Ekonomi Ceza Hukuku Prof. Dr. Klaus Tiedemann, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu  - Kitap
1. Baskı, 
Temmuz 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
296
Barkod:
9789750243653
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
405,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, ekonomi ceza hukukunun geniş alanına genel bir bakış arayan öğrenciler, akademisyenler ve de uygulamacılar (avukat, hakim veya savcılar) için hazırlanmıştır. Yazar bu kapsamlı eserde diğer hususların yanında, ekonomi alanındaki suçlulukta sıklıkla karşılaşılan genel problemlere de değinmiştir. Kanunların yeterince belirli olup olmadığına ilişkin sorunlar, bu alandaki hukuk normlarının ekonomi bakış açısıyla veya klasik yorumu, hukuk normlarını dolanan (boşluklardan yararlanan) hareketlerin tespiti, hukuka uygunluk sebeplerini, hata öğretisinin özellikleri, faillerin belirlenmesi ve iştirak gibi.
Bu eserde, genel ceza hukuku genel hükümler okuyucusu açısından bilinmeyen ve anlaşılmasında zorluklarla karşılaşılan, ekonomi ceza hukukunun Almanya ve Avrupa uygulamasına ilişkin yirmi altı olayı incelemek, bu olaylardaki problemleri ortaya koymak ve açıklamak amaçlanmıştır.
Bu hususları tamamlayıcı olarak, ekonomi ceza hukukuna özgü yaptırımlar ve yargılama usulünün ekonomi ceza hukuku alanına özgü esas problemleri ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavram
.
Kaynaklar
.
Suç Tipleri
.
Hukuka Uygunluk Nedenleri
.
Milletlerarası Ekonomi Ceza Hukuku
.
AB Yaptırımlar Hukuku
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Önsöz 
9
Vorworth 
11
Kısaltmalar 
21
GİRİŞ
1. İkincil ve Bağımsız Suç Tipleri 
27
2. Sisteme Bağımlı Olan ve Sistemle İlgisi Bulunmayan Suçlar 
30
3. Ekonomik Suçların Uluslararası Hale Gelmesi ve Bunlarla Mücadelenin "Bölgeselleşmesi" 
31
4. Ticari Hayatta Davranış Kuralları, Ceza Hukukuna Alternatif Diğer Kurallar 
33
5. Ekonomi Ceza Hukukunun Genel Hükümleri (Giriş) 
36
6. Ekonomik Ceza Hukukunun Özel Hükümleri (Giriş) 
37
7. Ekonomi Ceza Hukukunun İktisat Bilimleri ile İlişkisi 
45
8. Ekonomi Alanındaki Suçların Muhakemesi 
47
§ 1 EKONOMİ CEZA HUKUKU KAVRAMI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
I. Ekonomi Ceza Hukuku Kavramı 
61
1. Muhakeme Hukuku ve Kriminalistik Açıdan Kavramlar 
61
2. Kriminolojik Kavramlar 
63
3. Hukuk Bilimi Açısında Tanımlar 
64
4. Korunan Yarar Olarak "Ekonomik Hayatta Kullanılan Araçlar" 
65
5. Özet ve Sonuç 
67
II. Ekonomi Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi 
68
1. Eski Dönemler ve Ortaçağ 
68
2. Yeni Zamanlar 
69
3. 20. Yüzyıl 
70
4. En Yeni Kanunlar 
74
§ 2 EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN
BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN NORMLAR
I. Özel Hükümler Kısmının Kaynakları 
77
1. Ulusal Hukuk 
77
2. Ulusal supranasyonal idari para yaptırımı gerektiren fiiller 
80
3. Lizbon Sözleşmesinde öngörülen yetkiler 
81
4. 1954 Tarihli Ekonomi Ceza Kanunu 
95
II. Özel Ceza Kanunlarındaki Düzenlemeler 
98
1. Mali Ceza Hukuku 
98
2. Bilanço Ceza Hukuku 
99
3. Sermaye Şirketleri Ceza Hukuku 
99
4. Sermaye Piyasası Ceza Hukuku 
100
5. Rekabet Ceza Hukuku 
100
6. Tüketicinin Korunması Ceza Hukuku 
101
7. Fikri Mülkiyetin Korunması 
101
III. Kanunlaştırma Modelleri 
101
IV. Genel Hükümler Kısmının Kaynakları 
103
1. Ulusal Ceza Hukuku 
103
2. Avrupa Birliği Ceza Hukuku 
104
§ 3 EKONOMİ CEZA HUKUKU BİLİMİ
I. Korunan Hukuki Menfaat Doktrini 
108
1. Hukuki Menfaat Hakkında Bilgiler ve Görevi 
109
II. Diğer Dogmatik Unsurlar Ve Bunların Gerekçeleri 
118
1. Davranış Kuralları Ve Oyunun Kuralları 
118
2. Özel suçlar 
120
3. Davranışların Gerçekleştirildiği Durumlar Ve Suçun Maddi Konusu 
121
4. Tolere Edilen Alan Ve Açıkça Belli Olan Haller 
122
III. Medeni Hukuk Ve İdare Hukuku İle İlişkisi 
123
1. Ekonomi Ceza Hukuku Ve Medeni Hukuk 
123
2. Ekonomi Ceza Hukuku Ve İdare Hukuku 
124
3. Diğer Ayrıntılar 
125
§ 4 EKONOMİ ALANINDAKİ CEZA KANUNLARININ ÖZELLİKLERİ VE İLKELER
I. Gerçek Özgü Suçlar ve Gerçek Olmayan Özgü Suçlar 
129
II. Beyaz Ceza Kanunlarındaki Suç Tipleri Ve Atıflar 
130
lII. Soyut Tehlike Suçları 
132
IV. Tedbirsizlik ve Özel Yükümlülükler 
135
V. Ekonomi Ceza Hukukunun İkincilliği ve Katmanlara Ayrılmış Olması? 
136
VI. Çerçeve Suç Tipleri 
137
VII. Kanuni Karineler ve Hakimlerin Yarattığı Karineler 
139
§ 5 SUÇ TİPLERİ
I. Beyaz Hükümler / Çerçeve Kanunlar ve Yollamalar 
141
1. Tipe Uygun Davranış Ve Terminoloji 
141
2. Federal Anayasa Mahkemesi’nin İçtihadı 
143
3. Aktif (Değişken) Atıflar 
148
4. Tekrar Atıf Yapma Yöntemi 
149
5. Avrupa Birliği Hukukuna Yapılan Zincirleme Atıflar 
149
II. Genel Hükümler ve Kriterler 
150
1. Norm Koyma Konusundaki Kararsızlığın Niteliği ve Sorunlar 
150
2. Ceza Hukukunun Dar Yorum Kriterleri 
151
3. Özet 
154
III. Ekonomi Lehine Yorum Kuralı ve Kıyas Yasağı 
159
1. Yorum Metotları ve Sonuçları 
159
2. Şirketi Fiilen Yöneten Yöneticiyle İlgili Özellikler 
161
IV. Görünüşte Yapılan İşlemler ve Kuralın Dolanılması 
165
1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
165
2. Diğer Olaylar ve Çözümleri 
171
3. Özet 
177
V. Zaman Bakımından Uygulanma (Zaman İçinde Değişen Ekonomik Suçlarda Ceza Kanununun Uygulanması) 
178
1. Süreli Kanunlar 
179
2. Lehe Kanun (Lex mitior) ve İstisnaları. 
180
3. İçtihadın Değişmesi 
184
IV. Nedensellik Bağına İlişkin Problemler 
185
1. Üreticinin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu 
186
2. Meslek Mensuplarının Toplanarak Verdikleri Kararlar 
189
3. Mağdurun (Seçilerek) Belirlenmesi 
192
VII. Garantörlük Durumundan Kaynaklanan Sorunlar 
193
1. İşletmeden Kaynaklanan Fiziki Tehlikeler 
193
2. Kişilerin Tehlike Oluşturmaları 
194
3. Oyçokluğu ile Karar Alınması, Azınlığın Bastırılması 
198
4. Ticaret Şirketlerinde Garantörlük Durumu (Özet) 
199
5. Noterlerin ve Şirket Denetçilerinin Garantörlük Durumu 
200
§ 6 HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
I. Sosyal Nedensellik ve Meslek Kurallarına Uygun Davranış 
204
1. Sorun ve Çözüm Önerileri 
204
2. Özel Sorunlar: Hukuki Danışmanlık ve „gatekeeper“lerin Rolü 
208
II. Hukuka Uygunluk Nedeni Olan Zorunluluk Hali 
208
1. Genel Uygulama Alanı ve Sınırları 
208
2. Maddi Menfaatlere İlişkin Özel Sorunlar 
209
3. Çevre Ceza Hukuku 
210
III. İşletmeye ve Şirketler Hukukuna İlişkin Emir 
211
IV. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin ve Rıza 
211
1. İzinlerin Etkisi ve Kapsamı 
211
2. Tipikliğin mi yoksa Hukuka Aykırılığın mı Ortadan Kalkması? 
214
3. İznin Konusu 
215
4. Organların Haklarını Kötüye Kullanmasında Rızanın Önemi 
216
5. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Şirketler Grubunun Menfaati 
222
V. Uyarı (Whistle blowing) 
222
§ 7 HATA DOKTRİNİ
I. Beyaz Ceza Hükümleri 
226
1. Hükümlerin “Birlikte Yorumlanması” 
226
2. “Yumuşatılmış” Kusur Teorisi ve Baskın Görüş 
228
II. Suçun Kanuni Unsurları 
229
1. Baskın Görüş 
229
2. Fiili Bir Bütün Olarak Değerlendiren Suç Unsuru Olabilir mi? 
231
III. Sahtecilik ve Hile Suçları 
232
1. Kanunu Bilme Koşulu 
232
2. Gıda Ceza Hukuku Alanından Örnekler 
233
§ 8 FAİLLİK VE ŞERİKLİK
I. Yatay Düzeydeki Sorumluluk Alanları 
235
II. Yetki Devri ve Dikey Örgüt Hakimiyeti 
238
III. Bir Başkası İçin Hareket Etme 
240
§ 9 “ŞİRKET FAİLLİĞİ” VE
DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
I. Kişi Birlikleri 
243
1. Ceza Politikasının Durumu 
243
2. Temel Dogmatik Sorunlar 
244
3. De Lege Lata Birlik Yaptırımları 
250
II. Denetim / Gözetim Yükümlülüğünün İhlali 
251
1. Hukuki Çıkış Noktası 
251
2. Ayrıntılar 
251
3. Bağlantılı Suçlar 
252
4. Reform 
255
§ 10 MİLLETLERARASI EKONOMİ CEZA HUKUKU
I. Giriş ve Genel Bakış 
257
II. Ayrıntılar 
259
1. Bilgisayar ve İnternet Suçları 
259
2. Vergi ve Teşvik Suçları 
260
3. Yolsuzluklar 
263
III. Yabancı Kanunun Uygulanması 
264
§ 11 AB YAPTIRIM HUKUKU – GENEL HÜKÜMLER
I. Uygulama Alanları ve Yaptırım Türleri 
267
1. İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar 
268
2. Genel Hükümler Kısmına İlişkin Düzenlemeler 
269
II. Ulusal Ceza Hukuku Ve Kabahatler Hukuku İle Uyum 
271
1. Kanunilik İlkesi 
271
2. Kusur İlkesi 
273
3. Haksızlık İçeriği İle Kusurun Ortadan Kalkması 
274
4. Faillik ve Şeriklik 
276
III. Holdingler Hakkında Uygulanan İdari Yaptırımların Özellikleri 
278
1. Ekonomi Alanında Şirketlerin Birleşmeleri 
278
2. Hukuk Kurallarının Ülke Dışı Fiillere Uygulanması 
280
§ 12 YAPTIRIMLAR SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
I. Malvarlığı Cezası (Alman Ceza Kanunu m. 43a eski hali) 
283
II. Kazanç Müsaderesi (Alman Ceza Kanunu m. 73 vd.) 
284
III. Haksız Kazancın Tamamen Tüketilmesi (Alman Kabahatler Kanunu m. 17/4) 
285
IV. Ek Kazancın failin elinden alınması (Ekonomi Ceza Kanunu m. 8, Rekabet Sınırlamalarının Önlenmesi Hakkında Kanun m. 81/4 ve Avrupa Topluluğunun Kartel Muhakemesi Kararnamesi) 
286
V. İdari Para Yaptırımı ve Disiplin Para Yaptırımı 
288
VI. Hükmün İlan Edilmesi ve Kamuoyuna Bildirimin Diğer Yolları 
289
VII. Düşme Kararı Verilmesi Halinde Yüklenen Yükümlülükler (Alman Ceza Muhakemesi Kanunu m. 153a) 
291
VIII. Meslek İcra Yasakları 
291
Kavram Dizini 
293