Diplomasi Hukukunda Haberleşme Serbestisi Doç. Dr. Anıl Çamyamaç  - Kitap

Diplomasi Hukukunda Haberleşme Serbestisi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
248
Barkod:
9786050518825
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
350,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Diplomasi hukukunda haberleşme serbestisi denildiğinde, söz konusu hukuk dalının uluslararası hukukun en eski dallarından birini de teşkil etmesinin bir gereği olarak, oturmuş kurallardan bahsedildiği varsayılabilir. Oysa durum bundan çok farklı tezahür etmektedir. Bunun nedeninin, en azından nedenlerinden birinin haberleşmenin teknoloji ile yakın ilişkisinden kaynaklandığını mütalâa etmek abartılı olmasa gerektir. Bu itibarla, haberleşme alanında atılan her bir yeni adımın diplomasi alanındaki haberleşme serbestisine de etkilerinin olabileceği öngörülmelidir. Nitekim incelendiğinde, haberleşme alanında yaşanan yeni gelişmelerin diplomasi hukuku çerçevesindeki haberleşme serbestisine etkilerinin yetkililerce ele alınıp, gerekli düzenlemelerin yapılmasının tartışıldığı fark edilmektedir.
Çizilen bu genel çerçeve sonrasında belirtilmelidir ki, Bu çalışmada diplomasi hukukunda haberleşme serbestisinin elden geldiğince tüm yönleriyle ele alınmasına özen gösterilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Haberleşme ve Diplomasiye Dâir Genel Değerlendirmeler
.
Diplomasi Hukukunda Haberleşme Serbestisi Özelinde Değerlendirmeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
ÖNSÖZ 
7
GİRİŞ 
13
I. BÖLÜM
HABERLEŞME VE DİPLOMASİYE DÂİR GENEL DEĞERLENDİRMELER
I. HABERLEŞME, ULUSLARARASI HUKUK VE DİPLOMASİ 
23
1. Genel Olarak Haberleşme Kavramı 
23
2. Bireysel Haberleşme 
24
3. Devletler Arasındaki Haberleşme 
29
4. Haberleşme ve Diplomasi İlişkisinin Değerlendirilmesi 
31
II. DİPLOMASİ VE DİPLOMATİK AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARIN TARİHİ 
38
III. DİPLOMASİ HUKUKUNDA HABERLEŞME SERBESTİSİNİN TARİHİ 
49
IV. DİPLOMASİ HUKUKUNDA AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARIN HUKUKÎ DAYANAĞI OLARAK GÖRÜLEN TEORİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
56
1. Teorilere İlişkin Genel Açıklamalar 
56
2. Ülke Dışılık Teorisi 
59
3. Temsil Teorisi 
69
4. İşlevsellik Teorisi 
72
5. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Açıklanmasında Doktrinde İleri Sürülen Düşünceler 
74
6. Uluslararası Hukuk Düzleminde Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Dayanağı 
76
II. BÖLÜM
DİPLOMASİ HUKUKUNDA HABERLEŞME SERBESTİSİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMELER
I. DİPLOMATİK HABERLEŞME SERBESTİSİNİN GENEL ÇERÇEVESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
81
1. Genel Olarak Haberleşme Serbestisinin Nüvesi ve Hukukî Statüsü 
81
2. “Her Türlü Resmî Amaç” İbaresinin Değerlendirilmesi 
89
3. İlk İki Fıkrayla İlgili Değişiklik Tekliflerinin Değerlendirilmesi 
91
II. HABERLEŞME SERBESTİSİ KAPSAMINDA KİMLERLE HABERLEŞİLECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
93
1. Genel Olarak Haberleşmenin Yapılacağı Birimler ve Kişiler 
93
2. Sözleşmelerin Haberleşme Serbestisini Düzenleyen Maddelerinde Yer Alan Kişi ve Birimler 
94
A. Merkezle Haberleşilmesi 
94
B. Kabûl Eden Devletin Ülkesinde Bulunan Gönderen Devlet Konsolosluklarıyla Haberleşilmesi 
95
D. Gönderen Devletin Özel Misyonlarıyla Haberleşmesi 
100
3. Sözleşmelerin Diğer Maddelerinde Açıkça veya Zımnen Belirtilen Birim veya Kişilerle Haberleşilmesi 
100
4. Düzenleme Olmamasına Karşı Haberleşilebilecek Birim ve Kişiler 
103
A. Uluslararası Hukuk Komisyonunun Yorumu Çerçevesinde Haberleşilebilecek Birim ve Kişiler 
104
a. Gönderen Devletin Kendi Vatandaşlarıyla Haberleşmesi 
104
b. Diğer Hükûmetlerin Misyon ve Konsolosluklarıyla Haberleşilmesi 
106
c. Uluslararası Örgütlerle Haberleşilmesi 
106
B. Hiçbir Metin ve Düzenlemede Yer Almayan Birim ve Kişilerle Haberleşilmesi 
109
III. DİPLOMATİK HABERLEŞME SERBESTİSİNDE DİL UNSURU 
112
1. Genel Olarak Dil Unsuru 
112
2. Dil Konusundaki Temel Terim ve Kavramların Tanımlanması 
114
3. Diplomasi Hukuku Çerçevesinde Dilin Kullanılması: Lingua Franca’nın Tarihçesi 
119
4. Diplomatik Temsilcilerin Yabancı Dil Bilmesi Gerekliliğinin Değerlendirilmesi 
123
5. Diplomasi Hukuku Çerçevesinde Dil Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
128
IV. DİPLOMASİ HUKUKUNDA HABERLEŞME SERBESTİSİ KAPSAMINDA HABERLEŞME ARAÇLARININ İNCELENMESİ 
132
1. Haberleşme Araçlarının Genel Olarak Değerlendirilmesi 
132
2. Haklarında Düzenlemeye Gidilmemiş Haberleşme Araçları 
134
A. Mektup 
135
B. Telefon 
140
C. Telgraf 
144
D. Teleks ve Faks 
145
E. Internet, Elektronik Posta ve Sosyal Medya 
146
F. Drone 
147
3. Hakkında Düzenleme Yapılmış Haberleşme Araçlarının Değerlendirilmesi 
148
A. Genel Olarak Düzenlemeler Üzerine 
148
B. Radyo Vericisi 
149
C. Diplomatik Çanta 
156
a. Diplomatik Çantanın Genel Olarak Ele Alınması 
156
b. Diplomatik Çanta Terimi 
160
c. Diplomatik Çanta ve Diplomatik Kurye Tanımları 
160
aa. Diplomatik Çanta 
160
bb. Diplomatik Kurye 
166
d. Diplomatik Çantanın Hukukî Statüsü 
172
V. DİPLOMASİ HUKUKUNDA HABERLEŞME SERBESTİSİNİN KAPSAMI VE HABERLEŞME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 
178
1. Diplomatik Haberleşme Yöntemlerinin Genel Olarak Ele Alınması 
178
2. Nota 
181
3. Gayrı Resmî (veya İmzasız) Nota 
183
4. Memorandum 
183
5. Muhtıra 
184
6. Ültimatom 
184
7. Bout de Papier 
185
8. Non–Paper 
186
9. Son Tahlil 
186
VI. DİPLOMASİ HUKUKUNDA HABERLEŞME SERBESTİSİNİN İHLÂLİ VE BUNA KARŞI MUHTEMEL TAVIRLAR/ÖNLEMLER 
187
1. Haberleşme Serbestisine İlişkin İhlâllerin Genel Olarak Değerlendirilmesi 
187
2. Kabûl Eden Devlet Yönlü İhlâller 
189
A. Kabûl Eden Devletin İradî İhlâlleri 
189
B. Kabûl Eden Devletin İradesi Dışında Gerçekleşen İhlâlleri 
198
3. Gönderen Devlet Yönlü İhlâller 
199
A. Gönderen Devletin İradî İhlâlleri Üzerine 
199
B. Gönderen Devletin İradesi Dışında Ortaya Çıkan İhlâller 
206
SONUÇ 
211
BİBLİYOGRAFYA 
215