Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi ve Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu Dr. Bavver Kılıçoğlu  - Kitap

Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi ve Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
443
Barkod:
9786052647974
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
630,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın temel gayesi, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile hukuksal kapsamı belirlenen diplomatik dokunulmazlık prensibine ilişkin yükümlülükleri ihlal eden devletler açısından uluslararası sorumluluk perspektifinden bir analiz yapılmasıdır. Uluslararası yükümlülüğü ihlal eden eylemin hukuka uygunluk sebepleri arasında sıralanan rıza, mücbir sebep, zorda kalma, zaruret hali ve karşı önlemler ile diplomatik dokunulmazlık prensibinin etkileşiminin analizi ve çıktılarının sunulması da bu gayenin doğal bir neticesidir. Bu kapsamda BM Güvenlik Konseyinin, BM Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi yoluyla, kuvvet kullanımına varmayan tedbirler kapsamında alınan kararlara uyan devletler açısından farklı bir tahlilin yapılması gerekmiştir. Zira bu kararlar yoluyla da diplomatik dokunulmazlık prensibine ilişkin yükümlülükler ihlal edilebilmektedir. Ancak bu çalışmada anılan amaçlara ulaşmak adına öncelikli olarak diplomatik dokunulmazlık prensibinin terminoloji açısından sınırlarının belirlenmesi ve yasal rejiminin ideal bir çerçevede sunulması gerekmektedir.
Çalışmada, terminoloji açısından sınırlarını belirlediğimiz diplomatik dokunulmazlık prensibinin yasal rejimini aktarırken 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin konuyla ilgili muallak düzenlemeleri, kimi hususları derinlikli şekilde ele alma zorunluluğu doğurmuştur. Çalışmada, bu muallak içerikler kritik edilerek, eksik veya hatalı görülen yönlerine ilişkin öneriler sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Terminolojideki Yeri, Niteliği, Kaynağı, Kapsamı ve Temelinde Yatan Teoriler
.
Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Tarihçesi
.
1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi
.
Diplomatik Dokunulmazlıklara İlişkin Yükümlülüklerin İhlali ve Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİNİN TERMİNOLOJİDEKİ YERİ, NİTELİĞİ, KAYNAĞI, KAPSAMI VE TEMELİNDE YATAN TEORİLER
I. “DİPLOMASİ” KAVRAMI VE DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK
PRENSİBİNİN SİYASAL YÖNÜ 
25
II. “DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK” KAVRAMI VE TERMİNOLOJİDEKİ
YERİ 
39
A. Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık” Terimlerinin
Anlamlarındaki Ayırt Edici Unsurlar 
43
B. Kodifikasyon Çalışmaları Döneminde “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve
Bağışıklık” Terimlerinin Kullanımı 
51
1. Devlet– Dışı Aktörler Tarafından Yapılan Kodlama
Çalışmalarında Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve
Bağışıklık” Kavramları 
51
2. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Kodifikasyonu Sürecinde
Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık”
Kavramları 
57
3. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nde Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık” Kavramları 
60
C. Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Diplomatik
“Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık” Kavramları 
62
D. Öğretinin Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık”
Kavramlarına Yaklaşımları 
68
E. Diplomatik “Dokunulmazlık, Ayrıcalık ve Bağışıklık” Terimlerinin
Kullanımına İlişkin Önerimiz 
75
III. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİNİN NİTELİĞİ, KAYNAĞI VE KAPSAMI 
82
A. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Niteliği 
82
B. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Kaynakları 
82
1. Diplomatik Dokunulmazlık İlkesinin Kaynağı Olarak “Örf ve
Adet Hukuku” 
84
2. Diplomatik Dokunulmazlık İlkesinin Kaynağı Olarak “Antlaşma
Hukuku” 
85
3. Diplomatik Dokunulmazlık İlkesinin Kaynağı Olarak “Hukukun
Genel İlkeleri” 
87
4. Diplomatik Dokunulmazlık İlkesinin Kaynağı Olarak “Yargı
Kararları” ve “Öğreti” 
88
5. Diplomatik Dokunulmazlık İlkesinin Kaynağı Olarak “Ulusal
Hukuk Düzenlemeleri” 
89
C. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Kapsamı 
94
IV. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİNİN TEORİK TEMELLERİ 
99
A. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Teorik Bir Temeli Olarak
“Temsili Karakter” Teorisi 
100
B. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Hukuki Bir Temeli Olarak
“Ülke–Dışılık” Teorisi 
106
C. İşlevsel Gereklilik Teorisi 
110
D. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Teorik Temellerine İlişkin
1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Kodifikasyon Sürecinde
Yaşanan Tartışmalar ve Kabul Gören Kuramsal Yaklaşımlar 
114
İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİNİN TARİHÇESİ
I. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİNİN EVRİMSEL YÖNÜ 
119
II. ANTİK ÇAĞ’DAN KLASİK DÖNEME DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK
PRENSİBİNİN GELİŞİMİ 
121
A. Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Orijini 
122
1. Antik Çağ’da Diplomatik Dokunulmazlık İlkesi 
124
a. Antik Yakın Doğu Medeniyetlerinde Diplomatik
Dokunulmazlık İlkesi 
124
b. Antik Hindistan ve Çin Medeniyetlerinde Diplomatik
Dokunulmazlık 
131
c. Antik Yunan Döneminde Diplomatik Dokunulmazlık
Uygulaması 
134
d. Antik Roma Devleti ve Roma İmparatorluğu Dönemlerinde
Diplomatik Dokunulmazlık Uygulaması 
138
e. Antik Çağ’a İlişkin Genel Değerlendirme 
143
2. Orta Çağ Döneminde Diplomatik Dokunulmazlık İlkesi 
144
a. Erken Orta Çağ’da “I. Justinianus” Dönemi 
145
b. Bizans İmparatorluğu Dönemi 
146
c. Orta Çağ Döneminde Papalığın Diplomatik Dokunulmazlıklara Etkisi 
148
d. Orta Çağ Döneminde İslam Hukukunun Diplomatik Dokunumazlık Anlayışı ve Uygulamaları 
150
e. Orta Çağ’da Diplomatik Dokunulmazlıkların Din Dışı
Öğelere Dayandırılması 
154
3. Rönesans Döneminin Diplomatik Dokunulmazlık Prensibinin Gelişimine Katkısı 
156
4. Klasik Dönemde Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi 
162
III. KLASİK DÖNEM SONRASI DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK
PRENSİBİNİN GELİŞİMİ 
166
A. On Dokuzuncu Yüzyılda Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi 
166
B. Yirminci Yüzyılda Diplomatik Dokunulmazlık Prensibi 
171
1. Milletler Cemiyeti Döneminde Diplomatik Dokunulmazlık
İlkesinin Kodifikasyonu 
175
2. Birleşmiş Milletler Sisteminde Diplomatik Dokunulmazlıkların
Kodifikasyonu 
177
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1961 TARİHLİ VİYANA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK PRENSİBİ
I. GENEL OLARAK 
185
II. DİPLOMATİK MİSYON BİNALARININ DOKUNULMAZLIĞI 
186
A. Misyon Şefinin Rızası Olmadan Misyon Binasına Girilememesi 
193
B. Kabul Eden Devletin Misyon Binalarına Yönelik Olası Saldırıları Önleme ve Saldırının Gerçekleşmesi Halinde Koruma Yükümlülüğü 
197
C. Diplomatik Misyon Binalarının Mülklerinin Dokunulmazlığı 
203
D. Diplomatik Misyon Binalarına Sığınma Hakkı 
220
E. İbadet Özgürlüğü Kapsamında Diplomatik Misyon Binalarının
Dokunulmazlığı 
229
III. DİPLOMATİK MİSYONUN ARŞİV VE EVRAKLARININ
DOKUNULMAZLIĞI 
231
IV. DİPLOMATİK MİSYONUN RESMİ AMAÇ İÇİN HABERLEŞME
ÖZGÜRLÜĞÜ 
236
A. Diplomatik Misyonun Resmi Yazışmalarının Dokunulmazlığı 
239
B. Diplomatik Çantanın Dokunulmazlığı 
242
C. Diplomatik Kuryenin Dokunulmazlığı 
251
V. DİPLOMATİK AJANIN DOKUNULMAZLIĞI 
255
A. Diplomatik Ajan ile Dokunulmazlıklardan Faydalanacak Diğer Kişilerin Dokunulmazlığının Başlama ve Sonlanma Süresi 
257
B. Diplomatik Ajanın Şahsi Dokunulmazlığının Kapsamı 
263
1. Diplomatik Ajanın Gözaltına Alınamaması ve
Tutuklanamaması 
264
2. Kabul Eden Devletin Diplomatik Ajana Saygı Gösterme, Olası
Saldırıları Önleme ve/veya Yönelmiş Saldırılara Karşı Koruma
Yükümlülüğü 
267
C. Diplomatik Ajanın Özel Konutu, Belgeleri, Yazışmaları ve Şahsi
Malvarlığının Dokunulmazlığı 
271
VI. DİPLOMATİK AJANIN AİLE MENSUPLARININ DOKUNULMAZLIĞI 
275
VII. DİPLOMATİK MİSYONUN İDARİ VE TEKNİK PERSONELİ İLE AİLE
MENSUPLARININ DOKUNULMAZLIKLARI 
284
VIII.DİPLOMATİK MİSYONUN HİZMET KADROSU ÜYELERİ İLE ÖZEL
HİZMETÇİLER VE BUNLARIN AİLE MENSUPLARININ DOKUNULMAZLIKLARI 
290
IX. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK SAHİBİ KİŞİLERİN İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMESİ (Persona Non Grata) 
295
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIKLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ VE DEVLETLERİN ULUSLARARASI SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 
303
II. 1961 TARİHLİ VİYANA SÖZLEŞMESİ’NDEN DOĞAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLAL EDİLMESİNDE DEVLETLERİN
ULUSLARARASI SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL ÇERÇEVE 
311
A. Yabancı Diplomatik Misyonunu Kabul Eden Devlet ile Üçüncü
Devletlerin Diplomatik Dokunulmazlıklara İlişkin Yükümlülüklerini
İhlal Etmesi 
323
B. Diplomatik Misyonu Gönderen Devletin Diplomatik
Dokunulmazlıklara İlişkin Yükümlülükleri İhlal Etmesi 
344
C. Kabul Eden ve Gönderen Devletin “Uluslararası Yükümlülüğü İhlal
Eden Eylemlerinin” Aynı Vakada Kesişmesi 
357
III. ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL EDEN EYLEMİN HUKUKA
UYGUN SAYILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR 
359
A. Diplomatik Dokunulmazlığı İhlal Eden Eyleme Gönderen Devletin
İzin Vermesi (Consent) 
361
B. Diplomatik Dokunulmazlığın İhlaline Konu Eylemin Meşru
Müdafaa Sınırları İçerisinde Olması (Self–defence) 
362
C. Diplomatik Dokunulmazlığın İhlaline Konu Eylemin “Karşı
Önlemler” Kapsamında Olması (Countermeasures) 
366
D. Diplomatik Dokunulmazlığın İhlaline Konu Eylemin Mücbir
Sebepler Kapsamında Olması (Force majeure) 
369
E. Diplomatik Dokunulmazlığın İhlaline Konu Eylemin Meşru
Görülmesinde Zorda Kalma (Distress) 
374
F. Diplomatik Dokunulmazlığın İhlaline Konu Eylemin Meşru
Görülmesinde Zaruret Hali (Necessity) 
377
G. BM Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Hareket Edilmesi 
380
IV. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIKLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN
İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI 
382
SONUÇ 
387
KAYNAKÇA 
405
EKLER 
431