Olarak 
30
2. İşaret ve Sicilde Gösterilebilir Olma 
30
3. Ayırt Edicilik 
31
E. Markanın Fonksiyonları 
32
F. Marka Hakkının Kazanılması 
34
İkinci Bölüm
SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA MARKA HAKKININ KORUNMASI VE MARKAYA TECAVÜZ HALLERİ
I. SMK’DA MARKANIN KORUNMASI HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN SİSTEM 
35
A. SMK’nın Sağladığı Koruma Açısından Marka Hakkının Tescili 
35
B. SMK’nın Sağladığı Korumadan Yararlanacak Kişiler 
37
C. SMK’nın sağladığı korumanın coğrafi sınırı 
37
1. Genel Olarak 
37
2. Rüçhan Hakkının Korumanın Coğrafi Sınırına Etkisi 
38
3. Marka Hakkının İhlaline İlişkin Yabancı Bir Ülkede Verilen Kararın Korumanın Coğrafi Sınırına Etkisi 
39
4. Menşe Ülke Kavramının Korumanın Coğrafi Sınırına Etkisi 
41
5. Ticari Vekil ya da Temsilcinin Yabancı Ülkedeki Marka Sahibine Ait Markayı Tescil Ettirmesi 
42
D. SMK’nın Sağladığı Korumanın Markanın Tescil Edildiği Mal veya Hizmetler İçin Geçerli Olması 
44
1. Genel Olarak 
44
2. Tescilli Marka ile Aynı Olan İşaretin Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetler İçin Tescil Edilememesi 
45
3. Tescilli Marka ile Karıştırılma İhtimali Yaratan İşaretin Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetlerle Benzer Mal veya Hizmetler İçin Tescil Edilememesi 
46
4. Tanınmış Markalara İlişkin Durum 
48
II. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA MARKA HAKKINA TECAVÜZ 
50
A. Genel Olarak 
50
B. Elektronik Ticaret Kapsamında Marka Hakkına Tecavüzün Söz Konusu Olabilmesi İçin Ortak Koşullar 
50
1. Marka olarak kullanım 
50
2. Elektronik Ortamda Çevrimiçi Kullanım 
52
3. Ticaret Alanında veya Ekonomik Anlamda Kullanım 
54
4. Marka Sahibinden İzinsiz Kullanım 
58
C. SMK’nın 7’nci maddesine aykırılık halleri 
61
1. Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerde Kullanılması (SMK m. 7/2–a) 
61
a. Genel Olarak 
61
b. Elektronik Ticaret Açısından Değerlendirilmesi 
62
2. Tescilli Markanın Aynı veya Benzerinin Karıştırılma İhtimali Oluşturulacak Şekilde Kullanılması (SMK m. 7/2–b) 
62
a. Genel Olarak 
62
b. Elektronik Ticaret Açısından Değerlendirilmesi 
64
aa. Tecavüzün Gerçekleşme Şekli 
64
bb. Karıştırılma ihtimali yaratan benzerliğin tespiti 
65
aaa. Benzerlik ile Ayniyet Kavramlarının Farkı 
65
bbb. İşaretler Arasındaki Benzerlik 
67
ccc. Mal veya Hizmet Sınıflarındaki Benzerlik 
69
3. Tanınmış Markaya Tecavüz (SMK m. 7/2–c) 
70
a. Genel Olarak 
70
b. Elektronik Ticaret Açısından Değerlendirilmesi 
71
aa. Genel Olarak 
71
bb. Paris Sözleşmesi’nin Kapsamındaki Tanınmış Markaların SMK’nın Tecavüze İlişkin Korumadan Yararlanıp Yaralanmayacağı 
71
cc. Türkiye’de Ulaşılan Tanınmışlık Düzeyi Kavramı 
73
dd. Tanınmışlığın Tespiti 
74
ee. Tecavüz Halinin Gerçekleşme Şekli 
77
aaa. Kanuni Düzenleme 
77
bbb. Haksız Yararlanma 
77
ccc. Ayırt Edici Karakterine Zarar Verme 
79
ddd. İtibarına Zarar Verme 
79
4. SMK m. 7/2 Uyarınca Yasaklanabilecek Fiiller (SMK m. 7/3) 
80
a. Genel Olarak 
80
b. İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerinde Kullanılması 
82
c. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi 
84
aa. Genel Olarak 
84
bb. Piyasaya Sürülmesi 
84
cc. Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi 
85
dd. Piyasaya Sürülme Amacıyla Stoklanması 
86
d. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi 
86
aa. İthalat ve İhracat 
86
bb. Transit Mallara İlişkin Durum 
87
cc. Elektronik İhracat ve İthalat 
88
e. İşaretin Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması 
89
aa. Genel Olarak 
89
bb. İş Evrakında Tecavüz Teşkil Eden İşaretin Kullanılması 
90
cc. Reklamlarda Tecavüz Teşkil Eden İşaretin Kullanılması 
90
dd. Ticari Elektronik İletilerin Durumu 
92
f. İhlal Eden Kullanımın İnternette Gerçekleşmesi 
92
aa. Genel Olarak 
92
bb. Kullanımın Bir Hak veya Meşru Bağlantıya Dayanmaması 
93
aaa. Kullanımın Bir Hakka Dayanması 
93
bbb. Kullanımın Bir Meşru Bağlantıya Dayanması 
94
cc. Kullanımın Ticari Bir Etki Yaratması 
94
dd. İnternet Alan Adında Tecavüz Teşkil Eden Kullanım 
95
aaa. Genel Olarak 
95
bbb. Üst Seviye Alan Adları 
96
ccc. İkinci Seviye Alan Adları 
97
ddd. Üçüncü Seviye Alan Adları 
97
eee. Ara Değerlendirme 
97
fff. Alan Adının Alınabilmesi İçin Ayırt Edici Nitelik Taşımasının Zorunlu Olmamasının Marka Açısından Değerlendirilmesi 
98
ggg. Alan Adının Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanılması 
99
hhh. Tescilli Marka ile Aynı Olan Bir İşareti Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetler İçin Alan Adı Olarak Kullanma 
100
ııı. Tescilli Marka ile Karıştırılma İhtimali Yaratan Bir İşaretin Alan Adı Olarak Kullanılması 
101
iii. Tanınmış Bir Markaya Tecavüz Teşkil Edecek İşaretin Alan Adı Olarak Kullanılması 
102
ee. Yönlendirici Kod ile Tecavüz Teşkil Eden Kullanım 
102
ff. Anahtar Sözcükte Tecavüz Teşkil Eden Kullanım 
104
g. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması 
106
h. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması 
108
D. SMK’nın 29’uncu Maddesine Aykırılık Halleri 
110
1. Markayı Aynısını veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Taklit Etmek (SMK m. 29/1–b) 
110
2. Markanın Taklit Edildiğini Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Ticaret Alanında Kullanmak (SMK m. 29/1–c) 
113
3. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek (SMK m. 29/1–ç) 
114
Üçüncü Bölüm
ELEKTRONİK TİCARET SIRASINDA GERÇEKLEŞEN MARKAYA TECAVÜZ HALLERİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMALAR, İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUĞU VE AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI
I. İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMALAR 
117
A. Marka Hakkının Tükendiğine İlişkin Savunma 
117
B. Dürüst Kullanıma İlişkin Savunma 
120
C. Gerçek Hak Sahipliği ve Eskiye Dayalı Kullanım 
121
D. Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı 
122
E. Markanın kullanılmaması 
124
II. İNTERNETTE YAPILAN MARKA TECAVÜZLERİNDE SORUMLULUK 
124
A. Hak veya Meşru Bağlantı Olması 
124
B. Sorumluluk 
126
1. Erişim Sağlayıcıların Sorumluluğu 
126
2. Yer Sağlayıcıların Sorumluluğu 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Çevrimiçi Pazar Yerlerinin Sorumluluğu 
127
3. İçerik Sağlayıcıların Sorumluluğu 
131
III. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN TECAVÜZ HALLERİNE KARŞI AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI 
133
A. Tecavüzün Tespiti Davası 
133
B. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası 
135
C. Tecavüzün Kaldırılması Davası 
137
D. Tazminat Davaları 
139
1. Genel Olarak 
139
2. Maddi Tazminat Davası 
139
3. Manevi tazminat davası 
142
4. İtibar Tazminatı 
144
E. Kendilerine Karşı Dava Açılamayacak Kişiler 
145
F. Zamanaşımı 
145
G. Görevli ve Yetkili Mahkemeler 
146
H. Dava Şartı Arabuluculuk 
147
IV. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN TECAVÜZ HALLERİNDE HAK SAHİBİNİN BULUNABİLECEĞİ DİĞER ÖNEMLİ TALEPLER 
148
A. Delil Tespiti 
148
B. İhtiyati Tedbir 
149
C. El Koyma 
151
D. Hükmün İlanı ve İlgililere Tebliği 
152
V. MARKA HAKKININ ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI KAPSAMINDA İHLALİ 
152
Sonuç 
155
Kaynakça 
163
Kavram Dizini 
171