Dünya Ticaret Örgütü Hukuku Hüseyin Çağrı Çorlu  - Kitap

Dünya Ticaret Örgütü Hukuku

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
312
Barkod:
9786052645352
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
363,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uzun bir geçmişi olan ama aynı zamanda genç olarak nitelendirilebilecek bir uluslararası örgüttür. Kurucu antlaşması olan Marakeş Anlaşması 1994'de taraf devletleri tarafından imzalanmış olsa da, Örgütün üzerinde kurulduğu hukuki rejim temellerini 1947 Tarife ve Ticarete Dair Genel Anlaşmadan (GATT) almaktadır ve bu zamandan itibaren ülkemizin de içinde bulunduğu taraf devletlerin iç ve dış, siyasi ve ekonomik her türlü politikaların şekillenmesi ve gelişmesinde başat rolü oynamaya devam etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dünya Ticaret Örgütü Temelleri ve Yapısı
.
Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması
.
Tarifeler
.
En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
.
Miktar Kısıtlamaları ve Tarife Dışı Engeller
.
Ulusal Muamele Kuralı
.
Genel İstisnalar Rejimi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
I. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TEMELLERİ VE YAPISI 
19
A. Genel 
19
B. Başlangıç: Neden Ticaretin Serbestleşmesi? 
21
1. İktisadi Temeller 
22
a. Mukayeseli Üstünlükler Kuramı 
22
b. Mukayeseli Üstünlükler’in Eleştirisi ve Cevaplar 
27
i. Gelir Eşitsizliği Eleştirisi 
27
ii. Gelişmiş/Az Gelişmiş Devletler Uçurumu Eleştirisi 
29
iii. Bebek Sanayii Tezi 
31
iv. Ticaret Hadleri 
32
v. Ticaret. Dışı Politikalar 
34
2. Siyasi Temeller 
36
C. Kurumsal Yapı: Neden DTÖ? 
38
1. Kısa Bir Geçmiş 
38
2. DTÖ’nün Kurumsal Yapısı 
41
a. Bakanlar Konferansı 
43
b. Genel Konsey 
43
c. Alt Konseyler ve Çalışma Grupları 
44
d. Karar Alma 
44
II. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI 
47
A. Genel 
47
B. UÇM’nın Organları 
52
1. Uyuşmazlık Çözüm Organı 
52
2. Paneller 
54
3. Temyiz Mercii 
58
C. UÇM’nın İşleyişi 
61
III. TARİFELER 
71
A. GENEL 
71
B. GATT 1994 Madde II ve Tarifeler Rejimi 
75
1. Madde II:1(b) Birinci Cümle 
77
2. Madde II:1(b) İkinci Cümle 
83
3. Madde II:2: Tarife Rejiminin İstisnaları 
85
IV. EN ÇOK GÖZETİLEN ULUS KAYDI 
87
A. Genel 
87
B. MFN ve Ayrımcılık Yasağı 
90
1. Sağlanan Menfaat, İmtiyaz veya Muafiyetler 
92
2. Menfaatin Kayıtsız, Şartsız ve Derhal Diğer Taraf Devletlere
Sunulması 
93
3. ‘Benzer Ürün’ Değerlendirmesi 
96
C. Tercihli Ticaret Anlaşmaları 
99
1. Serbest Ticaret Bölgeleri 
101
2. Gümrük Birlikleri 
105
D. Yetki Hükmü 
109
V. MİKTAR KISITLAMARI VE TARİFE DIŞI ENGELLER 
121
A. Genel 
121
B. GATT 1994 Madde XI: I VE Tarife–dışı Engeller 
123
1. Herhangi Bir Usulle Uygulanan Taraf Devlet Tedbiri 
124
2. İhracat veya İthalata İlişkin Olma 
128
3. Ticareti Kısıtlayıcı Olma 
130
C. GATT 1994 Madde XIII ve Ayrımcı Olmayan Miktar Kısıtlamaları 
134
D. Ticarete Teknik Engeller Anlaşması 
140
1. TTE’nin Kapsamı 
141
2. Teknik Düzenlemeler 
143
3. Ayrımcılık Yasağı 
150
4. Ticarete Gereksiz Kısıt Getirmeme Yükümlülüğü 
156
5. Uluslararası Standartlara Uyma Yükümlülüğü 
163
E. Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına Dair Anlaşma 
171
1. SBS Anlaşmasının Kapsamı 
171
2. Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü 
175
3. Tutarlılık Yükümlülüğü 
184
4. Ticarete Gereksiz Kısıt Getirmeme Yükümlülüğü 
194
5. Uyumlaştırma 
198
6. İhtiyati Tedbir 
204
F. GATT 1994, TTE ve SBS Anlaşması Arasındaki İlişki 
208
VI. ULUSAL MUAMELE KURALI 
211
A. Genel 
211
B. Mali Yükümlülüklerde Ayrımcılık Yasağı 
213
1. Madde III:2, Birinci Cümle Hukuki Analizi 
214
a. Yerel vergi ücret veya harç 
214
b. Benzer ürün 
216
c. Fazlalık 
223
2. Madde III: 2, İkinci Cümle Hukuki Analizi 
225
a. Doğrudan doğruya rekabet edebilir veya muadil ürünler 
226
b. Uygulanan vergi, ücret veya harçlarda farklılık 
228
c. Vergi, ücret veya harçların yerel üretimi koruyacak şekilde
uygulanması 
229
C. Hukuki Yükümlülüklerde Ayrımcılık Yasağı 
232
1. İthal Malların İç Piyasada Satışına, Satışa Arzına, Alımına,
Taşınmasına, Dağıtılmasına veya Kullanılmasına Tesir Eden Bir
Hukuki Yükümlülük 
233
2. Benzer Ürün 
237
3. Daha Az Lehte Muamele 
241
D. Ulusal Muamele Kuralına Yönelik Muafiyet Rejimi 
243
1. Kamu Alımları 
244
2. Teşvikler/Sübvansiyonlar 
247
VII. GENEL İSTİSNALAR REJİMİ 
249
A. Genel 
249
B. Genel İstisnalar 
251
1. Madde XX Alt Paragraflar 
254
a. Kamu ahlakının korunması 
254
b. İnsan, hayvan veya bitki sağlığının veya yaşamının korunması 
260
c. GATT 1994 hükümlerine aykırılık oluşturmayan kural ve
düzenlemelere uygunluğun temini 
264
d. Gereklilik analizi 
268
e. Tükenebilir doğal kaynakların muhafazası 
278
f. Genel veya bölgesel arz yetersizliğine tabi ürünlerin tedariği
veya dağıtımı 
284
2. Madde XX: Şapka Hükmü 
287
C. GÜVENLİK İSTİSNALARI 
295
KAYNAKÇA 
303