Deprem Nedeni ile İdarelere Karşı Açılacak Tazminat Davaları
 Nazım Taha Koçak  - Kitap

Deprem Nedeni ile İdarelere Karşı Açılacak Tazminat Davaları

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
255
Barkod:
9789750290824
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Nisan 2023
360,00
245,00 (%32)
Kitabın Açıklaması
Deprem denilince doğal afet ve dolayısıyla sorumluluğu kaldıran bir müessese olarak "mücbir sebep" akla geliyor ise de görsel ve yazılı basında bu aralar deprem ve yapı uzmanlarından işittiğimiz "Deprem öldürmez, ihmal öldürür." cümlesi, hukukçuları "sorumluluk" meselesine sevk ediyor.
Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel hedef ve politikaları belirlemek, ülke içindeki bilimsel, teknik ve idari çalışmaları koordine etmek, ortak sonuçları tüzük, yönetmelik, talimat ve eğitim yoluyla uygulamaya aktarmak ve denetlemek, afet zararlarının azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği, proje ve programları oluşturmak, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı veya ikamet için yasaklanmış afet bölgelerini tespit ve ilan etmek, afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini ve projelendirme esaslarını tespit etmek, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre deprem katalogları ve ülkenin deprem haritalarını hazırlamak ve geliştirmek ve depremlerden dolayı hasar görmüş yapıların takviye ve onarım yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmak Devletin ve dolayısıyla idarenin görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.
Deprem nedeniyle uğranılan maddi zararlardan hangilerinin idari yargı alanında uyuşmazlık konusu yapılabileceği, idari dava açılmadan önce yapılması gerekenler, süre aşımı meselesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi idarelerin davalı konumunda yer alabileceği gibi meselelerde kolaylaştırıcı olması ve deprem nedeniyle açılacak tam yargı davaları yanında doğal afetler sonucu idarenin yapacağı yardımların düzenlendiği 7269 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan iptal davaları açısından rehber olması gayesiyle bu çalışma hazırlanmıştır.
Konuya ilişkin en güncel Danıştay ve BİM kararlarını içeren çalışmanın son bölümünde dava dilekçesi ve idari başvuru dilekçesi örnekleri de yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Teorik Bilgiler
.
Güncel Danıştay ve BİM Kararları
.
Tazmini İstenebilecek Zararlar
.
Dava Dilekçesi Örnekleri
.
İdari Başvuru Dilekçesi Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskı Önsöz 
5
Birinci Baskı Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARA İLİŞKİN
TEORİK BİLGİLER
I. İDARİ DAVA TÜRLERİ 
19
A. İptal ve Tam Yargı Davalarının Mahiyeti 
20
B. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası 
22
C. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası 
23
II. İDARENİN SORUMLULUĞU 
24
A. Kusurlu Sorumluluk 
25
1. Fiil 
27
2. Zarar 
27
3. İlliyet Bağı 
29
B. Kusursuz Sorumluluk 
30
1. Risk ilkesi 
30
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Kaynaklanan Sorumluluk 
31
C. Sosyal Risk İlkesi 
32
D. İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller 
36
1. Mücbir Sebep 
36
2. Beklenmeyen Hal 
39
3. Zarar Görenin Fiili 
39
4. Üçüncü Kişinin Fiili 
40
İkinci Bölüm
DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
I. GÖREVLİ MAHKEME 
45
II. YETKİLİ MAHKEME 
48
III. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ 
49
IV. EHLİYET 
53
V. DAVA AÇMA SÜRESİ 
56
VI. DAVALI (HASIM) 
65
VII. TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇELERİNİN İYUK'UN 3. VE 5. MADDESİNE UYGUN OLMASI ZORUNLULUĞU 
70
Üçüncü Bölüm
DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDA
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. ZARAR GÖREN YAPININ RUHSATSIZ OLMASI 
86
II. YAPININ ONAYLI MİMARİ PROJESİNE VE YAPI RUHSATINA AYKIRI İNŞA EDİLMESİ 
90
III. KUSURUN BELİRLENMESİ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
92
A. Yapının Yaşı 
93
B. Depremin Şiddeti 
94
C. Yapının Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olması 
95
IV. ZARARA UĞRAYANIN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURUNUN BULUNMASI HALİ 
97
V. YAPININ ÇEVRESİNDEKİ YAPILARIN HASARSIZ VE AZ HASARLI OLMASI 
104
VI. TAZMİNİ İSTENEBİLECEK ZARAR KALEMLERİ 
105
A. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 
105
1. Destekten Yoksun Kalanların Muhtemel Yaşam Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Yaşam Tablosu 
111
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Yetiştirme Gideri Meselesi 
113
3. Destek Gören Eşin Yeniden Evlenme İhtimali 
114
4. Ebeveynler Tarafından Açılan Tazminat Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Oranlar 
117
5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Gerçekleşmiş ve Gerçekleşecek Zarar İle Aktif ve Pasif Dönem Zarar Hesabı 
117
B. Cenaze Defin ve Taziye Masrafı 
119
C. Bakıcı Gideri 
121
D. İşgücü Kaybı Zararı 
122
E. Efor (Güç) Kaybı Zararı 
125
F. Yıkılan Yapı ve Kullanılamayacak Hale Gelen Eşyalar Nedeniyle Uğranılan Zarar 
126
G. Hasar Gören Yapı Nedeniyle Uğranılan Zarar 
129
H Kira Geliri Mahrumiyeti ve Kira Bedeline İlişkin Zarar 
131
I. Hayvanlar ve Tarım Ürünleri Nedeniyle Uğranılan Zarar 
132
İ. Manevi Zarar 
134
J. Deprem Sonrası Arama ve Kurtarma Faaliyetleri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu 
144
Dördüncü Bölüm
7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN’DAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR
I. DEPREM SONRASI HASAR TESPİT İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 
149
II. HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR 
169
III. YIKIM İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 
193
IV. AFETE MARUZ BÖLGE İLANINA İLİŞKİN İŞLEMLER 
195
V. 7269 SAYILI KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ 
196
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
199
İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
211
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 
219
Kaynakça 
251
Kavram Dizini 
253