Dijital Mecrada Haksız Rekabet Hukuku Uygulamaları Mert Kürşat Akın  - Kitap

Dijital Mecrada Haksız Rekabet Hukuku Uygulamaları

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
188
Barkod:
9789750290688
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Dijital dönüşüm fırtınası toplum yaşantısının neredeyse tamamını değiştirmeye başlamıştır. Öyle ki artık günümüzde birçok eylem ve işlemin yapılmasında geleneksel mecraların yerine dijital mecralar kullanılmaya başlanmıştır. Toplumsal yapıda yaşanan bu dönüşüm, ticari faaliyetleri ve dolayısıyla rekabeti de etkisi altına almıştır. Bunun sonucu olarak ticari yaşamın aktörleri olan rakipler, ticari yöntem ve faaliyetlerini dijital rekabet sahalarına entegre etmeye başlamışlardır. Yeni bir rekabet sahası olan dijital mecralar kendilerine has yapıları ve dinamikleriyle rakiplere ürün ve hizmetlerini çevrimiçi yöntemlerle pazarlama imkanı kazandırmıştır. Rekabet sahasında yaşanan değişim sürecinin rakiplere yeni imkanlar tanımış olması rekabetin gittikçe kızışmasına neden olmuş ve bunun bir neticesi olarak atipik haksız rekabet uygulamalarıyla karşılaşılmaya başlanmıştır.
Eserde rekabet sahasında yaşanan dönüşüm süreci, yeni rekabet sahaları olan dijital mecraların yapısal özellikleri, dijital mecrada karşılaşılan atipik haksız rekabet halleri, mevcut haksız rekabet düzenlemelerinin dijital mecrada karşılaşılan haksız rekabet hallerine uygulanması meselesi, dijital mecrada yaşanan haksız rekabet durumunda başvurulabilecek kanun yolları, dijital mecra aktörlerinin sorumlulukları, uyuşmazlıklara uygulanacak hukukun tespiti ve uyuşmazlıkların çözümü için alternatif başvuru mercileri konuları öğretideki görüşler ile zenginleştirilerek ve reklam kurulu, mesleki disiplin kurulu, yargı kararları ile örneklendirilerek ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dijital Dönüşümün Haksız Rekabet Hukukuna Etkileri
.
Dijital Rekabet Mecrasının Özellikleri
.
Dijital Mecrada Haksız Rekabet Halleri
.
Dijital Mecra Aktörlerinin Sorumlulukları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz ve Teşekkür 
5
Kısaltmalar 
13
BÖLÜM 1
GİRİŞ
I. PROBLEM 
17
II. AMAÇ 
17
III. ÖNEM 
18
IV. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
18
BÖLÜM 2
REKABET VE HAKSIZ REKABET KAVRAMI
I. GENEL OLARAK 
21
II. REKABET KAVRAMI 
23
A. Ekonomi Anlamında Rekabet Kavramı 
23
B. Hukuki Anlamda Rekabet Kavramı 
24
III. Haksız Rekabet Kavramı 
29
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı 
29
B. Haksız Rekabetin Unsurları 
32
1. Varlığı Zorunlu Unsurlar 
32
a. Serbest Rekabet Ortamının Mevcudiyeti 
32
b. Rekabet Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı Kullanımı 
32
c. İlliyet Bağı Unsuru 
33
2. Varlığı Zorunlu Olmayan Unsurlar 
33
a. Zarar Unsuru 
33
b. Kusur Unsuru 
34
C. Haksız Rekabet Hukukunun Amacı 
34
D. Türk Hukukunda Haksız Rekabet Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
36
E. Haksız Rekabetin Hukuki Niteliği 
42
1. Haksız Fiilin Özel Bir Türü Olması 
42
2. Mutlak Hak Niteliğine Sahip Olması 
44
3. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Karakteri Taşıması 
44
F. Haksız Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin İlkesel Yapısı 
45
G. Haksız Rekabet Hukukunun ve Rekabet Hukuku İle İlişkisi 
49
BÖLÜM 3
DİİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HAKSIZ REKABETE ETKİLERİ
I. REKABET SAHASI/MECRASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
53
A. Mecra Kavramı 
53
B. Geleneksel Mecra Kavramı 
53
C. Dijital Mecra Kavramı 
54
1. Çevrimdışı dijital mecralar 
57
2. Çevrimiçi dijital mecralar 
58
II. DİJİTAL MECRANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
59
A. Genel Olarak 
59
B. Dijital Mecraların Gelişim Dönemleri 
60
1. Web 1.0 Dönemi (the hypertext web) 
60
2. Web 2.0 Dönemi (the social web) 
61
3. Web 3.0 Dönemi (the semantic web) 
61
4. Web 4.0 Dönemi (the symbiotic web) 
62
III. DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ETKİLERİ 
63
IV. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKA ETKİSİ 
68
V. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN PAZARA, REKABETE VE HAKSIZ REKABETE ETKİSİ 
70
VI. DİJİTAL MECRADA HAKSIZ REKABET HALLERİ 
75
A. Reklam Yoluyla Meydana Gelen Haksız Rekabet Halleri 
76
1. Reklam Kavramı 
76
2. Dijital Mecrada Karşılaşılan Reklam Türleri 
78
a. Anahtar Sözcük Reklamları (keyword/adword advertisement) 
78
b. Reklam Bantları/Şeritleri (banner advertisements) 
81
c. Pop–Up ve Pop–Under Reklamlar 
82
d. Yönlendirici Kod (Metatag) 
84
3. Mesleklerde Reklam Yasağı ve Haksız Rekabet 
86
a. Avukatlar Bakımından 
86
b. Doktorlar Bakımından 
89
c. Eczacılar Bakımından 
91
B. İstenmeyen Elektronik İletiler Gönderilmesi Suretiyle Meydana Gelen Haksız Rekabet Hali (spamming) 
92
1. Ticari Elektronik İleti Kavramı 
92
2. Spamming Kavramı 
94
3. Haksız Rekabet Yönünden Değerlendirilmesi 
96
C. Hyperlink Yoluyla Meydana Gelen Haksız Rekabet Hali 
102
1. Hyperlink Kavramı 
102
2. Haksız Rekabet Yönünden Değerlendirilmesi 
104
D. Alan Adı (domain name) Üzerinden Gerçekleşen Haksız Rekabet Halleri 
108
1. Alan Adı Kavramı 
108
2. Alan Adı Üzerinden Gerçekleştirilen Haksız Rekabet Halleri 
109
a. Alan Adı Korsanlığı (domain grambling) 
110
b. Tanınmış Markaya Benzer Bir Adı Alan Olarak Tescil Ettirme 
111
c. Üçüncü Kişiye Ait Bir Markanın Kasten Harf Hatalarıyla Tescili 
113
d. Alan Adı Casusluğu 
114
e. Başkasına Ait Alan Adından Yararlanma 
115
f. Taklit 
115
E. Ön Belleğe Alma (caching) ve Yansıtma (mirror) Yoluyla Meydana Gelen Haksız Rekabet Hali 
116
1. Ön Belleğe Alma ve Yansıtma Kavramları 
116
2. Haksız Rekabet Yönünden Değerlendirilmesi 
117
F. Web Sitesi Üzerinden Gerçekleşen Haksız Rekabet 
118
1. Web Sitesinin Hukuki Niteliği 
118
2. Haksız Rekabet Yönünden Değerlendirilmesi 
122
G. İş Şartlarına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet 
123
H. Genel İşlem Şartlarına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet 
127
İ. E–Ticarette Dürüstlük Kurallarına Aykırı ve Saldırgan Satış Yöntemleri 
128
J. Üretim ve İş Sırlarını Dijital Mecrada Hukuka Aykırı Bir Biçimde İfşa Etme ve Haksız Yararlanma 
129
VII. YENİ BİR REKABET ALANI: METAVERSE VE HAKSIZ REKABET AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ 
132
A. Metaverse Kavramı 
132
B. Haksız Rekabet Hukukunun Metaverse Platformunda Uygulanabilirliği 
133
BÖLÜM 4
DİJİTAL MECRADA HAKSIZ REKABETTEN SORUMLULUK
I. DİJİTAL MECRA AKTÖRLERİNİN SORUMLULUĞU 
137
A. Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğunun Kapsamı 
137
B. Sorumluluğun Niteliği 
139
C. Dijital Mecrada Haksız Rekabetten Sorumlu Aktörler 
140
1. İçerik Sağlayıcıların Sorumluluğu 
140
2. Erişim Sağlayıcıların Sorumluluğu 
141
3. Ön Belleğe Alma Sağlayıcılarının Sorumluluğu 
142
4. Yer Sağlayıcıların Sorumluluğu 
143
5. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Sorumluluğu 
144
6. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Sorumluluğu 
145
D. Basın, Yayın ve İletişim Kuruluşlarının Sorumluluğu 
146
E. Reklam Verenin Sorumluluğu 
147
F. Reklam Ajanslarının Sorumluluğu 
148
G. Katılımcıların Sorumluluğu 
149
1. Rakipler 
149
2. Tüketiciler ve Müşteriler 
150
3. Üçüncü Kişiler 
150
II. HUKUKİ KORUMA YOLLARI 
151
A. Tespit Davası 
151
B. Haksız Rekabetin Men’i Davası 
151
C. Haksız Rekabetin Sonucu Olan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Davası (eski hale iade davası/refi davası) 
152
D. Tazminat Davaları 
152
1. Maddi Tazminat Davası 
152
2. Manevi Tazminat Davası 
153
E. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti 
153
III. HAKSIZ REKABET DAVALARINDA TARAFLAR 
154
A. Davacılar 
154
B. Davalılar 
154
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
155
A. Görevli Mahkeme 
155
B. Yetkili Mahkeme 
156
V. ZAMANAŞIMI 
157
VI. UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ 
158
VII. DİJİTAL MECRADA HAKSIZ REKABETE KARŞI ALTERNATİF BAŞVURU MERCİ: TAHKİM 
160
A. Genel Olarak Tahkim 
160
B. Çevrimiçi Dijital Mecrada Tahkim Uygulaması 
161
1. ICANN Tahkim Usulü 
161
2. Türk Hukukundaki Durum 
161
C. Çevrimiçi Dijital Mecrada Haksız Rekabet Uyuşmazlıklarına Tahkimin Uygulanabilirliği 
162
Sonuç ve Öneriler 
165
Kaynaklar 
169
Kavram Dizini 
187