Depremin Hukuki Boyutlarıyla Değerlendirilmesi Tamer Budak, Uğur Taşkın  - Kitap

Depremin Hukuki Boyutlarıyla Değerlendirilmesi

Tamer Budak, (Editör)Uğur Taşkın (Editör)

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
501
Barkod:
9786052647301
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
680,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Depremler, sadece maddi hasarlar ve acı verici kayıplarla sınırlı kalmayan, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve hukuki pek çok sorunu da beraberinde getiren doğal afetlerdir. Asrın felaketi olarak da nitelendirilen ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada derin izler bırakan deprem sonrasında, yaşananlar, ortaya çıkan hukuki sorun ve olumsuzluklar böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Deprem sonrası elde edilen tecrübeler, ortaya çıkan ihtiyaçlar, beklentiler, talepler ve muhtelif olumsuzlukları hukuki bir bakış açısıyla değerlendirmek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Büyük bir özen ve akademik titizlikle hazırlanan bu kitap, depremin hukuki boyutlarına ışık tutan, disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmış; muhtelif alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerin görüş, düşünce, fikir ve katkılarıyla zenginleştirilmiştir.
Eser, depremin yarattığı bu çok boyutlu etkileri, hukuki perspektiften ele almakta ve analiz etmektedir. Doğal afetlerin hukuki sonuçlarını farklı boyutlarıyla ele alması itibariyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Her bir bölüm, depremin hukuki sonuçlarına dair derinlemesine bir inceleme sunmaktadır. Deprem sonrasında ortaya çıkan hukuki sorunları, afet yönetimi, yasal düzenlemeler, bireysel ve kurumsal sorumluluklar, tazminat hukuku, uluslararası hukuk ve insan hakları gibi çeşitli perspektiflerden ele almaktadır. Bu analizler, afet yönetiminin hukuki çerçevesini güçlendirmek ve afetlere hukuki olarak daha hazırlıklı olmak adına önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
Depremin yarattığı hukuki sorunları anlamak ve çözümlemek, toplumumuzun daha sağlam ve dirençli bir hukuki altyapıya sahip olmasını sağlamak adına hayati bir öneme sahiptir. Akademik titizlikle hazırlanan kitap, başta deprem olmak üzere diğer afetlerde hukukun nasıl işlediğini, hukukun bu tür olaylar karşısındaki tutumu ve hukuki düzenlemelerin afet yönetimindeki rolünü de ayrıntılı bir şekilde incelemektedir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TAKDİM 
7
SUNUŞ 
9
ÖNSÖZ 
11
İÇİNDEKİLER 
13
HUKUKİ NETİCELERİ İTİBARİYLE OSMANLI DEVLETİ’NDE DEPREMLER
Ali TURAN
ÖZET 
23
GİRİŞ 
24
I. OSMANLI DEVLETİ’NDE BÜYÜK DEPREMLER VE DEPREM İLMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
27
I. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI HUKUKİ
NETİCELER/MESELELER 
35
A. Hasar Tespit Çalışmaları ile İdari ve Cezai Müeyyideler 
35
B. Bina/Yapı İnşa Edenin (Mimar ya da Müteahhidin) Sorumluluğu 
50
C. Bina veya Yapı Eseri Malikinin Tazminat Sorumluluğu 
55
D. Kira ve Komşuluk Hukukundan Kaynaklı Meseleler 
60
E. Vakıf Hukukuna İlişkin Meseleler 
65
F. Borçların, Vergilerin ve Diğer Bazı Yükümlülüklerin
Affına/Ertelenmesine/Konulmasına İlişkin Meseleler 
71
G. Miras Hukukuna İlişkin Meseleler 
75
SONUÇ 
75
KAYNAKÇA 
77
DEPREMLERİN YABANCILARIN HUKUKİ DURUMUNA ETKİSİ
Aynaz UĞUR
ÖZET 
85
GİRİŞ 
86
I. İKLİM MÜLTECİLİĞİ 
89
A. Kavram 
89
B. İklim Mültecilerinin Hukuki Statüsü 
92
C. İklim Mülteciliği Sorununa Yönelik Çözümler 
93
a. Genel Olarak 
93
b. Cenevre Konvansiyonu Kapsamına Alma 
94
D. Sonuç 
94
II. TÜRKİYE’NİN SEYRELME POLİTİKASI ve YABANCILARIN İKAMETİ 
96
A. YUKK Kapsamındaki Durum 
96
a. Genel Olarak 
96
b. Uzun Dönem İkamet İzni 
97
B. Seyreltme Politikası ile Gelinen Nokta 
99
a. Seyreltme Politikasının Anayasal Temelleri 
100
b. Uluslararası Hukuk Bağlamında Seyreltme Politikası 
102
C. Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 
103
a. Genel Olarak 
103
b. Geçici Koruma Statüsünün Temel Özellikleri 
104
D. Sonuç 
106
III. 6 ŞUBAT 2023 TARİHLİ DEPREMLERİN YABANCILAR HUKUKU’NA ETKİSİ 
109
A. Depremlerden Etkilenen Bölgeler, İklim Mülteciliği ve Seyreltme
Politikası 
109
B. Deprem Bölgesinde Yaşayan Yabancıların Hukuki Durumu 
110
C. Sonuç 
112
SONUÇ 
113
KAYNAKÇA 
116
DEPREMLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİSİ
Rümeysa SAVRAN
ÖZET 
119
I. GİRİŞ 
119
II. DEPREM VE MÜCBİR SEBEP 
121
III. DEPREMİN FESİH HAKLARINA ETKİSİ 
125
A. Haklı Nedenle Fesih 
125
1. Zorlayıcı Sebeplerle Fesih 
126
2. Sağlık Sebepleri ile Fesih 
132
3. Devamsızlık Nedeniyle Fesih 
135
4. Çalışma Koşullarındaki Değişiklik Nedeniyle Fesih 
138
5. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alınmaması Nedeniyle Fesih 
141
B. Süreli Fesih 
142
1. Geçerli Sebebe Dayanmak Zorunda Olmayan Fesihler Bakımından 
143
2. Geçerli Sebebe Dayanmak Zorunda Olan Fesihler Bakımından 
144
a. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
145
b. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler 
150
c. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan
Sebepler 
151
C. Fesih Yasağı 
154
II. BELİRLİ SÜRENİN SONA ERMESİ 
158
III. İKALE 
159
IV. ÖLÜM 
160
SONUÇ 
161
KAYNAKÇA 
162
DEPREMİN TÜRK VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ
Tamer BUDAK – Osman Kağan ERGÜR
ÖZET 
167
I. GİRİŞ 
168
II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE DEPREMLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELER 
169
A. Maddi Vergi Hukukunda Deprem 
170
1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
170
2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
171
3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
173
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
176
5. Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
177
6. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
180
7. Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler 
181
B. Şekli Vergi Hukukunda Deprem 
183
1. Mücbir Sebep 
183
2. Terkin 
191
3. Fevkalade Amortisman Uygulaması 
194
4. İktisadi Kıymet Değerlemesi Uygulaması 
198
III. 6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YAPILAN
DÜZENLEMELER 
200
IV. SONUÇ 
210
KAYNAKÇA 
212
DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASINDAN KAYNAKLI
CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ
Uğur AŞKIN
Özet 
217
GİRİŞ 
218
I. DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASI SURETİYLE OLUŞAN SUÇLARA İLİŞKİN GENEL
AÇIKLAMALAR 
221
II. KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA 
224
III. İHMAL SURETİYLE ÖLDÜRME VE YARALAMA 
228
IV. TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA 
230
V. DOLANDIRICILIK SUÇU 
235
VI. GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN VEYA TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU 
237
VII. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 
240
SONUÇ 
244
KAYNAKÇA 
248
DEPREM ZAMANINDA İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇLARI VE CEZA SORUMLULUĞU
Burak BİLGE
ÖZET 
251
I. GENEL OLARAK 
254
II. KAVRAMLAR 
256
A. Doğal Afet 
256
B. Genel Felaket 
258
C. Sosyal Olaylar 
258
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
258
A. Fail 
258
B. Mağdur 
260
C. Suçun Konusu 
261
1. Taşınır Mal 
262
2. Eşyanın Başkasına Ait Olması 
266
D. Hareket (Fiil) 
268
1. TCK m. 142/1–d Bakımından 
270
2. TCK m. 142/2–c Bakımından 
274
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 
276
A. Kastın Var Olması 
276
B. Yarar Sağlama Maksadının Varlığı 
277
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
279
V. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 
284
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
289
A. Teşebbüs 
289
B. İştirak 
290
C. İçtima 
290
VII. CEZAYI HAFİFLETEN ŞAHSİ NEDENLER VE ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENLERİ 
297
VIII.MUHAKEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
298
IX. SUÇUN BENZER SUÇLARLA MUKAYESESİ 
298
SONUÇ 
301
KAYNAKÇA 
302
DEPREMDE MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİN USULSÜZ
ÖLÜ GÖMÜLMESİ SUÇU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Korhan YEĞRİM
ÖZET 
305
GİRİŞ 
306
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
307
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
309
III. TİPİKLİĞİN OBJEKTİF UNSURLARI 
309
A. Suçun Faili, Mağduru ve Konusu 
309
B. Fiil 
311
1. Türk Ceza Kanunu’na Göre Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçunu
Oluşturan Hareketler 
311
a. Ölü Gömülmesine Ayrılan Yerlerden Başka Yerlerde Ölü
Gömülmesi 
311
b. Ölü Gömülmesine Ayrılan Yerlerden Başka Yerlerde Ölü
Gömdürülmesi 
313
2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Göre Ölü Gömülmesi
Kabahati 
315
a. Defin Ruhsatı Alınmaksızın Bir Ölünün Gömülmesi 
315
b. Defin Ruhsatı Alınmasına Rağmen Ölü Defnedilmesi için
Özgülenen Yerlerin Dışında Ölünün Gömülmesi 
317
c. Olağanüstü Hallerde Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Defin
İşlemleri 
318
C. Tipikliğin Sübjektif Unsuru (Manevi Unsur) 
319
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 
320
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
322
A. Teşebbüs 
322
B. İştirak 
323
C. İçtima 
324
V. SUÇUN YAPTIRIMI VE KOVUŞTURMA USULÜ 
325
SONUÇ 
331
KAYNAKÇA 
333
HASARLI BİNALARIN YIKIMI ESNASINDA MEYDANA GELEN ZARARLARIN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Fatma Dilan TOPUZ
ÖZET 
335
GİRİŞ 
336
I. Genel Olarak 
337
II. Bina Yıkımına İlişkin Mevzuatın İncelenmesi 
338
III. Ceza Hukuku Açısından Gündeme Gelebilecek Suçlar 
340
A. Kasten veya Taksirle Öldürme veya Kasten Öldürmenin İhmali
Davranışla İşlenmesi Suçlarının Oluşması İhtimali (TCK m. 81, 82, 83,
85) 
340
B. Kasten veya Taksirle Yaralama, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama ve Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçlarının Oluşması İhtimali (TCK m. 86, 87, 88, 89) 
355
C. Mala Zarar Verme Suçunun Oluşması İhtimali (TCK m. 151) 
358
D. Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçlarının Oluşması İhtimali (TCK m. 170, 171) 
361
E. İnşaat ve Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun Oluşması İhtimali (TCK m. 176) 
363
F. Çevrenin Kasten veya Taksirle Kirletilmesi Suçlarının Oluşması İhtimali
(TCK m. 181, 182) 
367
G. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İhtimali (TCK m. 257) 
372
H. İçtima 
376
SONUÇ 
378
KAYNAKÇA 
381
TÜRK ANAYASA DÜZENİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL VE DEPREMLER
Kürşat AKÇA
ÖZET 
383
GİRİŞ 
383
I. OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) KAVRAMI VE DEPREMLER 
385
II. TÜRK HUKUK DÜZENİNDE OHAL’İN ANAYASAL VE YASAL DAYANAKLARI 
388
III. GENEL HATLARIYLA OHAL KARARININ UNSURLARI 
391
A. Sebep Unsuru 
391
1. Genel Olarak 
391
2. OHAL’in Sebebi Olarak Tabii Afetler ve Depremler 
392
B. Yetki Unsuru 
393
C. OHAL Kararının TBMM’de Onaylanması 
394
D. Süre Unsuru 
395
E. Yer Unsuru 
397
F. OHAL Kararı ve TBMM’nin OHAL’e İlişkin Kararlarının Denetimi 
397
IV. OHAL KARARININ UYGULAMASI VE İZLENMESİ 
399
A. OHAL Uygulaması 
399
B. OHAL Uygulamalarının Koordinasyonu ve İzlenmesi 
400
C. OHAL Organlarının Kararlarının Denetimi 
400
V. OHAL İLANININ SONUÇLARI 
401
A. Vatandaşlara Para Mal ve Çalışma Yükümlülüğü Getirilmesi 
401
1. Para Yükümlülüğü 
402
2. Mal Yükümlülüğü 
402
3. Çalışma Yükümlülüğü 
404
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması 
405
C. OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
409
1. Genel Olarak 
409
2. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Unsurları 
410
a. Yetki Unsuru 
410
b. Yer ve Süre Unsuru 
410
c. OHAL CBK’larının TBMM’de Onaylanması 
412
d. Konu 
414
e. OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi 
415
3. OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Kanuni Düzenleme
Yapılıp Yapılamayacağı Meselesi 
416
VI. FİİLİ OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ OLARAK 7269 SAYILI KANUN VE GENEL HAYATA
ETKİLİ AFET BÖLGESİ KAVRAMI 
417
VII. 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ VE 6785 SAYILI OHAL KARARI 
420
A. 6785 Sayılı OHAL Kararı 
420
B. 6785 ayılı OHAL Kararının OHAL’in Unsurları Açısından
Değerlendirilmesi 
421
C. 6785 Sayılı OHAL Kararının Uygulanması ve Sonuçları 
423
1. OHAL Kararının Uygulanması 
423
2. OHAL Kararının Sonuçları 
424
3. OHAL Kararı Sonrasında Yürürlüğe Giren CBK’lar 
424
a. Yürürlüğe Giren OHAL CBK’ları 
424
b. Değerlendirme 
430
SONUÇ 
433
KAYNAKÇA 
435
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE GÖRÜLECEK İPTAL DAVALARINDA
DAVA AÇMA SÜRESİ SORUNSALI
Murat Buğra TAHTALI
ÖZET 
437
GİRİŞ 
438
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE AFET PLANLAMASI DÖNGÜSÜNDEKİ YERİ . 439
A. Kentsel Dönüşüm Kavramı 
439
B. Afet Planlaması Döngüsü ve Kentsel Dönüşümün Bu Döngüdeki Yeri 
440
II. İDARİ YARGIDA GÖRÜLECEK KENSTEL DÖNÜŞÜM DAVALARININ YARGILAMA
SÜREÇLERİ 
441
A. İdari Yargıda Görülecek Kentsel Dönüşüm Davaları Hakkında Genel
Bilgilendirme 
441
B. Kentsel Dönüşüm İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davalarında İlk
Derece Yargılaması Süreçleri 
443
1. İlk İnceleme Aşaması 
443
2. Esas İncelemesi Aşaması 
446
3. Dosyanın Tekemmülü Aşaması 
449
4. Hüküm 
451
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRECİ SORUNSALI 
451
A. İdari Davalarda Dava Açma Süreleri Hakkında Genel Bilgiler 
451
1. İdari Davalarda Genel Dava Açma Süreleri 
451
2. İdareye Yapılan Başvuruların Dava Açma Sürelerine Etkisi 
453
B. İYUK Geçici 11. Madde Düzenlemesi Sonrasında Kentsel Dönüşüm
Davalarında Dava Açma Süresine Getirilen Özel Düzenleme 
457
C. İYUK Geçici 11. Madde Düzenlemesinin Hukuki Statüsü 
464
SONUÇ 
468
KAYNAKÇA 
469
DEPREM SONRASI ENKAZ KALDIRMA FAALİYETLERİ SIRASINDA
ORTAYA ÇIKAN ASBEST VE İDARENİN SORUMLULUĞU
Hilal ALBAL ULAŞ
ÖZET 
471
GİRİŞ 
472
I. ASBEST VE TEHLİKELERİ 
475
II. DEPREM VE İDARENİN SORUMLULUĞU 
478
III. DEPREM SONRASI ENKAZ KALDIRMA FAALİYETLERİNDE ASBEST TEHLİKESİ VE
İDARENİN SORUMLULUĞU 
489
SONUÇ 
498
KAYNAKÇA 
500